Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018

Back to issue

System approaches to the prognosis of diabetes mellitus prevalence

Authors: Геруш І.В., Таралло В.Л.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Метою комплексного дослідження є випробування системних підходів прогнозування вікових особливостей перебігу цукрового діабету (ЦД) на підставі методу поєднаного табличного аналізу захворюваності, перебігу хвороби та смертності. Матеріали та методи. Прогнозування поширеності ЦД здійснювалося на матеріалах захворюваності та смертності населення Чернівецької області з використанням законів виживання популяцій і збереження здоров’я населення. Результати. Отримано досі невідомі дані про приховані вікові особливості перебігу ЦД, перевірено нові методичні підходи до визначення точних прогнозів поширеності цієї хвороби. Висновки. Захворюваність на ЦД у чоловіків переважно пов’язана із соціально-екологічними чинниками, серед яких провідний вплив справляє спосіб життя. Найбільше прихована поширеність ЦД спостерігається у молодих вікових групах і у передпенсійному віці, що потребує перегляду спрямованості та методик проведення цільових профілактичних оглядів, а також обов’язкової диференціації типів ЦД при реєстрації причин смерті населення.

Целью данного исследования является апробация системных подходов для прогноза возрастных особенностей протекания сахарного диабета (СД) в комплексных научных исследованиях на основе объединенного (в логике и математически) табличного метода анализа заболеваемости, течения болезней и смертности. Материалы и методы. Прогнозирование распространенности СД осуществлялось на материалах заболеваемости и смертности населения Черновицкой области с использованием интегральных показателей законов выживания популяций и сохранения здоровья населения. Результаты. Получены до сих пор неизвестные данные о скрытых возрастных особенностях протекания СД, проверены новые методические подходы для определения прогнозов распространенности данного заболевания. Выводы. Заболеваемость СД у мужчин преимущественно связана с социально-экологическими факторами существования, среди которых ведущая роль принадлежит образу жизни. Наиболее скрытая распространенность СД наблюдается в молодых возрастных группах и в предпенсионном возрасте, что обосновывает необходимость пересмотра направленности и методик проведения целевых профилактических осмотров, а также обязательной дифференциации типов СД при регистрации причин смерти населения.

Background. The purpose of comprehensive research is to test system approaches to the prognosis of age features of diabetes mellitus (DM) based on the method of united tabular analysis of morbidity and death rate. Materials and methods. Prognosis of DM prevalence was performed on materials of morbidity and mortality of population in the Chernivtsi region with the use of laws of survival of populations and maintenance of population health. Results. Information was obtained about the age features of DM, the new methodical approaches to the determination of correct prognosis of DM prevalence were tested. Conclusions. DM morbidity in men is mainly related to the social and ecological factors, among them, leading influence belongs to the lifestyle. The highest DM prevalence is observed in young age groups and in pre-retirement age that needs a revision of orientation and methodologies for realization of target preventive examinations, and also obligatory differentiation of DM types during registration of causes of population death.


Keywords

цукровий діабет; поширеність; системний аналіз; прогнозування

сахарный диабет; распространенность; системный анализ; прогнозирование

diabetes mellitus; prevalence; system analysis; prognosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Zimmet P.Z., Magliano D.J., Herman W.H., Shaw J.E. Diabetes: a 21st century challenge // Lancet Diabetes Endocrinol. — 2014. — Vol. 2. — P. 56-64. pmid: 24622669.
2. Тронько М.Д. Гендерні та статеві особливості цукрового діабету. [Текст] / М.Д. Тронько. — К.: РИА Триумф, 2008. — 208 с.
3. Lekishvili S., Chayen B., Chayen S. Suspected environmental and socio-economic causes of diabetes mellitus and associated ocular complications in the Sumy region, Ukraine, for the period of 2011–2016 // Georgian Med. News. — 2018. — № 278. — P. 120-126.
4. Tuomi T., Santoro N., Caprio S. et al. The many faces of diabetes: a disease with increasing heterogeneity // Lancet. — 2014. — Vol. 383. — P. 1084-1094.pmid:24315621.
5. Chen L., Magliano D.J., Zimmet P.Z. The worldwide epidemiology of type 2 diabetes mellitus — present and future perspectives // Nat. Rev. Endocrinol. — 2011. — Vol. 8. — P. 228-236. pmid:22064493.
6. Кравчун Н.А., Казаков А.В., Караченцев Ю.И. и др. Сахарный диабет 2 типа: скрининг и факторы риска. — Х.: Новое слово, 2010. — 256 с.
7. Tarallo V.L. Classics of Population Health / V.L. Tarallo. — Chernivtsi: BSMU, 2015. — 736 p.
8. Wilkin T. Testing the accelerator hypothesis: a new approach to type 1 diabetes prevention / T. Wilkin, S. Greene, R. McCrimmon // Diabetes, Obesity and Metabolism. — 2016. — Vol. 18(1). — P. 3-5.
9. Evidence for energy conservation during pubertal growth. A 10-year longitudinal study / M. Mostazir, A. Jeffery, J. Hosking [at al.] // Int. J. Obes. (Lond). — 2016. — Vol. 40(11). — P. 1619-1626.
10. Дорогой А.П. Тривалість життя, потенційні втрати трудового потенціалу й повікова смертність при цукровому діабеті: Динаміка показників / А.П. Дорогой // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2007. — № 3(9). — С. 14-19.

Similar articles

Authors: В.П. Неділько, Т.М. Камінська, С.А. Руденко, Л.П. Пінчук, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України», м. Київ
"Child`s Health" 1(10) 2008
Date: 2008.08.20
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Child health status — the future of the country (part 2)
Authors: Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С., Моісеєнко Р.О., Виговська О.В., Кривопустов С.П., Заболотько В.М., Аряєв М.Л., Абатуров О.Є., Крючко Т.О., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Крамарьов С.О., Петренко В.І., Левицький А.Ф., Марушко Ю.В., Марушко Т.В., П’ятницький Ю.С., Шадрін О.Г., Муквіч О.М., Микичак І.В., Косовська Т.П., Лисак В.П., Сороколат Ю.В., Терещенко А.В., Банадига Н.В., Беш Л.В., Больбот Ю.К., Боярська Л.М., Волосянко А.Б., Гончарь М.О., Дудник В.М., Зубаренко О.В., Клименко Т.М., Колоскова О.К., Леженко Г.О., Овчаренко Л.С., Сенаторова А.С., Сміян О.І., Сорокман Т.В., Стоєва Т.В., Чернишова О.Є., Цодікова О.А., Бондаренко Т.В., Голяк М.В., Знак О.Р., Єфремова Н.М., Карчевич Т.Є., Лук’яненко О.В., Луньова А.В., Марченко Н.М., Михно С.Л., Писаренко С.Г., Покотілова Т.М., Рубанова Є.І., Сташко О.В., Шмалько Н.О., Щербинська К.М., Мозирська О.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Центр медичної статистики МОЗ України, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 13, №2, 2018
Date: 2018.05.24
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue