Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №8 (102), 2018

Back to issue

Динамика показателей моторного развития детей с церебральными параличами в процессе реабилитации по методу профессора Козявкина

Authors: Козявкин В.И., Лисович В.И., Кушнир А.Д., Качмар О.А.
Международная клиника восстановительного лечения, г. Трускавец, Украина

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Поліпшення якості життя пацієнтів — найголовніша мета реабілітації при дитячому церебральному паралічі (ДЦП). Одним із методів, що застосовуються з цією метою, є система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, більш відома за ім’ям її автора як метод проф. Козявкіна. Він спрямований на відновлення рухових функцій, таких необхідних дитині в повсякденному житті. Метою цього дослідження стала оцінка змін показників моторного розвитку дітей з церебральними паралічами в процесі курсу реабілітації за методом проф. Козявкіна за допомогою ретроспективного аналізу медичної документації. Матеріали та методи. Аналіз медичних карт проводився в групі пацієнтів, які проходили реабілітацію в Міжнародній клініці відновного лікування протягом 2014–2016 рр. У цій групі перебувало 4309 пацієнтів, які пройшли 12 785 курсів лікування. Було проведено порівняння записів в електронній карті пацієнта, введених до і після двотижневого курсу реабілітації. Проведення аналізу стало можливим завдяки програмному забезпеченню, розробленому для інформаційної підтримки системи інтенсивної нейрореабілітації. Аналізувалися дані м’язового тонусу, обсягу активних і пасивних рухів, великих моторних функцій, тонкої моторики, а також інші параметри відповідно до діагностичних алгоритмів. Результати. Зниження м’язового тонусу спостерігалося у 93 % пацієнтів зі спастичними формами ДЦП. Збільшення обсягу пасивних рухів зазначалося в 92 % випадків, активних рухів — у 84 %. Зміну великих моторних функцій вираховують відповідно до ступеня тяжкості пацієнтів за класифікацією великих моторних функцій GMFCS. Поліпшення контролю голови зазначалося у 27 % пацієнтів IV–V рівня за GMFCS, поліпшення повзання — у 16 % пацієнтів III рівня за GMFCS, поліпшення функції сидіння — у 49 % пацієнтів II–III рівня, а розвиток функції стояння зазначався у 68 % пацієнтів I–II рівня за GMFCS. Поліпшення тонкої моторики кисті спостерігалося у 32 %, поліпшення психоемоційного стану було зареєстровано в 7938 випадках (83 %), поліпшення вегетативних функцій — у 2163 випадках (23%), а вдосконалення мови — у 969 пацієнтів (10 %). Висновки. Дослідження описує зміну рухових і психічних функцій у дітей з ДЦП в процесі проведення двотижневого курсу лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Ці дані можуть служити основою для проведення подальших досліджень системи реабілітації, насамперед рандомізованих контрольованих досліджень.

Актуальность. Улучшение качества жизни пациентов — главнейшая цель реабилитации при детском церебральном параличе (ДЦП). Одним из методов, применяемых с этой целью, является система интенсивной нейрофизиологической реабилитации, более известная по имени ее автора как метод проф. Козявкина. Он направлен на восстановление двигательных функций, столь необходимых ребенку в повседневной жизни. Целью настоящего исследования стала оценка изменений показателей моторного развития детей с церебральными параличами в процессе курса реабилитации по методу проф. Козявкина с помощью ретроспективного анализа медицинской документации. Материалы и методы. Анализ медицинских карт проводился в группе пациентов, проходивших реабилитацию в Международной клинике восстановительного лечения в течение 2014–2016 гг. В этой группе находилось 4309 пациентов, которые прошли 12 785 курсов лечения. Было произведено сравнение записей в электронной карте пациента, введенных до и после двухнедельного курса реабилитации. Проведение анализа стало возможным благодаря программному обеспечению, разработанному для информационной поддержки системы интенсивной нейрореабилитации. Анализировались данные мышечного тонуса, объема активных и пассивных движений, больших моторных функций, тонкой моторики, а также другие параметры в соответствии с диагностическим алгоритмом. Результаты. Снижение мышечного тонуса наблюдалось у 93 % пациентов со спастическими формами ДЦП. Увеличение объема пассивных движений отмечалось в 92 % случаев, активных движений — в 84 %. Изменение больших моторных функций высчитывалось в соответствии со степенью тяжести пациентов по классификации больших моторных функций GMFCS. Улучшение контроля головы отмечалось у 27 % пациентов IV–V уровня по GMFCS, улучшение ползания — у 16 % пациентов III уровня по GMFCS, улучшение функции сидения — у 49 % пациентов II–III уровня, а развитие функции стояния отмечалось у 68 % пациентов I–II уровня по GMFCS. Улучшение тонкой моторики кисти наблюдалось у 32 %, улучшение психоэмоционального состояния было зарегистрировано в 7938 случаях (83 %), улучшение вегетативных функций — в 2163 случаях (23 %), а усовершенствование речи — у 969 пациентов (10 %). Выводы. Исследование описывает изменение двигательных и психических функций у детей с ДЦП в процессе проведения двухнедельного курса лечения по системе интенсивной нейрофизиологической реабилитации. Эти данные могут служить основой для проведения дальнейших исследований системы реабилитации, прежде всего рандомизированных контролируемых исследований.

Background. Improving the quality of life is the principal goal of cerebral palsy (CP) rehabilitation. Intensive Neurophysiological Rehabilitation System (INRS), better known by the name of its founder as the Kozyavkin method, is one of the effective modern approaches to achieve that goal. It is used to restore motor functions that children need so much in their everyday life. This study assessed the changes in the parameters of motor development in children with CP treated according to the Kozyavkin method by analyzing medical records retrospectively. Materials and methods. We analyzed medical records of the patients treated in the International Clinic of Rehabilitation during 2014–2016. Medical records of 4.309 patients who had undergone a total of 12.785 rehabilitation courses were included in the analysis. Medical records were compared before and after a two-week course. Analysis was possible due to the software, developed for the informational support of INRS. The muscle tone, active and passive range of motion, gross motor function, fine motor skills, and several other parameters were evaluated. Results. Muscle tone decreased in 93 % of patients with spastic forms of CP. Passive range of motion increased in 92 % and active range of motion — in 84 %. Changes in the gross motor function were measured with regard to the severity of motor impairment according to the Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS). Head control improved in 27 % of patients with GMFCS IV–V, crawling — in 16 % with GMFCS III, sitting and sitting up — in 49 % with GMFCS II–III, standing and standing up — in 68 % with GMFCS I–II. Fine motor function improved in 32 % of patients, emotional state — in 7.938 of cases (83 %), functions of the autonomic nervous system — in 2.163 persons (23 %), and language skills — in 969 patients (10 %). Conclusions. The study describes the changes of the motor and mental functions in children with CP after a two-week INRS course. Our results provide the basis for further investigation of the INRS, particularly, in randomized controlled trials.


Keywords

церебральний параліч; лікування; ретроспективне дослідження

церебральный паралич; лечение; ретроспективное исследование

cerebral palsy; treatment; retrospective study


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., Goldstein M., Bax M., Damiano D., Dan B., Jacobsson B. A report: the definition and classification of cerebral palsy // Dev. Med. Child Neurol. — 2007 Feb. — 109. — Р. 8-14.

2. Surveillance of Cerebral Palsy in Europe. Surveillance of Cerebral Palsy in Europe, Prevalence and characteristics of children with cerebral palsy in Europe // Developmental medicine and child neuro-logy. — 2002 Sep. — 44(9). — Р. 633-40.

3. Батышева Т.Т. Детский церебральный паралич — современные представления о проблеме (обзор литературы) / Т.Т. Батышева, О.В. Быкова, А.В. Виноградов // Русский медицинский журнал. — 2012. — Т. 20, № 8. — C. 401-405.

4. Butler C., Darrah J. Effects of neurodevelopmental treatment (NDT) for cerebral palsy: an AACPDM evidence report // Developmental medicine and child neurology. — 2001. — 43(11). — Р. 778-790.

5. Vojta V. The basic elements of treatment according to Vojta // Management of the motor disorders of children with cerebral palsy. — 1984. — 75.

6. Reddihough D.S. et al. Efficacy of programmes based on conductive education for young children with cerebral palsy // Developmental medicine & child neurology. — 1998. — 40(11). — Р. 763-770.

7. Семенова К.А., Воронов А.А., Титаренко Н.Ю. Метод динамической проприоцептивной коррекции в восстановительном лечении больных детским церебральным параличом // Детская и подростковая реабилитация. — 2004. — № 2. — С. 45-48.

8. Huang H.H., Fetters L., Hale J., McBride A. Bound for success: a systematic review of constraint-induced movement therapy in children with cerebral palsy supports improved arm and hand use // Phys. Ther. — 2009 Nov. — 89(11). — 1126-41. Epub 2009 Sep 3.

9. Scianni A., Butler J.M., Ada L., Teixeira-Salmela L.F. Muscle strengthening is not effective in children and adolescents with cerebral palsy: a systematic review // Aust. J. Physiother. — 2009. — 55(2). — Р. 81-7.

10. Tedroff K., Granath F., Forssberg H., Haglund-Akerlind Y. Long-term effects of botulinum toxin A in children with cerebral palsy // Dev. Med. Child Neurol. — 2009 Feb. — 51(2). — Р. 120-7.

11. Мартынюк В.Ю. Детский церебральный паралич // Социальная педиатрия и реабилитология. — 2012. — 1. — С. 18-23 [на украинском языке].

12. Евтушенко С.К. Этиология и патогенез церебрального паралича у детей (новый взгляд на старую проблему) (лекция) // Международный неврологический журнал. — 2014. — 3(65).

13. Лильин Е.Т., Иваницкая И.Н. Современные представления об этиологии детского церебрального паралича // Российский педиатрический журнал. — 2002. — 3. — С. 35-40.

14. Van Lieshout P., Candundo H., Martino R., Shin S., Barakat-Haddad C. Onset factors in cerebral palsy: A systematic review // Neurotoxicology. — 2017 Jul. — 61. — Р. 47-53.

15. Способ многокомпонентного лечения больных детским церебральным параличом по методу В.И. Козявкина. База патентов Украины. Электронный ресурс. Доступ: http://uapatents.com/5-119048-sposib-bagatokomponentnogo-likuvannya-khvorikh-na-dityachijj-cerebralnijj-paralich-za-metodom-vi-kozyavkina.html [на украинском языке].

16. Способ интенсивной нейрореабилитации больных детским церебральным параличом по методу В. Козявкина. База патентов Украины. Электронный ресурс. Доступ: http://uapatents.com/3-66711-sposib-intensivno-nejjroreabilitaci-khvorikh-na-dityachijj-cerebralnijj-paralich-za-metodom-v-kozyavkina.html [на украинском языке].

17. Козявкин В.И., Бабадагли М.А., Лунь Г.П., Качмар О.А., Гордиевич С.М., Лисович В.И., Волошин Б.Д. Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации — метод Козявкина: Пособие реабилитолога / Под ред. Козявкина В.И. — Львов: Дизайн-студия «Папуга», 2012. — 240 с.

18. Козявкин В.И., Качмар О.А. Информационные технологии в стандартизации и организации медицинской реабилитации // Украинский журнал телемедицины и медицинской информатики. — 2008. — Т. 6, вып. 2. — С. 211-213 [на украинском языке].

19. Качмар О.А. Система классификации больших моторных функций у детей с церебральным параличом // Международный неврологический журнал. — 2008. — 1(17). — С. 90-93 [на украинском языке].

20. Yablon S.A., Brin M.F., VanDenburgh A.M., Zhou J., Garabedian-Ruffalo S.M., Abu-Shakra S., Beddingfield F.C. Dose response with onabotulinumtoxinA for post-stroke spasticity: A pooled data analysis // Mov. Disord. — 2011. — 26. — Р. 209-215.

21. Козявкин В.И., Качмар О.А., Волошин Т.Б., Гордиевич М.С. Компоненты мышечного тонуса и методика количественного измерения спастики // Журнал неврологии им. Б.Н. Маньковского. — 2015. — 3(1). — С. 72-76 [на украинском языке].

22. Козявкин В., Владимиров О., Волошин Т., Качмар О., Гордиевич М., Гурбич О. Количественные методы оценки различных компонентов мышечного тонуса // Социальная педиатрия и реабилитация. — 2013. — 8. — С. 34-37 [на украинском языке].

23. Kachmar O., Voloshyn T., Hordiyevych M. Changes in Muscle Spasticity in Patients With Cerebral Palsy After Spinal Manipulation: Case Series // Journal of chiropractic medicine. — 2016. — 15(4). — Р. 299-304.

24. Gajdosik R.L., Bohannon R.W. Clinical Measurement of Range of Motion: Review of Goniometry Emphasizing Reliability and Validity // Physical Therapy. — 1987. — Vol. 67, Issue 12. — Р. 1867-1872.

25. Козявкин В.И., Волошин Т.Б., Гордиевич М.С., Качмар О.А. Изменения моторных функций у пациентов с церебральным параличом при применении системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2012. — 112(7). — С. 14-17.

26. Качмар О., Козявкин В., Волошин Т., Витык Х., Калинович Н. Система классификации функции руки у детей с церебральным параличом: украинская версия // Журнал неврологии им. Б.Н. Маньковского. — 2016. — 2(4). — С. 31-35 [на украинском языке].

27. Brandão M., Mancini M., Ferre C., Figueiredo P., Oliveira R., Gonçalves S. et al. Does Dosage Matter? A Pilot Study of Hand-Arm Bimanual Intensive Training (HABIT) Dose and Do-sing Schedule in Children with Unilateral Cerebral Palsy // Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. — 2017. — 38(3). — Р. 227-242.

28. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков. Электронный ресурс, режим доступа: http://www.who.int/publications/list/2016/icd-children/ru/.

Similar articles

A retrospective analysis of the results of treatment with Intensive Neurophysiological Rehabilitation Syste
Authors: Козявкін В.І., Качмар О.О., Лисович В.І.
Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець, Україн

International neurological journal №3 (97), 2018
Date: 2018.07.10
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: О.О. Качмар, Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець
International neurological journal 1(17) 2008
Date: 2008.09.17
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Диспортотерапия в системе комплексного медико-реабилитационного обеспечения больных со спастическими формами детского церебрального паралича  (результаты годичной программы бесплатного обеспечения больных ДЦП препаратом Диспорт в Крыму)
Authors: Власенко С.В., Евпаторийский центральный детский клинический санаторий Министерства обороны Украины, Кушнир Г.М., Бунчук М.М., Немировская А.А., Мазур Е.Н., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
International neurological journal 7 (53) 2012
Date: 2013.03.05
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue