Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №7(94), 2018

Back to issue

Mercury intoxications in household and industrial conditions

Authors: Ткачишин В.С.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Ртуть — рідкий сріблясто-білий тяжкий метал. Ртуть належить до промислових отрут першого класу небезпечності. В організм ртуть проникає в основному через органи дихання, рідше — через шкіру. Ці шляхи її надходження в організм викликають інтоксикації. Можливе також попадання її і через органи травлення. В цьому разі інтоксикація не розвивається. Виділяється ртуть із сечею, калом, потом, слиною і молоком матері під час лактації. Ртуть належить до групи тіолових отрут і блокує сульфгідрильні групи білкових сполук. Ртуть порушує білковий обмін і перебіг ферментативних процесів. Усе це призводить до глибоких порушень у функціонуванні центральної нервової системи, особливо її вищих відділів. Розрізняють гострі і хронічні форми інтоксикації ртуттю. Гостра інтоксикація розвивається бурхливо. У розвитку хронічної інтоксикації виділяють три стадії: початкову (функціональну), помірно виражених змін і виражену. Діагноз ґрунтується на типовій клінічній картині, даних професійного анамнезу та санітарно-гігієнічній характеристиці умов праці. Підтвердженням діагнозу є наявність ртуті в сечі за клінічних ознак інтоксикації. Найбільш ефективним антидотом при інтоксикаціях, викликаних ртуттю, є унітіол. Ефективні також натрію тіосульфат і сукцимер. На початковій стадії інтоксикації рекомендується тимчасове, на 1–2 місяці, припинення контакту зі ртуттю та іншими токсичними речовинами. Проводиться відповідне лікування. При поліпшенні стану робітник може повернутися до колишньої роботи за умови ретельного лікарського спостереження за станом його здоров’я. У виражених стадіях інтоксикації подальша робота в умовах впливу ртуті протипоказана. Хворий потребує переведення на роботу, що не пов’язана з впливом будь-яких токсичних речовин. Його направляють на медико-соціальну експертну комісію для встановлення ступеня втрати працездатності. Головне завдання профілактики інтоксикацій, викликаних ртуттю, полягає в заміні ртуті менш шкідливими речовинами, зниженні концентрації її парів у повітрі робочої зони. Проводяться автоматизація і герметизація виробничих процесів. Приміщення, у яких виконуються роботи з ртуттю, повинні бути обладнані непроникними для ртуті стінами і підлогою та забезпечені ефективною вентиляцією. Осіб, які працюють із ртуттю, забезпечують спеціальним одягом із щільної тканини. Проводяться попередні і періодичні медичні огляди.

Ртуть — жидкий серебристо-белый тяжелый металл. Ртуть принадлежит к промышленным ядам первого класса опасности. В организм ртуть проникает в основном через органы дыхания, реже — через кожу. Эти пути ее поступления в организм вызывают интоксикации. Возможно также попадание ее и через органы пищеварения. В этом случае интоксикация не развивается. Выделяется ртуть с мочой, калом, потом, слюной и молоком матери во время лактации. Ртуть принадлежит к группе тиоловых ядов и блокирует сульфгидрильные группы белковых соединений. Ртуть нарушает белковый обмен и ход ферментативных процессов. Все это приводит к глубоким нарушениям в функционировании центральной нервной системы, особенно ее высших отделов. Различают острые и хронические формы интоксикации ртутью. Острая интоксикация развивается бурно. В развитии хронической интоксикации выделяют три стадии: начальную (функциональную), умеренно выраженных изменений и выраженную. Диагноз основывается на типичной клинической картине, данных профессионального анамнеза и санитарно-гигиенической характеристике условий труда. Подтверждением диагноза является наличие ртути в моче при клинических признаках интоксикации. Наиболее эффективным антидотом при интоксикациях, вызванных ртутью, является унитиол. Эффективны также натрия тиосульфат и сукцимер. На начальной стадии интоксикации рекомендуется временное, на 1–2 месяца, прекращение контакта с ртутью и другими токсичными веществами. Проводится соответствующее лечение. При улучшении состояния рабочий может возвратиться к предыдущей работе при условии тщательного врачебного наблюдения за состоянием его здоровья. В выраженной стадии интоксикации дальнейшая работа в условиях влияния ртути противопоказана. Больному требуется перевод на работу, которая не связана с влиянием любых токсичных веществ. Его направляют на медико-социальную экспертную комиссию для установления степени потери трудоспособности. Главная задача профилактики интоксикаций, вызванных ртутью, состоит в замене ртути менее вредными веществами, снижении концентрации ее паров в воздухе рабочей зоны. Проводятся автоматизация и герметизация производственных процессов. Помещения, в которых выполняются работы с ртутью, должны быть оборудованы непроницаемыми для ртути стенами и полом и обеспечены эффективной вентиляцией. Лица, которые работают с ртутью, обеспечиваются специальной одеждой из плотной ткани. Проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры.

Mercury is a liquid silver-white heavy metal. Mercury belongs to industrial poisons of the first class of danger. Mercury enters the body mostly through respiratory organs, less often — through a skin. These ways of getting it into the body cause intoxications. It also can enter the body through digestive organs. In this case, intoxication does not develop. Mercury is excreted with urine, feces, then with saliva and milk of mother during lactation. Mercury belongs to group of thiol poisons and blocks sulfhydryl groups of protein compounds. Mercury disturbs protein metabolism and the course of enzymes processes. All this results in significant dysfunctions of the central nervous system, in particular its upper parts. There are acute and chronic mercury intoxications. The acute intoxication develops roughly. There are three stages of chronic intoxication: initial (functional), moderate changes and severe. The diagnosis is based on a typical clinical picture, the data of the occupational history and the sanitary-and-hygienic characteristic of working conditions. Confirmation of the diagnosis is the presence of mercury in urine with clinical signs of intoxication. The most effective antidote in mercury intoxications caused is unitiol. Sodium thiosulfates and succimer are also effective. At the initial stage of intoxication, the discontinuance of exposure to mercury and other toxic substances is recommended for 1–2 months. Appropriate treatment is being performed. Upon improvement, the worker can return to his former job, subject to a thorough medical observation of his state of health. In the advanced stages of intoxication, further work under mercury exposure is contraindicated. The patient needs to be transferred to work, which is not related to the influence of any toxic substances. He is sent to the medical and social expert commission to determine the degree of disability. The main task of prevention of intoxication caused by mercury is to replace mercury with less harmful substances, reducing the concentration of its vapors in the air of the working zone. Automation and sealing of production processes are carried out. The premises, in which work with mercury is performed, must be equipped with walls and floors impermeable to mercury and provided with effective ventilation. The persons working with mercury are provided with special clothes from dense fabric. Preliminary and periodic medical examinations are carried out.


Keywords

ртуть; інтоксикація; клініка; діагностика; лікування; експертиза працездатності; профілактика

ртуть; интоксикация; клиника; диагностика; лечение; экспертиза трудоспособности; профилактика

mercury; intoxication; clinical picture; diagnosis; treatment; functional capacity evaluation; prevention


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Електронний ресурс: http://hollydolly.com.ua/отруєння-ртуттю-симптоми-лікування-т.html
2. Електронний ресурс: http://ohoronapraci.kiev.ua/otruyennya-rtuttyu/
3. Ткачишин В.С. Професійні хвороби: Підручник. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. — 895 с.

Back to issue