Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №7(94), 2018

Back to issue

Predictors of intraoperative complications and on-pump conversions of isolated coronary artery bypass grafting in patients with coronary artery disease

Authors: Журба О.О., Руденко А.В.
Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, м. Київ, Україна
Національна академія медичних наук України, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Пряма реваскуляризація міокарда є найбільш ефективним, а іноді єдиним методом лікування хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС). На сьогодні існують основні технології коронарного шунтування (КШ) — в умовах штучного кровообігу з кардіоплегією та виконання операції на працюючому серці. КШ на працюючому серці має певні переваги, але нерідко під час операції виникають ситуації, які потребують екстреного переходу на штучний кровообіг (ШК). Екстрений перехід на ШК значно впливає на безпосередні результати оперативного втручання, тому оптимальним є доопераційне визначення пацієнтів, у яких існує високий ризик необхідності конверсії. Метою дослідження була оптимізація визначення показань до застосування допоміжного ШК шляхом визначення предикторів інтраопераційних ускладнень та конверсії на ШК при КШ на працюючому серці у хворих на ІХС. Матеріали та методи. Виконано ретроспективний аналіз історій хвороби 4068 пацієнтів, які були оперовані у відділенні хірургічного лікування ІХС у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. Всі пацієнти перенесли ізольоване аортокоронарне та/або мамарно-коронарне шунтування, у тому числі 82 (2,0%) пацієнти з екстреною конверсією на ШК під час КШ та 110 (2,7 %) пацієнтів, яким КШ виконувалось в умовах запланованого допоміжного ШК без застосування кардіоплегії. Результати. Установлено, що у хворих, яким застосовано ШК під час КШ на працюючому серці, спостерігається вірогідне збільшення летальності протягом 30 днів та частоти післяопераційних ускладнень (серцева, дихальна, ниркова недостатність та інфекційні ускладнення), особливо у випадках екстреного переходу. За результатами аналізу вихідних клініко-анамнестичних даних (супутня патологія, особливості основної та супутньої кардіальної патології, терміновість операції й особливості ураження коронарних артерій) були виявлені предиктори інтраопераційних ускладнень, у тому числі тих, що вимагають екстреного переходу на ШК, та запропонована комплексна система оцінки ризику інтраопераційних ускладнень. Висновки. Застосування запропонованого методу прогнозування дозволяє визначити пацієнтів, яким доцільно виконувати КШ в умовах допоміжного ШК.

Актуальность. Прямая реваскуляризация миокарда является наиболее эффективным, а иногда единственным методом лечения больных ишемической болезнью легких (ИБС). На сегодняшний день существуют основные технологии коронарного шунтирования (КШ) — в условиях искусственного кровообращения с кардиоплегией и выполнения операции на работающем сердце. КШ на работающем сердце имеет определенные преимущества, но нередко во время операции возникают ситуации, требующие экстренного перехода на искусственное кровообращение (ИК). Экстренный переход на ИК значительно влияет на непосредственные результаты оперативного вмешательства, поэтому оптимальным является дооперационное определение пациентов, у которых существует высокий риск необходимости конверсии. Целью исследования была оптимизация определения показаний к применению вспомогательного ИК путем определения предикторов интраоперационных осложнений и конверсии на ИК при КШ на работающем сердце у больных ИБС. Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ историй болезней 4068 пациентов, которые были прооперированы в отделении хирургического лечения ИБС в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова. Все пациенты перенесли изолированное аортокоронарное и/или мамарно-коронарное шунтирование, в том числе 82 (2,0 %) пациента с экстренной конверсией на ИК при КШ и 110 (2,7 %) пациентов, которым КШ выполнялось в условиях запланированного вспомогательного ИК без применения кардиоплегии. Результаты. Установлено, что у больных, которым применено ИК при КШ на работающем сердце, наблюдается достоверное увеличение летальности в течение 30 дней и частоты послеоперационных осложнений (сердечная, дыхательная, почечная недостаточность и инфекционные осложнения), особенно в случаях экстренного перехода. По результатам анализа исходных клинико-анамнестических данных (сопутствующая патология, особенности основной и сопутствующей кардиальной патологии, срочность операции и особенности поражения коронарных артерий) были обнаружены предикторы интраоперационных осложнений, в том числе требующих экстренного перехода на ИК, и предложена комплексная система оценки риска интраоперационных осложнений. Выводы. Применение предложенного метода прогнозирования позволяет определить пациентов, которым целесообразно выполнять КШ в условиях вспомогательного ИК.

Background. Direct myocardial revascularization is the most effective, and sometimes the only method of treating patients with coronary artery disease. At present, there are basic technologies of coronary artery bypass grafting (CABG) — with artificial circulation, on-pump, and beating heart operations — off-pump. Off-pump CABG has certain advantages, but there are often situations requiring an urgent conversion to artificial circulation. An emergency conversion to artificial circulation affects the immediate results of surgical treatment, so it is optimal preoperative identification of patients at high risk of conversion. The purpose of the study was the optimization of indications for artificial circulation by determining the predictors of intraoperative complications and the conversion of off-pump CABG to cardiopulmonary bypass. Materials and methods. The retrospective analysis of the disease history was performed in 4068 patients who were operated in the department of surgical treatment of coronary artery disease in Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery. All patients had isolated CABG, including 82 (2.0 %) patients with emergency conversion to cardiopulmonary bypass and 110 (2.7 %) patients with planned artificial circulation. Results. It was found that in patients with emergent conversion to cardiopulmonary bypass during CABG, levels of 30-day mortality rate and postoperative complications were significantly higher (heart failure, lung failure, renal dysfunction, infections). According to the results of the initial clinical and anamnestic data (concomitant pathology, features of the main and concomitant cardiac pathology, emergency of the operation and features of coronary artery defeat), predictors of intraoperative complications were identified, including those requiring emergent conversion to the artificial circulation, and a comprehensive system was proposed for evaluating the risk of intraoperative complications. Conclusions. The proposed prognostic method allows us to identify patients requiring CABG with planed artificial circulation.


Keywords

коронарне шунтування; штучний кровообіг; екстрений перехід; відносний ризик; прогнозування

коронарное шунтирование; искусственное кровообращение; экстренный переход; относительный риск; прогнозирование

coronary artery bypass grafting; artificial circulation; emergency conversion; relative risk; prediction


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 // Lancet. — 2016. — Vol. 388. — P. 1459-1544.

2. Дудник С. Серцево-судинні захворювання в Україні: прогнози — невтішні / С. Дудник // Ваше здоров’я. — 2015 Січ. — Режим доступу до журн.: http://www.vz.kiev.ua/sercevo-sudinni-zaxvoryuvannya-v-ukrayini-prognozi-nevtishni/.

3. Теренда Н.О. Основні тенденції та прогнозні оцінки загальної та первинної захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — № 3(69). — С. 31-35.

4. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) / S. Windecker, P. Kolh, F. Alfonso, J.P. Collet, J. Cremer, V. Falk et al. // Eur. Heart J. — 2014. — Vol. 35. — P. 2541-2619.

5. Руденко А.В. Хирургическая реваскуляризация миокарда на работающем сердце у больных ишемической болезнью сердца / А.В. Руденко, В.И. Урсуленко, А.В. Купчинский // Патология кровообращения и кардиохирургия. — 2006. — № 1. — С. 21-25.

6. Long-term survival following coronary artery bypass grafting off-pump versus on-pump strategies / J.B. Kim, S.C. Yun, J.W. Lim, S.K. Hwang, Jung S.-Ho, H. Song et al. // J. Am. Coll. Cardiol. — 2014. — Vol. 63, № 21. — P. 2280-2288.

7. Five-year outcomes after off-pump or on-pump coronary-artery bypass grafting / A. Lamy, P.J. Devereaux, D. Prabhakaran et al. // N. Engl. J. Med. — 2016. — Vol. 375. — P. 2359-2368.

8. Aydin A. On-pump beating heart coronary revascularization: Is it valid for emergency revascularization? / A. Aydin, B. Erkut // Ann. Saudi Med. — 2015. — Vol. 35, № 2. — P. 133-137.

9. On-pump beating-heart technique is associated with lower morbidity and mortality following coronary artery bypass grafting: a meta-analysis / C. Ueki, G. Sakaguchi, T. Akimoto, Y. Ohashi, H. Sato // Eur. J. Cardiothorac. Surg. — 2016. — Vol. 50. — P. 813-821.

10. On-pump beating-heart coronary artery bypass provides efficacious short- and long-term outcomes in hemodialysis patients / Y.T. Tsai, F.Y. Lin, C.H. Lai, Y.C. Lin, C.Y. Lin, C.S. Tsai // Nephrol. Dial. Transplant. — 2012. — Vol. 27, № 5. — P. 2059-2065.

11. Off-pump or on-pump beating heart: which technique offers better outcomes following coronary revascularization? / A.H. Sepehripour, U.A. Chaudhry, L. Harling, T. Athanasiou // Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. — 2015. — Vol. 20, № 4. — P. 546-549.

12. A comparison of off- and on-pump beating-heart coronary artery bypass surgery on long-term cardiovascular events / O. Gurbuz, G. Kumtepe, A. Yolgosteren, H. Ozkan, I.H. Karal, A. Ercan et al. // Cardiovasc. J. Afr. — 2017. — Vol. 28. — P. 30-35.

13. Intraoperative conversion from off-pump to on-pump coronary artery bypass is associated with increased 30-day hospital readmission / Z. Li, E.A. Amsterdam, B. Danielsen, H. Hoegh, J.N. Young, E.J. Armstrong // Ann. Thorac. Surg. — 2014. — Vol. 98. — P. 16-22.

14. Emergency conversion in off-pump coronary artery bypass grafting / M. Tabata, S. Takanashi, T. Horai, T. Fukui, Y. Hosoda // Interact. Cardiovasc. Thoracic Surg. — 2006. — Vol. 5. — P. 555-559.

15. Conversion and safety in off-pump coronary artery bypass: a system failure that needs re-emphasis / D. Mukherjee, K. Ahmed, K. Baig, V.M. Patel, A. Darzi, T. Athanasiou // Ann. Thorac. Surg. — 2011. — Vol. 91. — P. 630-639.

16. Analysis of Risk Factors for Conversion from Off-Pump to On-Pump Coronary Artery Bypass Graft / J. Lim, W.Y. Lee, Y.J. Ra, J.H. Jeong, H. Ko Ho // Korean. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. — 2017. — Vol. 50. — P. 14-21.

17. EuroSCORE II / S.A. Nashef, F. Roques, L.D. Sharples, J. Nilsson, C. Smith. A.R. Goldstone et al. // Eur. J. Cardiothorac. Surg. — 2012. — Vol. 41, № 4. — P. 734-745.

18. Online STS Adult Cardiac Surgery Risk Calculator — Режим доступу: http://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc/#/.

19. Изменения сердечной гемодинамики в зависимости от метода хирургической реваскуляризации миокарда / Г.Ф. Абзалова, С.Д. Маянская, Ю.Э. Терегулов, И.О. Абашин, Р.Н. Хайруллин // Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Т. 8, вып. 4. — С. 7-12.

20. Современные тенденции в коронарной хирургии / Р.С. Акчурин, А.А. Ширяев, В.П. Васильев, Д.М. Галяутдинов, Э.Е. Власова // Патология кровообращения и кардиохирургия. — 2017. — Т. 21(3S). — С. 34-44.

21. Early clinical outcomes of on-pump beating-heart versus off-pump technique for surgical revascularization in patients with severe left ventricular dysfunction: the experience of a single center / LiMin Xia, Qiang Ji, Kai Song, JinQiang Shen et al. // J. Cardiothorac. Surg. — 2017. — Vol. 12. — P. 11.

22. Coronary artery surgery in octogenarians: evolving strategies for the improvement in early and late results / F. Nicolini, A. Molardi, D. Verdichizzo, M.C. Gallazzi [et al.] // Heart Vessels. — 2012. — Vol. 27, № 6. — P. 559-567.

23. Myocardial revascularization among patients with severe left ventricular dysfunction: a comparison between on-pump beating-heart and off-pump coronary artery bypass grafting / J.Q. Shen, Q. Ji, W.J. Ding, L.M. Xia [et al.] // Zhonghua Wai Ke Za Zhi. — 2018. — Vol. 56, № 4. — P. 294-298.

Similar articles

Features of retinal vascular occlusion after cardiac surgeries using artificial blood circulation
Authors: Риков С.О., Венедіктова О.А., Могилевський С.Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 8, №1, 2020
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches
Impact of High Thoracic Epidural Anesthesia on Hemodynamics during On-Bypass Coronary Artery Bypass Grafting
Authors: Sobokar V.A., Gritsenko S.M. - SI «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of MH of Ukraine», Ukraine
"Emergency medicine" 6 (69) 2015
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Retinal vascular occlusion after cardiac surgery: 6 months of observation
Authors: Риков С.О., Венедіктова О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 6, №3, 2018
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual

Back to issue