Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №8 (102), 2018

Back to issue

Nervous system disturbances in juvenile- and adult-onset ankylosing spondylitis

Authors: Чернышева О.Е., Синяченко О.В., Полесова Т.Р., Ермолаева М.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Поширеність анкілозуючого спондиліту (АС), що значно частіше розвивається у віці 20–30 років, серед населення сягає 0,3 %. Виділяють дві форми АС — дитячу і дорослу, залежно від віку дебюту захворювання. Діагностика ювенільного АС (ЮАС) належить до найбільш актуальних проблем у педіатричній ревматології, при цьому еволюція даного захворювання в дорослому віці залишається невивченою. Існує віковий диморфізм уражень центральної (ЦНС) і периферичної нервової системи (ПНС), але у хворих з ЮАС та в решти випадків він нез’ясований. Мета дослідження: вивчити у хворих на АС частоту й характер окремих клінічних ознак уражень ЦНС та ПНС, оцінити їх особливості при захворюванні, що почалося в дитячому й дорослому віці. Матеріали та методи. Обстежено 217 хворих на АС (193 чоловіки і 24 жінки), середній вік яких — 38 років. Швидкопрогресуючий перебіг констатований у 21 % спостережень, помірний і високий ступінь активності — в 79 %, ІІ–ІІІ стадія — у 82 %, поліартрит — в 65 %. ЮАС відзначено в 16 % випадків (усі хлопчики), у яких ІІІ стадія спостерігалась удвічі частіше, аніж в інших пацієнтів. Результати. Зміни ПНС спостерігаються в 4,9 раза частіше у хворих на ЮАС, а ЦНС — у 2 рази рідше, ніж у випадках дебюту захворювання в дорослому віці, при цьому в пацієнтів 1-ї групи тяжкість ураження ЦНС пов’язана із залученням до процесу шийного відділу хребта і поширеністю спондилопатії, ПНС — з наявністю тендовагінітів, артриту кореневих суглобів (плечових, кульшових) і змін грудного відділу хребта, тоді як у 2-й групі — з параметрами інтегрального індексу активності артриту та рентгенологічної стадії хвороби, з ураженням кореневих й крижово-клубових зчленувань, причому вік початку захворювання впливає на розвиток астеновегетативного і кортиконуклеарного синдромів, виникнення радикулопатії, цервікокраніалгії та синдрому метакарпального каналу, а в патогенетичних побудовах патології ЦНС більшою мірою відіграє роль рівень у крові імуноглобуліну A, ПНС — вміст сироваткового інтерлейкіну-1b, що, крім того, при ЮАС визначають появу цервікокраніалгії, а в інших спостереженнях АС — метатарзалгії Мортона. Висновки. АС із різним віковим дебютом захворювання є чинником ризику розвитку окремих ознак ураження ЦНС та ПНС, які в цих групах мають свої патогенетичні особливості.

Актуальность. Распространенность анкилозирующего спондилита (АС), который значительно чаще развивается в возрасте 20–30 лет, среди населения достигает 0,3 %. Выделяют две формы АС — детскую и взрослую, в зависимости от возраста дебюта заболевания. Диагностика ювенильного АС (ЮАС) относится к наиболее актуальным проблемам в педиатрической ревматологии, при этом эволюция данного заболевания во взрослом возрасте остается неизученной. Существует возрастной диморфизм поражений центральной (ЦНС) и периферической нервной системы (ПНС), но у больных с ЮАС и в остальных случаях он невыясненный. Цель исследования: изучить у больных АС частоту и характер отдельных клинических признаков поражений ЦНС и ПНС, оценить их особенности при заболевании, начавшемся в детском и взрослом возрасте. Материалы и методы. Обследованы 217 больных АС (193 мужчины и 24 женщины), средний возраст которых — 38 лет. Быстропрогрессирующее течение констатировано в 21 % наблюдений, умеренная и высокая степень активности — в 79 %, ІІ–ІІІ стадия — в 82 %, полиартрит — в 65 %. ЮАС отмечен в 16 % случаев (все мальчики), в которых ІІІ стадия наблюдалась вдвое чаще, чем у остальных пациентов. Результаты. Изменения ПНС наблюдаются в 4,9 раза чаще у больных ЮАС, а ЦНС — в 2 раза реже, чем в случаях дебюта заболевания во взрослом возрасте, при этом у пациентов 1-й группы тяжесть поражения ЦНС связана с вовлечением в процесс шейного отдела позвоночника и распространенностью спондилопатии, ПНС — с наличием тендовагинитов, артрита корневых суставов (плечевых, тазобедренных) и изменений грудного отдела позвоночника, тогда как во 2-й группе — с параметрами интегрального индекса активности артрита и рентгенологической стадии болезни, с поражением корневых и крестцово-подвздошных сочленений, причем возраст начала заболевания влияет на развитие астеновегетативного и кортиконуклеарного синдромов, возникновение радикулопатии, цервикокраниалгии и синдрома метакарпального канала, а в патогенетических построениях патологии ЦНС в большей степени играет роль уровень в крови иммуноглобулина A, ПНС — содержание сывороточного интерлейкина-1β, которые, кроме того, при ЮАС определяют появление цервикокраниалгии, а в остальных наблюдениях АС — метатарзалгии Мортона. Выводы. АС с разным возрастным дебютом заболевания является фактором риска развития отдельных признаков поражения ЦНС и ПНС, которые в этих группах имеют свои патогенетические особенности.

Background. The prevalence of ankylosing spondylitis (AS) among the population reaches 0.3 %, it is much more likely to develop at the age of 20–30 years. There are two forms of AS: juvenile (JAS) and adult, depending on the age of the disease onset. The diagnosis of JAS is one of the most urgent problems in pediatric rheumatology, while the evolution of this disease in adulthood remains unexplored. There is an age-related dimorphism of the central nervous system (CNS) and peripheral nervous system (PNS) disturbances, but among patients with JAS and in other cases, it has not been investigated. The purpose of the research was to examine patients with AS in terms of the incidence and nature of the course of CNS and PNS disturbances and to evaluate their characteristics in juvenile- and adult-onset of this disease. Materials and methods. Two hundred seventeen patients with AS (193 men and 24 women), with an average age of 38 years, were exami-ned. The rapidly progressing course was detected in 21 % of cases, moderate and high degree of activity — in 79 %, stage ІІ–ІІІ — in 82 %, and polyarthritis — in 65 %. JAS was diagnosed in 16 % of patients (all boys), among them, stage III occurred twice as often as among other patients. Results. Changes in PNS are observed 4.9 times more often in patients with JAS, and in CNS — 2 times less often than in cases of adult-onset. Moreover, among patients of group 1, the severity of CNS disturbances is associated with involvement of the cervical spine and the prevalence of spondylopathy, and of PNS — with presence of tendovaginitis, arthritis of the shoulder and hip joints, and changes in the thoracic spine, while in the group 2 it is associated with the parameters of the integral index of arthritis activity and the X-ray stage of the disease, with disorders of shoulder, hip and sacroiliac joints, wherein the age of the disease onset affects the development of asthenovegetative and corticonuclear syndrome, the emergence of radiculopathy, cervicocranialgia and carpal tunnel syndrome, and in the pathogenetic architectonics of CNS pathology, the level of immunoglobulin-A plays a greater role, of PNS — the serum interleukin 1-b contents, which, in addition, determine the occurrence of cervicocranialgia in cases of JAC, and in the remaining observations of AS — the Morton’s metatarsalgia. Conclusions. AS with different age of the disease onset is a risk factor for the development of certain symptoms of CNS and PNS disturbances, which in these groups have their pathogenetic features.


Keywords

спондиліт анкілозуючий; діти; дорослі; нервова система; ураження; перебіг

спондилит анкилозирующий; дети; взрослые; нервная система; поражение; течение

ankylosing spondylitis; children; adults; nervous system; disturbances; course


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Conway R. Juvenile versus adult-onset ankylosing spondylitis: are we comparing apples and oranges? / R. Conway, F.D. O’Shea // Rheumatol. — 2012. — Vol. 39, № 5. — P. 887-889.

2. Dougados M. Evaluation of whether extremely high enthesitis or Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) scores suggest fibromyalgia and confound the anti-TNF response in early non-radiographic axial spondyloarthritis / M. Dougados, I. Logeart, A. Szumski [et al.] // Clin. Exp. Rheumatol. — 2017. — Vol. 23, № 2. — P. 172-179.

3. Jadon D.R. Juvenile versus adult-onset ankylosing spondylitis — clinical, radiographic, and social outcomes. a systematic review / D.R. Jadon, A.V. Ramanan, R. Sengupta // J. Rheumatol. — 2013. — Vol. 40, № 11. — P. 1797-1805.

4. Kaltsonoudis E. Neurological adverse events in patients recei-ving anti-TNF therapy: a prospective imaging and electrophysiological study / E. Kaltsonoudis, A.K. Zikou, P.V. Voulgari [et al.] // Arthritis Res. Ther. — 2014. — Vol. 16, № 3. — P. 125-135.

5. Kotsis K. Health-related quality of life in patients with ankylo-sing spondylitis: a comprehensive review / K. Kotsis, P. V. Voulgari, A.A. Drosos [et al.] // Expert. Rev. Pharmacoecon. Outcomes Res. — 2014. — Vol. 14, № 6. — P. 857-872.

6. Maarouf A. Iatrogenic spinal cord injury in a trauma patient with ankylosing spondylitis / A. Maarouf, C.M. McQuown, J.A. Frey [et al.] // Prehosp. Emerg. Care. — 2017. — Vol. 19, № 1. — P. 1-5.

7. Mercieca C. Pulmonary, renal and neurological comorbidities in patients with ankylosing spondylitis; implications for clinical practice / C. Mercieca, I.E. van der Horst-Bruinsma, A.A. Borg // Curr. Rheumatol. Rep. — 2014. — Vol. 16, № 8. — P. 434-444.

8. Nugent M. Clinical outcomes following spinal fracture in patients with ankylosing spondylitis / M. Nugent, M.J. Berney, S. Morris // Ir. J. Med. Sci. — 2017. — Vol. 1, № 2. — P. 103-108.

9. Rodrigues C.E. Low prevalence of renal, cardiac, pulmonary, and neurological extra-articular clinical manifestations in spondyloarthritis: analysis of the brazilian registry of spondyloarthritis / C.E. Rodrigues, W.P. Vieira, A.B. Bortoluzzo [et al.] // Rev. Bras. Reumatol. — 2012. — Vol. 52, № 3. — P. 375-383.

10. Rohekar S. 2014 Update of the Canadian Rheumatology Association/spondyloarthritis research consortium of Canada treatment recommendations for the management of spondyloarthritis. Part I: principles of the management of spondyloarthritis in Canada / S. Rohekar, J. Chan, S.M. Tse [et al.] // J. Rheumatol. — 2015. — Vol. 42, № 4. — P. 654-664.

11. Soroush M. Investigation of cardiac complications and their incidence in patients with ankylosing spondylitis / M. Soroush, M. Mominzadeh, Y. Ghelich [et al.] // Med. Arch. — 2016. — Vol. 70, № 1. — P. 35-38.

12. Syngle A. Disease-modifying anti-rheumatic drugs improve autonomic neuropathy in arthritis: DIANA study / A. Syngle, I. Verma, P. Krishan [et al.] // Clin. Rheumatol. — 2015. — Vol. 34, № 7. — P. 1233-1241.

13. Usenbo A. Prevalence of arthritis in Africa: A systematic review and meta-analysis / A. Usenbo, V. Kramer, T. Young, A. Musekiwa // PLoS One. — 2015. — Vol. 10, № 8. — E. 0133858.

14. Wei C.Y. Cardiac autonomic function in patients with ankylosing spondylitis: a case-control study / C.Y. Wei, W.M. Kung, Y.S. Chou [et al.] // Medicine. — 2016. — Vol. 95, № 21. — E. 3749.

15. Xu X. Anxiety and depression correlate with disease and qua-lity-of-life parameters in Chinese patients with ankylosing spondylitis / X. Xu, B. Shen, A. Zhang [et al.] // Patient Prefer. Adherence. — 2016. — Vol. 20, № 10. — P. 879-885.

16. Yang B. Single-session combined anterior-posterior approach for treatment of ankylosing spondylitis with obvious displaced lower cervical spine fractures and dislocations / B. Yang, T. Lu, H. Li // Biomed. Res. Int. — 2017. — Vol. 20, № 17. — E. 9205834.

17. Zou Q. Correlation of axial spondyloarthritis with anxiety and depression / Q. Zou, Y. Jiang, F. Mu [et al.] // Med. Sci. Monit. — 2016. — Vol. 9, № 22. — P. 3202-3208.

Similar articles

Uveitis at the juvenile ankylosing spondylitis and in cases of onset  disease in the adult age
Authors: Чернышева О.Е.(1), Павлюченко А.К.(2), Полесова Т.Р.(1), Синяченко О.В.(1), Гюльмамедова М.Ф.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

"Child`s Health" Том 12, №3, 2017
Date: 2017.06.29
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Enthesopathies in childhood-onset and adult-onset ankylosing spondylitis
Authors: Полесова Т.Р., Чернышева О.Е., Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Гюльмамедова М.Ф.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Тrauma" Том 18, №3, 2017
Date: 2017.07.11
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Juvenile Ankylosing Spondylitis (Literature Review and Own Findings)
Authors: Чернышова О.Е., Полесова Т.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина; Егудина Е.Д. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина; Синяченко О.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
"Child`s Health" 4 (72) 2016
Date: 2016.08.10
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Синяченко О.В., Тов И.В., Антонова Л.Н., Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
"Pain. Joints. Spine." 2 (02) 2011
Date: 2011.08.05
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Traumatology and orthopedics, Neurology

Back to issue