Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Международный эндокринологический журнал Том 14, №5, 2018

Вернуться к номеру

Информационные технологии в процессе изучения эндокринологии на этапе последипломного обучения

Авторы: Паньків І.В.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Эндокринология

Разделы: Медицинское образование

Версия для печати


Резюме

На сьогодні в системі післядипломної освіти впроваджується технологія дистанційного навчання з актуальних питань внутрішніх хвороб, зокрема ендокринології. Використання Skype дозволяє організувати навчальний процес за допомогою лекцій, семінарів, дискусій. Передбачено самостійне вивчення тестів у режимі тренування з подальшою оцінкою знань за допомогою онлайн-тестування. Ці дані використовуються для комплексної оцінки результатів навчання на циклах тематичного удосконалення. Крім того, слухачам на заняттях надається можливість вивчити матеріал на web-порталі кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології. Важливим у підготовці лікаря є створення мультимедійної презентації з використанням можливостей сучасного програмного забезпечення та мережі Інтернет. Самостійна робота курсантів дозволяє більш диференційовано засвоїти навчальний матеріал за фахом. На сайті кафедри наявні презентаційні лекції, перелік питань для передатестаційної підготовки. Використання інформаційних технологій у навчанні лікарів на етапі післядипломної освіти дозволяє забезпечити високий кваліфікаційний рівень медичних кадрів.

В настоящее время разрабатывается технология дистанционного обучения по актуальным вопросам внутренних болезней, в частности эндокринологии. Использование Skype позволяет организовать учебный процесс с помощью лекций, семинаров, дискуссий. Также предусмотрено самостоятельное изучение тестов в режиме тренировки с последующей оценкой знаний с помощью онлайн-тестирования. Эти данные используются для комплексной оценки результатов обучения на цикле тематического усовершенствования. Кроме того, курсантам на занятиях предоставляется возможность изучить материал на web-портале кафедры. Важным в подготовке врача является создание мультимедийной презентации с использованием возможностей современного программного обеспечения и сети Интернет. Самостоятельная работа курсантов позволяет более дифференцированно усвоить учебный материал по специальности. На сайте кафедры есть информация по предцикловой подготовке врачей, презентационные лекции, перечень вопросов для предаттестационной подготовки. Использование информационных технологий в обучении врачей на этапе последипломного образования позволяет обеспечить высокий квалификационный уровень медицинских кадров.

Currently, there is being developed the technology of the distance education on the actual problems of internal diseases, in particular endocrinology. The use of Skype allows organizing the educational process by means of lectures, and also seminars and discussions. The independent study of tests is also provided in the mode of training with the subsequent evaluation of knowledge by means of online testing. These data are used for the comprehensive analysis of education achievements on the series of thematic improvement. In addition, students in the classroom are given the opportunity to study the material on the web-portal of the department. Important in training a doctor is to create a multimedia presentation using the capabilities of modern software and the Internet. The independent work of students allows you to more differentially learn the material on the specialty. On the website of the department, there is an information on pre-cycle training of doctors, presentation lectures, a list of questions for precertification training. The use of information technology in the training of physicians at the stage of postgraduate education enables to ensure a high qualification level.


Ключевые слова

інформаційні технології; навчання лікарів

информационные технологии; обучение врачей

information technologies; training of physicians


Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. 
№ 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».
2. Вороненко Ю.В., Зозуля І.С. Дистанційне навчання в режимі on-line: нові можливості для професійного розвитку, нові перспективи // Український медичний часопис. — 2011. — № 3 (83).
3. Потабашній В.А., Степанов Ю.М., Шендрик Л.М. та ін. Використання інформаційних технологій у навчанні лікарів на етапі післядипломної освіти // Гастроентерологія. — 2017. — Т. 51, № 4.
4. Berndt A., Murray C.M., Kennedy K. et al. Effectiveness of distance learning strategies for continuing professional development (CPD) for rural allied health practitioners: a systematic review // BMC Med Educ. — 2017. — Vol. 17. — P. 117. doi: 10.1186/s12909-017-0949-5.
5. Forsetlund L., Bjørndal A., Rashidian A. et al. Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes (Review) // Cochrane Database Syst. Rev. — 2009. — Vol. 2. — P. 1-97.
6. Bynum A.B., Irwin C.A., Cohen B. Satisfaction with a distance continuing education program for health professionals // Telemed. J. E Health. — 2010. — Vol. 16(7). — P. 776-786. doi: 10.1089/tmj.2010.0005.
7. Shade S.D., Barber G.M. When and where you want it: continuing education from a distance // Gerontology and Geriatrics Education. — 2004. — Vol. 24(4). — P. 95-114. doi: 10.1300/J021v24n04_07.

Похожие статьи

Використання інформаційних технологій у навчанні лікарів на етапі післядипломної освіти
Авторы: Потабашній В.А., Степанов Ю.М., Шендрик Л.М., Косинська С.В., Будзак І.Я.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
ДЗ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Журнал "Гастроэнтерология" Том 51, №4, 2017
Дата: 2018.01.22
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Справочник специалиста
Впровадження системи дистанційного навчання в робочій практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини
Авторы: Гринь В.К., Бассов О.І., Соболєв Д.В., Воробйов А.С., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, Україна
Украинский журнал хирургии 2 (21) 2013
Дата: 2013.07.02
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Авторы: Ю.І. Решетілов, С.М. Дмитрієва, О.Ю. Васильченко, Л.П. Кузнєцова, Н.М. Проценко, Т.В. Богослав, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Газета «Новости медицины и фармации» Гастроэнтерология (367) 2011 (тематический номер)
Дата: 2011.07.14
Роль медичних стандартів у післядипломному навчанні за фахом «медицина невідкладних станів»
Авторы: Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Кравець О.В., Седінкін В.А., Барков Г.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України
Журнал «Медицина неотложных состояний» 6 (53) 2013
Дата: 2013.11.14
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста

Вернуться к номеру