Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №6(93), 2018

Back to issue

Clinical and mosaic thinking in the process of training interns

Authors: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кравец О.В., Кущ Е.А., Сединкин В.А.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical education

print version


Summary

Кліпове мислення — це відповідь на зростання об’єму відомостей. За результатами тестової методики, проведеної серед лікарів-інтернів різних спеціальностей, ми не відмічали статистично вірогідної залежності діагностованого кліпового мислення від бюджетної або контрактної форми навчання. Категорія тривалого мислення у інтернів, які навчаються на бюджетній основі, удвічі перевищувала цей показник в контрактній групі. Кліпове мислення у системі медичної освіти відтісняє клінічне, а також принципи медичної деонтології, сприяє розвитку фельдшеризма та ін. Сучасна медична освіта вимагає формування якісно нового підходу до учбового процесу, ґрунтованого на формуванні і розвитку клінічного мислення, з урахуванням психологічних особливостей сучасної молоді. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні тестовий контроль інтенсивно розвивається і поширюється, а використання тестових технологій посідає особливе місце у розробці і впровадженні в учбовий процес нових підходів до оцінки досягнень студентів і виявлення рівня знань. Неможливість для студента систематизувати отримані знання з кожним роком викликає все більше невдоволення та веде до зниження професійної підготовки. Застосування тестів в освіті знижує критичні, аналітичні можливості студентів, знову-таки примушуючи вловлювати лише фрагменти того або іншого явища, без з’ясування його причин, закономірностей, без побудови логічних схем. У зв’язку з вищевикладеним ми бачимо необхідність створення альтернативних освітніх програм, зміни структури надання інформації, переведення підручників в цифрову форму з багаторівневою структурою.

Клиповое мышление — это ответ на повышение объема сведений. По результатам тестовой методики, проведенной среди врачей-интернов различных специальностей, мы не отмечали статистически достоверной зависимости диагностированного клипового мышления от бюджетной или контрактной формы обучения. Категория длительного мышления у интернов, обучающихся на бюджетной основе, вдвое превышала этот показатель в контрактной группе. Клиповое мышление в системе медицинского образования оттесняет клиническое, а также принципы медицинской деонтологии, способствует развитию фельдшеризма и т.п. Современное медицинское образование требует формирования качественно нового подхода к учебному процессу, основанному на формировании и развитии клинического мышления, с учетом психологических особенностей современной молодежи. На современном этапе развития образования в Украине тестовый контроль интенсивно развивается и распространяется, а использование тестовых технологий занимает особое место в разработке и внедрении в учебный процесс новых подходов к оценке достижений студентов и выявлению уровня знаний. Невозможность для студента систематизировать полученные знания с каждым годом вызывает все больше недовольства и ведет к снижению профессиональной подготовки. Применение тестов в образовании снижает критические, аналитические возможности студентов, опять-таки заставляя улавливать лишь фрагменты того или иного явления, без выяснения его причин, закономерностей, без построения логических схем. В связи с вышеизложенным мы видим необходимость создания альтернативных образовательных программ, изменения структуры предоставления информации, перевода учебников в цифровую форму с многоуровневой структурой.

The mosaic thinking is the reaction to an increased volume of information. According to the tests used among the interns of different specialties, we did not mark statistically significant dependence of the revealed mosaic thinking on the free or paid education. The category of the “protracted” thinking in interns who don’t pay for their education twice exceeded this index in a fee-paying group. The mosaic thinking in the system of medical education drives back clinical principles, as well as principles of medical deontology, leads to the development of “nursing phenomenon”, etc. Modern medical education requires a qualitatively new approach to the educational process based on the formation and development of clinical thinking taking into account the psychological features of modern youth. On the modern stage of education development in Ukraine, test control intensively develops and spreads, and the use of test technologies occupies a special place in the development and introduction into the educational process of new approaches to the evaluation of students’ achievements and the level of knowledge. The inability of the student to use and systematize gain knowledge from year to year causes more and more discontent and leads to a decrease in professional training. The use of tests in education reduces the critical, analytical capabilities of students, again forcing to capture only fragments of a phenomenon, without ascertaining its causes, patterns, without constructing logical circuits. In connection with the foregoing, we see the need to create alternative educational programs, change the structure of information provision, digitize textbooks with a multilevel structure.


Keywords

кліпове мислення; вища освіта; лікарі-інтерни; післядипломне навчання

клиповое мышление; высшее образование; врачи-интерны; последипломное обучение

mosaic thinking; higher education; interns; postgraduate education


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Нестерова Л.Ю., Напалков С.В. Развитие клипового мышления у студентов в системе высшего образования посредством опорных граф-схем // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. — 2016. — № 4(44). — С. 207-215.

2. Інформатизація освіти і її наслідок — формування «кліпової» свідомості та «кліпового» мислення — крок уперед чи назад у медичній освіті? / Ярмола Т.І., Мохначов О.В., Ткаченко Л.А. [та ін.] // Мат-ли наук.-практ. конф. «Удосконалення якості підготовки лікарів в сучасних умовах», м. Полтава, 2016. — С. 254-256.

3. Исаева А.Н., Малахова С.А. «Клиповое мышление»: психологические дефициты и альтернативы (пространственный фокус) // Мир психологии. — 2015. — № 4(84). — С. 177-191.

4. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. — М.: ACT, 2002. — 557 с.

5. Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста // Ineternum. — 2010. — № 1. — Режим доступа: http://nounivers.narod.ru/pub/kf_clip-on .htm от 02.01.2012.

6. Семеновских Т.В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде // Науковедение (интернет-журнал). — 2014. — Вып. 5(24). — С. 1-10.

7. Бахтіна Г.П. Математика як «щеплення» проти «кліповості» інформації та «колажу» сучасного мислення // Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні науки. — 2010. — № 1(188). — С. 144-155.

8. Фельдштейн Д.И. Проблемы формирования личности растущего человека на новом историческом этапе развития общества // Образование и наука. — 2013. — № 9(108). — С. 3-23.

9. Горлач Д. Кліпове мислення як фактор впливу на організацію мережевих видань. Видавнича справа та мережеві видання // Український інформаційний простір. Число 4. — Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/ zbirnyk/4_1/2-Horlach.pdf.

10. Гич Г.М. «Кліпове» мислення молоді: друг чи ворог навчання? // Наукові праці. Педагогіка. — 2016. — Т. 269, вип. 257. — С. 38-42.

11. Гриценко И.А. Клиповое мышление — новый этап развития человечества // Социальная педагогика и психология. — 2012. — № 4. — С. 71-74.

12. Ситуационная задача как метод активного обучения и развития профессиональной компетентности / Пащенко Л.С., Породенко Н.В., Запевина В.В. [и др.] // International journal of experimental education. — 2014. — № 4. — С. 108-110.

13. Особливості підготовки студентів-іноземців на кафедрі внутрішньої медицини / І.М. Скрипник, О.В. Новак, О.Ф. Гопко [та ін.] // Світ медицини та біології. — 2013. — Т. 9, № 2–1(37). — С. 153-155.

14. Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Лікувальна справа та педіатрія»: розробка тестових завдань та аналіз результатів тестування: Методичний посібник / І.Є. Булах, Г.В. Дзяк, В.М. Лехан [та ін.]. — Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. — 100 с.

15. Принципы подготовки врачей-интернов разных специальностей по циклу «Неотложные состояния» / Ехалов В.В., Лященко О.В., Клигуненко Е.Н. [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2011. — № 4(35). — С. 126-128.

16. Літвінова М.Б. Досвід діагностування кліпового мислення // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. — 2017. — Т. 3, вип. LXXVI. — С. 140-145.

17. Житєньова Н.В. Принципи візуалізації як основа дидактичного дизайну // Science Rise: Pedagogical Education. — 2017. — № 3(11). — С. 11-14.

18. Мак-Люэн Г.М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. — К.: Ника-Центр, 2003. — 206 с.

19. Перспективы оптимизации подготовки врачей-интернов по модулю «Неотложные состояния» / Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Лященко О.В. [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2012. — № 5(44). — C. 71-74.

20. Методики «конкурентных пар» в обучении врачей-интернов разных специальностей / Ехалов В.В., Святенко Т.В., Хоботова Н.В. // Медичний форум. — 2015. — № 5(05). — С. 93-95.

21. Єхалов В.В., Седінкін В.А. Практичні рекомендації слухачам циклів післядипломного навчання з конспектування отриманої інформації // Медичний форум. — 2017. — № 10(10). — С. 62-66.

22. Оптимізація роботи молодого викладача в процесі підготовки лікарів-інтернів за різними фахами / Єхалов В.В., Станін Д.М., Седінкін В.А. [та ін.] // Південно-український медичний науковий журнал. — 2016. — № 13(13). — С. 76-78.

23. Dmytryshyn B.Y. Psychological features of forming students’ positive educational motivation // Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine / Scientific editing by S.D. Maksymenko, L.A. Onufriieva. — Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 2015. — I. 27. — Р. 137-150.

24. Стимулювання індивідуальної творчості у підготовці лікарів-інтернів за фахом «загальна практика — сімейна медицина» доліцензійного іспиту «Крок-3» / Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Кравець О.В. [та ін.] // Біль. Знеболювання і інтенсивна терапія. — 2013. — № 3. — С. 13-14.

25. Організація самостійної роботи з медицини невідкладних станів у лікарів загальної практики / Клигуненко О.М., Муризіна О.Ю., Єхалов В.В. // Медичні перспективи. — 2014. — Т. XIX, № 2, ч. 1. — С. 119-122.

26. «Кліпове мислення» та сучасна вища медична освіта / Єхалов В.В., Седінкін В.А., Бараннік С.І. // Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. статей. — Харків: ХОГОКЗ, 2017. — C. 172-178.

Similar articles

Mosaic thinking in anesthesiology: catastrophy or regularity?
Authors: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кущ Е.А., Кравец О.В., Гайдук О.И., Баранник С.И., Хоботова Н.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Клиническое и клиповое мышление в процессе обучения врачей-интернов
Authors: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кравец О.В., Кущ Е.А., Сединкин В.А.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

"News of medicine and pharmacy" №16 (677), 2018
Date: 2019.01.03
Sections: Medical education
Updated principles of training medical interns of different specialties on the module “Emergency conditions”
Authors: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Станин Д.М., Кравец О.В., Кущ Е.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» Министерства здравоохранения Украины, г. Днепр, Украина

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Medical ethics and deontology in the practice of a pediatric anesthesiologist
Authors: Єхалов В.В., Павлиш О.С., Єгоров С.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue