Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Kidneys" Том 7, №3, 2018

Back to issue

The role of epithelial-mesenchymal transition in sclerotic changes in the kidneys, ureters and bladder of fetuses and newborns from mothers, whose pregnancy was complicated by preeclampsia of varying severity

Authors: Сорокина И.В.(1), Мирошниченко М.С.(1), Иванова М.Д.(2)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина; Миланский университет Бикокка, г. Милан, Италия

Categories: Nephrology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Прееклампсія є частим ускладненням вагітності. Дані літератури та результати власних досліджень свідчать про виникнення морфофункціональних змін у нирках, сечоводах і сечовому міхурі плодів і новонароджених, які розвивалися в умовах материнської прееклампсії, зокрема відзначено розвиток у даних органах склеротичних процесів, морфогенез яких на сьогодні залишається невідомим. Мета дослідження: пошук ознак епітеліально-мезенхімальної трансформації в нирках, сечоводах і сечовому міхурі плодів і новонароджених, які розвивалися в умовах материнської прееклампсії, і оцінка її ролі в розвитку склеротичних змін в даних органах. Матеріали та методи. Матеріалом дослідження була тканина нирок, сечоводів і сечового міхура доношених плодів і новонароджених. Весь матеріал був розділений на наступні групи: I — плоди та новонароджені від матерів із фізіологічною вагітністю; II — плоди та новонароджені від матерів, вагітність яких ускладнилася прееклампсією легкого ступеня тяжкості; III — плоди та новонароджені від матерів, вагітність яких ускладнилася прееклампсією середнього ступеня тяжкості; IV — плоди та новонароджені від матерів, вагітність яких ускладнилася тяжкою прееклампсією. Проводилося імуногістохімічне дослідження з моноклональними антитілами до віментину, гладеньком’язового актину, десміну, цитокератинів 18 та 19. Результати. Комплексний аналіз проведених імуногістохімічних реакцій з моноклональними антитілами до віментину, гладеньком’язового актину, десміну, цитокератинів 18 та 19 дозволив виявити в нирках, сечоводах і сечовому міхурі доношених плодів і новонароджених, які розвивалися в умовах материнської прееклампсії різного ступеня тяжкості, ознаки епітеліально-мезенхімальної трансформації, які наростали зі збільшенням віку дітей, ступеня тяжкості прееклампсії у матері та характеризувалися підвищенням експресії віментину, гладеньком’язового актину, десміну і зниженням експресії цитокератинів 18 та 19. Висновки. У нирках, сечоводах і сечовому міхурі плодів і новонароджених від матерів, вагітність яких ускладнилася прееклампсією різного ступеня тяжкості, розвиток склеротичних змін обумовлений процесом епітеліально-мезенхімальної трансформації, який становиться більш вираженим від плода до новонародженого і зі збільшенням ступеня тяжкості материнської прееклампсії. У патогенезі епітеліально-мезенхімальної трансформації в нирках, сечоводах і сечовому міхурі плодів і новонароджених, які розвивалися в умовах материнської прееклампсії, імовірна роль хронічної внутрішньоутробної гіпоксії та активізації макрофагальної системи в даних органах.

Актуальность. Преэклампсия является частым осложнением беременности. Данные литературы и результаты собственных исследований свидетельствуют о возникновении морфофункциональных изменений в почках, мочеточниках и мочевом пузыре плодов и новорожденных, развивавшихся в условиях материнской преэклампсии, в частности отмечено развитие в данных органах склеротических процессов, морфогенез которых на сегодняшний день остается неизвестным. Цель исследования: поиск признаков эпителиально-мезенхимальной трансформации в почках, мочеточниках и мочевом пузыре плодов и новорожденных, развивавшихся в условиях материнской преэклампсии, и оценка ее роли в развитии склеротических изменений в данных органах. Материалы и методы. Материалом исследования послужила ткань почек, мочеточников и мочевого пузыря доношенных плодов и новорожденных. Весь материал был разделен на следующие группы: I — плоды и новорожденные от матерей с физиологической беременностью; II — плоды и новорожденные от матерей, беременность которых ­осложнилась преэклампсией легкой степени тяжести; III — плоды и новорожденные от матерей, беременность которых осложнилась преэклампсией средней степени тяжести; IV — плоды и новорожденные от матерей, беременность которых осложнилась тяжелой преэклампсией. Проводилось иммуногистохимическое исследование с моноклональными антителами к виментину, гладкомышечному актину, десмину, цитокератинам 18 и 19. Результаты. Комплексный анализ проведенных иммуногистохимических реакций с моноклональными антителами к виментину, гладкомышечному актину, десмину, цитокератинам 18 и 19 позволил выявить в почках, мочеточниках и мочевом пузыре доношенных плодов и новорожденных, развивавшихся в условиях материнской преэклампсии различной степени тяжести, признаки эпителиально-мезенхимальной трансформации, которые нарастали с увеличением возраста детей, утяжелением преэклампсии у матери и характеризовались повышением экспрессии виментина, гладкомышечного актина, десмина и снижением экспрессии цитокератинов 18 и 19. Выводы. В почках, мочеточниках и мочевом пузыре плодов и новорожденных от матерей, беременность которых осложнилась преэклампсией различной степени тяжести, развитие склеротических изменений обусловлено процессом эпителиально-мезенхимальной трансформации, который становится более выраженным от плода к новорожденному и с утяжелением материнской преэклампсии. В патогенезе эпителиально-мезенхимальной трансформации в почках, мочеточниках и мочевом пузыре плодов и новорожденных, развивавшихся в условиях материнской преэклампсии, вероятна роль хронической внутриутробной гипоксии и активизации макрофагальной системы в данных органах.

Background. Preeclampsia is a frequent complication of pregnancy. The literature data and the results of our own studies indicate the development of morphofunctional changes in the kidneys, ureters and bladder of fetuses and newborns that developed under maternal preeclampsia, in particular, sclerotic processes in these organs, morphogenesis of which is currently unknown. The purpose of the study was to search for the signs of epithelial-mesenchymal transition in the kidneys, ureters and bladder of fetuses and newborns, which developed under the conditions of maternal preeclampsia, and to evaluate its role in the development of sclerotic changes in these organs. Materials and methods. Study materials were the tissues of the kidneys, ureters and bladder of full-term fetuses and newborns. All materials were divided into the following groups: I — fetuses and newborns from mo­thers with physiological pregnancy; II — fetuses and newborns from mothers, whose pregnancy was complicated by mild preeclampsia; III — fetuses and newborns from mothers, whose pregnancy was complicated by moderate preeclampsia; IV — fetuses and newborns from mothers, whose pregnancy was complicated by severe preeclampsia. An immunohistochemical study was performed with monoclonal antibodies to vimentin, smooth muscle actin, desmin, cytokeratins 18 and 19. Results. A comprehensive analysis of the immunohistochemical reactions with monoclonal antibodies to vimentin, smooth muscle actin, desmin, cytokeratins 18 and 19 allowed to reveal in the kidneys, ureters and bladder of fetuses and newborns developed under the conditions of maternal preeclampsia of varying severity the signs of epithelial-mesenchymal transition, which increased with the increasing age of the child, aggravation of maternal preeclampsia. Epithelial-mesenchymal transition was characterized by increased expression of vimentin, smooth muscle actin, desmin and decreased expression of cytokeratins 18 and 19. Conclusions. In the kidneys, ureters and bladder of fetuses and newborns from mothers, whose pregnancy was complicated by preeclampsia of varying severity, the sclerotic changes are caused by the process of epithelial-mesenchymal transition, which becomes more significant from fetus to newborn and with the increasing severity of maternal preeclampsia. Chronic intrauterine hypoxia and activation of the macrophage system in these organs may influence the pathogenesis of epithelial-mesenchymal transition in the kidneys, ureters and bladder of fetuses and newborns developing under maternal preeclampsia.


Keywords

плід; новонароджений; епітеліально-мезенхімальна трансформація; нирка; сечовід; сечовий міхур; материнська прееклампсія

плод; новорожденный; эпителиально-мезенхимальная трансформация; почка; мочеточник; мочевой пузырь; материнская преэклампсия

fetus; newborn; epithelial-mesenchymal transition; kidney; ureter; bladder; maternal preeclampsia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Веропотвелян П.Н. Современные подходы к диагностике преэклампсии / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, Е.П. Смородская // Здоровье женщины. — 2013. — № 8(84). — С. 79-84.
2. Цхай В.Б. Современные теории патогенеза пре–эклампсии. Проблема функциональных нарушений гепатобилиарной системы у беременных / В.Б. Цхай, Н.М. Яметова, М.Я. Домрачева // Акушерство, гинекология и репродукция. — 2017. — Т. 11, № 1. — С. 49-55.
3. Advances in the pathophysiology of pre-eclampsia and related podocyte injury / I.M. Craici, S.J. Wagner, T.L. Weissgerber et al. // Kidney International. — 2014. — № 86(2). — 
P. 275-285.
4. Ghulmiyyah L. Maternal mortality from preeclampsia / L. Ghulmiyyah, B. Sibai // Seminars in Perinatology. — 2012. — № 36(1). — P. 56-59.
5. Global cause of maternal death: a WHO systematic analysis / L. Say, D. Chou, A. Gemmill et al. // The Lancet Global Health. — 2014. — Vol. 2, № 6. — P. 323-333.
6. Веропотвелян П.Н. Современный взгляд практического врача на патогенез поражения почек при преэклампсии / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, Н.П. Веропотвелян // Здоровье женщины. — 2016. — № 5(111). — 
С. 67-72.
7. Potential risk factor of pre-eclampsia among healthy Chinese women: a retrospective case control study / Y. Yi, Y. Jing, Z. Gang et al. // Biomedical Research (India). — 2017. — Vol. 28, Issue 3. — P. 1183-1188.
8. Перфилова В.Н. Последствия гестоза (преэклампсии) / В.Н. Перфилова, Л.И. Михайлова, И.Н. Тюренков // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2014. — № 2. — С. 13-18.
9. Коньков Д.Г. Прееклампсія та еклампсія: у фокусі — інфузійна терапія / Д.Г. Коньков, Н.В. Титаренко, І.Л. Кукуруза // Здоров’я України. — 2016. — Березень (тематичний номер). — С. 46-47.
10. Патоморфологические особенности изменений в поч–ках при тяжелой преэклампсии / И.С. Сидорова, А.П. Милованов, Н.А. Никитина и др. / Российский вестник акушера-гинеколога. — 2014. — № 1. — С. 4-9.
11. Stillman I.E. The glomerular injury of preeclampsia / I.E. Stillman, S.A. Karumanchi // Journal of the American Society of Nephrology. — 2007. — № 18. — P. 2281-2284.
12. Munkhaugen J. New aspects of pre-eclampsia: lessons for the nephrologist / J. Munkhaugen, B.E. Vikse // Nephrology Dialysis Transplantation. — 2009. — № 24. — P. 2964-2967.
13. Функциональная морфология почек недоношенных новорожденных, родившихся у матерей с преэклампсией / Н.Ф. Панахова, С.Ш. Гасанов, А.А. Ахундова и др. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2014. — № 3. — С. 57-62.
14. Наумова О.В. Морфофункциональное состояние почек плодов от матерей с поздним гестозом, сахарным диабетом I типа и хроническим гломерулонефритом в условиях Харьковского региона: Автореф. дис... на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.03.02 «Патологическая анатомия» / О.В. Наумова; Харьковский государственный медицинский университет. — Х., 1999. — 16 с.
15. Морфологическая характеристика соединительной ткани почек доношенных плодов и новорожденных от матерей, беременность которых осложнилась преэклампсией различной степени тяжести / И.В. Сорокина, М.С. Мирошниченко, Н.В. Капустник и др. // Wiadomości Lekarskie. — 2018. — Т. LXXI, № 3, cz. 1. — S. 579-587.
16. Моногарова Н.Е. Роль эпителиально-мезенхимальной трансформации в патогенезе идиопатического фиброзирующего альвеолита (обычной интерстициальной пневмонии) / Н.Е. Моногарова, И.В. Василенко // Патологія. — 2010. — Т. 7, № 1. — С. 80-83. 
17. Епітеліально-мезенхімальне трансдиференціювання у розвитку інтерстиціального фіброзу при різних формах гломерулонефритів / О.О. Дядик, М.Д. Іванова, О.В. Хмара та ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник матеріалів науково-практичної конференції. — Тернопіль, 2009. — С. 16.
18. Мирошниченко М.С. Патогистологические особенности сердца и органов мочевыделительной системы у плодов и новорожденных с задержкой внутриутробного развития / М.С. Мирошниченко // Український журнал нефрології та діалізу. — 2013. — Додаток № 1 до № 3(39). — С. 77-81.
19. Sorokina I.V. The features of smooth muscle actin expression in the kidneys, ureters and bladder of the newborns exposed to chronic intrauterine, acute postnatal and mixed hypoxia / I.V. Sorokina, M.S. Myroshnychenko, I.V. Korneyko // The new Armenian medical journal. — 2017. — Vol. 11, № 2. — 
Р. 33-39.
20. Пасечник Д.Г. Роль эпителиально-мезенхимального перехода в генезе хронической болезни почек и почечно-клеточного рака (проблемы и перспективы) / Д.Г. Пасечник // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. — 2014. — № 6. — С. 30-33.
21. Хоринок А.В. Роль нарушения клеточно-матриксных взаимодействий в патогенезе прогрессирования фиброза легких / А.В. Хоринок, Д.Г. Амарантов, П.В. Косарева / Журнал анатомии и гистопатологии. — 2016. — Т. 5, № 3. — 
С. 84-89.
22. Баринов Э.Ф. Гастроинтестинальные миофибробласты — роль в регуляции физиологической активности и репарации желудочно-кишечного тракта / Э.Ф. Баринов, О.Н. Сулаева // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. — 2010. — № 20(3). — С. 9-18.
23. Преэклампсия беременных: особенности патогенеза, тактики ведения / И.И. Иванов, М.В. Черипко, Н.В. Косолапова и др. // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 2(58). — 
С. 273-286.
24. Галишон П. Эпителиально-мезенхимальная трансформация как биомаркер почечного фиброза: готовы ли мы применить теоретические знания на практике? / П. Галишон, А. Гертиг // Нефрология. — 2013. — № 17(4). — 
С. 9-16.
25. Особенности биологии трансформирующего ростового фактора β и иммунопатология / А.В. Москалев, А.С. Рудой, А.В. Апчел и др. // Вестник Российской военно-медицинской академии. — 2016. — № 2(54). — С. 206-216.
26. The morphological picture of local immune responses in the kidneys, ureters and bladder of the foetuses and newborns, who developed in conditions of maternal preeclampsia / I. Sorokina, M. Myroshnychenko, S. Sherstiuk et al. // Gergian medical news. — 2018. — № 2(275). — P. 123-132.
27. Современные представления о роли эпителиально-мезенхимального перехода в прогрессировании хронической болезни почек / В.Е. Потапов, Е.А. Синельник, М.А. Акименко и др. // Кубанский научный медицинский вестник. — 2016. — № 6(61). — С. 104-109.

Similar articles

Преэклампсия в клинике экстрагенитальной патологии
Authors: Медведь В.И., д.мед.н., профессор, член-корреспондент НАМН Украины, заведующий отделением внутренней патологии беременных ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»; Дуда Е.М., акушер-гинеколог, отделение внутренней патологии беременных ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
"Kidneys" 3 (05) 2013
Date: 2013.08.22
Categories: Obstetrics and gynecology, Nephrology
Sections: Specialist manual
Прогностические биохимические маркеры преэклампсии
Authors: Мельник А.А.,
к.б.н., руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима Фарм», г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" №7 (694), 2019
Date: 2019.10.11
Categories: Obstetrics and gynecology, Urology
Sections: Specialist manual
Коррекция артериальной гипертензии у пациенток с преэклампсией тяжелой степени
Authors: Черний В.И., Костенко В.С., Кабанько Т.П., Бернадинер Е.А., Стецик В.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний и кардиохирургии УНИПО
"Emergency medicine" 2 (57) 2014
Date: 2014.05.29
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue