Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №8 (102), 2018

Back to issue

Analysis of mortality rate after cerebral strokes at the angioneurological department of the Military Medical Clinical Center of the Western Region from 2013 to 2017

Authors: Сайко О.В.(1), Задорожна Б.В.(2), Гайда І.Є.(2)
(1) — Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Метою дослідження було вивчення динаміки показників загальної смертності хворих із мозковими інсультами із 2013 по 2017 рік, госпіталізованих в ангіоневрологічне відділення та розміщених у відділенні реанімації та інтенсивної терапії клініки нейрохірургії та неврології Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Матеріали та методи. Проаналізовані 57 історій хвороби пацієнтів із фатальним наслідком від мозкового інсульту. Проведена оцінка показників загальної летальності з 2013 по 2017 рік. Результати. Порівняно з 2013 та 2017 роками відмічається зниження смертності від мозкового інсульту на 4,5 %. Найбільша кількість померлих від мозкових інсультів була у 2013 році. Фоном фатальних мозкових інсультів в обох підгрупах хворих була гіпертонічна хвороба в поєднанні з атеросклерозом судин головного мозку, цукровим діабетом, ішемічною хворобою серця, миготливою аритмією. Причиною смерті в даної категорії хворих був набряк-набухання головного мозку з вторинним ішемічним ураженням стовбурових структур внаслідок компресійно-дислокаційного синдрому. У 13 хворих на конкуруюче захворювання, які померли, був інфаркт міокарда. У 9 хворих мозковий інсульт був повторним. У 7 пацієнтів смерть настала упродовж першої доби у зв’язку з тяжкістю перебігу інсульту через декомпенсацію мозкового кровообігу, набряк-набухання головного мозку та наявності тяжкої супутньої соматичної патології. Висновки. Кількість померлих від інсультів — 57, розтинів — 40. Найвища смертність від мозкового інсульту була у віковій групі понад 70 років. Загальна смертність від мозкових інсультів становила 11 %. З пригніченою свідомістю аж до сопору померли 12 (21 %) хворих, з мозковими комами — 45 (79 %). Смертність у чоловіків від мозкових інсультів переважала в 4,7 раза аналогічний показник у жінок. Розбіжність клінічного та патологоанатомічного діагнозів була у 2 випадках.

Целью исследования было изучение динамики показателей общей смертности больных с мозговыми инсультами с 2013 по 2017 год, госпитализированных в ангионеврологическое отделение и размещенных в отделение реанимации и интенсивной терапии клиники нейрохирургии и неврологии Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Материалы и методы. Проанализированы 57 историй болезни пациентов с фатальным следствием от мозгового инсульта. Проведена оценка показателей общей летальности с 2013 по 2017 год. Результаты. По сравнению с 2013 и 2017 годами отмечается снижение смертности от мозгового инсульта на 4,5 %. Наибольшее количество умерших от мозговых инсультов было в 2013 году. Фоном фатальных мозговых инсультов в обеих подгруппах больных была гипертоническая болезнь в сочетании с атеросклерозом сосудов головного мозга, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, мерцательной аритмией. Причиной смерти у данной категории больных был отек-набухание головного мозга со вторичными ишемическими поражениями стволовых структур в результате компрессионно-дислокационного синдрома. У 13 умерших больных конкурирующим заболеванием был инфаркт миокарда. У 9 больных мозговой инсульт был повторным. У 7 пациентов смерть наступила в течение первых суток в связи с тяжестью течения инсульта из-за декомпенсации мозгового кровообращения, отека-набухания головного мозга и наличия тяжелой сопутствующей соматической патологии. Выводы. Количество умерших от инсультов — 57, вскрытий — 40. Самая высокая смертность от мозгового инсульта была в возрастной группе больше 70 лет. Общая смертность от мозгового инсульта составила 11 %. С подавленным сознанием вплоть до сопора умерли 12 (21 %) больных, с мозговыми комами — 45 (79 %). Смертность у мужчин от мозговых инсультов преобладала в 4,7 раза, чем у женщин. Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов было в 2 случаях.

Background. The purpose of the investigation was to study the dynamics of the overall mortality rate of patients with cerebral stroke, who were hospitalized in the intensive care unit of the neurosurgery and neurology clinic of the Military Medical Clinical Center of the Western Region from 2013 to 2017. Materials and methods. Fifty seven medical records of patients who died from cerebral stroke were analyzed. The analysis of the indicators of total mortality from 2013 to 2017 years was carried out. Results. Compared to 2013 and 2017, the reduction in mortality from cerebral stroke by 4.5 % was noted. The highest number of deaths from cerebral stroke was in 2013. The underlying disease in both subgroups of patients with fatal brain stroke was hypertension combined with cerebral atherosclerosis, diabetes mellitus, ischemic heart disease, atrial fibrillation. The cause of death in this category of patients was cerebral edema with secondary ischemic lesions of the stem structures due to compression-dislocation syndrome. In 13 deceased patients, myocardial infarction was a concomitant disease. Cerebral stroke was recurrent in 9 persons. Seven patients died of severe stroke on the first day, it was due to decompensation of the cerebral circulation, cerebral edema and the presence of severe concomitant somatic pathology. Conclusions. The number of deaths from stroke is 57, autopsies — 40. The highest death rate from cerebral stroke was in the age group more than 70 years. Total mortality from stroke was 11 %. Twelve (21 %) patients died with consciousness depressed to sopor, and 45 (79 %) — with brain coma. Mortality from cerebral stroke among men was 4.7 times higher than among women. Differences in clinical and post-mortem diagnosis were noted in 2 cases.


Keywords

ішемічний інсульт; геморагічний інсульт; смертність; динаміка

ишемический инсульт; геморрагический инсульт; смертность; динамика

ischemic stroke; hemorrhagic stroke; mortality; dynamics


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Katz R.T., Rovai G.P., Brait C., Rymer W.Z. Objective quantification of spastic hypertonia: correlation with clinical findings / R.T. Katz, G.P. Rovai, C. Brait, W.Z. Rymer // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. — 1992. — Vol. 73. — P. 339-347.

2. Wu J., Kohlno T., Georgiev S.K., Ikoma M., Ishii H., Petrenko A.B., Baba H. Taurine activates glycine and gamma-aminobutyric acid A receptors in rat substancia gelatinosa neurons / J. Wu, T. Kohlno, S.K. Georgiev, M. Ikoma, H. Ishii, A.B. Petrenko, H. Baba // Neuroreport. — 2008. — Vol. 19. — P. 333-337.

3. Зозуля І.С. Основні завдання покращення надання медичної допомоги при церебральному інсульті / І.С. Зозуля, А.І. Зозуля // Український медичний часопис. — 2014. — № 4(102). — C. 114-118.

4. Особенности эпидемиологии инвалидности при заболеваниях нервной системы в Украине / Н.К Хобзей, Т.С. Мищенко, В.А. Голик, Н.А. Гондуленко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2011. — № 5(43). — C. 15-19.

5. Global and regional burden of stroke during 1990–2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010 / V.L. Feigin, M.H. Forouzanfar, R. Krishnamurthi et al. // Lancet. — 2014. — Vol. 383(9913). — P. 245-254.

6. Heart disease and stroke statistics — 2014 update: a report from the American Heart Association / A.S. Go, D. Mozaffarian, V.L. Roger et al. // Circulation. — 2013. — Vol. 129. — P. 28-292.

7. Incidence of stroke in Europe at the beginning of the 21st century / The European Registers of Stroke (EROS) Investigators // Stroke. — 2009. — Vol. 40. — P. 1557-1563.

8. Ovbiagele B. Stroke epidemiology: advancing our understanding of disease mechanism and therapy / B. Ovbiagele, M. Nguyen-Huynh // Neurotherapeutics. — 2011. — Vol. 8. — P. 319-329.

9. Remarkable decline in ischemic stroke mortality is not matched by changes in incidence / I. Vaartjes, M. O’Flaherty, S. Capewell et al. // Stroke. — 2013. — Vol. 44. — P. 591-597.

10. Factors influencing the Decline in Stroke Mortality: a statement from the American Heart Association / American Stroke Association / D.L. Lackland, E.J. Roccella, A.F. Deutsch et al. // Stroke. — 2014. — Vol. 45. — P. 315-353.

11. Mendis S. Stroke disability and rehabilitation of stroke: World Health Organization perspective / S. Mendis // International Journal of Stroke. — Vol. 8 (1). — P. 3-4.

12. Ukraintseva S. Increasing rates of dementia at time of declining mortality from stroke / S. Ukraintseva, F. Sloan, K. Arbeev, A. Yashin // Stroke. — 2009. — Vol. 37. — P. 1155-1159.

13. Соколова Л.І. Епідеміологія та чинники ризику розвитку інсульту у судинах вертебрально-базилярного басейну / Л.І. Соколова, К.В. Антоненко, І.Г. Савченко // Український неврологічний журнал. — 2012. — № 3. — С. 47-52.

Similar articles

Analysis of mortality rate after cerebral strokes at the angioneurology department  of the Military Medical Clinical Center of the Western Region from 2013 to 2017
Authors: Сайко О.В.
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №8(95), 2018
Date: 2019.02.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Clinical analysis of cerebrovascular disease among militaries evacuated to Military Medical Clinical Center of the West Region from the zone of combat in the Eastern Ukraine
Authors: Сайко О.В.
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

International neurological journal №7 (109), 2019
Date: 2019.11.19
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Cerebrospinal and commissural diaschisis in acute stroke patients: case study
Authors: Vinychuk S.M.(1), Fartushna O.Ye.(2)
1 - Oleksandrivska Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine
2 - Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine

International neurological journal №5 (99), 2018
Date: 2018.10.25
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Crossed cerebellar diaschisis in acute stroke patients: case analysis and report
Authors: Vinychuk S.M.(1), Fartushna O.Ye.(2)
1 - Oleksandrivska Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine
2 - Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine

International neurological journal №6 (100), 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue