Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Журнал «Медицина неотложных состояний» №8(95), 2018

Вернуться к номеру

Нестероїдні протизапальні препарати в лікуванні післяопераційного болю після мастектомій

Авторы: Голембієвська Г.О., Лісецький В.А.
Українська військово-медична академія, Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина неотложных состояний

Разделы: Клинические исследования

Версия для печати


Резюме

На підставі літературних джерел та особистих спостережень показано, що включення в премедикацію нестероїдних протизапальних препаратів дозволяє ліквідувати прояви болю в післяопераційному періоді порівняно із застосуванням опіатів. При цьому після операції у хворих зберігається гарний настрій, стабільна гемодинаміка, що дозволяє їх раннє переведення на самообслуговування.

На основе литературных источников и личных наблюдений показано, что включение в премедикацию нестероидных противовоспалительных препаратов позволяет ликвидировать проявления боли в послеоперационном периоде по сравнению с применением опиатов. При этом после операции у больных сохраняются хорошее настроение, стабильная гемодинамика, что позволяет их ранний перевод на самообслуживание.

On the basis of literature sources and personal observations, it has been shown that the inclusion of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the premedication can eliminate the manifestations of pain in the postoperative period as compared to the patients who used opiates. At the same time, after the surgery, they keep a good mood, have stable hemodynamics, which allows their early transfer to self-care.


Ключевые слова

післяопераційний біль; мастектомія; нестероїдні протизапальні препарати; кетолонг; дексалгін; династат; морфін

послеоперационная боль; мастэктомия; нестероидные противовоспалительные препараты; кетолонг; дексалгин; династат; морфин

postoperative pain; mastectomy; nonsteroidal anti-inflammatory drugs; ketоlong; dexalgin; dynastat; morphine


Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. Лисецкий В.А. Аналгоседация в онкомаммологии / В.А. Лисецкий и соавт. // Матеріали конференції «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» // Український радіологічний журнал. — 2017. — С. 31-38.
2. Diederik Lohman, Rebecca Schleifer and Joseph J Amon / Access to pain treatment as a human right // BMC Medicine. — 2010. — P. 55-68.
3. Дж. Едвард Морган. Клиническая анестезиология // Анестезиология. — 2001. — № 1. — С. 186-210.
4. Руководство по анестезиологии: учеб. пособие / М.М. Баригов, М.В. Бондарь, А.Ф. Бубало, Н.С. Гриценко и др.; под ред. Ф.С. Глумчера, А.И. Трещинского — К.: Медицина, 2008. — 608 с.
5. Подрез Е.В. Порівняльна характеристика дії стандартного знеболювання на основі системної аналгезії наркотичними анальгетиками та центральної А2А-NMDA седації / Е.В. Подрез // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2014. — № 2(67). — С. 67-71.
6. Кобеляцкий Ю.Ю. Расширение возможностей периоперационной аналгезии / Ю.Ю. Кобеляцкий // Медицина невідкладних станів. — 2012. — № 2(41). — С. 7-12.
7. Лісний І.І. Роль різних груп анальгетиків в безпеці періопераційного знеболювання онкохірургічних хворих / І.І. Лісний, Р.І. Сидор, Н.М. Храновська, О.В. Скачкова, М.О. Катриченко // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2016. — № 1(74). — С. 61-70.
8. Абдуєва Ф.М., Бичкова О.Ю., Бондаренко І.О. Клінічна фармакологія. — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. — 2011. — № 1. — 405 с.
9. Дмитрієв Д.В. Синдром гіпералгезії в ранній післяопераційний період // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2015. — № 3. — С. 30-40.
10. Клигуненко Е.Н., Лященко О.В. Нестероидные противовоспалительные препараты в лечении послеоперационного болевого синдрома // Методические рекомендации. — 2010. — 65 с.
11. Бишовець С.М. Досвід застосування дексалгіну для післяопераційного знеболювання в абдомінальній хірургії // Біль знеболювання і інтенсивна терапія — 2007. — № 1. — С. 69-72.

Похожие статьи

Місцеве застосування Дексалгіну після лапароскопічних оперативних втручань
Авторы: Колосович І.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» №8(95), 2018
Дата: 2019.02.05
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Авторы: І.В. Колосович, д.м.н. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Газета «Новости медицины и фармации» 16 (379) 2011
Дата: 2011.09.29
Пролонгована паравертебральна аналгезія для знеболювання у хворих після торакотомії
Авторы: Синицин М.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 2 (81) 2017
Дата: 2017.05.15
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Авторы: В.М. Короткий, професор, І.В. Колосович, д.м.н. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Газета «Новости медицины и фармации» 5(311) 2010
Дата: 2010.08.04

Вернуться к номеру