Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018

Back to issue

Clinical and pathogenetic importance of hormonal natriuretic peptides in gout

Authors: Синяченко О.В., Федоров Д.М., Ермолаева М.В., Пилипенко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Окрім порушень пуринового обміну, систем прозапальних цитокінів, матриксних металопротеїназ та ейкозаноїдів, в патогенезі подагри можуть брати участь різні середньомолекулярні поєднання, у тому числі натрійуретичні пептиди (передсердний — ANP, мозковий — BNP), але їх значущість залишається невивченою. Мета дослідження: оцінити клініко-патогенетичну значущість ANP і BNP при ураженні суглобів, нирок і серця у хворих на подагру. Матеріали та методи. Під наглядом перебували 105 хворих на первинну подагру, серед яких було 92 % чоловіків і 8 % жінок, віком від 26 до 76 років (у середньому 51 рік), причому жінки були на 8 років старше. Середня тривалість захворювання становила 12 років. Першою ознакою подагри у 91 % від числа хворих був суглобовий криз, а в інших випадках — ниркова коліка. Співвідношення частоти інтермітуючої та хронічної форм артриту становило 2 : 1, латентний тип нефропатії мав місце в 66 % спостережень, уролітіазний — у 34 %, при цьому співвідношення I, II, III і IV стадій хронічної хвороби нирок було 4 : 2 : 1 : 1. Рівень сироваткових натрійуретичних пептидів вивчали імуноферментним методом (рідер PR2100-Sanofi Diagnostic Pasteur, Франція). Результати. Первинна подагра перебігає з порушеннями метаболізму сечової кислоти, оксипуринолу, пуринових основ, ферментів обміну пуринів і пуринасоційованих мікроелементів (молібдену, свинцю), інтегральні зміни яких залежать від форми суглобового й ниркового синдромів, наявності периферійних і кісткових тофусів, а також стадії хронічної хвороби нирок, визначають кістководеструктивні артикулярні ушкодження, є прогнознегативними чинниками щодо тяжкості артропатії і нефропатії. Окрім порушень пуринового метаболізму, у хворих на подагру (порівняно зі здоровими людьми контрольної групи) спостерігається вірогідне підвищення в крові концентрацій на 31 % ANP (5,50 ± 0,18 пг/мл) і на 79 % — BNP (12,20 ± ± 1,16 пг/мл), що відповідно встановлено у 57 і 52 % від числа обстежених хворих, взаємопов’язано з тяжкістю суглобового синдрому, наявністю периферичних і кісткових тофусів, причому існують тісні взаємовідносини середньомолекулярних гормональних пептидів із кістково-деструктивними артикулярними змінами, параметрами пуринового метаболізму та інтегральним рівнем молекул середньої маси різних фракцій, а значення ANP мають практичну значущість. На інтегральний стан в організмі хворих на подагру ANP і BNP чинять вплив тип нефропатії (латентний, уролітіазний) і стадія хронічної хвороби нирок, при цьому від рівнів цих пептидів залежать параметри сечового синдрому, розвиток уролітіазу, нефрокальцинатів і нефрокістозу. Встановлений вплив рівня ANP на формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця, а BNP — на розвиток порушень електричної провідності серця і збільшення розмірів його камер. Рівень ANP > 6 пг/мл при подагричному артриті рекомендується використовувати для оцінки тяжкості звуження артикулярных шпарин, при цьому даний показник є також чинником ризику зниження функції нирок. Висновки. Вивчені гормональні натрійуретичні пептиди не лише беруть участь в патогенезі подагричного артриту, нефропатії і кардіопатії, але й мають прогностичну значущість.

Актуальность. Помимо нарушений пуринового обмена, систем провоспалительных цитокинов, матриксных металлопротеиназ и эйкозаноидов, в патогенезе подагры могут участвовать различные среднемолекулярные соединения, в том числе натрийуретические пептиды (предсердный — ANP, мозговой — BNP), но их значимость остается неизученной. Цель исследования: оценить клинико-патогенетическую значимость ANP и BNP при поражении суставов, почек и сердца у больных подагрой. Материалы и методы. Под наблюдением находились 105 больных первичной подагрой, среди которых было 92 % мужчин и 8 % женщин, в возрасте от 26 до 76 лет (в среднем 51 год), причем женщины были на 8 лет старше. Средняя продолжительность заболевания составила 12 лет. Первым признаком подагры у 91 % от числа больных был суставной криз, а в остальных случаях — почечная колика. Соотношение частоты интермиттирующей и хронической форм артрита составило 2 : 1, латентный тип нефропатии имел место в 66 % наблюдений, уролитиазный — в 34 %, при этом соотношение I, II, III и IV стадий хронической болезни почек было 4 : 2 : 1 : 1. Уровень сывороточных натрийуретических пептидов изучали иммуноферментным методом (ридер PR2100-Sanofi Diagnostic Pasteur, Франция). Результаты. Первичная подагра протекает с нарушениями метаболизма мочевой кислоты, оксипуринола, пуриновых оснований, ферментов обмена пуринов и пуринассоциированных микроэлементов (молибдена, свинца), интегральные изменения которых зависят от формы суставного и почечного синдромов, наличия периферических и костных тофусов, а также стадии хронической болезни почек, определяют костнодеструктивные артикулярные повреждения, являются прогнознегативными факторами в отношении тяжести артропатии и нефропатии. Помимо нарушений пуринового метаболизма, у больных подагрой (по сравнению со здоровыми людьми контрольной группы) наблюдается достоверное повышение в крови концентраций на 31 % ANP (5,50 ± 0,18 пг/мл) и на 79 % — BNP (12,20 ± 1,16 пг/мл), что соответственно установлено у 57 и 52 % от числа обследованных больных, взаимосвязано с тяжестью суставного синдрома, наличием периферических и костных тофусов, причем существуют тесные взаимоотношения среднемолекулярных гормональных пептидов с костно-деструктивными артикулярными изменениями, параметрами пуринового метаболизма и интегральным уровнем молекул средней массы разных фракций, а значения ANP имеют практическую значимость. На интегральное состояние в организме больных подагрой ANP и BNP оказывают влияние тип нефропатии (латентный, уролитиазный) и стадия хронической болезни почек, при этом от уровней этих пептидов зависят параметры мочевого синдрома, развитие уролитиаза, нефрокальцинатов и нефрокистоза. Установлено влияние уровня ANP на формирование диастолической дисфункции левого желудочка сердца, а BNP — на развитие нарушений электрической проводимости сердца и увеличение размеров камер сердца. Уровень ANP > 6 пг/мл при подагрическом артрите рекомендуется использовать для оценки тяжести сужения артикулярных щелей, при этом данный показатель является также фактором риска снижения функции почек. Выводы. Изученные гормональные натрийуретические пептиды не только участвуют в патогенезе подагрического артрита, нефропатии и кардиопатии, но и обладают прогностической значимостью.

Background. In addition to purine metabolism disorders, systems of pro-inflammatory cytokines, matrix metalloproteinases and eicosanoids, various medium molecular weight compounds can participate in the pathogenesis of gout, including natriuretic peptides (atrial — ANP, cerebral — BNP), but their significance needs further exploration. The purpose of the study was to evaluate the clinical and pathogenetic significance of ANP and BNP in cases of joint, kidney and heart disease in patients with gout. Materials and methods. One hundred five patients with primary gout were examined, 92 % of them were men and 8 % — women aged 26 to 76 years (51 years on average), and women were 8 years older. The average duration of the disease was 12 years. The first sign of gout in 91 % of patients was the joint crisis, and in the remaining cases — renal colic. The ratio of the incidence of intermittent and chronic forms of arthritis was 2 : 1, latent nephropathy occurred in 66 % of cases, urolithiasis — in 34 %, and the ratio of stages I, II, III and IV of chronic kidney di-sease was 4 : 2 : 1 : 1. The level of serum natriuretic peptides was studied by the method of enzyme-linked immunosorbent assay (PR2100 analyzer, Sanofi Diagnostic Pasteur, France). Results. Primary gout occurs with impaired metabolism of uric acid, oxypurinol, purine bases, purine metabolism enzymes and purine-associated trace elements (molybdenum, lead), the integral changes of which depend on the type of joint and kidney syndromes, the presence of peripheral and bone tofi, as well as the stage of chronic kidney disease. They determine bone-destructive articular lesions, and are prognostic factors for the severity of arthropathy and nephropathy. In addition to disorders of purine metabolism, patients with gout (compared with healthy people in the control group) have a significant increased blood concentrations of ANP — by 31 % (5.50 ± 0.18 pg/ml) and BNP — by 79 % (12.20 ± 1.16 pg/ml), which were found in 57 and 52 % of examined patients, respectively. It is correlated with the severity of joint syndrome, the presence of peripheral and bone tofi, and there are close relationships of medium molecular weight hormone peptides with bone-destructive articular changes, with parameters of purine metabolism and integral level of medium weight molecules which belong to different fractions, and indicators of ANP are of practical value. The type of nephropathy (latent, urolithiasis) and the stage of chronic kidney disease influence the integral state of ANP and BNP in the body of gout patients. Meanwhile, the parameters of urinary syndrome, the development of urolithiasis, nephrocalcinosis and nephrocystosis depend on the levels of these peptides. The effect of ANP level on the formation of diastolic dysfunction of the left ventricle was established, and BNP influence the development of disorders of cardiac conduction and an increase in the size of heart chambers. The level of ANP > 6 pg/ml in gouty arthritis is recommended for assessing the severity of articular narrowing, and this indicator is also a risk factor for decreased kidney function. Conclusions. The studied hormonal natriuretic peptides do not only participate in the pathogenesis of gouty arthritis, nephropathy and cardiopathy, but also are of prognostic significance.


Keywords

подагра; перебіг; патогенез; натрійуретичні пептиди

подагра; течение; патогенез; натрийуретические пептиды

gout; course; pathogenesis; natriuretic peptides


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Gonzalez-Rozas M., Prieto de Paula J.M., Franco Hidalgo S., Lopez Pedreira M.R. Chronic tophaceous gout // Semergen. — 2013. — Vol. 39(6). — P. 29-34.
2. Martillo M.A., Nazzal L., Crittenden D.B. The crystallization of monosodium urate // Curr. Rheumatol. Rep. — 2018. — Vol. 16(2). — P. 400-5. — doi: 10.1136/jim-2018-000728.
3. Steiger S., Harper J.L. Mechanisms of spontaneous resolution of acute gouty inflammation // Curr. Rheumatol. Rep. — 2017. — Vol. 16(1). — P. 392-6. — doi: 10.1038/nrrheum.2017.155.
4. Bolzetta F., Veronese N., Manzato E., Sergi G. Chronic gout in the elderly // Aging. Clin. Exp. Res. — 2013. — Vol. 25(2). — P. 129-37.
5. Manara M., Bortoluzzi A., Favero M. et al. Italian society of rheumatology recommendations for the management of gout // Reumatismo. — 2018. — Vol. 65(1). — P. 4-21. — doi: 10.1074/jbc.M115.649855.
6. Manger B. Gout and other crystal-induced arthritides // Dtsch. Med. Wochenschr. — 2012. — Vol. 137(31–32). — P. 1579-81.
7. Hayward R.A., Rathod T., Roddy E. et al. The association of gout with socioeconomic status in primary care: a cross-sectional observational study // Rheumatology. — 2013. — Vol. 52(11). — P. 2004-8.
8. Kuo C.F., Grainge M.J., See L.C. et al. Epidemiology and management of gout in Taiwan: a nationwide population study // Arthritis Res. Ther. — 2016. — Vol. 23(17). — P. 13-9. — doi: 10.1186/s13075-015-0522-8.
9. Crişan T.O., Cleophas M.C.P., Novakovic B. et al. Uric acid priming in human monocytes is driven by the AKT-PRAS40 autophagy pathway // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2017. — Vol. 114(21). — P. 5485-90. — doi: 10.1073/pnas.
1620910114.
10. Lee J.H., Yang J.A., Shin K. et al. Elderly patients exhibit stronger inflammatory responses during gout attacks // J. Korean Med. Sci. — 2017. — Vol. 32(12). — P. 1967-73. — doi: 10.3346/jkms.2017.32.12.1967.
11. Tao J.H., Cheng M., Tang J.P. et al. Single nucleotide polymorphisms associated with P2X7R function regulate the onset of gouty arthritis // PLoS One. — 2017. — Vol. 12(8). — 0181685. — doi: 10.1371/journal.pone. 0181685.
12. Vanheule V., Boff D., Mortier A. et al. CXCL9-derived peptides differentially inhibit neutrophil migration in vivo through interference with glycosaminoglycan interactions // Front. Immunol. — 2017. — Vol. 7(8). — 00530. — doi: 10.3389/fimmu.2017.00530.
13. Carneiro L., Geller S., Hébert A. et al. Hypothalamic sen-
sing of ketone bodies after prolonged cerebral exposure leads to metabolic control dysregulation // Sci. Rep. — 2016. — Vol. 6(6). — 34909. — doi: 10.1038/srep34909.

Similar articles

Metabolic factors determining the effectiveness of hypouricemic treatment of gouty arthritis
Authors: Синяченко О.В., Федоров Д.М., Ермолаева М.В., Пилипенко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №3, 2018
Date: 2018.11.13
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Middle molecules of different fractions and middle-molecular osteoassociated hormones in gouty arthritis
Authors: Синяченко О.В., Федоров Д.М., Ермолаева М.В., Чистяков Д.А.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Тrauma" Том 19, №5, 2018
Date: 2018.11.27
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Authors: Нагорная Н.В., Пшеничная Е.В., Бордюгова Е.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"Child`s Health" 2 (29) 2011
Date: 2011.09.06
Categories: Pediatrics/Neonatology
The changes in purine metabolism in osteoarticular form of lung cancer
Authors: Синяченко О.В., Алиев Р.Ф., Ермолаева М.В., Бондарь В.Г.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Тrauma" Том 20, №5, 2019
Date: 2019.12.20
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue