Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №7, 2018

Back to issue

Indicators of endothelial dysfunction in type 2 diabetes mellitus as factors for the development of complications

Authors: Зябліцев С.В.(1), Чернобривцев О.П.(1), Зябліцев Д.С.(2)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Київський медичний університет, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Для з’ясування патогенетичної ролі основних чинників, що відображають розвиток ендотеліальної дисфункції (ЕДФ), була зроблена спроба у рамках одного дослідження розрахувати їх вплив на розвиток судинних ускладнень цукрового діабету (ЦД) 2-го типу. До числа таких показників увійшли ендотелін-1 (ЕТ-1), фактор некрозу пухлини (TNF-α) та дієнові кон’югати (ДК). Також було обрано два захисні фактори — оксид азоту (NO) і ендотеліальна NO-синтаза (eNOS). Мета дослідження: вивчити вплив показників ЕДФ при ЦД 2-го типу на розвиток його ускладнень. Матеріали та методи. До дослідження залучено дані 152 хворих на ЦД 2-го типу, вік пацієнтів становив від 34 до 80 років, у середньому 53,9 ± 8,4 року. Жінок було 95 (62,5 %), чоловіків — 57 (37,5 %). Відповідно до клінічних рекомендацій, за результатами клініко-лабораторних обстежень визначали наявність ретинопатії, нефропатії за рівнями мікроальбумінурії та швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), сенсорної полінейропатії, макроангіопатії нижніх кінцівок та артеріальної гіпертензії. У плазмі крові імуноферментним і біохімічним методами визначали вміст чинників ЕДФ. Для математичної обробки отриманих даних використовували програму Statistica 10 (StatSoft, Inc., США), пакет GLZ. Результати. На наявність ретинопатії сильно впливав рівень у крові ЕТ-1 (β = 3,1; р = 2,77Е-05), а також TNF-α (β = 0,019; р = 0,050). На наявність макроангіопатії нижніх кінцівок — рівень в крові NO (β = 27,5; р = 0,021) і TNF-α (β = –0,48; р = 0,017). Для полінейропатії значущим виявився тільки один показник — ЕТ-1 (β = 1,8; р = 0,016). На наявність нефропатії за ШКФ впливали рівні у крові ЕТ-1 (β = 2,7; р = 7,58Е-07) і TNF-α (β = 0,013; р = 0,047). Розвитку нефропатії за мікроальбумінурією сприяв ЕТ-1 (β = 4,5; р = 0,043). На наявність артеріальної гіпертензії впливали ЕТ-1 (β = 1,69; р = 2,54Е-04) і TNF-α (β = 0,017; р = 0,014). Шляхом багатофакторної логістичної регресії побудовані моделі прогнозування ймовірності розвитку ускладнень ЦД 2-го типу на підставні вивчених чинників ЕДФ. Усі моделі адекватні і мають високий рівень прогностичної точності (60,5–90,8 %). Висновки. На розвиток ускладнень ЦД 2-го типу по-різному впливали чинники ЕДФ: ЕТ-1 безпосередньо впливав на розвиток усіх ускладнень (окрім макроангіопатії нижніх кінцівок); TNF-α здійснював вплив на розвиток ретинопатії, нефропатії за ШКФ і артеріальної гіпертензії; накопичення у крові NO сприяло розвитку макроангіопатії нижніх кінцівок.

Актуальность. Для выяснения патогенетической роли основных факторов, отражающих развитие эндотелиальной дисфункции (ЭДФ), была предпринята попытка в рамках одного исследования определить их влияние на развитие сосудистых осложнений сахарного диабета (СД) 2-го типа. К числу таких показателей были отнесены: эндотелин-1 (ЭТ-1), фактор некроза опухоли α (TNF-α) и диеновые конъюгаты (ДК). Также были избраны два защитных фактора — оксид азота (NO) и эндотелиальная NO-синтаза (eNOS). Цель исследования: изучить влияние показателей ЭДФ при СД 2-го типа на развитие его осложнений. Материалы и методы. К исследованию привлечены данные 152 больных с СД 2-го типа, возраст пациентов составил от 34 до 80 лет, в среднем 53,9 ± 8,4 года. Женщин было 95 (62,5 %), мужчин — 57 (37,5 %). Согласно клиническим рекомендациям, по результатам клинико-лабораторных обследований определяли наличие ретинопатии, нефропатии по скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и по уровню микроальбуминурии, сенсорной полинейропатии, макроангиопатии нижних конечностей и артериальной гипертензии. В плазме крови иммуноферментным и биохимическим методами определяли содержание факторов ЭДФ. Для математической обработки полученных данных использовали программу Statistica 10 (StatSoft, Inc., США), пакет GLZ. Результаты. На наличие ретинопатии сильно влиял уровень в крови ЭТ-1 (β = 3,1; р = 2,77Е-05), а также TNF-α (β = 0,019; р = 0,050). На наличие макроангиопатии нижних конечностей — уровень в крови NO (β = 27,5; р = 0,021) и TNF-α (β = –0,48; р = 0,017). Для полинейропатии значимым оказался только один показатель — ЭТ-1 (β = 1,8; р = 0,016). На наличие нефропатии по СКФ влияли уровни в крови ЭТ-1 (β = 2,7; р = 7,58Е-07) и TNF-α (β = 0,013; р = 0,047). Развитию нефропатии по микроальбуминурии способствовал ЭТ-1 (β = 4,5; р = 0,043). На наличие артериальной гипертензии влияли ЭТ-1 (β = 1,69, р = 2,54Е-04) и TNF-α (β = 0,017; р = 0,014). Путем многофакторной логистической регрессии построены модели прогнозирования вероятности развития осложнений СД 2-го типа на основе изученных факторов ЭДФ. Все модели адекватны и имеют высокий уровень прогностической точности (60,5–90,8 %). Выводы. На развитие осложнений СД 2-го типа по-разному влияли факторы ЭДФ: ЭТ-1 прямо влиял на развитие всех осложнений (кроме макроангиопатии нижних конечностей); TNF-α имел влияние на развитие ретинопатии, нефропатии по СКФ и артериальной гипертензии; накопление в крови NO способствовало развитию макроангиопатии нижних конечностей.

Background. To determine the pathogenetic role of the main factors reflecting the development of endothelial dysfunction (EDF), an attempt was made within the framework of one study to calculate their effect on the occurrence of vascular complications of diabetes mellitus 2 type (DM2T). These include endothelin-1 (ET1), tumor necrosis factor α (TNFα), and diene conjugates. Two protective factors were also chosen: nitric oxide (NO) and endothelial NO-synthase. The purpose of study was to investigate the effect of EDF indices in DM2T on the development of its complications. Materials and methods. The study involved 152 patients with DM2T, the age of patients ranged from 34 to 80 years, on ave­rage 53.9 ± 8.4 years. Women were 95 (62.5 %), men — 57 (37.5 %). According to the clinical recommendations, the results of clinical and laboratory tests determined the presence of retinopathy, nephropathy according to the levels of albuminuria and glomerular filtration rate (GFR), sensory polyneuropathy, macroangiopathy of the lower extremities, and arterial hypertension. The blood plasma content of EDF factors was determined by enzyme and biochemical methods. For mathematical processing of the obtained data, the program Statistica 10 (StatSoft, Inc., USA), GLZ package was used. Results. The presence of retinopathy was strongly influenced by blood levels of ET1 (β = 3.1; p = 2.77E-05), as well as TNFα (β = 0.019; p = 0.050). In the presence of macroangiopathy of the lower extremities — by the blood levels of NO (β = 27.5; p = 0.021) and TNFα (β = –0.48; p = 0.017). For polyneuropathy, only one indicator was significant — ET1 (β = 1.8; p = 0.016). The presence of nephropathy for GFR was influenced by the blood levels of ET1 (β = 2.7; p = 7.58E-07) and TNFα (β = 0.013; p  = 0.047). ET1 led to the development of nephropathy on microalbuminuria (β = 4.5; p = 0.043). The presence of arterial hypertension was influenced by ET1 (β = 1.69; p = 2.54E-04) and TNFα (β = 0.017; p = 0.014). By means of multivariate logistic regression, models for predicting the risk of DM2T complications are constructed based on the studied factors of EDF. All models are adequate and have a high level of predictive accuracy (60.5–90.8 %). Conclusions. The development of DM2T complications was influenced differently by EDF factors: ET1 directly influenced the development of all complications of DM2T (in addition to macroangiopathy of the lower extremities); TNFα had an effect on the development of retinopathy, nephropathy for GFR and arterial hypertension; NO accumulation in the blood led to the development of macroangiopathy of the lower extremities.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу; ускладнення; ендотеліальна дисфункція; ендотелін-1; NO; TNF-α

сахарный диабет 2-го типа; осложнения; эндотелиальная дисфункция; эндотелин-1; NO; TNF-α

diabetes mellitus type 2; complications; endothelial dysfunction; endothelin-1; nitric oxide; tumor necrosis factor α


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Паньків В.І. Цукровий діабет: діагностичні критерії, етіологія і патогенез // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2013. — № 8(56). — С. 53-64.
2. Type 2 Diabetes Complications. Web-resource: www.endocrineweb.com/ conditions/type-2-diabetes.
3. Yan Z.P., Ma J.X. Risk factors for diabetic retinopathy in northern Chinese patients with type 2 diabetes mellitus // Int. J. Ophthalmol. — 2016. — Vol. 9(8). — P. 1194-1199. doi: 10.18240/ijo.2016.08.17.
4. Pi X., Xie L., Patterson C. Emerging Roles of Vascular Endothelium in Metabolic Homeostasis // Circ. Res. — 2018. — Vol. 123(4). — P. 477-494. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313237.
5. Синяченко О.В., Зяблицев С.В., Чернобривцев П.А. Эндотелиальная дисфункция при гломерулонефрите. — Донецк: Новый мир, 2006. — 152 с.
6. Blum A., Socea D., Sirchan R. Vascular responsiveness in type 2 diabetes mellitus // QJM. — 2016. — Vol. 109(12). — P. 791-796. doi: 10.1093/qjmed/hcw081.
7. Carrizzo A., Izzo C., Oliveti M. et al. The Main Determinants of Diabetes Mellitus Vascular Complications: Endothelial Dysfunction and Platelet Hyperaggregation // Int. J. Mol. Sci. — 2018. — Vol. 19(10). — Р. E2968. doi: 10.3390/ijms19102968.
8. Babik B., Peták F., Agócs S. et al. Diabetes mellitus: endothelial dysfunction and changes in hemostasis // Orv. Hetil. — 2018. — Vol. 159(33). — P. 1335-1345. doi: 10.1556/650.2018.31130. 
9. Polovina M.M., Potpara T.S. Endothelial dysfunction in metabolic and vascular disorders // Postgrad. Med. — 2014. — Vol. 126(2). — P. 38-53. doi: 10.3810/pgm.2014.03.2739.
10. Наказ МОЗ України від 21 грудня 2012 р. № 1118 «Про затвердження і впровадження медико-технологічних документів по стандартизації надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2-го типу». Уніфікований клінічний протокол для первинної і вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 2-го типу». — К., 2012.
11. Ziablitsev S.V., Mokrii V.Y., Cristal M.V. The value of polimorfism Pro12Ala gene in violation of lipid peroxidation and antioxidant protection in patient with type 2 diabetes mellitus // Journal of Education, Health and Sport formerly of Health Scien–ces. — 2016. — Vol. 6(9). — P. 626-636.

Similar articles

The rs1800629 polymorphism of the TNFα gene in type 2 diabetes mellitus: association with nephropathy
Authors: Зябліцев С.В.(1), Чернобривцев О.П.(1), Зябліцев Д.С.(2)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Київський медичний університет, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №1, 2019
Date: 2019.04.10
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Амбулаторне лікування пацієнтів із діабетичною нейропатією альфа-ліпоєвою кислотою. Який шлях введення препарату обрати?
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 7 (55) 2013
Date: 2013.12.25
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів унаслідок цукрового діабету
Authors: Вернигородський В.С., Шевчук В.І., Вернигородська М.В., Вернигородський С.В. - Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
International journal of endocrinology 3 (59) 2014
Date: 2014.06.20
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue