Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №7(94), 2018

Back to issue

The role of the military medical service in the formation of chemical safety in Ukraine: postgraduate training of military toxicologists

Authors: Устінова Л.А.(1), Барасій М.І.(1), Євтодьєв О.А.(1), Сагло В.І.(1), Курділь Н.В.(2), Гаврилко Є.В.(3), Падалка В.М.(4)
(1) — Українська військово-медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової й хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна
(4) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. В Україні останніми роками все більше відчувається необхідність у новому форматі професійної підготовки лікарів-токсикологів для реалізації державних завдань у напрямі створення ефективної системи хімічної безпеки й захисту в умовах терористичних загроз і ризику виникнення надзвичайних ситуацій, що супроводжуються дією хімічних агентів. Мета: аналіз системи професійної підготовки лікарів-токсикологів у системі Збройних сил України й підтвердження актуальності розробки нової моделі професійної підготовки кадрів за спеціальністю «токсикологія». Матеріали та методи. Вивчено рекомендації міжнародних організацій з питань підготовки токсикологів. Проведено аналіз періодичних наукових джерел країн СНД, Європи, США та інших країн із цих питань. Результати. Авторами розглянута можливість створення єдиної міжвідомчої системи підготовки лікарів-токсикологів за міжнародними стандартами. Проведено порівняльний аналіз діючих програм післядипломної підготовки за напрямом «токсикологія» в окремих країнах Європейського Союзу, що розроблені за рекомендаціями Європейської асоціації токсикологів. Проаналізовані основи фахової підготовки лікарів-токсикологів в Україні. Визначена роль кафедри військової токсикології, радіології й медичного захисту Української військово-медичної академії в післядипломній підготовці лікарів-токсикологів у напрямі створення кадрового компонента системи хімічної безпеки держави. Авторами сформульовані пропозиції щодо удосконалення програм післядипломної підготовки лікарів-токсикологів в Україні. Висновки. Забезпечення ефективної системи хімічної й радіаційної безпеки в Україні сьогодні можливе за умов створення єдиної міжвідомчої системи підготовки лікарів-токсикологів, що базується на міжнародних стандартах і об’єднує потреби широкого спектра міністерств і державних служб.

Актуальность. В Украине в последние годы все больше ощущается необходимость в новом формате профессиональной подготовки врачей-токсикологов для реализации государственных задач в направлении создания эффективной системы химической безопасности и защиты в условиях террористических угроз и риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся действием химических агентов. Цель: анализ системы профессиональной подготовки врачей-токсикологов в системе Вооруженных сил Украины и подтверждение актуальности разработки новой модели профессиональной подготовки кадров по специальности «токсикология». Материалы и методы. Изучены рекомендации международных организаций по вопросам подготовки токсикологов. Проведен анализ периодических научных источников стран СНГ, Европы, США и других стран по этим вопросам. Результаты. Авторами рассмотрена возможность создания единой межведомственной системы подготовки врачей-токсикологов в соответствии с международными стандартами. Проведен сравнительный анализ действующих программ последипломной подготовки по направлению «токсикология» в отдельных странах Европейского союза, разработанных по рекомендациям Европейской ассоциации токсикологов. Проанализированы основы профессиональной подготовки врачей-токсикологов в Украине. Определенная роль кафедры военной токсикологии, радиологии и медицинской защиты Украинской военно-медицинской академии в последипломной подготовке врачей-токсикологов в направлении создания кадрового компонента системы химической безопасности. Авторами сформулированы предложения по совершенствованию программ последипломной подготовки врачей-токсикологов в Украине. Выводы. Обеспечение эффективной системы химической безопасности в Украине сегодня возможно при условии создания единой межведомственной системы подготовки врачей-токсикологов, основанной на международных стандартах и объединяющей потребности широкого спектра министерств и государственных служб.

Background. The rapid development of the industry of chemical, radiation-nuclear technologies and the emergence of the chemical and radiation environment surrounding virtually all spheres of the human activity causes urgent need to solve complex problems of medical supply of chemical and radiation safety in Ukraine. There is an increase in the role of vocational training of toxicologists according to the needs of the health care system of Ukraine in providing toxicological assistance to both the civilian population and individual special medical units providing medical care under conditions of terrorist threats and emergencies and accompanied by the action of chemical, radiation and biological agents. The purpose of the study was to analyze the current system of chemical safety in the country in terms of existing external and internal chemical threats and to develop a modern model of professional training in the field of toxicology. Material and methods. The recommendations of international organizations on the formation of an effective system of chemical safety, in particular training of specialists in the field of medical toxicology for the last 20 years (Food and Agriculture Organization, International Labor Organization, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations Environment Programme, United Nations Industrial Development Organization, United Nations Institute for Training and Research, World Health Organization), were studied. The analysis of the periodical scientific sources of the Commonwealth of Independent States, Europe, the USA, Japan and other countries on these issues was carried out. Results. In Ukraine, the training system of toxicologists in the health care system has not been established. For example, there are no specialized departments in institutions of postgraduate education. In the institutions of higher education, the number of training hours on toxicology has been reduced from 2 weeks to 3–5 hours. The necessity to provide the appropriate level of training of toxicologists for the needs of the health care system in Ukraine determined in 2017 the development and implementation of the educational and scientific training program for masters at the premises of the department of military toxicology, radiology and medical protection of the Ukrainian Military Medical Academy was stipulated (master’s) level of higher education in the field of toxicology. This program of specialization in toxicology developed according to EUROTOX standards is relevant not only for medical officers and officials of state structures responsible for medical support of special forces for combating chemical (biological) terrorism and specialists in the field of medical devices, but also for emergency care experts, and the heads of health care institutions of the Ministry of Health of Ukraine. The main sections of the programs for postgraduate education of toxicologists at training courses in many countries of the world are: general principles of medical toxicology (types and circumstances of poisoning, basic principles of toxicology, clinical diagnosis, general principles of treatment for poisoning, organizations and groups — participants of poison control programs); toxic effects of chemicals on the human body (systematic monitoring and evaluation of the most widespread and severe cases of poisoning and toxic substances, monitoring and evaluation of toxicants); human toxicology in the aspect of rare-earth chemical research (toxicity prognosis, statistical and epidemiological programs for evaluation of acute and chronic effects of specific substances), etc. The developed master’s program is based on the methodological principles of EUROTOX. Conclusions. Ensuring an effective system of chemical and radiation safety in Ukraine is possible under the conditions of creating a unified system of training toxicologists in the health care system of Ukraine according to EUROTOX standards. A practical step in this direction could be the creation at the premises of department of military toxicology, radiology and medical protection of the Ukrainian Military Medical Academy of an interdepartmental educational, methodological and scientific center to train toxicologists for the Armed Forces of Ukraine on the standards of North Atlantic Treaty Organization, for medical and preventive and scientific-practical institutions of Ukraine according to EUROTOX standards and receiving internationally recognized certificate of a toxicologist that will give the automatic right to enter the European register of toxicologists and increase the competitiveness of national experts.


Keywords

військова токсикологія; післядипломна освіта

военная токсикология; последипломное образование

military toxicology; postgraduate education


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Interim Emergency Management Planning Guide for Special Needs Populations. Comprehensive Preparedness Guide (CPG) 301 / Federal Emergency Management Agency and DHS Office for Civil Rights and Civil Liberties. Version 1.0. — August 15, 2008. — 80 р.; [Electronic resource]. — http://www.fema.gov.

2. OECD Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response Guidance for Industry (including Management and Labour), Public Authorities, Communities, and other Stakeholders/OECD Environment, Health and Safety Publications. Series on Chemical Accidents No. 10. OECD Publications Service. — Paris, 2003. — 292 p.; [Electronic resource]. — http://www.oecd.org/dataoecd/10/37/ 2789820.pdf.

3. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention National Institute for Occupational Safety and Health. DHHS (NIOSH) Publication No. 2005-149, September 2007. — 454 p.

4. Orum P. Terrorism and Chemical Plant Security — Testimony and Response. The Subcommittee on Superfund, Toxics, Risk, and Waste Management of the Senate Environment and Public Works Committee. November 14, 2001 [Electronic resource]. — http://www.ehw.org/Chemical_ Accidents/CHEM_OrumTestimony_2001.htm.

5. OSHA/NIOSH Interim Guidance. Chemical — Biological — Radiological — Nuclear (CBRN) Personal Protective Equipment Selection Matrix for Emergency Responders, April 1, 2005 [Electronic resource]. — http://www.osha.gov/SLTC/emergencypreparedness/cbrnmatrix/index.html.

6. Participation in the Implementation of the Strategic Approach to the International Chemical Management. Report of the International Conference on Chemicals Management on the work of its first session. Dubai, 4–6 February, 2006 /SAICM/ICCM.1/7, 8 March 2006. — 104 p.; [Electronic resource]. –http://www.chem.unep.ch

7. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2015 році. — К.: МНС України, 2016. — 356 с.

8. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2016 році [Electronic resource]. — http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=367232.

9. Левченко О.Є. Хімічна безпека як елемент національної безпеки / О.Є. Левченко // Наука і практика. — 2014. — № 1(2). — С. 105-110.

10. Левченко О.Є., Курділь Н.В., Падалка В.М., Богомол А.Г., Луценко О.Г., Андрющенко В.В., Струк В.Ф. Практичні аспекти надання медичної допомоги у випадках хімічних інцидентів на виробництві / О.Є. Левченко, Н.В. Курділь, В.М. Падалка, А.Г. Богомол, О.Г. Луценко, В.В. Андрющенко, В.Ф. Струк // Медицина неотложных состояний. — 2016. — 32(73). — С. 105-110.

11. Шейман Б.С. Стратегические вопросы организации системы экстренной токсикологической помощи в Украине // Медицина неотложных состояний. — 2014. — № 2(57). — С. 140-145.

12. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування: у 2 т. / Б.М. Данилишин, А.В. Степаненко, О.М. Ральчук [та ін.]. — Т. 1: Природно-техногенна (екологічна) безпека. — К.: Наук. думка, 2008. — 389 c.


Back to issue