Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №7 (101), 2018

Back to issue

Вплив місця проживання й гендерних ознак на розвиток розсіяного склерозу на прикладі жителів Львівської області

Authors: Бойчук М.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті наведено результати аналізу гендерних характеристик і розподілу за місцем проживання (місто чи село) у жителів Львівської області, хворих на розсіяний склероз (РС), які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні неврології Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ) за період з 2012 по 2016 рік. Дослідження проведено шляхом ретроспективного аналізу 1512 медичних карт стаціонарного хворого (ф. № 003/о) пацієнтів з РС, які стаціонарно лікувалися з приводу цього захворювання у відділенні неврології ЛОКЛ протягом досліджуваного періоду. Статистична обробка матеріалів проводилась за допомогою комп’ютерної програми Statistica 10.0. Для перевірки нормальності розподілу кількісних даних вибірок із числом спостережень до 100 одиниць ми застосовували критерії Колмогорова — Смірнова, Лілієфорда та Шапіро — Уїлка. Враховуючи обмеженість кожного з критеріїв, не вважали досліджуваний розподіл нормальним, якщо хоча б один із цих критеріїв був вірогідним (p < 0,05). Для встановлення наявності кореляційних залежностей між показниками двох вибірок обчислювали непараметричний коефіцієнт кореляції Кендалла тау (τ) і його похибку (mτ). Визначення чинників, що обумовлюють тривалість одного випадку стаціонарного лікування, виконували за допомогою методу множинної регресії. Залежною змінною величиною (y) у рівняннях множинної регресії була тривалість одного випадку стаціонарного лікування, а незалежними змінними (х) — відповідні показники віку (у роках) та статі (чоловіки — 1, жінки — 2) госпіталізованих. За період 2012–2016 рр. у відділенні неврології ЛОКЛ лікувались 1206 жителів Львівської області, хворих на РС. Кількість випадків госпіталізації хворих на РС коливалась від 262 у 2012 році до 340 у 2016 році. Кількість госпіталізованих із приводу РС жінок у 2,1 раза перевищувала кількість госпіталізованих чоловіків (814 проти 392). Серед усіх 1206 госпіталізованих із приводу РС протягом 2012–2016 рр. 52,57 % осіб проживали в містах, а 47,43 % — у сільській місцевості Львівської області. За період 2012–2016 рр. хворі на РС, які лікувались у неврологічному відділенні ЛОКЛ, сумарно провели в стаціонарі 14961 ліжко-день, з яких 4967 (33,20 %) припадало на чоловіків, а 9994 (66,80 %) — на жінок. Хворі на РС у середньому перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні 9,89 ± 0,13 календарного дня. Завдяки оптимізації лікувального процесу у відділенні вдалось вірогідно знизити середню тривалість одного випадку стаціонарного лікування з приводу РС як серед хворих обох статей (τ = –0,80, р < 0,05), так і окремо серед чоловіків (τ = –0,80, р < 0,05) і жінок (τ = –0,80, р < 0,05). Так, з 2012 по 2016 рр. середня тривалість одного випадку стаціонарного лікування з приводу РС вірогідно знизилась у госпіталізованих обох статей на 23,39 % (з 11,63 ± 0,38 дня до 8,90 ± 0,23 дня, р < 0,001).

В статье приведены результаты анализа гендерных характеристик и распределения по месту жительства (город или село) у жителей Львовской области, больных рассеянным склерозом (РС), которые находились на стационарном лечении в отделении неврологии Львовской областной клинической больницы (ЛОКБ) в период с 2012 по 2016 год. Исследование проведено путем ретроспективного анализа 1512 медицинских карт стационарного больного (ф. № 003/у) пациентов с РС, которые стационарно лечились по поводу этого заболевания в отделении неврологии ЛОКБ в течение исследуемого периода. Статистическая обработка материалов проводилась с помощью компьютерной программы Statistica 10.0. Для проверки нормальности распределения количественных данных выборок с числом наблюдений до 100 единиц мы применяли критерии Колмогорова — Смирнова, Лилиефорда и Шапиро — Уилка [1]. Учитывая ограниченность каждого из критериев, не считали исследуемое распределение нормальным, если хотя бы один из этих критериев был достоверным (p < 0,05). Для установления наличия корреляционных зависимостей между показателями двух выборок вычисляли непараметрический коэффициент корреляции Кендалла тау (τ) и его погрешность (mτ). Определение факторов, обусловливающих продолжительность одного случая стационарного лечения, проводили с помощью метода множественной регрессии. Зависимой переменной величиной (y) в уравнениях множественной регрессии была продолжительность одного случая стационарного лечения, а независимыми переменными (х) — соответствующие показатели возраста (в годах) и пола (мужчины — 1, женщины — 2) госпитализированных. За период 2012–2016 гг. в отделении неврологии ЛОКБ лечились 1206 жителей области, больных РС. Количество случаев госпитализации больных РС колебалось от 262 в 2012 году до 340 в 2016 году. Количество госпитализированных женщин по поводу РС в 2,1 раза превышало количество госпитализированных мужчин (814 против 392). Среди всех 1206 госпитализированных по поводу РС в течение 2012–2016 гг. 52,57 % человек проживали в городах, а 47,43 % — в сельской местности Львовской области. За период 2012–2016 гг. больные РС, которые лечились в неврологическом отделении ЛОКБ, суммарно провели в стационаре 14961 койко-день, из которых 4967 (33,20 %) приходилось на мужчин, а 9994 (66,80 %) — на женщин. Больные РС в среднем находились на стационарном лечении в отделении 9,89 ± 0,13 календарного дня. Благодаря оптимизации лечебного процесса в отделении удалось достоверно снизить среднюю продолжительность одного случая стационарного лечения по поводу РС как среди больных обоих полов (τ = –0,80, р < 0,05), так и отдельно среди мужчин (τ = –0,80, р < 0,05) и женщин (τ = –0,80, р < 0,05). Так, с 2012 по 2016 год средняя продолжительность одного случая стационарного лечения по поводу РС достоверно снизилась у госпитализированных обоих полов на 23,39 % (с 11,63 ± 0,38 до 8,90 ± 0,23 дня, р < 0,001).

The article presents the results of the analysis of gender characteristics and distribution according the place of residence (city or village) among residents of Lviv region with multiple sclerosis (MS) who underwent treatment in the neurology unit of Lviv Regional Clinical Hospital (LRCH) from 2012 to 2016. The research was carried out by means of a retrospective analysis of 1,512 medical records (form No. 003/o) of patients with MS who were hospitalized for this disease in the neurology unit of LRCH during the studied period. Statistical processing of materials was carried out using the computer program Statistica 10.0. To verify the normality of sampling distribution with the number of observations up to 100, we applied the Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Shapiro-Wilk tests [1]. Given the limitations of each criterion, the distribution was not considered normal if at least one of these criteria was significant (p < 0.05). To establish the correlation between two samples, a non-parametric Kendal tau (τ) correlation coefficient (τ) and its error (mτ) were calculated. The factors that determine the duration of one case of inpatient treatment were evaluated ­using the multiple regression method. The dependent variable (y) in the multiple regression equations was the duration of one case of inpatient treatment, and the independent variables (x) were the corresponding age (in years) and sex (men — 1, ­female — 2) of hospitalized persons. In 2012–2016, 1,206 residents of Lviv region with MS were treated in the neurology unit of LRCH. The number of hospitalizations among patients with MS ranged from 262 in 2012 to 340 in 2016. The number of women hospitalized for MS was 2.1 times higher than the number of men (814 against 392). Among all 1,206 patients hospitalized for MS in 2012–2016, 52.57 % lived in cities and 47.43 % — in rural areas of Lviv region. For the period of 2012–2016, patients with MS who were treated in the neurology unit of LRCH spent here 14,961 bed-days in total, of which 4,967 (33.20 %) were spent by men, and 9,994 (66.80 %) — by women. Patients with MS stayed at the hospital for 9.89 ± 0.13 days on average. Due to the optimization of the treatment process in the unit, it was possible to reduce the average duration of one case of inpatient treatment for MS, both among patients of both sexes (Kendall tau correlation coefficient τ = –0.80, p < 0.05) and separately among men (τ = –0.80, p < 0.05) and women (τ = –0.80, p < 0.05). Thus, from 2012 to 2016, the ave­rage duration of one case of inpatient treatment for MS significantly reduced in hospitalized patients of both sexes — by 23.39 % (from 11.63 ± 0.38 days to 8.90 ± 0.23 days, p < 0.001).


Keywords

розсіяний склероз; гендерні характеристики; розподіл за місцем проживання

рассеянный склероз; гендерные характеристики; распределение по месту жительства

multiple sclerosis; gender characteristics; distribution by place of residence


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Гусев Е.И., Демина Т.Л., Бойко А.И. Рассеянный склероз. — М.: Нефть-газ, 1997. — 464 с.

2. Негрич Т.І., Євтушенко С.К., Сорокін Б.В., Москаленко М.А. Доказова база методів діагностики та лікування розсіяного склерозу // Міжнародний неврологічний журнал. — 2012. — № 5(51). — С. 215-220.

3. Завалишин И.А. Рассеянный склероз: избранные вопросы теории и практики. — М., 2000. — 640 с.

4. Бархатова В.П., Завалишин И.А., Байдина Е.В. Патофизиология демиелинизирующего процесса // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. — 2002. — № 7. — С. 53-58.

5. Лисяный Н.И. Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза. — К., 2003. — 251 с.

6. Вінничук А.А. Розсіяний склероз (клініко-діагностичні та терапевтичні алгоритми): навчальний посібник [для невропатологів, нейрореабілітологів, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів] / С.М. Вінничук, О.А. Мяловицька. — К.: Комполіс, 2001. — 56 с.

7. К вопросу о демиелинизирующих заболеваниях / И.И. Кожова, В.В. Берденникова [и др.] // Материалы пленума правления Российского общества неврологов. — 1992. — C. 119-121.

8. Ярош А.А. Етіологія, патогенез, клініка та лікування розсіяного склерозу: дис… д-ра мед. наук. — К., 1992.

9. Негрич Т.І., Хавунка М.Я., Волошина Н.П. та ін. Клінічна характеристика розповсюдженості розсіяного склерозу в залежності від екологічної забрудненості зовнішнього середовища у Львівській області та м. Львові // Укр. вісник психоневрології. — 2005. — Т. 13, вип. 1(42). — С. 28-31.

10. Хавунка М.Я. Клініко-патогенетична характеристика розсіяного склерозу у зоні високого ризику захворювання: дис… канд. мед. наук. — 2008. — 196 с.

11. Axonal transection in the lesions of multiple sclerosis / Trapp B.D., Peterson J., Ransohoff R.M., Rudick R. et al. // New Engl. J. Med. — 1998. — Vol. 338, № 5. — P. 278-285.

12. Descriptive epidemiology of multiple sclerosis in Europe in the 1980s: a critical overview // Ann. Neurol. — 1994. — Vol. 36 (suppl. 2). — P. 164-174.

13. Epidemiology of multiple sclerosis // Neurol. Clin. — 1996. — Vol. 14. — P. 291.

14. Guseva M.E. Multiple sclerosis epidemiology and clinical course in children in Russia // Multiple sclerosis in Europe: an epidemiological update / Lauer K., Firnhaber W. [et al.]. — Darmstadt: Leuchtturm-Verlag/LTV Press, 1994. — P. 231-235.

15. The diagnostic process in multiple sclerosis // The diagnosis of multiple sclerosis / C.M. Poser, Paty D.W., Scheinberg L. et al. — NY: Thieme-Stratton, 1984. — P. 3-13.

16. Poser C.M. Multiple sclerosis. Observation and reflection // J. Neurol Sci. — 1992. — Vol. 107. — P.127-140.

17. Multiple sclerosis in a black Cameroonian woman / E. Mbonda, A. Larnaout, A. Maertens [et al.] // Acta Neurol. Belg. — 1990. — Vol. 90. — P. 218-222.

18. How may people in the world have multiple sclerosis? / G. Dean // Neuroepidemiology. — 1994. — Vol. 13. — P. 1-7.

19. The epidemiology of Multiple Sclerosis in Europe / M. Pugliatti, G. Rosati, H. Carton [et al.] // European Journal of Neurology. — 2006. — Vol. 13. — P. 700-722.

20. Effect of immigration on Multiple Sclerosis sex ratio in Canada: the Canadian Collaborative Study / S.M. Orton, S. Ramagopalan, D. Brocklebank [et al.] // J. Neurol. Neurosung Psychiatry with Practical Neurol. — 2010. — Vol. 8(1). — P. 31-36.

21. Clinical features and viral serologies in children with Multiple Sclerosis: a multinational study / B. Banwell, L. Krupp, J. Kennedy [et al.] // Lancet Neurology. — 2007. — Vol. 6. — P. 773-781.

22. Multiple sclerosis in the two northernmost countries of Norway / M. Gronning, S.I. Mellgren // Acta Neurol. Scand. — 1985. — Vol. 72. — P. 321-327.

23. Prevalence and prognosis of epilepsy in patients with multiple sclerosis / E. Kinnunen, J. Wirkstrom // Epilepsia. — 1986. — 27(6). — Р. 729-736.

24. Course and prognosis of chronic progressive multiple sclerosis. Results of an epidemiological study / J. Minderhout, J.H. van der Hoeven, A.J.A. Prange // Acta Neurol. Scand. — 1988. — Vol. 78. — P. 10-15.

25. Establishment and use of multiple sclerosis registers / C. Confavreux // Ann. Neurol. — 1994. — Vol. 36 (Suppl.). — P. 136-139.

26. Elian M. // Multiple sclerosis in Europe: an epidemiological update / Lauer K., Firnhaber W. [et al.]. — Darmstadt: Leuchtturm-Verlag/LTV Press, 1994. — P. 96-103.

27. Trendafilova L., Manova M., Hadjipetrova K. Multiple sclerosis in the Plovgiv area, Bulgaria // Multiple sclerosis in Europe: an epidemiological update / W. Firnhaber, K. Lauer [et al.]. — Darmstadt: Leuchtturm-Verlag/ LTV Press, 1994. — P. 326-331.

Similar articles

From effective diagnosis of multiple sclerosis and timely treatment of its exacerbations to improved statistical indicators of stay in a specialized medical institution
Authors: Бойчук М.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

International neurological journal №6 (100), 2018
Date: 2018.11.22
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Analysis of the risk factors for pulmonary tuberculosis in ATO participants, the clinical course, diagnosis and dependence on them of the duration of treatment
Authors: Попенко Н.В.(1), Сапожніков А.Р.(2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №6, 2018
Date: 2018.12.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Alexithymia in multiple sclerosis
Authors: Старинець Н.Г., Старинець Г.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

International neurological journal №7 (109), 2019
Date: 2019.11.19
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue