Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

International journal of endocrinology Том 14, №7, 2018

Back to issue

Social work as demonstration of humane attitude toward a student. The right to imperfection

Authors: Яцишин Р.І.(1), Герич П.Р.(1), Дідушко О.М.(1), Чернявська І.В.(1), Роман Л.А.(2)
1 - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
2 - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Medical education

print version


Summary

У статті йдеться про основи соціальної роботи як професії і як самостійної навчальної дисципліни. Також розглянуто модель необмеженого вдосконалення студентів шляхом виховання та їхнє право на недосконалість.

В статье идет речь об основах социальной работы как профессии и как самостоятельной учебной дисциплины. Также рассмотрена модель неограниченного совершенствования студентов путем воспитания и их право на несовершенство.

Article deals with the bases of social work, both as profession and as independent academic discipline. The model of unlimited improvement of students through education and their right to imperfection are also considered.


Keywords

соціальна робота; виховання; обов’язки викладача

социальная работа; воспитание; обязанности преподавателя

social work; education; duties of a teacher


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Соціальна робота/соціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / Під заг. ред. І.Д. Звєрєвої. — К.: Етносфера, 1994. — 119 с.
2. Лагутін В.Д. Людина і економіка: Соціоекономіка: Навчальний посібник для вузів. — К.: Просвіта, 1996. — 336 с.
3. Циркин С.Ю. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. — СПб.: Питер, 1999. — 752 с. 
4. Нейко Є.М., Скробач Н.В., Яцишин Р.І., Нейко Н.В. Морально-психологічні основи виховання студентів // Архів клінічної медицини. — 2005. — № 1. — С. 90-92.
5. Yatsyshyn R., Gerych P., Didushko O. Modern aspects of medical education in Ukraine // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — T. 13, № 8(13) — С. 145-146. Doi: 10.22141/2224-0721.13.8.2017.119283

Back to issue