Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018

Back to issue

Evaluating the excretory function of solitary kidney in patients with urolithiasis on a background of type 2 diabetes mellitus

Authors: Купрін Д.І.(2), Бобрик М.І.(1), Комісаренко Ю.І.(1)
1 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета дослідження. Вивчення внутрішньониркової гемодинаміки та фільтраційно-екскреторної функції з використанням динамічної реносцинтиграфії у хворих із сечокам’яною хворобою (СКХ) єдиної нирки на тлі цукрового діабету (ЦД) 2-го типу. Матеріали та методи. Обстежено 62 пацієнти з єдиною ниркою, що залишилась після нефректомії, які були розподілені на 3 групи: перша група — 21 пацієнт з нефролітіазом єдиної нирки та супутнім ЦД 2-го типу; друга група — 23 пацієнти з нефролітіазом єдиної нирки; третя група — 18 пацієнтів зі «здоровою» єдиною ниркою, що залишилась після нефректомії. Пацієнтам проводили біохімічні дослідження крові (рівень креатиніну, сечовини) та динамічну реносцинтиграфію. Результати. У хворих з єдиною ниркою при виникненні СКХ діагностується нирково-венна гіпертензія, збільшується внутрішньоклубочковий тиск, формується гіперфільтрація та гіперсекреція. За наявності ЦД і його ускладнень поступово підвищується периферичний судинний опір у нирці зі зниженням фільтраційно-екскреторної функції. Висновки. При умовній компенсації ниркової функції за біохімічними показниками крові у хворих на нефролітіаз єдиної нирки при динамічній нефросцинтиграфії виявляються значні негативні зміни внутрішньониркового кровотоку та фільтраційно-екскреторної функції нирки, особливо у пацієнтів із ЦД 2-го типу.

Цель. Изучение внутрипочечной гемодинамики и фильтрационно-экскреторной функции с использованием динамической реносцинтиграфии у больных с мочекаменной болезнью (МКБ) единственной почки на фоне сахарного диабета (СД) 2-го типа. Материалы и методы. Обследованы 62 пациента с единственной приобретенной почкой, которые были распределены на 3 группы. В первую группу вошел 21 пациент с нефролитиазом единственной почки и сопутствующим СД 2-го типа; вторая группа состояла из 23 пациентов с нефролитиазом единственной почки; третья группа была представлена 18 пациентами со «здоровой» единственной почкой, которая осталась после нефрэктомии. Пациентам выполняли биохимические исследования крови и динамическую реносцинтиграфию. Результаты. У больных с единственной почкой при возникновении МКБ диагностируется почечно-венозная гипертензия, увеличивается внутриклубочковое давление, формируется гиперфильтрация и гиперсекреция. При наличии СД и его осложнений постепенно повышается периферическое сосудистое сопротивление в почке со снижением фильтрационно-экскреторной функции. Выводы. При условной компенсации почечной функции по биохимическим показателям крови у больных нефролитиазом единственной почки при динамической нефро­сцинтиграфии определяют значительные отрицательные изменения внутрипочечного кровотока и фильтрационно-экскреторной функции почки, особенно у пациентов с СД 2-го типа.

Background. The purpose was to study intrarenal hemodynamics and excretory function using dynamic renoscintigraphy in patients with urolithiasis of solitary kidney on a background of type 2 diabetes mellitus (DM). Materials and methods. The article presents the data of examination of 62 patients with acquired solitary kidney, who were divided into 3 groups: group 1 — 21 persons with nephrolithiasis of solitary kidney and concomitant type 2 DM; group 2 — 23 patients with nephrolithiasis of solitary kidney; group 3 was presented by 18 patients with “healthy” solitary kidney, which remained after nephrectomy. Biochemical blood tests and dynamic renoscintigraphy were performed. Results. In patients with solitary kidney in case of nephrolithiasis, renal venous hypertension is diagnosed, intraglomerular pressure increases and hyperfiltration and hypersecretion occur. In the presence of DM and its complications, peripheral vascular resistance in the kidney gradually increases with the decline of excretory function. Conclusions. Under conditional compensation of kidney function according to the biochemical blood indexes, in patients with nephrolithiasis of solitary kidney, during dynamic renoscintigraphy the significant negative changes are determined in the intrarenal blood flow and excretory kidney function, especially in patients with type 2 DM.


Keywords

єдина нирка; нефролітіаз; реносцинтиграфія; цукровий діабет 2-го типу; функціональний стан нирки; клубочкова фільтрація

единственная почка; нефролитиаз; реносцинтиграфия; сахарный диабет 2-го типа; функциональное состояние почки; клубочковая фильтрация

solitary kidney; nephrolithiasis; renoscintigraphy; type 2 diabetes mellitus; functional state of the kidney; glome­rular filtration


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Romero V., Akpinar H., Assimos D.G. Kidney stones: a global picture of prevalence, incidence, and associated risk factors // Rev. Urol. 2010; 12: 86-96.
2. Lieske J.C., Peña de la Vega L.S., Slezak J.M., Bergstralh E.J, Leibson C.L., Ho K.L., Gettman M.T. Renal stone epidemiology in Rochester, Minnesota: an update // Kidney Int. 2006; 69: 760-764.
3. Dmytryshyn S.P. Urolithiasis: epidemiology features in a regional aspect // Urologiya. 2015; 19(4): 21-9. (in Ukrainian)
4. Spiridonenko V.V. Violation of homoeostasis and functio–nal state of only kidney, by the staggered urolithiasis // Urologiya. 2004; 2: 12-15. (in Ukrainian)
5. Saucier N.A., Sinha M.K., Liang K.V. et al. Risk factors for CKD in persons with kidney stones: a case-control study in Olmsted County, Minnesota // Am. J. Kidney Dis. 2010; 55(1): 61-68.
6. Matiuha L.F., Titova T.A., Buhanovska T.M., Smal B.O. Ukrainian experience of health care for patients with diabetes // Wiad. Lek. 2016; 69(3 pt 2): 465-470. (in Ukrainian)
7. Mankovskyi B.M., Larin O.S., Bertayeva L.V. Indexes of diabetes mellitus compensation in Ukraine. Results of Diacontrol research // Klinichna endokrynologiya ta endokrynna hirurgiya. 2007; 4: 46-48. (in Ukrainian)
8. Weinberg A.E. Diabetic Severity and Risk of Kidney Stone Disease // J. Eur. Urol. 2014; 65(1).
9. Reutens A.T. Epidemiology of Diabetic Kidney Disease // Medical Clinics of North America. 2013; 97(1): 1-18. doi: 10.1016/j.mcna.2012.10.001.
10. Spiridonenko V.V. Radionuclides researches at the nephrolithiasis of only kidney: the state of internal blood circulation // Urologiya. 2004; (1): 70-74. (in Ukrainian)
11. Serniak P.S. Comparative estimation of methods and results of treatment of urolithiasis of only kidney // Urologiya. 2013; (3): 51-55. (in Ukrainian)
12. Pospelov S.V. Radiopharmaceutical preparations for visualization and estimation of the functional state of the urinary system // Urologiya. 2012; (61): 58-64. (in Ukrainian)
13. Kundin V.Yu., Pospelov S.V. Dynamic scintigraphy in urology practice // Urologiya. 2012; 5-24. (in Ukrainian)
14. Low S., Zhang X., Wang J., Yeoh L.Y., Liu Y.L., Ang K.K.L., Tang W.E., Kwan P.Y., Tavintharan S., Sum C.F., Lim S.C. Long-term prospective observation suggests that glomerular hyperfiltration is associated with rapid decline in renal filtration function: A multiethnic study // Diab. Vasc. Dis. Res. 2018: 1479164118776465. doi: 10.1177/1479164118776465. 
15. Boyko A.I. About the functional state of only "healthy" kidney // Zdorovia cholovika. 2011; (4): 136-139. (in Ukrainian)
16. Baron A.D. Insulin resistance and vascular function // J. Diabetes Complications. 2002; 45(16): 92-102.
 

Similar articles

Influence of phytotherapy on metabolic status and urine microbiota in patients with urolithiasis —  calcium oxalate nephrolithiasis after shock wave lithotripsy
Authors: Шевчук О.О.(1), Кушніренко С.В.(2), Возіанов О.С.(2), Кушніренко О.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Kidneys" Том 8, №3, 2019
Date: 2019.09.04
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
The scale for the evaluation of the renal parenchymal injury degree in patients with nephrolithiasis
Authors: Савенков В.І.(1), Мальцев А.В.(1), Левченко Д.А.(1), Арсеньєв О.В.(2), Савенков А.В.(1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Ukrainian journal of surgery 3 (34) 2017
Date: 2017.12.07
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
The rationality of using Nokamen in the practice of a family doctor
Authors: Величко В.І., Синенко В.І., Лагода Д.О.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Kidneys" Том 9, №1, 2020
Date: 2020.03.11
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual
Сучасні методики лікування нирково-клітинного раку
Authors: Вінник Ю.О., Зеленський Р.О. — Харківський обласний клінічний онкологічний центр
"Emergency medicine" 8 (63) 2014
Date: 2015.02.26
Categories: Medicine of emergency, Oncology
Sections: Specialist manual

Back to issue