Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №7(94), 2018

Back to issue

Actual issues of prevention and detection of alcoholism, drug addiction and substance abuse in the Armed Forces of Ukraine

Authors: Устінова Л.А.(1), Барасій М.І.(1), Євтодьєв О.А.(1), Сагло В.І.(1), Гаврилко Є.В.(2), Курділь Н.В.(3)
(1) — Українська військово-медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна
(2) — Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна
(3) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Стаття присвячена аналізу вживання наркотичних засобів серед мобілізованих в умовах проведення операції об’єднаних сил (ООС) в Україні. Авторами розглянуто нормативно-правове врегулювання питань з організації профілактики та виявлення пияцтва, наркозалежності та токсикоманії. Обговорюються невирішені питання своєчасного виявлення хворих на алкоголізм, токсикоманії, наркозалежних та встановлення наркологічних протипоказань до служби в Збройних силах України. На основі вивчення нормативно-правової бази України щодо організації виявлення хворих на алкоголізм, токсикоманії, наркозалежних та проведення профілактичних наркологічних оглядів авторами встановлено, що питання організації заходів профілактики та виявлення пияцтва, наркозалежності та токсикоманії в Збройних силах України остаточно неврегульоване. На підставі отриманих даних авторами розроблені пропозиції, що передбачають законодавчі та організаційні заходи з розробки та затвердження міжвідомчого наказу про порядок проведення наркологічних та психіатричних оглядів в Збройних силах України; а також з розробки та затвердження міжвідомчого наказу щодо координації дій фахівців Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства оборони України при наданні психіатричної та медико-психологічної допомоги учасникам ООС. Разом із тим пропонується посилити контроль за роботою військових комісаріатів з вивчення призовних контингентів, збору необхідної інформації про алкогольну та наркотичну залежності громадян, які призиваються у Збройні сили України.

Резюме. Статья посвящена анализу употребления наркотических средств среди мобилизованных в условиях проведения операции объединенных сил (ООС) в Украине. Авторами рассмотрено нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся организации профилактики и выявления пьянства, наркомании и токсикомании. Обсуждаются нерешенные вопросы своевременного выявления больных алкоголизмом, токсикомании, наркозависимых и установка наркологических противопоказаний к службе в Вооруженных силах Украины. На основе изучения нормативно-правовой базы Украины по организации выявления больных алкоголизмом, токсикомании, наркозависимых и проведения профилактических наркологических осмотров авторами установлено, что вопросы проведения мер профилактики и выявления пьянства, наркомании и токсикомании в Вооруженных силах Украины сегодня не урегулированы. На основе полученных данных авторами разработаны предложения, предусматривающие законодательные и организационные меры по разработке и утверждению межведомственного приказа о порядке проведения наркологических и психиатрических осмотров в Вооруженных силах Украины; а также по разработке и утверждению межведомственного приказа о координации действий специалистов Министерства здравоохранения Украины и Министерства обороны Украины при оказании психиатрической и медико-психологической помощи участникам ООС. Вместе с тем предлагается усилить контроль за работой военных комиссариатов по изучению призывных контингентов, сбору необходимой информации об алкогольной и наркотической зависимости граждан, призываемых в Вооруженные силы Украины.

Background. To date, the problem of the drug addiction spread among young people aged 15 to 35 years has been acutely registered in Ukraine. Involving young people in the Armed Forces of Ukraine simultaneously forms the task of timely diagnosis of drug and alcohol abuse among servicemen, military and reservists. However, the procedure of identifying patients with alcoholism, substance and drug abuse, carrying out preventive narcological surveys and implementation of measures for the prevention and detection of alcoholism, drug addiction and substance abuse in the Armed Forces of Ukraine has not been completely regulated. The purpose of the study is to analyze the legal framework for the development of scientifically sound preventive measures and the detection of alcohol, drug and substance abuse in the Armed Forces of Ukraine as an important element of the system of medical support of combat readiness of troops. Materials and methods. The analysis was carried out of publications on the topical issues of organizing the prevention and detection of alcohol, drug and substance abuse. The recommendations were worked out in regulations on the timely detection of patients with alcoholism, substance abuse, drug addicts and the identification of narcological contraindications for certain types of activities. The normative documents concerning anti-alcohol and drug-related measures and obligatory preventive drug tests in the Armed Forces of Ukraine and other force ministries and departments are considered. Results. Prevention of alcohol, drug and substance abuse among military personnel includes organizational, social, educational, psychological and pedagogical, medical measures. It consists in timely detection and evaluation of allegations of alcohol abuse by servicemen, the creation of social and organizational barriers to the development of this negative phenomenon, a qualified explanation of the physiological, psychological and social consequences of alcoholism, drug addiction and substance abuse. Often, the following types of narcotic drugs and psychotropic substances are used: products of processing hemp in the form of chopped parts of this plant (hashish, anasha, marijuana) or bunched; hemp pitches (pills of black or brownish brown color); opium poppy products in the form of opium-raw; heroin (diacetyl morphine — a crystalline substance of white color); synthetic drugs (methadone, amphetamine, opioid alkaloids); pharmaceuticals, precursors (acetic anhydride, ephedrine, ergometrine, lysergic acid, etc.). A preventive narcological survey was introduced in Ukraine in order to timely detection patients with alcoholism, substance abuse, drug addicts and the identification of narcological contraindications for certain types of activities. Normative documents provide for primary, periodic and ordered drug tests. The initial survey is conducted by persons who are recruited for a certain position. A periodic survey is carried out at specified intervals (different for different professions) throughout the period of work in the office. The issue of ordered test is solved individually. A significant proportion of Ukrainian citizens are undergoing this procedure at a drug treatment institution at their place of residence, except for employees: of the Ministry of Internal Affairs; Security Service of Ukraine; Foreign Intelligence Services of Ukraine; State Border Guard Service of Ukraine. Persons who work in the above-mentioned structures undergo narcological examinations in departmental medical institutions. It should be noted that the organization of mandatory prophylactic drug test of persons who enter the service to the Ministry of Defense and undergo military service in departmental health care institutions is not regulated. If it is not possible to carry out ordered examinations of persons of private and commanding staff, officers of internal affairs, servicemen, workers of the National Guard of Ukraine in departmental medical institutions, this issue is solved by conducting these surveys in public and municipal health care institutions on a self-sustaining basis, at the expense of the customer. Today, the Armed Forces of Ukraine do not have military medical institutions that have the right to carry out preventive narcological examinations in full, namely, there are no laboratories that have the right to conduct a medical laboratory examination in accordance with the procedure established of the Ministry of Health of Ukraine. Therefore, in order to ensure compliance with the requirements of the current legislation on the procedure for conducting a narcological review, the medical service of the Armed Forces of Ukraine, if necessary, conducts extraordinary narcological examinations of servicemen during military service, in particular under ATO conditions, organizes these surveys on a self-supporting basis in state and municipal health care included in the list of institutions, where it is possible to undergo a drug screening, approved by the order of the Ministry of Health of Ukraine. Conclusions. In order to increase the effectiveness of the system for the detection and prevention of drug addiction, substance abuse and alcoholism, the system of organizational measures for the development and approval of an interagency order on the procedure for conducting narcological and psychiatric examinations in the Armed Forces of Ukraine should be harmonized. The urgent issues are the elaboration and approval of an interagency order on coordinating actions of specialists of the Ministry of Health and the Ministry of Defense of Ukraine with provision of psychiatric and medical psychological assistance to ATO participants. The control over the work of military registration offices should be strengthened in order to study contingents, collecting the necessary information on the alcohol and drug addictions of citizens who are called to the Armed Forces of Ukraine.


Keywords

військова медицина; наркозалежність; заходи профілактики

военная медицина; наркозависимость; меры профилактики

military medicine; drug addiction; preventive measures


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. «Національний звіт за 2015 рік щодо наркотичної ситуації (за даними 2014 року). Поглиблений огляд наркоситуації в Україні. Пропозиції стосовно покращення у сфері надання допомоги наркозалежним особам та доступності пацієнтів до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори». — Видання надруковане за сприяння МБФ «Альянс громадського здоров’я» в рамках програми «Інвестиції заради впливу на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції», за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. — 2015. — 196 с.

2. «Національний звіт за 2016 рік щодо наркотичної ситуації (за даними 2015 року). Поглиблений огляд наркоситуації в Україні». — Видання надруковане за сприяння МБФ «Альянс громадського здоров’я» в рамках програми «Інвестиції заради впливу на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції», за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. — 2015. — 174 c.

3. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб». Закон України від 16.03.2017 р. [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-19.

4. Левченко О.Є., Курділь Н.В., Луценко О.Г. Феномен «Спайс»: суміші для паління, або нова хімічна зброя / О.Є. Левченко, Н.В. Курділь, О.Г. Луценко // Медицина неотложных состояний. — 2016. — 32(73). — С. 94-99.

5. Застосування імунохроматографічного методу для виявлення факту вживання наркотичних речовин / М.А. Скоробагатько, Т.С. Шуригіна, Ю.В. Вересенко // Сучасна спеціальна техніка. — 2011. — № 1(24). — С. 112-117.

6. «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». Закон України від 26.12.2006 р. № 530-V [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

7. Судова фармація, доказова фармація та фармацевтичне законодавство як складові фармацевтичного права у програмі реалізації державної політики в сфері боротьби із злочинністю та порушеннями правил обігу психоактивних речовин на 2011–2017 рр. // Мат-ли VII Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 листоп. 2010 р., м. Харків) / За ред. В.В. Шаповалова, В.В. Шаповалова (мол.), В.О. Шаповалової. — Х.: ТОВ «Оберіг», 2010. — 190 с.

8. Курдиль Н.В. Актуальные вопросы клинической и лабораторной діагностики отравлений курительными смесями «Спайс» / И.С. Зозуля, О.В. Иващенко, А.Г. Богомол, В.Ф. Струк // Мат-ли IV Мiжнар. медичн. конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я», Київ, 15–17 квітня, 2015. — С. 109.

9. Курдиль Н.В. Актуальные вопросы токсикологии и лабораторной идентификации синтетических каннабиноидов (подготовлено по мат-лам Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании — EMCDDA) // Медицина неотложных состояний. — 2015. — № 2(65). — С. 9-18.

10. «Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Постанова КМУ від 26.12.2014 р. № 712 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

11. «Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Постанова КМУ від 31.05.2009 р. № 373 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

12. «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Постанова КМУ від 06.05.2000 р. № 770 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

13. «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення». Постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 р. № 1238 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1238-97-%D0%BF.

14. «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів». Наказ МОЗ України від 28.11.1997 № 339 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0586-97.

15. «Про медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я системи МВС України». Наказ МВС України від 04.11.2003 р. № 1296 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.medsprava.com.ua/regulations/1521/8462/8463/470264/.

16. «Про внесення змін до наказу МВС України від 04 листопада 2003 року № 1296». Наказ МВС України від 11.12.2014 р. № 1340 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26443.html.

17. «Про порядок проведення наркологічних та психіатричних оглядів у Службі безпеки України». Наказ Служби безпеки України від 17.07.2012 р. № 310 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1330-12.

18. «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги». Наказ МОЗ України від 28.12.2002 р. № 507 [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20021228_507.html.

19. ІІетюнін Т.П. Методи виявлення наркотичних засобів та психотропних речовин у біологічних рідинах людини. Методи попередньої експрес-діагностики / Г.П. Петюнін, О.В. Чубенко, Ж.В. Дмітрієвська. — К., 2006. — 23 с.

20. Лебедев Д.С. Об использовании в наркологической практике экспресс-тестов «SNIPER» для определения наркотиков в моче / Д.С. Лебедев, С.О. Лобанов, О.О. Беляева, В.А. Сова // Архів психіатрії. — 2005. — № 2(41). — С. 248-250.

21. Лебедев Д.С. Використання експрес-тестів на наявність психоактивних речовин у загальномедичній практиці / Д.С. Лебедев, М.Ю. Ігнатов, В.Б. Літвіиов, В.Я. ІІішель, М.Ю. Поливяна. — К., 2006.

Similar articles

Щодо надання наркологічної допомоги в Україні
Authors: Паталах Ф.В. – головний психіатр Запорізької області
"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (01) 2014
Categories: Psychiatry
Sections: Specialist manual
Феномен спайс: суміші для паління або нова хімічна зброя
Authors: Левченко О.Є., Курділь Н.В., Луценко О.Г. - Українська військово-медична академія, кафедра військової токсикології, радіології та медичного захисту, м. Київ, Україна; Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України, лабораторія гігієни харчування та безпеки їжі, м. Київ, Україна
"News of medicine and pharmacy" 5 (574) 2016
Sections: Clinical researches
The Phenomenon of Spice: Smoking Blends or a New Chemical Weapons
Authors: Levchenko O.Ye., Kurdil N.V., Lutsenko O.H. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; National Scientific Center of Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Laboratory of Nutrition Hygiene and Food Safety, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Synthetic Cannabinoids Spice: Issues of Clinical Diagnostics and Emergency Medical Care
Authors: Kurdil N.V. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; Lutsenko O.H. - National Scientific Center of Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Laboratory of Nutrition Hygiene and Food Safety, Kyiv, Ukraine; Markova S.O., Struk V.F., Bohomol A.H. - Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue