Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №1(96), 2019

Back to issue

Low-dose (5 mg) hyperbaric bupivacaine for unilateral spinal anesthesia in arthroscopic knee surgeries

Authors: Тютюнник А.Г., Панченко Г.В., Царев А.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Одностороння спінальна анестезія із застосуванням малих доз місцевих анестетиків є недорогою, ефективною та швидко проводимою методикою. Особливе значення при односторонньому блоці надається запобіганню гіпотензії, контролю рівня й тривалості блока, що може бути досягнуто застосуванням малої дози місцевого анестетика. Продовжується пошук ефективної та безпечної малої дози гіпербаричного бупівакаїну при проведенні артроскопічних операцій на колінному суглобі із можливістю швидкої та надійної виписки. Мета: оцінка ефективності й безпеки односторонньої спинальної анестезії малою дозою (5 мг) гіпербаричного бупівакаїну при артроскопічних операціях на колінному суглобі із можливістю швидкої та надійної виписки. Матеріали та методи. Тридцять хворих, запланованих на проведення артроскопічних операцій на колінному суглобі, були розподілені на 2 групи по 15 хворих. У групі 1 була проведена одностороння спінальна анестезія із застосуванням стандартної дози (7,5 мг) гіпербаричного бупівакаїну, у групі 2 — одностороння спінальна анестезія із застосуванням 5 мг гіпербаричного бупівакаїну. Досліджувались характеристики блока, частота розвитку побічних явищ і можливості виписки. Результати. Збільшувалась частота отримання сенсорного блоку на рівні T12 у групі 2. При цьому не відзначалося отримання сенсорного блоку на рівні Т10–T8 на стороні, яка оперувалася, а також не було виявлено розвитку двостороннього сенсорного та моторного блоку в групі 2. Не було виявлено розвитку гіпотензії та брадикардії в обох групах. Більш швидке відновлення можливості ходьби (145,6 ± 21,7 порівняно з 180,3 ± 24,7 хв, p < 0,05, у групі 2 та 1 відповідно) та самостійного сечовиділення (151,9 ± 23,2 порівняно з 275,4 ± 32,5 хв, p < 0,05, у групі 2 та 1 відповідно) дозволило забезпечити можливість більш швидкої виписки пацієнтів (166,7 ± 28,1 порівняно з 317,5 ± 33,9 хв, p < 0,05, у групі 2 та 1 відповідно). Висновки. Одностороння спінальна анестезія із застосуванням малої дози (5 мг) гіпербаричного бупівакаїну може ефективно та безпечно застосовуватися при артроскопічних операціях на колінному суглобі та забезпечити швидку та безпечну виписку з лікарні.

Актуальность. Односторонняя спинальная анестезия с использованием малых доз местных анестетиков является недорогой, эффективной и быстро проводимой методикой. Особое значение при одностороннем блоке придается предотвращению гипотензии, контролю уровня и продолжительности блока, что может быть достигнуто применением малой дозы местного анестетика. Продолжается поиск эффективной и безопасной малой дозы гипербарического бупивакаина при проведении артроскопических операций на коленном суставе с возможностью быстрой и надежной выписки. Цель: оценка эффективности и безопасности односторонней спинальной анестезии малой дозой (5 мг) гипербарического бупивакаина при артроскопических операциях на коленном суставе с возможностью быстрой и надежной выписки. Материалы и методы. Тридцать пациентов, запланированных на проведение артроскопических операций на коленном суставе, были распределены на 2 группы по 15 человек. В группе 1 применялась спинальная анестезия с использованием стандартной дозы (7,5 мг) гипербарического бупивакаина, в группе 2 — односторонняя спинальная анестезия с использованием малой дозы (5 мг) гипербарического бупивакаина. Проводилось изучение характеристики блока, частоты развития побочных явлений и возможности выписки. Результаты. Увеличивалась частота получения сенсорного блока на уровне T12 в группе 2. При этом не отмечалось получение сенсорного блока на уровне Т10–T8 на оперируемой стороне, также не было обнаружено развитие двустороннего сенсорного и моторного блока в группе 2. Не было выявлено развития гипотензии и брадикардии в обеих группах. Более быстрое восстановление возможности ходьбы (145,6 ± 21,7 в сравнении с 180,3 ± 24,7 мин, p < 0,05, в группе 2 и 1 соответственно) и самостоятельного мочеиспускания (151,9 ± 23,2 в сравнении с 275,4 ± 32,5 мин, p < 0,05, в группе 2 и 1 соответственно) позволило обеспечить возможность более быстрой выписки пациентов (166,7 ± 28,1 в сравнении с 317,5 ± 33,9 мин, p < 0,05, в группе 2 и 1 соответственно). Выводы. Односторонняя спинальная анестезия с использованием малой дозы (5 мг) гипербарического бупивакаина может эффективно и безопасно использоваться при артроскопических операциях на коленном суставе и обеспечивать быструю и надежную выписку из больницы.

Background. In the last two decades, there has been a clear trend towards an increase in the number of outpatient operations in order to reduce the cost of treatment and reduce the length of the patient’s stay in the hospital. Arthroscopic knee surgery is one of these cases. Among the broad spectrum of techniques, spinal anesthesia (general anesthesia with propofol, fentanil, sevoflurane and laryngeal mask; nerve blocks) holds important but not the leading place. The ability of spinal anesthesia to provide sensory and motor blockade in conjunction with low cost and simplicity makes it indispensible. Arthroscopic knee surgery requires sensory block T12 for tourniquet use, second grade motor block for knee immobility and preservation of patient’s ability to communicate during the operation. Average dose of local anesthetics may lead to protracted blockade and development of adverse reactions which postpone hospital discharge. In order to increase safety, the unilateral spinal anesthesia is recommended. Unilateral spinal anesthesia with low-dose of local anesthetics is a cost-effective and rapidly performed anesthetic technique. In case of unilateral block, one should pay special attention for very slow rate of injection and keeping patient lying in lateral position for proper fixation of local anesthetic. Dose from 3 to 5 mg of hyperbaric bupivacaine is usually recommended. Prevention of hypotension, control of the level and duration of block may be achieved by using low-dose of local anesthetic. Search for effective and safe low-dose of hyperbaric bupivacaine for unilateral spinal anesthesia in arthroscopic knee surgery with fast and safe hospital discharge is continuing. Materials and methods. Thirty patients scheduled for arthroscopic knee surgery were divided into 2 groups. Before the procedure, patients were given normal saline 10 ml/kg for 15 min. During the operation, the saline solution was administered at 7 ml/kg/h. Subarachnoid space was accessed via a 25G Quincke spinal needle through L3–4 in the midline. In group 1 (n = 15), an average dose of hyperbaric bupivacaine (7.5 mg) for spinal anesthesia was injected over 3 min. Group 2 (n = 15) — low-dose of hyperbaric bupivacaine (5 mg) for spinal anesthesia was injected over 3 min. Patients were kept lying in lateral position for 20-minute fixation time. Upon achieving level T12 sensory blockade, patients were placed on their back and the operation started. Level of sensory and motor block on the operated and non-operated side, time to S2 regression, first time an analgetic was needed, walking time, voiding time, release time, quality of anesthesia, blood pressure, heart rate, postdural puncture headache, transient neurologic symptoms were evaluated. Data obtained during the study were evaluated using Microsoft Excel 2007 and Statistica 8.0. Results. The increase in obtaining sensory block level T12, without development of sensory block on the operation side at the level T10–T8, or bilateral sensory and motor block in group 2 was observed. There was no statistically significant difference in blood pressure and heart rate between the groups. Neither hypotension nor bradycardia was observed in both groups. Anesthesia was effective and didn’t require additional interventions in both groups. Quality of anesthesia was accessed as “very good” in all cases in both groups. There was no statistically significant difference in time to S2 regression between the groups. Faster restoration of ability to walk (180.3 ± 24.7 min vs 145.6 ± 21.7 min, p < 0.05, in groups 1 and 2, respectively) and voiding time (275.4 ± 32.5 min vs 151.9 ± 23.2 min, p < 0.05, in groups 1 and 2, respectively) with faster and safe hospital discharge criteria (317.5 ± 33.9 min vs 166.7 ± 28.1 min, p < 0.05, in groups 1 and 2, respectively) were observed in group 2. No cases of postdural puncture headache and transient neurologic symptoms were observed in both groups. Conclusions. Low-dose of hyperbaric bupivacaine (5 mg) for unilateral spinal anesthesia is effective and safe in arthroscopic knee surgery and can provide fast and safe hospital discharge.


Keywords

анестезія; колінний суглоб; артроскопія

анестезия; коленный сустав; артроскопия

anesthesia; knee joint; arthroscopy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Тютюнник А.Г. Однократная блокада бедренного нерва 0,25% бупивакаином при артроскопической пластике передней крестообразной связки коленного сустава / А.Г. Тютюнник // Медицина неотложных состояний. — 2015. — № 2. — С. 141-143.

2. Buttner B., Mansur A., Bauer M. et al. Unilateral spinal anesthesia: Literature review and recommendations // Anaesthesist. — 2016. — Vol. 65(11). — P. 847-865.

3. Macar J.S., Bawdane K.D., Patil R. Comparison of efficacy and safety of unilateral spinal anaesthesia with sequential combined spinal epidural anaesthesia for lower limb orthopaedic // Surgery J. Clin. Diagn. Res. — 2017. — Vol. 11(7). — P. 17-20. doi: 10.7860/JCDR/2017/26235.10215.

4. Diaz-Osuna V., Vilchez-Cavazos F., Palacios-Rios D. et al. Local anesthesia and sedation vs. spinal anesthesia for knee arthroscopy // Medicina Universitaria. — 2016. — Vol. 18(72). — P. 153-157.

5. Mulroy M.F., Larkin K.L., Hodqson P.S. et al. A comparison of spinal, epidural, and general anesthesia for outpatient knee arthroscopy // Anest. Analg. — 2000. — Vol. 91(4). — P. 860-864.

6. Taha A.M., Abd-Elmaksoud A.M. Arthroscopic medial meniscus trimming or repair under nerve blocks: Which nerves should be blocked? // Saudi J. Anaesth. — 2016. — Vol. 10(3). — P. 283-287.

7. Moosavi Tekye S.M., Alipour M. Comparison of the effects and complications of unilateral spinal anesthesia versus standard spinal anesthesia in lower-limb orthopedic surgery // Bras. J. Anesthesiol. — 2014. — Vol. 64(3). — Р. 173-6. doi: 10.1016/j.bjane.2013.06.014.

8. Wang W., Li Y., Sun A. et al. Determination of the median effective dose (ED50) of bupivacaine and ropivacaine unilateral spinal anesthesia: Prospective, double blinded, randomized dose-response trial // Anaesthesist. — 2017. — Vol. 66(12). — P. 936-943. doi: 10.1007/s00101-017-0370-9.

9. Sertoz N., Aysel I., Uyar M. The effects of sufentanil added to low-dose hyperbaric bupivacaine in unilateral spinal anaesthesia for outpatients undergoing knee arthroscopy // Agri. — 2014. — Vol. 26(4). — P. 158-164. doi: 10.5505/agri.2014.51422.

10. Teunkens A., Vermeulen K., Van Gerven E. et al. Comparison of 2-Chloroprocaine, Bupivacaine, and Lidocaine for Spinal Anesthesia in Patients Undergoing Knee Arthroscopy in an Outpatient Setting: A Double-Blind Randomized Controlled Trial // Reg. Anesth. Pain Med. — 2016. — Vol. 41(5). — P. 576-583. doi: 10.1097/AAP.0000000000000420.

11. Lemoine A., Mazoit J.X., Bonnet F. Modelling of the optimal bupivacaine dose for spinal anaesthesia in ambulatory surgery based on data from systematic review // Eur. J. Anaesthesiol. — 2016. — Vol. 33(11). — P. 846-852.

12. Memary E., Mirkheshti A., Jabbari Moghaddam M. et al. Comparison of the effects of pre-anesthetic administration of normal saline, ringer and voluven on the spread of sensory block with hyperbaric bupivacaine spinal anesthesia // Anesth. Pain Med. — 2014. — Vol. 4(2). — P. 17939. doi: 10.5812/aapm.17939.

13. Bergmann I., Hesjedal B., Crozier T.A. et al. Selective unilateral spinal anaesthesia for outpatient knee arthroscopy using real-time monitoring of lower limb sympathetic tone // Anaest. Intensive Care. — 2015. — Vol. 43(3). — P. 351-356.

Similar articles

Restrictive (5 ml/kg) and liberal (10 ml/kg) preload in unilateral spinal anesthesia  with low-dose hyperbaric bupivacaine (5 mg) for arthroscopic knee surgery
Authors: Тютюнник А.Г., Кобеляцкий Ю.Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

"Emergency medicine" №7(102), 2019
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Experience of using unilateral spinal anesthesia in urgent surgery
Authors: Бурцев Д., Малюк Ю., Новиков С., Петрашенок Е., Кобеляцкий Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Бупивакаин для региональной анестезии: обзор литературы и собственный опыт
Authors: Коломаченко В.И., Кривобок В.И., Фесенко В.С. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
"Emergency medicine" 7 (54) 2013
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue