Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология. Проктология (650) 2018 (тематический номер)

Back to issue

Визначення передумов для реалізації регіональних програм профілактики карієсу зубів на території Закарпатської області

Authors: Мочалов Ю.О., Майструк П.О., Сабов А.В., Локота О.В.,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Профілактика стоматологічних захворювань, зокрема карієсу зубів як одного з найпоширеніших захворювань у дитячого та дорослого населення, в Україні є важливим соціально орієнтованим видом профілактичної роботи. Закарпатська область — унікальний в Україні регіон, багатий на природні рекреаційні ресурси, але водночас це біогеохімічна провінція з низьким умістом йоду та фтору, наявними проблемами розвитку та функціонування стоматологічної служби, що несприятливо відображається на поширенні стоматологічних захворювань у населення. Мета. Визначення умов для практичної реалізації регіональних програм профілактики карієсу зубів у населення на основі створення та підтримки функціонування системи гігієнічного навчання населення; визначення чисельного складу референтних груп. Матеріали та методи. Було проаналізовано дані регіональних органів державної статистики у частині демографічних показників Закарпатської області, окремих показників соціально-економічного розвитку, функціонування окремих галузей господарства. Результати та обговорення. Були здійснені розрахунки складу цільових груп з метою вжиття профілактичних заходів у Закарпатській області — 391 624 особи із постійного населення. Серед них потребу в проведенні ремінералізаційної терапії фторовмісними матеріалами мають 40 432 особи. Організація системи гігієнічного навчання потребує залучення 18 800 педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Дошкільні навчальні заклади відвідують 47 500 осіб, які є цільовою групою для проведення уроків гігієнічного навчання. Проте значна частина дітей в області є неорганізованими і, відповідно, їх складно залучити до уроків здоров’я та гігієнічного навчання — майже 47 % загалом по області (31 % у містах і 55 % у сільській місцевості). Висновки. Профілактика стоматологічних захворювань (і на першому місці саме профілактика карієсу зубів) є надзвичайно важливим питанням для Закарпаття з огляду на наявність несприятливої біогеохімічної провінції зі зниженою концентрацією фтору та йоду на території області. Досвід країн Східної Європи (Словаччина, Чехія, Угорщина) доводить важливість і ефективність побудови системи первинної профілактики карієсу на основі гігієнічного навчання для дитячого населення та дорослих.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Сов’як О.О. Особливості клінічного перебігу множинного карієсу зубів та обґрунтування лікувально-профілактичних заходів у дітей шкільного віку: дис… канд. мед. наук / О.О. Сов’як. — Львів, 2016. — 219 с. 
2. World Health Organisation. Oral disease burdens and common risk factors. — Geneva: WHO, 2012. [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.who.int/oral_ health/disease_burden/global/en/index.html.
3. Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. / Л.Ф. Каськова, Л.І. Амосова, О.О. Карпенко [та ін.]; за ред. проф. Л.Ф. Каськової. — Х.: Факт, 2011. — 392 с. 
4. Руле Ж.-Ф. Профессиональная профилактика в практике стоматолога / Ж.-Ф. Руле, С. Циммер [под ред. С.Б. Улитовского, С.Т. Пыркова]. — М.: МЕДпресс-информ, 2010. — 368 с.
5. Еліашова А. Вихідні умови для застосування раціональної моделі профілактики стоматологічних захворювань в Україні / А. Еліашова, Ю.О. Мочалов, О.В. Клітинська, В.З. Розлуцька // Молодий вчений. — 2015. — № 6(21), ч. 3. — С. 67-69.
6. Kovaľová E. Healthy Smile Prevention Project in Slovakia with students DH Klinik in Presov. Final report of study: cariosity of teeth among schoolchildren within two groups in Slovakia in 2002, 2005, 2007 and 2009 / E. Kovaľová, A. Eliašová, P. Adamišin, A. Koval // Health Problems of Civilization. — 2015. — Vol. 2(9). — P. 27-30.
7. Рогач І.М. Біогеохімія мікроелемента фтору в Закарпатському регіоні України / І.М. Рогач, Т.В. Єрем, Х.В. Єрем // Environment & Health. — 2015. — № 3. — С. 13-16.
8. Клітинська О.В. Обґрунтування ранньої діагностики, профілактики та поетапного лікування карієсу у дітей, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду: дис… д-ра мед. наук / О.В. Клітинська. — Ужгород, 2015. — 337 с.
9. Казакова Р.В. Порівняльний аналіз показників карієсу зубів і захворювань тканин пародонта у підлітків, які проживають у різних екологічних умовах / Р.В. Казакова, Л.В. Білищук, В.С. Мельник // Новини стоматології. — 2013. — № 1. — С. 78-79.
10. Смоляр Н.І. Ураженість карієсом постійних зубів у дітей Закарпаття / Н.І. Смоляр, Е.В. Безвушко, Н.Л. Чухрай, М.І. Мельничук // Профілактична і дитяча стоматологія. — 2012. — № 2. — С. 43-45.
11. Клітинська О.В. Особливості поширення карієсу зубів у школярів старших класів міста Ужгород / О.В. Клітинська, Ю.О. Мочалов, К.Г. Дячук, В.З. Розлуцька, Н.Ф. Стрічко // Молодий вчений. — 2015. — № 10(25), ч. 2. — С. 170-172.
12. Reihbon E. Групповая профилактика стоматологических заболеваний — это не только чистка зубов / Е. Reihbon // Квинтэссенция. — 1999. — № 1. — С. 45-49.
13. Леус П.А. Профилактическая коммунальная стоматология / П.А. Леус. — М.: Медицинская книга, 2008. — 444 с.
14. Степанова И.А. Планирование региональных коммунальных программ с эндогенным применением фторида для профилактики кариеса зубов: автореф. дис… канд. мед. наук / И.А. Степанова. — М., 2010. — 18 с.
15. Статистичний щорічник Закарпаття за 2015 рік / За ред. Г.Д. Гринник. — Ужгород: Головне управління статистики в Закарпатській області, 2016 — 479 с.
16. Гарифуллина А.Ж. Повышение эффективности профилактики стоматологических заболеваний у дошкольников путем усиления мотивации к гигиеническому обучению и воспитанию: автореф. дис... канд. мед. наук. / А.Ж. Гарифуллина. — М., 2006. — 18 с.
17. Деньга О.В. Основные принципы работы школьного стоматологического кабинета в современных условиях / О.В. Деньга, О.Э. Рейзвих, Е.Г. Шварцнау // Інновації в стоматології. — 2013. — № 2. — С. 60-64.
18. Терехова Т.Н. Реализация проекта «Стоматологический спектакль» как инновационной формы профилактики кариеса зубов в дошкольном образовательном учреждении / Т.Н. Терехова, Л.В. Козловская, A. Яцук // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2010. — № 3. — С. 54-57.
19. Савичук Н.О. Інноваційні підходи до профілактики карієсу зубів у дітей і вагітних жінок / Н.О. Савичук // Современная стоматология. — 2013. — № 5. — С. 46-50.
20. Хоменко Л.О. Контроль за карієсом зуба: еволюція концепції / Л.О. Хоменко, Н.В. Біденко, О.І. Остапко, І.М. Голубєва, Г.В. Сороченко, Ю.М. Трачук // Стоматология: от науки к практике. — 2013. — № 1. — С. 53-65. 
21. Banoczy J. Epidemiology and prevention of dental caries / J. Banoczy, A. Rugg-Gunn // Acta Med. Acad. — 2013. — Vol. 42(2). — P. 105-107. 

Similar articles

Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей України: результати клініко-епідеміологічного обстеження
Authors: Задорожна І.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»; Поворознюк В.В. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
"Pain. Joints. Spine." 1-2 (13-14) 2014
Date: 2014.06.20
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Research the level of sanitary knowledge of parents about prevention of dental caries of elementary school student in Uzhgorod
Authors: Mochalov Y.A. - Department of pediatric dentistry; Rozlucka G. M. - Department of psychology and pedagogics, "Uzhgorod national University"; Rozlucka V. S. - Department of pediatric dentistry
"News of medicine and pharmacy" 15 (558) 2015
Date: 2016.01.31
Categories: Stomatology
Sections: Specialist manual
Позитивні сторони відновлення стоматологічного кабінету на базі поліклінічного відділення міської дитячої лікарні
Authors: Мочалов Ю.О., Клітинська О.В. — ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
"Child`s Health" 3 (63) 2015
Date: 2015.06.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Application of the treatment and preventive measures for caries and gingivitis in school-age children
Authors: Трубка І.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 13, №4, 2018
Date: 2018.07.19
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue