Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018

Back to issue

Information technologies in the process of studying endocrinology at the stage of postgraduate education

Authors: Паньків І.В.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Medical education

print version


Summary

На сьогодні в системі післядипломної освіти впроваджується технологія дистанційного навчання з актуальних питань внутрішніх хвороб, зокрема ендокринології. Використання Skype дозволяє організувати навчальний процес за допомогою лекцій, семінарів, дискусій. Передбачено самостійне вивчення тестів у режимі тренування з подальшою оцінкою знань за допомогою онлайн-тестування. Ці дані використовуються для комплексної оцінки результатів навчання на циклах тематичного удосконалення. Крім того, слухачам на заняттях надається можливість вивчити матеріал на web-порталі кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології. Важливим у підготовці лікаря є створення мультимедійної презентації з використанням можливостей сучасного програмного забезпечення та мережі Інтернет. Самостійна робота курсантів дозволяє більш диференційовано засвоїти навчальний матеріал за фахом. На сайті кафедри наявні презентаційні лекції, перелік питань для передатестаційної підготовки. Використання інформаційних технологій у навчанні лікарів на етапі післядипломної освіти дозволяє забезпечити високий кваліфікаційний рівень медичних кадрів.

В настоящее время разрабатывается технология дистанционного обучения по актуальным вопросам внутренних болезней, в частности эндокринологии. Использование Skype позволяет организовать учебный процесс с помощью лекций, семинаров, дискуссий. Также предусмотрено самостоятельное изучение тестов в режиме тренировки с последующей оценкой знаний с помощью онлайн-тестирования. Эти данные используются для комплексной оценки результатов обучения на цикле тематического усовершенствования. Кроме того, курсантам на занятиях предоставляется возможность изучить материал на web-портале кафедры. Важным в подготовке врача является создание мультимедийной презентации с использованием возможностей современного программного обеспечения и сети Интернет. Самостоятельная работа курсантов позволяет более дифференцированно усвоить учебный материал по специальности. На сайте кафедры есть информация по предцикловой подготовке врачей, презентационные лекции, перечень вопросов для предаттестационной подготовки. Использование информационных технологий в обучении врачей на этапе последипломного образования позволяет обеспечить высокий квалификационный уровень медицинских кадров.

Currently, there is being developed the technology of the distance education on the actual problems of internal diseases, in particular endocrinology. The use of Skype allows organizing the educational process by means of lectures, and also seminars and discussions. The independent study of tests is also provided in the mode of training with the subsequent evaluation of knowledge by means of online testing. These data are used for the comprehensive analysis of education achievements on the series of thematic improvement. In addition, students in the classroom are given the opportunity to study the material on the web-portal of the department. Important in training a doctor is to create a multimedia presentation using the capabilities of modern software and the Internet. The independent work of students allows you to more differentially learn the material on the specialty. On the website of the department, there is an information on pre-cycle training of doctors, presentation lectures, a list of questions for precertification training. The use of information technology in the training of physicians at the stage of postgraduate education enables to ensure a high qualification level.


Keywords

інформаційні технології; навчання лікарів

информационные технологии; обучение врачей

information technologies; training of physicians


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. 
№ 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».
2. Вороненко Ю.В., Зозуля І.С. Дистанційне навчання в режимі on-line: нові можливості для професійного розвитку, нові перспективи // Український медичний часопис. — 2011. — № 3 (83).
3. Потабашній В.А., Степанов Ю.М., Шендрик Л.М. та ін. Використання інформаційних технологій у навчанні лікарів на етапі післядипломної освіти // Гастроентерологія. — 2017. — Т. 51, № 4.
4. Berndt A., Murray C.M., Kennedy K. et al. Effectiveness of distance learning strategies for continuing professional development (CPD) for rural allied health practitioners: a systematic review // BMC Med Educ. — 2017. — Vol. 17. — P. 117. doi: 10.1186/s12909-017-0949-5.
5. Forsetlund L., Bjørndal A., Rashidian A. et al. Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes (Review) // Cochrane Database Syst. Rev. — 2009. — Vol. 2. — P. 1-97.
6. Bynum A.B., Irwin C.A., Cohen B. Satisfaction with a distance continuing education program for health professionals // Telemed. J. E Health. — 2010. — Vol. 16(7). — P. 776-786. doi: 10.1089/tmj.2010.0005.
7. Shade S.D., Barber G.M. When and where you want it: continuing education from a distance // Gerontology and Geriatrics Education. — 2004. — Vol. 24(4). — P. 95-114. doi: 10.1300/J021v24n04_07.

Similar articles

The use of information technologies is in the training of doctors on the stage of postgraduate education
Authors: Потабашній В.А., Степанов Ю.М., Шендрик Л.М., Косинська С.В., Будзак І.Я.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
ДЗ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №4, 2017
Date: 2018.01.22
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Prospects for implementing distance education at the faculty of postgraduate education
Authors: Баличевцева І.В., Чернишова О.Є., Самойленко І.Г., Конюшевська А.А., Кривошеєва В.В., Герасименко В.В., Полесова Т.Р., Павлов Є.М., Долинський В.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

"Тrauma" Том 20, №4, 2019
Date: 2019.10.08
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical education
Впровадження системи дистанційного навчання в робочій практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини
Authors: Гринь В.К., Бассов О.І., Соболєв Д.В., Воробйов А.С., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, Україна
Ukrainian journal of surgery 2 (21) 2013
Date: 2013.07.02
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
The first experience of distance learning in medical universities of Ukraine under the conditions of COVID-19 quarantine
Authors: Аряєв М.Л., Капліна Л.Є., Сеньківська Л.І., Павлова В.В.
Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса, Україна

"Child`s Health" Том 15, №3, 2020
Date: 2020.06.07
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education

Back to issue