Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №7(94), 2018

Back to issue

Informativity on the routine diagnosis of gastrointestinal failure in neonatal intensive care

Authors: Холод Д.А.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Новонароджені є найбільш схильними до розвитку гастроінтестинальної недостатності. Разом з тим діагностичні критерії даного синдрому в новонароджених досліджені мало. Мета: оцінка інформаційної значущості клініко-інструментальних методик діагностики гастроінтестинальної недостатності в неонатальній інтенсивній терапії. Матеріали та методи. Проведене клінічне інтервенційне констатуюче когортне дослідження за участю 30 новонароджених, які потребували інтенсивної терапії й мали гастроінтестинальну недостатність І (n = 13) або ІІ (n = 17) ступенів. Проводилась оцінка затримки евакуації шлункового вмісту, вимірювання окружності живота, внутрішньочеревного тиску, абдомінального перфузійного тиску. Результати. У новонароджених із гастроінтестинальною недостатністю І і ІІ ступеня вірогідні відмінності були констатовані лише щодо результатів дослідження внутрішньочеревного тиску (Me = 3 мм рт.ст. і Me = 12 мм рт.ст. відповідно; р < 0,01). Вірогідної різниці показників затримки евакуації шлункового вмісту, окружності живота й абдомінального перфузійного тиску залежно від ступеня гастроінтестинальної недостатності виявлено не було. Разом з тим встановлені значимі кореляційні зв’язки між затримкою евакуації шлункового вмісту, pH крові (R = –0,5; р = 0,03), рН калу (R = –0,5; р = 0,03) і часткою вуглеводнів у нутритивній суміші (R = 0,5; р = 0,03); між динамікою окружності живота, призначенням пробіотиків (R = –0,8; р = 0,02); частотою й кількістю випорожнень (R = –0,6; р = 0,02) і рівнем внутрішньочеревного тиску (R = 0,7; р = 0,02); між рівнями внутрішньочеревного тиску, артеріального перфузійного тиску (R = –0,7; р = 0,02), молочної кислоти (R = 0,6; р = 0,03), СD4 (R = 0,5; р = 0,03), СD4/СD8 (R = 0,5; р = 0,03), інтерлейкіну-1β (R = 0 ,6; р = 0,03), темпом діурезу (R = –0,8; р = 0,02). Висновки. Вірогідно значимим у діагностиці ранніх стадій гастроінтестинальної недостатності в новонароджених є показник внутрішньочеревного тиску. Затримка евакуації шлункового вмісту може бути інформативною для оцінки ферментативних порушень, а динаміка окружності живота — для оцінки моторних порушень шлунково-кишкового тракту.

Актуальность. Новорожденные наиболее склонны к развитию гастроинтестинальной недостаточности. Диагностические критерии данного синдрома у новорожденных исследованы мало. Цель: оценка информационной значимости клинико-инструментальных методик диагностики гастроинтестинальной недостаточности в неонатальной интенсивной терапии. Материалы и методы. Проведено клиническое интервенционное констатирующее когортное исследование с участием 30 новорожденных, нуждающихся в интенсивной терапии и имеющих гастроинтестинальную недостаточность I (n = 13) или II (n = 17) степеней. Проводилась оценка задержки эвакуации желудочного содержимого, окружности живота, внутрибрюшного давления, абдоминального перфузионного давления. Результаты. У новорожденных с гастроинтестинальной недостаточностью I и II степеней достоверные различия были констатированы в результатах исследования внутрибрюшного давления (Me = 3 мм и Me = 12 мм соответственно; р < 0,01). Достоверной разницы показателей задержки эвакуации желудочного содержимого, окружности живота и абдоминального перфузионного давления в зависимости от степени гастроинтестинальной недостаточности выявлено не было. Установлены значимые связи между задержкой эвакуации желудочного содержимого, pH крови (R = 0,5; р = 0, 03), pH кала (R = 0,5; р = 0,03) и доли углеводов в нутритивной смеси (R = 0,5; р = 0,03); между динамикой окружности живота, назначением пробиотиков (R = –0,8; р = 0,02); частотой и количеством испражнений (R = –0,6; р = 0,02) и уровнем внутрибрюшного давления (R = 0,7; р = 0,02); между уровнями внутрибрюшного давления, артериального перфузионного давления (R = –0,7; р = 0,02), молочной кислоты (R = 0,6; р = 0,03), СD4 (R = 0,5; р = 0,03), СD4/СD8 (R = 0,5; р = 0,03) и интерлейкина-1β (R = 0,6; р = 0,03), темпом диуреза (R = –0,8; р = 0,02). Выводы. Достоверно значимым в диагностике ранних стадий гастроинтестинальной недостаточности у новорожденных является показатель внутрибрюшного давления. Задержка эвакуации желудочного содержимого может быть информативной для оценки ферментативных нарушений, а динамика окружности живота — для оценки моторных нарушений желудочно-кишечного тракта.

Background. Newborns are most susceptible to gastrointestinal failure. However, diagnostic criteria for this syndrome among newborns have been understudied. The purpose of the work is to evaluate the information significance of clinical and instrumental methods for the diagnosis of gastrointestinal failure in neonatal intensive care. Materials and methods. A clinical interventional cohort study was conducted involving 30 infants requiring intensive care and having gastrointestinal failure degree 1 (n = 13) or 2 (n = 17). An evaluation was made of delayed gastric emptying, abdominal circumference, intra-abdominal pressure, abdominal perfusion pressure. Results. Among newborns with gastrointestinal failure degree 1 and 2, reliable differences were established only in terms of intra-abdominal pressure (Me = 3 mmHg and Me = 12 mmHg, respectively, p < 0.01). There was no significant difference between the indicators of delayed gastric emptying, abdominal circumference and abdominal perfusion pressure, depending on the degree of gastrointestinal failure. At the same time, significant correlation was found between delayed gastric emptying, the pH of the blood (R = –0.5; p = 0.03), pH of the stool (R = –0.5; p = 0.03) and the proportion of hydrocarbons in nutritional mixture (R = 0.5; p = 0.03); between the dynamics of abdominal circumference, the administration of probiotics (R = –0.8; p = 0.02); the frequency and volume of evacuations (R = –0.6; p = 0.02) and the level of intra-abdominal pressure (R = 0.7; p = 0.02); between levels of intra-abdominal pressure, arterial perfusion pressure (R = –0.7; p = 0.02), lactic acid (R = 0.6; p = 0.03), CD4 (R = 0.5, p = 0.03), CD4/CD8 (R = 0.5; p = 0.03), interleukin-1β (R = 0.6; p = 0.03), diuresis rate (R = –0.8; p = 0.02). Conclusions. Indicator of intra-abdominal pressure is relatively significant in the diagnosis of early stages of gastrointestinal failure among newborns. Delayed gastric emptying may be informative for the evaluation of enzymatic disorders, and the dynamics of the abdominal circumference — for the detection of motility disorders.


Keywords

новонароджені; гастроінтестинальна недостатність; діагностика

новорожденные; гастроинтестинальная недостаточность; диагностика

newborns; gastrointestinal failure; diagnosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Pironi L., Arends J., Baxter J., Bozzetti F., Peláez R.BCuerda C., Forbes A., Gabe S. еt alESPEN endorsed recommendations. Definition and classification of intestinal failure in adults // Clin. Nutr. — 2015. — 34(2). — 171-80. doi: 10.1016/j.clnu.2014.08.017.

2. Klek S., Forbes A., Gabe S. et al. Management of acute intestinal failure: A position paper from the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) Special Interest Group // Clinical Nutrition. — 2016. — 35(6). — 1209-1218. doi: 10.1016 / j.clnu.2016.04.009.

3. Reintam B.A., Jakob S.M., Starkopf J. Gastrointestinal failure in the ICU // Curr. Opin. Crit. Care. — 2016. — 22(2). — 128-41. doi: 10.1097/MCC.0000000000000286.

4. Морозов Д.А., Морозова О.Л., Клюев С.Аи дрСиндром интраабдоминальной гипертензии у детей // Новости хирургии. — 2017. — 25(6). — 621-631. doi: 10.18484/2305-0047.2017.6.621

5. Шкурупій Д.А., Гришко Ю.М. Вікові особливості дитячого віку в аспекті перебігу і фізикальної діагностики невідкладних станів на етапі первинної медико-санітарної допомоги // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. — 2015. — 15, 4(52). — 142-144.

6. Schierz I.A., Giuffrè M., Piro E., Ortolano R., Siracusa F., Pinello G., La Placa S., Corsello G. Predictive factors of abdominal compartment syndrome in neonatal age // Am. J. Perinatol. — 2014. — 31(1). — 49-54. doi: 10.1055/s-0033-1334447.

7. Divarci E., Karapinar B., Yalaz M., Ergun O., Celik A. Incidence and prognosis of intraabdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in children // J. Pediatr. Surg. — 2016. — 51(3). — 503-7. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2014.03.014.

8. Thabet FC.., Bougmiza I.M., Chehab M.S., Bafaqih H.A., Al Mohaimeed S.A., Malbrain M.L. Incidence, Risk Factors, and Prognosisof Intra-Abdominal Hypertensionin Critically іll Children: A Prospective Epidemiological Study // J. Intensive Care Med. — 2016 Jul. — 31(6). — 403-8. doi: 10.1177/0885066615583645

9. Iwańczak B., Iwańczak F. Functional gastrointestinal disorders in neonate and toddler. The Rome IV criteria [Article in Polish] // Pol. Merkur. Lekarski. — 2017. — 21, 43(253). — 35-40. PMID: 28805200.

10. Indrio F., Di Mauro A., Di Mauro A., Riezzo G., Panza R., Cavallo L., Francavilla R. Prevention of functional gastrointestinal disorders in neonates: clinical and socioeconomic impact // Benef. Microbes. — 2015. — 6(2). — 195-8. doi: 10.3920/BM2014.0078.

11. Czinn S.J., Blanchard S. Gastroesophageal reflux disease in neonates and infants: when and how to treat // Paediatr. Drugs. — 2013. — 15(1). — 19-27. doi: 10.1007/s40272-012-0004-2.

12. Verstraete E.H., Mahieu L., De Coen K. et al. Impact of healthcare-associated sepsis on mortality in critically ill infants // Eur. J. Pediatr. — 2016. — 175(7). — 943-952. doi: 10.1007/s00431-016-2726-6.

13. Meldere I., Urtans V, Petersons A., Abola Z. Measurement of abdominal circumference in preterm infants // BMC Res. Notes. — 2015. — 8. — 725. doi: 10.1186/s13104-015-1657-z.

14. Defontaine A., Tirel O., Costet N. Transvesical Intra-Abdominal PressureMeasurement in Newborn: What Is the Optimal Saline Volume Instillation? // Pediatr. Crit. Care Med. — 2016 Feb. — 17(2). — 144-9. doi: 10.1097/PCC.0000000000000580.

15. Reintam B.A., Malbrain M.L.N.G., Starkopf J. et al. Gastrointestinal function in intensive care patients: terminology, definitions and management. Recommendationsofthe ESICM Working Group on Abdominal Problems // Intensive Care Med. — 2012 Mar. — 38(3). — 384-394. doi: 10.1007/s00134-011-2459-y.

16. Клиническая лабораторная диагностика (методы и трактовка лабораторных исследований) / Под ред. В.СКамышникова. — М.: МЕДпресс-информ, 2017. — 720 с.

17. Kyu-Hyouck K., Suk-Kyung H. The duration of intra-abdominal hypertension strongly predicts outcomes for the critically ill surgical patients: a prospective observational study // World J. EmergSurg. — 2015. — 10. — 22. doi: 10.1186/s13017-015-0016-7.

18. Kumar R.K., Singhal A., Vaidya U., Banerjee S., Anwar F., Rao S. Optimizing Nutritionin Preterm Low Birth WeightInfants — ConsensusSummary // Front. Nutr. — 2017. — 4. — 20. doi: 10.3389/fnut.2017.00020.

19. Rose C., Parker A., Jefferson B., Cartmell Е. The Characterization of Feces and Urine: A Review of the Literature to Inform Advanced Treatment Technology // Crit. Rev. Environ. Sci Technol. — 2015 Sep 2. — 45(17). — 1827-1879. doi: 10.1080/10643389.2014.1000761.

20. Kvissberg M.A., Dalvi P.S., Kerac M., Voskuijl W., Berkley J.A., Priebe M.G., Bandsma R.H.J. Carbohydrate malabsorption in acutely malnourished children and infants: a systematic review // Nutr. Rev. — 2016 Jan. — 74(1). — 48-58. doi: 10.1093/nutrit/nuv058.

21. Marunaka Y. Roles of interstitial fluid pH in diabetes mellitus: Glycolysis and mitochondrial function // World J. Diabetes. — 2015 Feb 15. — 6(1). — 125-135. doi: 10.4239/wjd.v6.i1.125.

22. Scholtens P.A.M.J., Goossens D.A.M., Staiano A. Stool characteristics of infants receiving short-chain galacto-oligosaccharides and long-chain fructo-oligosaccharides: A review // World J. Gastroenterol. — 2014. — 20(37). — 13446-13452. doi: 10.3748/wjg.v20.i37.13446.

23. Sujatha B., Velayutham D.R., Deivamani N., Bavanandam S. Normal Bowel Pattern in Children and Dietary and Other Precipitating Factorsin Functional Constipation // J. Clin. Diagn. Res. — 2015. — 9(6). — SC12-SC15. doi: 10.7860/JCDR/2015/13290.6025.

24. Chen A., Du J., Du L.Z. Clinical characteristics of abdominal distention in early newborns [Article in Chinese] // Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. — 2013. — 15(12). — 1074-8. PMID:24342199.


Back to issue