Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №8(95), 2018

Back to issue

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of postoperative pain after mastectomy

Authors: Голембієвська Г.О., Лісецький В.А.
Українська військово-медична академія, Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

На підставі літературних джерел та особистих спостережень показано, що включення в премедикацію нестероїдних протизапальних препаратів дозволяє ліквідувати прояви болю в післяопераційному періоді порівняно із застосуванням опіатів. При цьому після операції у хворих зберігається гарний настрій, стабільна гемодинаміка, що дозволяє їх раннє переведення на самообслуговування.

На основе литературных источников и личных наблюдений показано, что включение в премедикацию нестероидных противовоспалительных препаратов позволяет ликвидировать проявления боли в послеоперационном периоде по сравнению с применением опиатов. При этом после операции у больных сохраняются хорошее настроение, стабильная гемодинамика, что позволяет их ранний перевод на самообслуживание.

On the basis of literature sources and personal observations, it has been shown that the inclusion of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the premedication can eliminate the manifestations of pain in the postoperative period as compared to the patients who used opiates. At the same time, after the surgery, they keep a good mood, have stable hemodynamics, which allows their early transfer to self-care.


Keywords

післяопераційний біль; мастектомія; нестероїдні протизапальні препарати; кетолонг; дексалгін; династат; морфін

послеоперационная боль; мастэктомия; нестероидные противовоспалительные препараты; кетолонг; дексалгин; династат; морфин

postoperative pain; mastectomy; nonsteroidal anti-inflammatory drugs; ketоlong; dexalgin; dynastat; morphine


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Лисецкий В.А. Аналгоседация в онкомаммологии / В.А. Лисецкий и соавт. // Матеріали конференції «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» // Український радіологічний журнал. — 2017. — С. 31-38.
2. Diederik Lohman, Rebecca Schleifer and Joseph J Amon / Access to pain treatment as a human right // BMC Medicine. — 2010. — P. 55-68.
3. Дж. Едвард Морган. Клиническая анестезиология // Анестезиология. — 2001. — № 1. — С. 186-210.
4. Руководство по анестезиологии: учеб. пособие / М.М. Баригов, М.В. Бондарь, А.Ф. Бубало, Н.С. Гриценко и др.; под ред. Ф.С. Глумчера, А.И. Трещинского — К.: Медицина, 2008. — 608 с.
5. Подрез Е.В. Порівняльна характеристика дії стандартного знеболювання на основі системної аналгезії наркотичними анальгетиками та центральної А2А-NMDA седації / Е.В. Подрез // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2014. — № 2(67). — С. 67-71.
6. Кобеляцкий Ю.Ю. Расширение возможностей периоперационной аналгезии / Ю.Ю. Кобеляцкий // Медицина невідкладних станів. — 2012. — № 2(41). — С. 7-12.
7. Лісний І.І. Роль різних груп анальгетиків в безпеці періопераційного знеболювання онкохірургічних хворих / І.І. Лісний, Р.І. Сидор, Н.М. Храновська, О.В. Скачкова, М.О. Катриченко // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2016. — № 1(74). — С. 61-70.
8. Абдуєва Ф.М., Бичкова О.Ю., Бондаренко І.О. Клінічна фармакологія. — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. — 2011. — № 1. — 405 с.
9. Дмитрієв Д.В. Синдром гіпералгезії в ранній післяопераційний період // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2015. — № 3. — С. 30-40.
10. Клигуненко Е.Н., Лященко О.В. Нестероидные противовоспалительные препараты в лечении послеоперационного болевого синдрома // Методические рекомендации. — 2010. — 65 с.
11. Бишовець С.М. Досвід застосування дексалгіну для післяопераційного знеболювання в абдомінальній хірургії // Біль знеболювання і інтенсивна терапія — 2007. — № 1. — С. 69-72.

Back to issue