Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018

Back to issue

The features of esophageal daily pH-monitoring depending on the clinical form of gastroesophageal reflux disease in type 2 diabetic patients

Authors: Пічкар Й.І., Сірчак Є.С., Стан М.П., Олексик О.Т.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета дослідження: визначити особливості добового рН-моніторингу стравоходу залежно від клінічної форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу. Матеріали та методи. Обстежені 82 хворі на ЦД 2-го типу з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Всім хворим проведено добовий рН-моніторинг. Результати. Загальний відсоток часу, протягом якого рН у стравоході становив < 4, майже в однаковому ступені перевищував такий показник у контрольній групі (31,7 ± 2,3 % у хворих зі стравохідною формою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та 32,7 ± 2,9 % у хворих із позастравохідною формою проти 4,5 ± 0,3 % у контрольній групі, р < 0,01). Висновки. У хворих на ЦД 2-го типу зі стравохідною формою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при добовому рН-моніторингу рН < 4 у стравоході частіше відмічається при вертикальному положенні, а у хворих із позастравохідною формою — при горизонтальному. У хворих на ЦД 2-го типу зі стравохідною формою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби порушення стравохідного рН асоціюється з кандидозним езофагітом, тоді як у хворих із позастравохідною формою — із дуоденогастральним рефлюксом (r = 0,84; р < 0,01; r = 0,71; р < 0,05 відповідно).

Цель исследования: определить особенности суточного рН-мониторинга пищевода в зависимости от клинической формы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа. Материалы и методы. Обследованы 82 больных СД 2-го типа с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Всем больным проведен суточный рН-мониторинг. Результаты. Общий процент времени, в течение которого рН в пищеводе составлял < 4, почти в равной степени превышал показатель контрольной группы (31,7 ± 2,3 % у больных с пищеводной формой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и 32,7 ± 2,9 % у больных с внепищеводной формой против 4,5 ± 0,3 % в контрольной группе, р < 0,01). Выводы. У больных СД 2-го типа с пищеводной формой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при суточном рН-мониторинге рН < 4 в пищеводе чаще отмечается при вертикальном положении, а у больных с внепищеводной формой — при горизонтальном. У больных СД 2-го типа с пищеводной формой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни нарушение пищеводного рН ассоциируется с кандидозным эзофагитом, тогда как у больных с внепищеводной формой — с дуоденогастральным рефлюксом (r = 0,84; р < 0,01; r = 0 71, р < 0,05 соответственно).

Background. The purpose of the study was to determine the features of esophageal daily pH-monitoring depending on the clinical form of gastroesophageal reflux disease in type 2 diabetic patients. Material and methods. Eighty-two patients with type 2 diabetes mellitus and gastroesophageal reflux disease were examined. All patients underwent daily pH-monitoring. Results. The time percentage when esophageal pH was < 4 almost equally exceeded such parameter in the control group (31.7 ± 2.3 % in patients with the esophageal form of gastroesophageal reflux disease and 32.7 ± 2.9 % in patients with extra-esophageal form against 4.5 ± 0.3 % in the control group; p < 0.01). Conclusions. In type 2 diabetic patients with esophageal form of gastroesophageal reflux disease daily pH-monito­ring revealed pH < 4 in the esophagus mostly in vertical position, and in patients with extra-esophageal form — in horizontal position. The esophageal pH disturbance in type 2 diabetic patients with esophageal form of gastroesophageal reflux disease is associated with candida esophagitis, whereas in patients with extra-esophageal manifestations — with duodeno-gastro-esophageal reflux (r = 0.84; p < 0.01; r = 0.71; p < 0.05, respectively).


Keywords

цукровий діабет 2-го типу; гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; добовий рН-моніторинг стравоходу

сахарный диабет 2-го типа; гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; суточный рН-мониторинг пищевода

type 2 diabetes mellitus; gastroesophageal reflux disease; esophageal daily pH-monitoring


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Конькова Л.А. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: внепищеводные проявления / Л.А. Конькова, А.В. Коньков // Медицинский вестник МВД. — 2016. — № 1(80). — С. 47-51. 
2. Наумова В.Н. Сахарный диабет и стоматологическое здоровье: проблемы диагностики и лечения пациентов стоматологических клиник / В.Н. Наумова, Е.Е. Маслак // Практическая медицина. — 2013. — № 4(72). — С. 10-14.
3. Новейшие технологии в теоретической и практической гастроэнтерологии. По итогам IV научной сессии ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» / Ю.М. Степанов, М.П. Захараш, И.Н. Скрыпник, Е.Ю. Губская // Здоров’я України. — 2016. — № 13–14(386–387). — С. 20-21.
4. Ткаченко В.І. Проект уніфікованого клінічного протоколу ведення цукрового діабету 2-го типу на етапі первинної медичної допомоги (відповідно до міжнародних рекомендацій, існуючих на 2012 рік) / В.І. Ткаченко // Ліки України. — 2012. — № 6(162). — С. 51-59.
5. Фадєєнко Г.Д. Ураження гастродуоденальної ділянки у хворих на цукровий діабет: клініко-популяційні аспекти / Г.Д. Фадєєнко, В.А. Чернишов // Ліки України. — 2011. — № 7(153). — С. 48-50.
6. Gastroesophageal Reflux Disease in Type II Diabetes Mellitus With or Without Peripheral Neuropathy / Sehe Dong Lee, Bora Keum, Hoon Jai Chun, Young-Tae Bak // J. Neurogastroenterol. Motil. — 2011. — Vol. 17(3). — Р. 274-278.
7. Katz P.O. Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease / P.O. Katz, L.B. Gerson, M.F. Vela // Am. J. Gastroenterol. — 2013. — Vol. 108. — Р. 308-328.

Similar articles

The role of biologically active substances in gastroesophageal reflux disease in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Сірчак Є.С., Болдіжар О.О., Стан М.П.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №2, 2018
Date: 2018.06.14
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Еволюція зондових методів досліджень в гастроентерології: огляд і власні дослідження
Authors: Степанов Ю.М., Мосійчук Л.М., Кушніренко І.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
"Gastroenterology" 1 (51) 2014
Date: 2014.04.17
Categories: Gastroenterology, Investigation methods
Sections: Specialist manual
Clinical efficacy of ursodeoxycholic acid in the comprehensive treatment of patients with obesity and gastroesophageal reflux disease
Authors: Сірчак Є.С.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №4, 2018
Date: 2019.01.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Using GerdQ as a screening diagnostic method in children with gastroduodenal diseases
Authors: Павленко Н.В.(1), Волошин К.В.(2), Слободянюк О.Л.(1), Волошина Л.Г.(1), Ганзій О.Б.(1)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 13, Додаток 1, 2018 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія
Date: 2018.05.25
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue