Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018

Back to issue

Vitamin D as an independent predictor of obesity in adolescents

Authors: Сорокман Т.В., Попелюк Н.О.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Сьогодні існують докази того, що низький рівень вітаміну D може розглядатися як незалежний предиктор формування й прогресування ожиріння. Мета: дослідити рівні вітаміну D у крові дітей із надлишком маси тіла й ожирінням. Матеріали та методи. Сформована група підлітків (15–18 років) із надлишковою масою тіла (НМТ) та ожирінням з 55 осіб, вони становили групу дослідження. До групи порівняння включено 20 практично здорових підлітків аналогічного віку. Методи обстеження включали збір анамнезу, антропометрію, визначення вмісту 25(ОН)D у плазмі крові, загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів високої й низької щільності, кальцію, фосфору, лужної фосфатази. Статистична обробка отриманих даних здійснювалася в середовищі пакета Excel 2003 for Windows XP. Результати. Медіана 25(OH)D у контрольній групі становила 21,67 нг/мл (довірчий інтервал (ДІ): 16,06–28,85). Нормальний вміст 25(ОН)D встановлено в 16 осіб, що становило 80 %, у 3 (15 %) осіб рівень 25(OH)D вказував на недостатність вітаміну D у крові підлітків, і в 1 (5 %) особи встановлено його дефіцит. Аналіз 25(OH)D у групі підлітків із НМТ показав його дефіцит у 6 осіб (26,1 %), недостатність — у 14 осіб (60,8 %) і нормальну забезпеченість — у 3 осіб (13 %) при медіані 18,29 нг/мл (ДІ: 16,6–20,1). Медіана 25(ОН)D у групі підлітків з ожирінням становила 16,15 нг/мл (ДІ: 12,7–23,8). Нормальний вміст 25(ОН)D визначено тільки у двох осіб, що становило 6,2 %, дефіцит відзначався в 17 осіб (53,1 %), недостатність — у 13 дітей (40,6 %). Дефіцит вітаміну D у дітей з ожирінням асоційований із дисліпідемією за рахунок зниження низькоатерогенних фракцій ліпідів. Кореляційний аналіз взаємозв’язку між сироваткової концентрацією 25(OH)D і показниками загального кальцію, фосфору й лужної фосфатази не виявив значущого зв’язку. Висновки. У підлітків з ожирінням і надлишком маси тіла спостерігаються зниження показників 25(OH)D (недостатність або дефіцит), дисліпідемія за рахунок зниження низькоатерогенних і підвищення високоатерогенних фракцій ліпідів і збереження традиційних показників фосфорно-кальцієвого обміну в межах референтних значень.

Актуальность. Сегодня существуют доказательства того, что низкий уровень витамина D может рассматриваться как независимый предиктор формирования и прогрессирования ожирения. Цель: исследовать уровни витамина D в крови детей с избытком массы тела и ожирением. Материалы и методы. Сформирована группа подростков (15–18 лет) с избыточной массой тела (ИМТ) и ожирением из 55 человек, которые составляли группу исследования. В группу сравнения включены 20 практически здоровых подростков аналогичного возраста. Методы обследования включали сбор анамнеза, антропометрию, определение содержания 25(ОН)D в плазме крови, общего холестерина, триглицеридов, липопротеинов высокой и низкой плотности, кальция, фосфора, щелочной фосфатазы. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась в среде пакета Excel 2003 for Windows XP. Результаты. Медиана 25(OH)D в контрольной группе составила 21,67 нг/мл (доверительный интервал (ДИ): 16,06–28,85). Нормальное содержание 25(ОН)D определено у 16 человек, что составляло 80 %, у 3 (15 %) человек уровень 25(OH)D указывал на недостаточность витамина D, и у 1 (5 %) подростка установлен его дефицит. Анализ 25(OH)D в группе подростков с ИМТ показал его дефицит у 6 (26,1 %) человек, недостаточность — у 14 (60,8 %) и нормальную обеспеченность — у 3 (13 %) при медиане 18,29 нг/мл [ДИ: 16,6–20,1]. Медиана 25(ОН)D в группе подростков с ожирением составила 16,15 нг/мл (ДИ: 12,7–23,8). Нормальное содержание 25(ОН)D определено только у 2 человек, что составляло 6,2 %, дефицит имел место у 17 (53,1 %), недостаточность — у 13 детей (40,6 %). Дефицит витамина D у детей с ожирением ассоциирован с дислипидемией за счет снижения низкоатерогенных фракций липидов. Корреляционный анализ взаимосвязи между сывороточной концентрацией 25(OH)D и показателями общего кальция, фосфора и щелочной фосфатазы не выявил значимой связи. Выводы. В подростков с ожирением и избытком массы тела наблюдается снижение показателей 25(OH)D (недостаточность или дефицит), дислипидемия за счет снижения низкоатерогенных и повышения высокоатерогенных фракций липидов и сохранение традиционных показателей фосфорно-кальциевого обмена в пределах референтных значений.

Background. Today, there is evidence that a low level of vitamin D can be considered as an independent predictor for the formation and progression of obesity. Objective: to study the levels of vitamin D in the blood of children with overweight and obesity. Materials and methods. A group of adolescents (15–18 years) with overweight and obesity was formed from 55 people included in a study group. The comparison group consisted of 20 apparently healthy adolescents of the same age. Methods of examination included anamnesis collection, anthropometry, determination of 25(OH)D content in the blood plasma, total cholesterol, triglycerides, high and low density lipoproteins, calcium, phosphorus, alkaline phosphatase. The statistical processing of the data was carried out in the Excel 2003 environment for Windows XP. Results. Median 25(OH)D in the control group was 21.67 ng/ml (confidence interval (CI): 16.06–28.85). The content of 25(OH)D was normal in 16 (80 %) persons, in 3 (15 %) patients, the level of 25(OH)D indicated vitamin D insufficiency, and in 1 (5 %) child, vitamin D deficiency was detected. The analysis of 25(OH)D in the group of adolescents with overweight showed its deficiency in 6 persons (26.1 %), insufficiency — in 14 (60.8 %) and normal provision — in 3 (13 %), with a me­dian of 18.29 ng/ml (CI: 16.6–20.1). Median of 25(OH)D in the group of overweight adolescents was 16.15 ng/ml (CI: 12.7–23.8). Normal content of 25(OH)D was determined only in 2 (6.2 %) persons, deficiency was detected in 17 (53.1 %), insufficiency — in 13 patients (40.6 %). Vitamin D deficiency in obese children is associated with dyslipidemia due to reduced low-atherogenic lipid fractions. Analysis of the relationship between serum concentration of 25(OH)D and indices of total calcium, phosphorus and alkaline phosphatase did not reveal a significant correlation. Conclusions. Adolescents with obesity and overweight have a decrease in 25(OH)D (deficiency or insufficiency), dyslipidemia due to reduced low-atherogenic and increased high-atherogenic lipid fractions, and the preservation of traditional phosphorus-calcium metabolism indices within the reference values.


Keywords

підлітки; ожиріння; вітамін D

подростки; ожирение; витамин D

adolescents; obesity; vitamin D


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Van Grouw J.M., Volpe S.L. Childhood obesity in America // Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. — 2013. — Vol. 20(5). — P. 396-400. doi: 10.1097/01.med.0000433064.78799.0c.
2. Ke L., Mason R.S., Baur L.A. et al. Vitamin D levels in childhood and adolescence and cardiovascular risk factors in a cohort of healthy Australian children // J. Steroid Biochem. Mol. Biol. — 2018. — Vol. 177. — P. 270-277. doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.07.010. 
3. Pankiv I.V. Effect of vitamin D supplementation on insulin resistance in patients with hypothyroidism // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Т. 13, № 6. — С. 80-83. DOI: 10.22141/2224-0721.13.6.2017.112892
4. Татарчук Т.Ф., Булавенко О.В., Капшук І.М., Тернопольська В.О. Недостатність вітаміну D у генезі порушень репродуктивного здоров’я // Український медичний часопис. — 2015. — № 5(109). — С. 56-59.
5. Никитина И.Л., Тодиева А.М., Каронова Т.Л., Гринева Е.Н. К вопросу о метаболических нарушениях у детей со сниженным уровнем витамина D и ожирением // Лечащий врач. — 2014. — № 3. — С. 10-17.
6. Mallet E. We thought everything had been said about vitamin D, but deficiency still exists and it is not only bone effects // Arch. Pediatr. — 2010. — Vol. 17(6). — P. 810-811. doi: 10.1016/S0929-693X(10)70123-8.
7. Holick M.F. The D-lightful vitamin D for child health // Parenter. Enteral Nutr. — 2012. — Vol. 36 (Suppl. 1). — P. 9-19. doi: 10.1177/0148607111430189. 
8. Pludowski P., Karczmarewicz E., Bayer M. et al. Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe — recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency // Endokrynol. Pol. — 2013. — Vol. 64(4). — P. 319-327. PMID:24002961
9. Vidailhet M., Garabédian M. Vitamin D requirements for French children // Arch. Pediatr. — 2010. — Vol. 17(6). — P. 808-9. doi: 10.1016/S0929-693X(10)70122-6. [in French].
10. Colapinto C.K., Rossiter M., Khan M.K. et al. Obesity, lifestyle and socio-economic determinants of vitamin D intake: a population-based study of Canadian children // Can. J. Public Health. — 2014. — Vol. 105(6). — P. 418-24.
11. Шилин Д.Е. Витамин-гормон D в клинике XXI века: плейотропные эффекты и лабораторная оценка // Клиническая и лабораторная диагностика. — 2010. — № 12. — P. 17-23.
12. Cediel G., Corvalán C., López de Romaña D. et al. Prepubertal adiposity, vitamin D status, and insulin resistance // Pediatrics. — 2016. — Vol. 138(1). — e20160076. doi: 10.1542/peds.2016-0076. 
13. Motlaghzadeh Y., Sayarifard F., Allahverdi B. et al. Assessment of vitamin D status and response to vitamin D3 in obese and non-obese Iranian children // J. Trop. Pe–diatr. — 2016. — Vol. 62(4). — P. 269-75. doi: 10.1093/tropej/fmv091.
14. Munasinghe L.L., Willows N., Yuan Y., Veugelers P.J. The prevalence and determinants of use of vitamin D supplements among children in Alberta, Canada: a cross-sectional study // BMC Public Health. — 2015. — Vol. 15. — P.1063. doi: 10.1186/s12889-015-2404-z.
15. Rosen C.J., Abrams S.A., Aloia J.F. et al. IOM committee members respond to Endocrine Society vitamin D guideline // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2012. — Vol. 97(4). — P. 1146-52. doi: 10.1210/jc.2011-2218. 
16. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff-Ferrari H.A. et al. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2011. — Vol. 96(7). — P. 1911-1930. doi: 10.1210/jc.2011-0385.

Similar articles

Рівень 25-гідроксивітаміну D та індекc маси тіла в жінок у постменопаузальному періоді
Authors: Поворознюк В.В., Мусієнко А.С., Дзерович Н.І., Поворознюк Р.В., Іваник О.С.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №9 (696), 2019
Date: 2019.08.28
Sections: Clinical researches
Vitamin D status in the population of the Western region of Ukraine
Authors: Паньків В.І. (1), Поворознюк В.В. (2), Паньків І.В. (3), Бойко В.І. (4), Глуговська С.В. (5)
1 - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
3 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
4 - КНП «Центральна районна лікарня» КРР, м. Коломия, Україна
5 - Чернівецький обласний клінічний ендокринологічний центр, м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
25-hydroxy vitamin D level and body mass index in postmenopausal women
Authors: Поворознюк В.В., Мусієнко А.С., Дзерович Н.І., Поворознюк Р.В., Іваник О.С.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №4, 2018
Date: 2019.02.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
The role of vitamin D deficiency in the origin of vasovagal syncope in childhood
Authors: Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я України, м. Тернопіль, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №3, 2020
Date: 2020.07.09
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue