Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №1(96), 2019

Back to issue

Features of lipid profile and cardiohemodynamics in chronic obstructive pulmonary disease and comorbidities

Authors: T.S. Ospanova, Zh.D. Semydotska, I.O. Chernyakova, O.V. Avdeyeva, O.M. Pionova, N.S. Tryfonova
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Хронічне обструктивне захворювання легень є класичним прикладом коморбідного стану, що характеризується поєднанням ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому. Метою дослідження було вивчення особливостей взаємозв’язку між параметрами ліпідного спектра та ехокардіографії в пацієнтів iз хронічним обструктивним захворюванням легень, ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією. Матеріали та методи. Обстежено 35 пацієнтів iз хронічним обструктивним захворюванням легень і коморбідною патологією (57,14 % чоловіків, 42,86 % жінок). Середній вік становив 57,0 рокiв, середня тривалість захворювання — 10,02 [5,0–15,0] року. У 23 пацієнтiв виявлено коморбідність з ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією, 11 осіб мали цукровий діабет 2-го типу, 8 — ішемічну хворобу серця (кардіосклероз, стенокардія), 4 — артеріальну гіпертензію. Результати. Пацієнти були розділені на 3 групи: В (n = 12), С (n = 14), D (n = 9). У групі B виявлено 3 позитивні вірогідні кореляції діаметра аорти з рiвнями загального холестерину, ліпопротеїнiв низької та дуже низької щільності. У групі С є 2 кореляції з тиском у легеневій артерії: позитивна — вмiсту ліпопротеїнiв низької щільності та негативна — ліпопротеїнiв високої щільності, а також негативний зв’язок між рiвнем тригліцеридiв та діастолічним об’ємом лівого шлуночка. У групі D кількість кореляцій збільшується до 6: з’являються кореляції вмiста ліпопротеїнів низької щільності з параметрами правого передсердя та шлуночка, а також лівого шлуночка. Було зазначено, що кількість кореляцій зростає удвічі за умови коморбідності з ішемічною хворобою серця. Висновки. Прогресування хронічного обструктивного захворювання легень та його поєднання iз супутнiми станами приводить до збільшення кількості кореляційних зв’язків між ліпідним спектром та показниками ехокардіографії, особливо при коморбідності з ішемічною хворобою серця.

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких является классическим примером коморбидного состояния, характеризующегося сочетанием ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и метаболического синдрома. Целью исследования было изучение особенностей взаимосвязи между параметрами липидного спектра и эхокардиографии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. Материалы и методы. Обследовано 35 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и сопутствующей патологией (57,14 % мужчин, 42,86 % женщин). Средний возраст составил 57,0 года, средняя продолжительность заболевания — 10,02 [5,0–15,0] года. У 23 пациентов выявлена коморбидность с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, у 11 пациентов был сахарный диабет 2-го типа, у 8 — ишемическая болезнь сердца (кардиосклероз, стенокардия), у 4 — артериальная гипертензия. Результаты. Пациенты были разделены на 3 группы: B (n = 12), C (n = 14), D (n = 9). В группе B выявлены 3 положительные достоверные корреляции диаметра аорты с уровнями общего холестерина, липопротеинов низкой и очень низкой плотности. В группе С имеются 2 корреляции с давлением в легочной артерии: положительная — содержания липопротеинов низкой плотности и отрицательная — липопротеинов высокой плотности, а также отрицательная связь между уровнем триглицеридов и диастолическим объемом левого желудочка. В группе D число корреляций увеличивается до 6: появляются корреляции содержания липопротеинов низкой плотности с параметрами правого предсердия и желудочка, а также левого желудочка. Было отмечено, что при коморбидности с ишемической болезнью сердца количество корреляций увеличивается в два раза. Выводы. Прогрессирование хронической обструктивной болезни легких и ее сочетание с сопутствующими состояниями приводит к увеличению количества корреляционных связей между липидным спектром и показателями эхокардиографии, особенно при коморбидности с ишемической болезнью сердца.

Background. Chronic obstructive pulmonary disease is a classic example of a comorbid condition characterized by a combination with coronary artery disease, hypertension, and metabolic syndrome. The purpose of the study was to investigate the features of the correlation between the lipid spectrum and echocardiography parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease, coronary artery disease and hypertension. Materials and methods. Thirty-five patients with chronic obstructive pulmonary disease and comorbidity (57.14 % of males, 42.86 % of females) were examined. The average age was 57.0 years, the mean duration of the disease — 10.02 [5.0–15.0] years. Twenty three patients had comorbidity with coronary artery disease and hypertension, 11 persons had type 2 diabetes mellitus, 8 patients — coronary artery disease (cardiosclerosis, angina pectoris), 4 individuals — stage 2 hypertension. Results. Patients were divided into 3 groups: B (n = 12), C (n = 14), D (n = 9). In group B, 3 positive significant correlations of aortic diameter with total cholesterol, low and very low density lipoproteins were revealed. In group C, there are 2 correlations with systolic pressure in pulmonary artery: positive — of low density lipoproteins and negative — of high-density lipoproteins, and negative association between triglycerides and left ventricular diastolic volume. In group D, the number of correlations increases to 6: correlations of low density lipoproteins with parameters of right atrium and right ventricle appear, as well as left ventricle. It was noted that an increase in the severity of chronic obstructive pulmonary disease and comorbidity with hypertension does not lead to increased number of correlations, but coronary artery disease increases the number of correlations 2-fold. Conclusions. As the severity of the chronic obstructive pulmonary disease progresses, the number of correlations between the lipid spectrum and structural and functional state of the myocardium increases according to the echocardiography data.


Keywords

коморбідність; хронічне обструктивне захворювання легень; ехокардіографія

коморбидность; хроническая обструктивная болезнь легких; эхокардиография

comorbidity; chronic obstructive pulmonary disease; echocardiography


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Mathers C.D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030 / C.D. Mathers, D. Loncar // PLoS Medicine. — 2006. — P. 209-224.

2. WHO Global status report on noncommunicable diseases 2010; accessed 09 April 2018. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44579/9789240686458_eng.pdf?sequence=1

3. Nekrasov A.A. Heart remodeling in patients with COPD / A.A. Nekrasov, А.N. Kuznetsov, O.V. Melnichenko, I.S. Kruglova // Medical Almanac. — 2011. — № 3(16). — P. 112-115.

4. Huiard L. Cardiovascular morbidity and mortality in COPD / L. Huiard, P. Ernst, S. Suissa // Chest. — 2005. — 128. — P. 2640-2646.

5. Lange P. Cardiovascular morbidity in COPD: A study of the general population / P. Lange, R. Mogelvang, J.L. Marott [et al.] // COPD. — 2010. — 7777(1). — P. 5-10.

6. WHO Programmes. Chronic respiratory diseases, COPD burden; accessed 09 April 2018. URL: http://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/

7. Chuchalin A.G. Chronic obstructive pulmonary disease and concomitant diseases / A.G. Chuchalin // Pulmonology. — 2008. — № 2. — P. 5-14.

8. Shirinsky V.S. Comorbid diseases as an important problem of clinical medicine / V.S. Shirinsky, I.V. Shirinsky // Siberian Medical Journal. — 2014. — 29(1). — P. 7-12.

9. Marx P. Comorbidities in the diseasome are more apparent than real: what Bayesian filtering reveals about the comorbidities of depression / P. Marx, P. Antal, B. Bolgar [et al.] // PLoS Comput. Biol. — 2017. — Vol. 13(6). — e1005487.

10. Putcha N. Comorbidities of COPD have a major impact on clinical outcomes, particularly in African Americans // N. Putcha, M.K. Han, C.H. Martinez [et al.] // Chronic. Obstr. Pulm. Dis. — 2014. — Vol. 1(1). — P 105-114.

11. Barnes P.G. Systemic manifestation and comorbidities of chronic obstructive pulmonary disease / P.G. Barnes, B.R. Celli // Eur. Respir. Rev. — 2013. — Vol. 22. — P. 454-475.

12. Vertkin A.L. Comorbidity / A.L. Vertkin, M.A. Rumyantsev, A.S. Skotnikov // Klinicheskaya Meditsina. — 2012. — № 10. — P. 4-11.

13. Mamaeva M.G. Features of left and right heart remodeling in patients with COPD, comorbid with ischemic heart disease / M.G. Mamaeva, I.V. Demko, А.Yu. Кraposhina, I.А. Solovieva // Modern Problems of Science and Education. — 2016. — № 6.

14. Andrea A.D. Echocardiography of the pulmonary circulation and right ventricular function / A.D. Andrea, R. Nalije, E. Greening [et al.] // Chest. — 2014. — Vol. 5(145). — P. 1071-1078.

15. Freixa X. Echocardiographic abnormalities in patients with COPD at their first hospital admission / X. Freixa, K. Portillo, C. Pare [et al.] // Eur. Resp. J. — 2013. — Vol. 41(4). — P. 784-791.

16. Macchia A. Unrecognised ventricular dysfunction in COPD / A. Macchia, I.J. Rodriguez, L. Moncalvo [et al.] // Eur. Respir. J. — 2012. — Vol. 39(1). — P. 51-58.

17. Gupta N.K. Echocardiographic evaluation of heart in chronic obstructive pulmonary disease patient and its correlation with the severity of disease / N.K. Gupta, R.K. Agraval, A.B. Srivastav, M.L. Ved // Lung India. — 2011. — 28(2). — P. 105-109.

18. Мalerba M. Subclinical left ventricular diastolic dysfunction in early stage of chronic obstructive pulmonary disease / M. Malerba, B. Ragnoli, M. Salameh [et al.] // Biol. Regul. Homeost. Agents. — 2011. — 25(3). — P. 443-451.

19. Kozlov E.V. Structural and functional changes of cardiovascular system in patients with arterial hypertension and chronic obstructive pulmonary disease / Kozlov E.V. // Siberian Medical Review. — 2016. — № 3. — P. 56-62.

20. Istomina O.V. Optimization of diagnostics of endothelial dysfunction and prognostication of course of the chronic obstructive pulmonary disease with comorbid arterial hypertension: The manuscript of dissertation on achievement of scientific degree of Candidate of Medical Science in specialty 14.01.02 “Internal diseases” / O.V. Istomina. — Kharkiv, 2018. — 17 p.

21. Feschenko Ju.I. Chronic obstructive pulmonary disease: new shades of problem: Monograph / Ju.I. Feschenko, Ju.B. Tchaikovsky, M.M. Ostrovsky, O.I. Deltsova, S.B. Gerashchenko [et al.]. — Ivano-Frankivsk: SIMIK, 2016. — 397 p.

22. Goh R.I. Exploring the human diseasome network / R.I. Goh, I.G. Choi // Briefings in Functional Genomics. — 2012. — Vol. 11(6). — P. 533-542.

23. Hobbs B.D. Integrative genomics of chronic obstructive pulmonary disease / B.D. Hobbs, C.P. Hersh // Biochem. Biophys. Res. Commun. — 2014. — Vol. 452(2). — P. 276-286.

24. Lamontagne M. Genetic regulation of gene expression in the lung identifies CST3 and CD22 as potential genes for airflow obstruction / M. Lamontagne, W. Timens, K. Hao // Thorax. — 2014. — Vol. 69(11). — P. 997-1004.

25. Akramova E.G. Complex ultrasound and functional examination of the cardiovascular system in chronic obstructive pulmonary disease: The manuscript of dissertation on achievement of scientific degree of Doctor of Medical Science in specialty 14.01.13 “Radiation diagnostics, radiation therapy” / E.G. Akramova. — Moscow, 2014. — 39 p.

Similar articles

Age-related and gender features of circulating immune complexes and lipid metabolism in inflammatory bowel diseases
Authors: M.V. Stoikevych, I.A. Klenina, O.M. Tatarchuk, V.A. Karachinova, N.S. Fedorova
SІ “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019
Date: 2019.05.06
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Morphofunctional Сhanges of Gallbladder and Biochemical Parametеrs of Lipid Metabolism in Children with Liver Steatosis
Authors: S.O. Babii, N.Yu. Zavgorodnya, I.S. Konenko
SI «Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medicine Sciences of Ukraine», Dnipro, Ukraine

"Child`s Health" 8 (76) 2016
Date: 2017.02.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue