Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №1(96), 2019

Back to issue

Non-invasive cardiac output monitoring in patients with polytrauma

Authors: Матолінець Н.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Стандартом оцінки параметрів центральної гемодинаміки й відповіді на інфузійну терапію вважають моніторинг серцевого викиду. Інноваційна технологія неінвазивного розрахункового безперервного вимірювання серцевого викиду (Estimated Continuous Cardiac Output — esCCO) дозволяє вимірювати його в online-режимі й може забезпечувати покращений моніторинг гемодинамічного статусу пацієнтів. Мета: оцінити ефективність і доцільність неінвазивного безперервного моніторингу серцевого викиду за допомогою технології esCCO у пацієнтів у гострому періоді політравми. Матеріали та методи. Наведені дані клінічного обстеження й лікування 40 пацієнтів із політравмою, доставлених у відділення анестезіології й інтенсивної терапії КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова». У 20 пацієнтів 1-ї групи, окрім визначення рутинних параметрів, проводили моніторинг показників центральної гемодинаміки за допомогою модуля esCCO, інтегрованого в монітор Life Scope (Nihon Kohden, Японія). У 2-й (контрольній) групі (n = 20) для порівняльного аналізу реєстрували тільки традиційні показники — артеріальний тиск (АТ), електрокардіограму, сатурацію крові (SpO2) — за допомогою багатофункціональних моніторів Philips IntelliVue (MP20), виконували стандартні лабораторні аналізи. Результати. З першої по другу добу в обох групах пацієнтів спостерігались статистично значущі зміни лабораторних показників: рівень гематокриту знижувався з 32,0 ± 1,0 % до 29,0 ± 0,8 % (р < 0,01); вміст гемоглобіну знижувався в середньому з 91,5 ± 2,1 г/л до 87,0 ± 1,9 г/л (р < 0,05); рівень лейкоцитів зростав у середньому з (9,8 ± 0,4) • 106 до (12,0 ± 0,5) • 106 (р < 0,001). Ці зміни свідчать про розвиток анемії, системної запальної реакції, що має суттєвий вплив на реологічні властивості крові й гемодинаміку. У пацієнтів 1-ї групи визначалися стабільні показники АТ (систолічний АТ — 122,9 ± 6,2 мм рт.ст., діастолічний АТ — 69,7 ± 2,3 мм рт.ст.) порівняно з контрольною групою (систолічний АТ — 112,2 ± 5,9 мм рт.ст., діастолічний АТ — 67,5 ± 2,1 мм рт.ст.). У хворих 1-ї групи спостерігалося зменшення обсягу інфузійної терапії на 13,5 % і зниження на 11,5 % ранніх ускладнень порівняно з пацієнтами контрольної групи. Висновки. Ми встановили, що в умовах гострого періоду політравми на фоні загальної запальної відповіді організму розвиваються реологічні зміни, що потенціюють недостатність кровообігу. Неінвазивний моніторинг показників центральної гемодинаміки за допомогою модуля esCCO є простим та інформативним методом, що дозволяє ефективно прискорити оптимізацію гемодинамічного статусу пацієнтів при політравмі.

Актуальность. Стандартом оценки параметров центральной гемодинамики и ответа на инфузионную терапию принято считать мониторинг сердечного выброса. Инновационная технология неинвазивного расчетного непрерывного измерения сердечного выброса (Estimated Continuous Cardiac Output — esCCO) позволяет измерять его в online-режиме и может обеспечивать улучшенный мониторинг гемодинамического статуса пациентов с политравмой. Цель: оценить эффективность и целесообразность неинвазивного непрерывного мониторинга сердечного выброса с помощью технологии esCCO у пациентов в остром периоде политравмы. Материалы и методы. Приведены данные клинического обследования и лечения 40 пациентов с политравмой, доставленных в отделение анестезиологии и интенсивной терапии КНП «Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львова». У 20 пациентов 1-й группы, кроме определения рутинных параметров, проводили мониторинг показателей центральной гемодинамики с помощью модуля esCCO, интегрированного в монитор Life Scope (Nihon Kohden, Япония). Во 2-й (контрольной) группе (n = 20) для сравнительного анализа регистрировали только традиционные показатели — артериальное давление (АД), электрокардиограмму, сатурацию крови (SpO2) — с помощью многофункциональных мониторов Philips IntelliVue (MP20), выполняли стандартные лабораторные анализы. Результаты. С первых по вторые сутки в обеих группах пациентов наблюдались статистически значимые изменения лабораторных показателей: уровень гематокрита снижался с 32,0 ± 1,0 % до 29,0 ± 0,8 % (р < 0,01); содержание гемоглобина крови снижалось в среднем с 91,5 ± 2,1 г/л до 87,0 ± 1,9 г/л (р < 0,05); уровень лейкоцитов возрастал в среднем с (9,8 ± 0,4) • 106 до (12,0 ± 0,5) • 106 (р < 0,001). Эти изменения свидетельствуют о развитии анемии и системной воспалительной реакции в остром периоде после травмы, что оказывает существенное влияние на реологические свойства крови и гемодинамику. У пациентов 1-й группы отмечались стабильные показатели АД (систолическое АД — 122,9 ± 6,2 мм рт.ст., диастолическое АД — 69,7 ± 2,3 мм рт.ст.) по сравнению с контрольной группой (систолическое АД — 112,2 ± 5,9 мм рт.ст., диастолическое АД — 67,5 ± 2,1 мм рт.ст.). У больных 1-й группы наблюдалось уменьшение объема инфузионной терапии на 13,5 % и снижение на 11,5 % ранних осложнений по сравнению с пациентами контрольной группы. Выводы. Мы установили, что в условиях острого периода политравмы на фоне системного воспалительного ответа организма развиваются реологические изменения, которые потенцируют недостаточность кровообращения. Неинвазивный мониторинг показателей центральной гемодинамики с помощью модуля esCCO является простым и информативным методом, позволяющим эффективно ускорить оптимизацию гемодинамического статуса пациентов при политравме.

Background. Cardiac output monitoring is considered to be a standard for evaluation of central hemodynamic parameters and response to fluid therapy. Innovative technology for non-invasive estimated continuous cardiac output (esCCO) allows measure it in on-line mode, which is designed to enhance monitoring of patients’ hemodynamic status. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness and expediency of non-invasive continuous monitoring of cardiac output using esCCO technology in polytrauma patients during the acute stage. Materials and methods. Data from clinical examination and treatment of 40 patients with polytrauma who were admitted to the intensive care unit of Lviv Municipal Clinical Emergency Hospital are presented. In addition to routine measurements, central hemodynamic parameters were monitored in 20 patients from group 1 using the esCCO integrated into the Life Scope monitor (Nihon Kohden, Japan). In the control group (n = 20), only traditional indexes such as non-invasive blood pressure (BP), electrocardiogram, hemoglobin oxygen saturation (SpO2) were registered using multifunctional Philips IntelliVue (MP20) monitors, and standard laboratory tests were conducted for the comparative analysis. Results. From the first to the second day in both groups, statistically significant changes in laboratory tests were observed: the level of hematocrit decreased from 32.0 ± 1.0 % to 29.0 ± 0.8 % (p < 0.01); the hemoglobin content reduced from 91.5 ± 2.1 g/l to 87.0 ± 1.9 g/l (p < 0.05) on average; the leukocyte count increased from (9.8 ± 0.4) • 106 to (12.0 ± 0.5) • 106 (р < 0.001) on average. These changes indicate the development of anemia, systemic inflammatory reaction that has a significant effect on the rheological properties of the blood and hemodynamics. Stable blood pressure parameters were registered in patients from group 1 (systolic BP 122.9 ± 6.2 mm Hg, diastolic BP 69.7 ± 2.3 mm Hg) compared to the control group (systolic BP 112.2 ± 5.9 mmHg, diastolic BP 67.5 ± 2.1 mmHg). The decrease in the volume of infusion therapy by 13.5 % and of early complications by 11.5 % was observed in patients from group 1 compared to the controls. Conclusions. We have established that in the state of traumatic shock with a following systemic inflammatory reaction, rheological changes that potentiate hemodynamic insufficiency occur. EsCCO is a simple non-invasive monitoring method, which provides an opportunity to accelerate the optimization of patient’s hemodynamic status in polytrauma.


Keywords

серцевий викид; моніторинг гемодинаміки; політравма

сердечный выброс; мониторинг гемодинамики; политравма

cardiac output; hemodynamic monitoring; polytrauma


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Injuries and violence: the facts 2015 / World Health Organization, 2015. — https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/; https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/

2. Устінов О.В. Травматизм — головна причина смерті серед молоді та людей віком до 40 років? [Електронний ресурс]. — 2017. — https://www.umj.com.ua/article/114805/travmatizm-golovna-prichina-smerti-sered-molodi-ta-lyudej-vikom-do-40-rokiv

3. Feliciano D.V., Mattox K.L., Moore E.E. Trauma. — NY: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009.

4. Cecconi M. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine / Cecconi M., De Backer D., Antonelli M., Beale R. [et al.] // Intensive Care Med. — 2014. — 40(12). — Р. 1795-815. doi: 10.1007/s00134-014-3525.

5. Pinsky M.R., Payen D. Functional Hemodynamic Monitoring (Update in Intensive Care Medicine). — Springer, 2005.

6. Hemodynamic Monitoring in practice Intensive Care Unit / І.А. Iovenko, Yu.Yu. Kobelyatsky, A.V. Tsarev, E.A. Kuzmova, A.M. Mashin // Медицина невідкладних станів. — 2016. — № 5(76). DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.5.76.2016.76433

7. Vincent J.L. Clinical review: Update on hemodynamic monitoring — a consensus of 16 / J.L. Vincent, А. Rhodes, А. Perel, G.S. Martin [et al.] // Crit. Care. — 2011. — № 15(4). — P. 229-235.

8. A Novel Technology to Non-Invasively Measure Continuous Cardiac Output from ECG and SpO2 [Internet resourse]. — Mode of acsess: http://www.nihonkohden.de/uploads/media/esCCO_Info_Vol.1_10.pdf.

9. The next generation of non-invasive hemodynamics monitoring [Internet resourse]. — 2012. — Mode of acsess: http://www.nihonkohden.de/uploads/media/esCCO_Info_Vol.2_09.pdf.

10. Hemodynamic monitoring: To calibrate or not to calibrate? Part 1 — Calibrated techniques / Y. Peeters, J. Bernards, M. Mekeirele, B. Homann, M. De Raes, Manu L.N.G. Malbrain // Anaesthesiol. Intensive Ther. — 2015. — № 47(5). — Р. 487-500.

11. Hemodynamic monitoring: To calibrate or not to calibrate? Part 2 — Non-calibrated techniques / J. Bernards, M. Mekeirele, B. Hoffmann, Y. Peeters, M. De Raes, Manu L.N.G. Malbrain // Anaesthesiol. Intensive Ther. — 2015. — № 47(5). — Р. 501-516.

12. Demetrios Sirounis Assessment of adequacy of volume resuscitation / J.H. Boyd // Current Opinion in Critical Care: Post Author Corrections. — July 29, 2016.

13. Multicenter study verifying a method of noninvasive continuous cardiac output measurement using pulse wave transit time: a comparison with intermittent bolus thermodilution cardiac output / Yamada T., Tsutsui M., Sugo Y., Sato T., Akazawa T., Sato N., Yamashita K., Ishihara H., Takeda J. // Anesthesia and analgesia. — 2012. — 115(1). — Р. 82-7. DOI: 10.1213/ANE.0b013e31824e2b6c.

14. Comparison of esCCO and transthoracic echocardiography for non-invasive measurement of cardiac output intensive care / В. Bataille, M. Bertuit, M. Mora [et al.] // Br. J. Anaesth. — 2012. — № 109(6). — Р. 879-86.

15. Yastrebov S. A simplified approach for avaluating haemodinamic state in ICU with Echocardiography [Electron resours]. — https://intensivecarenetwork.com/echo-for-shock-haemodynamics/ assessed 2/12/2018.

16. Hironori Ishihara. Impact of changes in systemic vascular resistance on a novel non-invasive continuous cardiac output measurement system based on pulse wave transit time: a report of two cases / Hironori Ishihara, Masato Tsutsui // Journal of Clinical Monitoring and Computing. — 2014. — Vol. 28, Issue 4. — Р. 423-427.

17. Perioperative cardiovascular monitoring of high-risk patients: a consensus of 12 / Vincent J.L., Pelosi P., Pearse R. [et al.] // Crit. Care. — 2015. — № 8(19). — P. 224.

18. Harbrecht B.G. Inflammation and the host response to injury, a large-scale collaborative project: patient-oriented research core-standard operating procedures for clinical care: VI / Harbrecht B.G., Minei J.P., Shapiro M.B., Nathens A.B., Moore E.E., West M.A., Bankey P.E., Cuschieri J., Johnson J.L., Maier R.V. et al. // The Journal of trauma. — 2007. — № 63(3). — Р. 703-708.

19. Pop G.A.M. The clinical significance of whole blood viscosity in (cardio)vascular medicine / G.A.M. Pop, D.J. Duncker, M. Gardien, P. Vranckx, S. Versluis, D. Hasan, C.J. Slager Neth // Heart J. — 2002. — 10(12). — Р. 512-516. PMCID: PMC2499821

20. Teylor B.S., Harbrecht B.G. The physiologic response to injury // Peitzman A.B., Rhodes М., Schwab C.W. et al. The Trauma Manual. — 2nd ed. — Philadelphia: Lippincott; Williams and Wilkins, 2002. — Р. 17-20.

21. Cherpanath T.G. Predicting Fluid Responsiveness by Passive Leg Raising: A Systematic Review and Meta-Analysis of 23 Clinical Trials / Cherpanath T.G., Hirsch А., Geerts А., Bart F. [et al.] // Critical Care Medicine. — 2016. — Vol. 44 (Is. 5). — Р. 981-991.

22. Van Genderen M.E. Peripheral perfusion index as an early predictor for central hypovolemia in awake healthy volunteers / Van Genderen M.E., Bartels S.A., Lima A., Bezemer R., Ince C., Bakker J., van Bommel J. // Journal Anesthesia & Analgesia. — 2013. — № 116. —Р. 351-356.

23. Critical care considerations in the management of the trauma patient following initial resuscitation / R.F. Shere-Wolfe, S.M. Galvagno, T.E. Grissom // Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. — 2012. — 20. — Р. 68. doi: 10.1186/1757-7241-20-68

Similar articles

Hemodynamic Monitoring in Practice of Intensive Care Unit
Authors: Йовенко И.А., Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В., Кузьмова Е.А., Машин А.М. - КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина; ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
"Emergency medicine" 5 (76) 2016
Date: 2016.09.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
The role of monitoring of hemodynamics and assessment of oxygen transport function in patients in the acute period of severe polytrauma
Authors: Матолінець Н.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Non-Invasive Hemodynamic Monitoring esCCO during Anesthetic within Laparoscopic Cholecystectomy
Authors: Кобеляцкий Ю.Ю., Машин А.М., Царев А.В., Йовенко И.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина; КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина
"Emergency medicine" 5 (76) 2016
Date: 2016.09.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Intensive care of severe and fulminant meningococcal disease in children
Authors: Георгіянц М.А., Корсунов В.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" 3 (82) 2017
Date: 2017.06.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue