Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №6(93), 2018

Back to issue

Three-year experience in implementing the OSCE for intermediate certification of interns specialized in the anesthesiology and intensive care

Authors: Шпонька І.С., Снісарь В.І., Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Седінкін В.А., Халімончик В.В., Кравець О.В.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical education

print version


Summary

Сучасний рівень розвитку медицини вимагає від лікаря-анестезіолога оволодіння великим обсягом теоретичних знань та практичних навичок, здатності використовувати їх у складних і критичних умовах. З огляду на це оптимізація навчального процесу потребує реструктуризації систем оцінки та контролю набутих знань і практичних навичок. На кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти три роки тому для проміжного контролю теоретичних знань і практичних вмінь лікарів-інтернів першого року навчання було впроваджено об’єктивний структурований клінічний іспит (Objective Structured Clinical Exam — ОSСЕ). Мета даної роботи — аналіз результатів проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту та оцінка проміжних знань і практичних навичок у лікарів-інтернів першого року навчання за фахом «анестезіологія та інтенсивна терапія» згідно з методологією OSСЕ. Для проведення іспиту було підготовлено 7 станцій: клінічні станції, що включали взаємодію лікарів-інтернів із реальним або стандартизованим пацієнтом; практичні станції (виконання технічних процедур і маніпуляцій) та статичні (теоретичні) станції. Інструментами оцінювання були оцінні листи та адаптована до професійних вимог глобальна рейтингова шкала. Серед 32 інтернів, які складали іспит, 10 набрали більше ніж половину від можливої кількості балів, решта — менше. Середній бал становив 10,3 (із 14 можливих). Більшість інтернів, яких ми вважали такими, що успішно склали цей екзамен, ледь перевищили показник у 60 %. Найвищі бали лікарі-інтерни отримали за доопераційну оцінку хворих, гемотрансфузіологію, а також за демонстрування реанімаційних навичок на манекені. Низькі оцінки інтерни отримали за відповіді з внутрішньовенної анестезії та за практичну навичку зі встановлення ларингеальної маски. У подальшому ми плануємо розробити додаткові станції, згідно з вимогами типової навчальної програми з інтернатури Міністерства охорони здоров’я України, вдосконалити методичне забезпечення для кожної нової станції, адаптувати критерії оцінки практичних навичок і впровадити їх для підсумкової атестації на звання лікаря-спеціаліста.

Современный уровень развития медицины требует от врача-анестезиолога овладения большим объемом теоретических знаний и практических навыков, способности использовать их в сложных и критических условиях. Исходя из этого оптимизация учебного процесса нуждается в реструктуризации систем оценки и контроля приобретенных знаний и практических навыков. На кафедре анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний факультета последипломного образования три года назад для промежуточного контроля теоретических знаний и практических умений врачей-интернов первого года обучения был введен объективный структурированный клинический экзамен (Objective Structured Clinical Exam — ОSСЕ). Цель данной работы — анализ результатов проведения объективного структурированного клинического экзамена и оценка промежуточных знаний и практических навыков у врачей-интернов первого года обучения по специальности «анестезиология и интенсивная терапия» в соответствии с методологией OSСЕ. Для проведения экзамена было подготовлено 7 станций: клинические станции, включавшие взаимодействие врачей-интернов с реальным или стандартизированным пациентом; практические станции (выполнение технических процедур и манипуляций) и статические (теоретические) станции. Инструментами оценки были оценочные листы и адаптированная к профессиональным требованиям глобальная рейтинговая шкала. Из 32 интернов, которые сдавали экзамен, только 10 набрали более половины от возможного количества баллов, остальные — меньше. Средний балл составил 10,3 (из 14 возможных). Большинство интернов, которые, как мы считали, успешно сдадут данный экзамен, едва превысили показатель в 60 %. Самые высокие оценки врачи-интерны получили за предоперационную подготовку больных, гемотрансфузиологию, а также за демонстрацию реанимационных навыков на манекене. Низкие оценки интерны получили за ответы по внутривенной анестезии и за практический навык по установке ларингеальной маски. В дальнейшем мы планируем разработать дополнительные станции, согласно требованиям типовой учебной программы по интернатуре Министерства образования Украины, усовершенствовать методическое обеспечение для каждой новой станции, адаптировать критерии оценки практических навыков и внедрить их для итоговой аттестации на звание врача-специалиста.

The modern level of medicine development requires of an anesthesiologist to master a large volume of theoretical knowledge and practical skills, the ability to use them in complex and critical conditions. Proceeding from this, the urgent need to optimize the educational process requires restructuring the systems of assessment and control of acquired knowledge and practical skills. Three years ago, an objective structured clinical examination (OSСE) was introduced at the department of anesthesiology, intensive care and medicine of emergency conditions of the postgraduate education faculty for the intermediate control of theoretical knowledge and practical skills of the first-year interns. The purpose of this work is to analyze the results of an objective structured clinical examination and to assess the intermediate knowledge and practical skills of the first-year interns specialized in the anesthesiology and intensive care in accordance with the OSCE methodology. For the examination, 7 stations were prepared: clinical stations, which included the interaction of interns with a real or standardized patient; practical stations (performing technical procedures and manipulations) and static (theoretical) “stations”. The assessment tools were valuation sheets and global rating scale adapted to the professional requirements. Of the 32 interns who passed the exam, only 10 received more than half of the possible number of points, the rest — less. The average score was 10.3 (out of 14 possible). Most interns, whom we thought they would successfully pass this exam, hardly exceeded the figure of 60 %. The highest scores were received by interns for preoperative preparation of patients, blood transfusions, as well as demonstrations of resuscitation skills on the manikin. Interns had low scores for answers about intravenous anesthesia and for a practical skill in placing a laryngeal mask. In the future, we plan to develop additional stations, according to the requirements of the standard curriculum for internships of the Ministry of Health of Ukraine, to improve the methodological support for each new station, to adapt the criteria for assessing practical skills and to introduce it for the final certification for the title of medical specialist.


Keywords

OSCE; лікарі-інтерни; післядипломне навчання

OSCE; врачи-интерны; последипломное обучение

objective structured clinical examination; interns; postgraduate education


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Пилипенко М.М. Перший досвід впровадження Британського варіанта екзамену за системою OSCE наприкінці дворічної інтернатури / М.М. Пилипенко, І. Рибінкіна, І.П. Шлапак // Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. — 2014. — № 3. — С. 5-14.

2. Формативная оценка клинических навыков студентов в OSCE / Б. Оюунгоо, Д. Цэрэндагва, Б. Солонго [и др]. // Сибирский медицинский журнал. — 2010. — № 7. — С. 12-13.

3. Структурований клінічний іспит у Великій Британії: досвід впровадження в Україні / М.М. Пилипенко, І. Рибінкіна, М.В Бондар [та ін.] / Медицина неотложных состояний. — 2015. — № 1(64). — С. 178-184.

4. Впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту для проміжної атестації лікарів-інтернів І року навчання за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія» // Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Седінкін В.А., Халимончик В.В. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. — 2016. — № 14(14). — С. 54-57.

Similar articles

Структурований клінічний іспит з анестезіології у Великобританії: досвід впровадження в Україні
Authors: Пилипенко М.М. – НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ; Рибінкіна І. – Госпіталь Брайтона, East Sussex, Великобританія; Бондар М.В., Шлапак І.П. – НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 1 (64) 2015
Date: 2015.05.19
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
The didactic basis of choosing the method of training on “Emergencies” module for preparation  to the licensed examination “Step 3”
Authors: Клигуненко О.М., Муризіна О.Ю.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Date: 2018.10.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical education

Back to issue