Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018

Back to issue

Parameters of thyroid homeostasis in patients with hepatitis of non-viral etiology

Authors: Чимпой К.А.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета дослідження: вивчити особливості тиреоїдного гомеостазу при хронічних гепатитах (ХГ) невірусної етіології та залежність його показників від А/С поліморфізму гена DIO1. Матеріали та методи. В обстеженні взяли участь 50 хворих на ХГ та 20 практично здорових осіб. Особливості тиреоїдного гомеостазу вивчали за визначенням вмісту в сироватці крові вільного тироксину (вТ4), вільного трийодтироніну (вТ3) та тиреотропного гормона (ТТГ). Алелі поліморфних ділянок A/C у гені DIO1 вивчали за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Результати. За даними імуноферментного дослідження, у пацієнтів з ХГ спостерігали вірогідне зниження рівня вТ3 на 12,1 % (p < 0,01), проте тільки в 6,0 % виявлено зниження рівня вТ3 нижче від референсних значень. Вміст вТ4 вірогідно підвищився на 15,1 % (p < 0,01) та перевищував нормальні значення тільки в 5,0 % пацієнтів, у 2,0 % — був нижче від норми. Показник вТ3/вТ4 зменшувався на 21,6 % (p < 0,001) та знижувався щодо нормальних значень у 78,0 % пацієнтів з ХГ, а вТ4/вТ3 вірогідно зростав на 24,1 %, що вказує на наявність синдрому нетиреоїдних захворювань в обстежених хворих. У разі ХГ виявлено вірогідне зростання щодо контролю сироваткового вмісту ТТГ на 28,7 %, збільшення показника ТТГ/вТ3 на 45,7 % (p < 0,05). Встановлено, що носійство С-алелі DIO1 асоціюється зі зростанням рівня вТ3, показника вТ3/вТ4, зниженням величин вТ4/вТ3 і рівня вТ4, тоді як наявність А-алелі зумовлює зменшення показника вТ3/вТ4, вмісту вТ3 і зростання рівня вТ4 у сироватці крові хворих на ХГ. Висновки. Хронічні гепатити супроводжуються розвитком синдрому нетиреоїдних захворювань зі зниженням у сироватці крові вмісту вільного трийодтироніну (на 12,1 %, р < 0,01), збільшенням рівня вільного тироксину (на 15,1 %, p < 0,01), зменшенням показника їх периферичної конверсії (на 21,6 %, p < 0,001) на тлі зростання рівня тиреотропного гормона (на 28,7 %, p < 0,05) порівняно зі здоровими особами. Зміни тиреоїдного метаболізму асоціюються з А/С поліморфізмом гена DIO1.

Цель исследования: изучить особенности тиреоидного гомеостаза при хронических гепатитах (ХГ) невирусной этиологии и зависимость его показателей от А/С полиморфизма гена DIO1. Материалы и методы. В обследовании приняли участие 50 больных ХГ и 20 практически здоровых лиц. Особенности тиреоидного гомеостаза определяли по содержанию в сыворотке крови свободного тироксина (сТ4), свободного трийодтиронина (сТ3) и тиреотропного гормона (ТТГ). Аллели полиморфных участков A/C в гене DIO1 изучали с помощью полимеразной цепной реакции. Результаты. По данным иммуноферментного исследования, у пациентов с ХГ наблюдали достоверное снижение уровня сТ3 на 12,1 % (p < 0,01), однако только у 6,0 % выявлено снижение уровня сТ3 ниже референсных значений. Содержание сТ4 достоверно повышалось на 15,1 % (p < 0,01) и превышало нормальные значения только у 5,0 % пациентов, у 2,0 % было ниже нормы. Показатель сТ3/сТ4 уменьшался на 21,6 % (p < 0,001) и снижался ниже нормы у 78,0 % пациентов с ХГ, в то время как сТ4/сТ3 достоверно возрастал на 24,1 %, что указывает на наличие синдрома нетиреоидных заболеваний у обследованных больных. В случае ХГ выявлено достоверное возрастание по отношению к контролю сывороточного содержания ТТГ на 28,7 %, увеличение показателя ТТГ/сТ3 на 45,7 % (p < 0,05). Установлено, что носительство С-аллели DIO1 ассоциируется с ростом уровня сТ3, показателя сТ3/сТ4, снижением значения сТ4/сТ3 и уровня сТ4, в то время как наличие А-аллели приводит к уменьшению показателя сТ3/сТ4, содержания сТ3 и росту уровня сТ4 в сыворотке крови больных ХГ. Выводы. Хронические гепатиты сопровождаются развитием синдрома нетиреоидных заболеваний со снижением в сыворотке крови содержания свободного трийодтиронина (на 12,1 %, р < 0,01), повышением уровня свободного тироксина (на 15,1 %, p < 0,01), уменьшением показателя их периферической конверсии (на 21,6 %, p < 0,001) на фоне роста уровня тиреотропного гормона (на 28,7 %, p < 0,05) по сравнению со здоровыми лицами. Изменения тиреоидного метаболизма ассоциируются с А/С полиморфизмом гена DIO1.

Background. The purpose of this study was to assess thyroid homeostasis in patients with chronic hepatitis of non-viral etiology and to analyze the correlation between serum thyroid parameters and A/C polymorphism of the deiodinase type 1 (DIO1) gene in these patients. Materials and methods. The study was conducted on 70 subjects: 50 patients with chronic hepatitis and 20 healthy controls. The thyroid homeostasis was evaluated using measurement of serum free thyroxine (fT4), free triiodothyronine (fT3) and thyroid stimulating hormone (TSH). The alleles of the polymorphic A/C sites in the DIO1 gene were stu­died. Results. The level of fT3 was reduced by 12.1 % (p < 0.01) in patients with chronic hepatitis, nonetheless being within the normal range in the majority of these patients with only 6 % showing fT3 level below the reference range. fT4 level was increased by 15.1 % (p < 0.01) in group of patients with chronic hepatitis comparing with healthy controls, although it was determined above the normal range only in 5 % of patients, whereas in 2 % of patient fT4 was even less than normal. These changes, obviously, are the result of a decrease in the activity of type 1 deiodinase and inhibition of T4 into T3 transformation. The theory might be confirmed by significantly reduced fT3/fT4 ratio (by 21.6 %; p < 0.001), that decreased below the reference range in 78 % patients with chro­nic hepatitis. At the same time, fT4/fT3 ratio increased by 24.1 % (р < 0.001) comparing with healthy controls, that can be attributed to the non-thyroidal illness syndrome in these patients. Elevation of TSH level by 28.7 % and TSH/fT3 ratio by 45.7 % was determined in patients with chronic hepatitis comparing with healthy controls (p < 0.05). The study did not reveal an association between the genotypes of DIO1 gene and the serum level of TSH. However, it has been established that the carriage of the C-allele DIO1 was associated with increasing fТ3 level and fТ3/fТ4 ratio, decreased fТ4/fТ3 ratio and fТ4 level, while the presence of А-allele was associated with decreased fТ3/fТ4 ratio and serum fТ3 with the increase in Т4 level in patients with chronic hepatitis. Conclusions. Chronic hepatitis is accompanied by the development of non-thyroidal illness syndrome with a reduction in free triiodothyronine level (by 12.1 %; p < 0.01), an increase in free thyroxine and thyroid stimulating hormone levels (by 15.1 %, p < 0.01 and 28.7 %, p < 0.05, respectively), a decrease in T3/T4 peripheral conversion rate (by 21.6 %; p < 0.001). Pathological changes in thyroid metabolism are associated with A/C polymorphism of the DIO1 gene.


Keywords

хронічні гепатити; поліморфізм; ген; тиреоїдний гомеостаз

хронические гепатиты; полиморфизм; ген; тиреоидный гомеостаз

chronic hepatitis; polymorphism; gene; thyroid homeostasis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Farwell A.P. Nonthyroidal illness syndrome // Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. — 2013. — Vol. 20(5). — P. 478-484.
2. Van den Berghe G. Non-thyroidal illness in the ICU: a syndrome with different faces // Thyroid. — 2014. — Vol. 10. — P. 1456-1465.
3. Eshraghian A., Jahromi A.H. Non-alcoholic fatty liver disease and thyroid dysfunction: A systematic review // World J Gastroenterol. — 2014. — Vol. 20(25). — P. 8102-8109. doi: 10.3748/wjg.v20.i25.8102
4. Gereben B., McAninch E.A., Ribeiro M.O. et al. Scope and limitations of iodothyronine deiodinases in hypothyroidism // Nat. Re. Endocrinol. — 2015. — Vol. 11(11). — P. 642-652.
5. Roef G., Taes Y., Toye K. et al. Heredity and lifestyle in the determination of between-subject variation in thyroid hormone levels in euthyroid men // Eur. J. Endocrinol. — 2013. — Vol. 169(6). — P. 835-844. 
6. Паньків І.В. Вплив призначення вітаміну D на рівень антитіл до тиреоїдної пероксидази у хворих на гіпотиреоз автоімунного генезу / І.В. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2016. — № 5(77). — С. 78-82. doi: 10.22141/2224-0721.5.77.2016.78759 
7. Mebis L., van den Berghe G. The hypothalamus-pituitary-thyroid axis in critical illness // Neth. J Med. — 2009. — Vol. 67(10). — P. 332-340.
8. Pingitore A., Galli E., Barison A. Acute effects of triiodothyronine (t3) replacement therapy in patients with chronic heart failure and low-T3 syndrome: a randomized, placebo-controlled study // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2008. — Vol. 93. — P. 1351-1358. 
9. Song Y., Li J., Bian S. et al. Association between Low Free Triiodothyronine Levels and Poor Prognosis in Patients with Acute ST-Elevation Myocardial Infarction. // Biomed Res Int. — 2018. — 2018. — 9803851. Epub 2018 Apr 16.
10. Wirth E.K., Rijntjes E., Meyer F. et al. High T3, Low T4 Serum Levels in Mct8 Deficiency Are Not Caused by Increased Hepatic Conversion through Type I Deiodinase // Eur. Thyroid. J. — 2015. — Vol. 4(1). — P. 87-91.
11. Medici M., Visser W.E., Visser T.J. et al. Genetic determination of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis: where do we stand? // Endocr. Rev. — 2015. — Vol. 36(2). — P. 214-244. 
12. Panicker V., Wilson S.G., Walsh J.P. et al. A locus on chromosome 1p36 is associated with thyrotropin and thyroid function as identified by genome-wide association study // Am. J. Hum. Genet. — 2010. — Vol. 87. — P. 430-435.
13. Darras V.M., Houbrechts A.M., Van Herck S.L. Intracellular thyroid hormone metabolism as a local regulator of nuclear thyroid hormone receptor-mediated impact on vertebrate development // Biochim. Biophys. Acta. — 2015. — Vol. 1849(2). — P. 130-141.
14. Mendoza A., Hollenberg A.N. New insights into thyroid hormone action // Pharmacol. Ther. — 2017. — Vol. 173. — P. 135-145.
15. Dentice M., Marsili A., Zavacki A. et al. The deiodinases and the control of intracellular thyroid hormone signaling during cellular differentiation // Biochim. Biophys. Acta. — 2013. — Vol. 1830(7). — P. 3937-3945.
16. Vaitkus J.A., Farrar J.S., Celi F.S. Thyroid Hormone Mediated Modulation of Energy Expenditure // Int. J. Mol. Sci. — 2015. — Vol. 16(7). — P. 16158-1617.
17. Luca F., Goichot B., Brue T. Non thyroidal illnesses (NTIS) // Ann. Endocrin. — 2010. — Vol. 1. — P. 13-24.
18. Wirth E.K., Rijntjes E., Meyer F. et al. High T3, Low T4 Serum Levels in Mct8 Deficiency Are Not Caused by Increased Hepatic Conversion through Type I Deiodinase // Eur. Thyroid. J. — 2015. — Vol. 4(1). — P. 87-91.
19. Moran C., Chatterjee K. Resistance to thyroid hormone due to defective thyroid receptor alpha // Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. — 2015. — Vol. 4. — P. 647-657.

Similar articles

Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих із хронічними гепатопатіями залежно від поліморфізму гена дейодинази 1-го типу
Authors: Чимпой К.А., Пашковська Н.В. - Кафедра внутрішньої медицини, Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Pseudothyroid dysfunction in clinical practice: how to avoid diagnostic errors
Authors: Пашковська Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Date: 2018.08.23
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Influence of Distribution of Type I Deiodinase Gene Polymorphism on Indices of Thyroid Homeostasis in Patients with Chronic Hepatitis and Nonviral Liver Cirrhosis
Authors: Chympoi K.A. - Department of Internal Medicine, Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine; Pashkovska N.V. - Department of Clinical Immunology, Allergology and Endocrinology, Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine; Pavliukovych N.D. - Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases, Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine; Korotash I.F., Rybak O.Ya., Misechko A.I. - Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
International journal of endocrinology 2 (74) 2016
Date: 2016.05.12
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue