Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

«Practical Oncology» Том 1, №1, 2018

Back to issue

Sentinel lymph node biopsy: state of art, evidence base and recommendations (literature review)

Authors: Поступаленко О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Oncology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Концепція сигнальних лімфатичних вузлів (СЛВ) є активно досліджуваним і перспективним напрямком онкохірургії, що дозволяє індивідуалізувати підходи до лікування онкологічних хворих. Мета дослідження: огляд рекомендацій European Society of Medical Oncology (ESMO), National Comprehensive Cancer Network (NCCN) і публікацій у The Cochrane Library, що були присвячені питанню онкологічної ефективності біопсії СЛВ і традиційної лімфодисекції у лікуванні первинних солідних пухлин. Матеріали та методи. Розглянуто чинні рекомендації ESMO та NCCN, публікації в Cochrane Library, в яких у аспекті хірургічного лікування розглядається концепція СЛВ та її місце поруч із традиційним підходом до лімфодисекції. Результати. На сайті Кохранівської бібліотеки знайдено 3 огляди літератури, 7 рекомендацій ESMO та 8 — NCCN. Для ідентифікації СЛВ у шийній, аксилярній чи пахово-стегновій ділянці найбільшу інформативність мають комбіновані методи (барвник + радіофармпрепарат), у порожнині малого тазу та черевній порожнині — флуоресценти. Дослідження заморожених зрізів для меланоми шкіри не рекомендовано, при раку шийки матки — показано. Імуногістохімічне дослідження СЛВ є обов’язковим при раку статевого члена та меланомі, але недоцільним при раку молочної залози. Спільною точкою зору щодо онкологічних хворих залишається необхідність біопсії (тонкоголкової аспіраційної, трепан-біопсії чи ексцизійної) за підозри на метастатичне ураження лімфатичних вузлів чи при лімфаденопатії. Відсутність контрастованих СЛВ — показання до застосування традиційних підходів до лімфодисекції при відповідній онкологічній патології. Висновки. Розбіжності у висновках і рекомендаціях проаналізованої літератури пояснюються використанням як вихідних даних результатів різних досліджень. Рекомендації NCCN завдяки постійному динамічному оновленню містять найбільш актуалізовану інформацію. Враховуючи активний розвиток концепції СЛВ, накопичені за декілька років результати досліджень дозволяють обґрунтовано змінювати погляди на її місце у лікуванні онкологічних нозологій. Рекомендації ESMO та огляди Кохранівської спільноти, присвячені СЛВ, мають вже переважно історичне значення, і у більшості випадків їх застосування потребує критичного підходу з урахуванням результатів досліджень і метааналізів, що були опубліковані пізніше.

Актуальность. Концепция сигнальных лимфатических узлов (СЛВ) является активно исследуемым и перспективным направлением онкохирургии, которая позволяет индивидуализировать подходы к лечению онкологических больных. Цель исследования: обзор рекомендаций European Society of Medical Oncology (ESMO), National Comprehensive Cancer Network (NCCN) и публикаций в The Cochrane Library, посвященных вопросу онкологической эффективности биопсии СЛВ и традиционной лимфодиссекции в лечении первичных солидных опухолей. Материалы и методы. Рассмотрены действующие рекомендации ESMO и NCCN, публикации в Cochrane Library, в которых в аспекте хирургического лечения рассматривается концепция СЛВ и ее место рядом с традиционным подходом к лимфодиссекции. Результаты. На сайте Кохрановской библиотеки найдено 3 обзора литературы, 7 рекомендаций ESMO и 8 — NCCN. Для идентификации СЛВ в шейной, аксиллярной или пахово-бедренной области наибольшую информативность имеют комбинированные методы (краситель + радиофармпрепарат), в полости малого таза и брюшной полости — флуоресценты. Исследование замороженных срезов для меланомы кожи не рекомендуется, при раке шейки матки — показано. Иммуногистохимическое исследование СЛВ является обязательным при раке полового члена и меланоме, но нецелесообразным при раке молочной железы. Общей точкой зрения относительно онкологических больных остается необходимость биопсии (тонкоигольной аспирационной, трепан-биопсии или эксцизионной) при подозрении на метастатическое поражение лимфатических узлов или при лимфаденопатии. Отсутствие контрастированных СЛВ — показание к применению традиционных подходов к лимфодиссекции при соответствующей онкологической патологии. Выводы. Различия в выводах и рекомендациях проанализированной литературы объясняются использованием в качестве исходных данных результатов различных исследований. Рекомендации NCCN благодаря постоянному динамическому обновлению содержат наиболее актуализированную информацию. Учитывая активное развитие концепции СЛВ, накопленные за несколько лет результаты исследований позволяют обоснованно изменять взгляды на ее место в лечении онкологических нозологий. Рекомендации ESMO и обзоры Кохрановского сообщества, посвященные СЛВ, имеют уже преимущественно историческое значение, и в большинстве случаев их применение требует критического подхода с учетом результатов исследований и метаанализов, опубликованных позже.

Background. Sentinel lymph node (SLN) concept is the area of active research due to its perspectives for oncosurgery, which allows individualizing treatment approaches to the cancer patients. The purpose of the study was the review of the European Society for Medical Oncology (ESMO) and the National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines, publications in the Cochrane Library on the oncological efficacy of SLN and traditional lymph node dissection in the treatment of primary solid cancers. Materials and methods. Current ESMO and NCCN guidelines, publications in the Cochrane Library are given, in which the concept of SLN and its place beside the traditional approach of lymph node dissection are considered in the aspect of surgical treatment. Results. Three Cochrane reviews, 7 ESMO and NCCN recommendations were found. Combined methods (dye + radiocolloid) were the most informative for SLN identification in the cervical, axillary or inguinal-femoral area, fluorescents — in the pelvic cavity and abdomen. Investigation of frozen sections in skin melanoma is not recommended, and is indicated in cervical cancer. Immunohistochemistry of SLN is mandatory for penile cancer and melanoma, but not relevant in breast cancer. A common point of view regar­ding cancer patients is the need for a biopsy (fine needle aspiration, core needle or excisional biopsy) in case of suspected metastatic lesion of lymph nodes and for lymphadenopathy. The absence of enhanced SLN is an indication for the application of traditional approaches to lymph node dissection in relevant oncological pathology. Conclusions. The discrepancies in the conclusions and recommendations of the analyzed literature are explained by the use of the results of various studies as output data. The NCCN guidelines, with their constant dynamic updates, contain the most up-to-date information. Taking into account the active development of SLN concept, the results of trails accumulated over several years allow changing the views on its place in the treatment of oncological di­seases. The ESMO guidelines and the Cochrane Library reviews on SLN are already more of historical significance and in most cases, their application requires a critical approach based on the results of research and meta-analyzes that were published later.


Keywords

сигнальний лімфатичний вузол; біопсія, хірургічне лікування; рекомендації; огляд

сигнальный лимфатический узел; био­псия; хирургическое лечение; рекомендации; обзор

sentinel lymph node; biopsy; surgical treatment; re­commendations; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Bromham N., Schmidt-Hansen M., Astin M., Hasler E., Reed M.W. Axillary treatment for operable primary breast cancer // Cochrane Database Syst. Rev. — 2017 Jan 4. — 1. — CD004561. — doi: 10.1002/14651858.
2. Senkus E., Kyriakides S., Ohno S. et al. Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up // Ann. Oncol. — 2015 Sep. — 26(Suppl. 5). — Р. 8-30. — doi: 10.1093/annonc/mdv298.
3. Cardoso F., Senkus E., Costa A. et al. 4th ESO-ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 4) // Ann. Oncol. — 2018 Aug 1. — 29(8). — Р. 1634-1657. — doi: 10.1093/annonc/mdy192.
4. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer, version 1, 2018. — Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#site Accessed: March 20, 2018.
5. Marth C., Landoni F., Mahner S. et al. Cervical cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up // Ann. Oncol. — 2017 Jul 1. — 28(Suppl. 4). — Р. 72-83. — doi: 10.1093/annonc/mdx220.
6. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Cervical Cancer, version 1, 2019. — Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#site Accessed: August 9, 2018.
7. Colombo N., Preti E., Landoni F. et al. Endometrial cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up // Ann. Oncol. — 2013 Oct. — 24(Suppl. 6). — Р. 33-8.
8. Colombo N., Creutzberg C., Amant F. et al. ESMO-ESGO-ESTRO Consensus Conference on Endometrial Cancer: diagnosis, treatment and follow-up // Ann. Oncol. — 2016 Jan. — 27(1). — Р. 16-41. — doi: 10.1093/annonc/mdt353.
9. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Uterine Neoplasms, version 2, 2018. — Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#site Accessed: May 25, 2018.
10. Lawrie T.A., Patel A., Martin-Hirsch P.P. et al. Sentinel node assessment for diagnosis of groin lymph node involvement in vulval cancer // Cochrane Database Syst. Rev. — 2014 Jun. — 27(6). — CD010409. — doi: 10.1002/14651858. 
11. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Vulvar Cancer (Squamous Cell Carcinoma), version 2, 2018. — Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#site Accessed: October 27, 2017.
12. Van Poppel H., Watkin N.A., Osanto S. et al. Penile cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up // Ann. Oncol. — 2013 Oct. — 24(Suppl. 6). — Р. 115-24. — doi: 10.1093/annonc/mdt286.
13. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Penile Cancer, version 2, 2018. — Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#site Accessed: March 26, 2018.
14. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Head and Neck Cancers, version 2, 2018. — Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#site Accessed: June20, 2018.
15. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Squamous Cell Skin Cancer, version 2, 2018. — Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#site Accessed: October 5. 2017.
16. Kyrgidis A., Tzellos T., Mocellin S. et al. Sentinel lymph node biopsy followed by lymph node dissection for localised primary cutaneous melanoma // Cochrane Database Syst. Rev. — 2015 May. — 16(5). — CD010307. — doi: 10.1002/14651858.
17. Dummer R., Hauschild A., Lindenblatt N. et al. Cutaneous melanoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up // Ann. Oncol. — 2015 Sep. — 26(Suppl. 5). — Р. 126-32. — doi: 10.1093/annonc/mdv297.
18. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Melanoma, version 3, 2018. — Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#site Accessed: July 1, 2018.

Back to issue