Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний неврологічний журнал №1 (103), 2019

Повернутися до номеру

Досвід впровадження та застосування методу професора Козявкіна в Україні та світі

Автори: Качмар О.О.(1), Волошин Б.Д.(2), Волошин Т.Б.(1), Танчина Г.О.(1)
(1) — Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець, Україна
(2) — Реабілітаційний центр «Еліта», м. Львів, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Одним із порівняно нових методів реабілітації пацієнтів з дитячим церебральним паралічем є система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, відома також як метод професора Козявкіна, названа так за ім’ям її автора. В основі системи реабілітації лежить полімодальний підхід із застосуванням різнобічних методів впливу на пацієнта. Шляхом стимуляції компенсаторних можливостей дитячого організму та активування пластичності мозку ця система створює в організмі дитини новий функціональний стан, що відкриває можливості для швидшого моторного та психічного розвитку дитини. Результативність та ефективність нової технології реабілітації сприяла міжнародному визнанню цього методу. Він упроваджений та успішно використовується не лише в Україні, але й у низці країн світу. Протягом останніх майже 30 років за методом професора Козявкіна пройшли курс лікування понад 74 000 пацієнтів із 63 країн світу. Система реабілітації динамічно удосконалюється та розширюється завдяки інтенсивній та ґрунтовній науковій роботі, що традиційно пов’язана з лікувальним процесом. Сформована за довгі роки дослідницької та практичної роботи трускавецька школа реабілітації широко відома в Україні і світі. Усі лікувальні установи, де використовується метод професора Козявкіна, впровадили та дотримуються міжнародних стандартів якості у сфері профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації. Колектив Міжнародної клініки відновного лікування відкритий до співпраці, обміну досвідом, навчання фахівців та проведення спільних наукових досліджень.

Одним из сравнительно новых методов реабилитации пациентов с детским церебральным параличом является система интенсивной нейрофизиологической реабилитации, известная также как метод профессора Козявкина, названная так по имени ее автора. В основе системы реабилитации лежит полимодальный подход с использованием разносторонних методов влияния на пациента. Путем стимуляции компенсаторных возможностей детского организма и активации пластичности мозга эта система создает в организме ребенка новое функциональное состояние, что открывает возможности для скорейшего моторного и психического развития ребенка. Результативность и эффективность новой технологии реабилитации способствовала международному признанию этого метода. Он внедрен и успешно используется не только в Украине, но и в ряде стран мира. В течение последних почти 30 лет по методу профессора Козявкина прошли курс лечения более 74 000 пациентов из 63 стран мира. Система реабилитации динамично усовершенствуется и расширяется благодаря интенсивной и основательной научной работе, которая традиционно связана с лечебным процессом. Сформированная за долгие годы исследовательской и практической работы трускавецкая школа реабилитации широко известна в Украине и мире. Все лечебные учреждения, где используется метод профессора Козявкина, внедрили и придерживаются международных стандартов качества в сфере профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации. Коллектив Международной клиники восстановительного лечения открыт к сотрудничеству, обмену опытом, обучению специалистов и проведению совместных научных исследований.

One of the relatively new methods for rehabilitation of the children with infantile cerebral paralysis is a system of intensive neurophysiologic rehabilitation known as the method of Professor Koziavkin. This system is based on multiple approach using various techniques impacting a patient. The system contributes to create a new functional state in a child by stimulating compensation abilities of a child’s organism and activating brain plasticity that opens the door to faster motor and mental development of a child. The inferiority and effectiveness of a new technique ensures international recognition of this me-thod. It has been implemented and usefully employed not only in Ukraine but internationally as well. Over last 30 years more than 74,000 patients from 63 countries were cured using Koziavkin’s method. The rehabilitation method is dynamically developing and is widely spread due to the intensive and solid scientific work, traditionally associated with direct cure. Research and practical experience of Truskavet School of Rehabilitation has ben accumulated for a long period and is known both in Ukraine and other countries. All health-care centers using Koziavkin’s method implemented international quality standards for prevention, diagnosis, treatment and medical rehabilitation and maintain them. The group of International Rehabilitation Clinic is open for cooperation, sharing experiences, training professionals and performing common scientific researches.


Ключові слова

церебральний параліч; реабілітація; мануальна терапія; неврологія

церебральный паралич; реабилитация; мануальная терапия; неврология

cerebral palsy; rehabilitation; manual therapy; neurology

Допомога хворим з органічними ураженнями нервової системи є важливим завданням медичної реабілітації. В Україні загальна чисельність дітей-інвалідів у 2017 році становила 159 тисяч осіб, або 2,08 % від загальної кількості [1]. Серед них понад третину становлять діти із захворюваннями нервової системи, в тому числі з дитячим церебральними паралічем (ДЦП). У світі поширеність ДЦП, за даними ґрунтовного метааналізу публікацій, становить 2,11 на 1000 дітей, народжених із 1985 року [2].
Термін «дитячий церебральний параліч» охоплює групу захворювань, які проявляються порушеннями рухів та постави, що викликають обмеження активності людини, і спричинені непрогресуючим ураженням мозку на ранніх етапах його розвитку [3]. ДЦП є найпоширенішим руховим розладом серед дітей і зустрічається приблизно у 2,5 на 1000 новонароджених. Кожна п’ята дитина з ДЦП має виражену затримку розумового розвитку й не може самостійно пересуватися [4].
Діти з церебральними паралічами суттєво різняться за рівнем моторного, психічного та соціального розвитку. Це не є дивним, оскільки ДЦП можуть спричиняти різні фактори. У даний час налічуються сотні різних етіологічних факторів та факторів ризику, що й обумовлюють поліморфізм клінічних проявів хвороби [5, 6]. Оскільки кожен пацієнт є особливим, не може існувати лише один, універсальний метод реабілітації [7, 8]. Найбільш відомими на даний час є методи рефлекс-локомоції за Войтою [9], кондуктивної педагогіки за Петьо [10], нейророзвиваюча, або Бобат-терапія [11], методика патернінгу Домана — Делакато [12] тощо. На жаль, застосування лише традиційних методів терапії далеко не в усіх випадках дозволяє досягнути бажаних результатів. Тільки поєднання лікувальних впливів різних модальностей може забезпечити бажаний результат [13].
Одним із таких багатокомпонентних методів реабілітації пацієнтів із дитячим церебральним паралічем є система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР), відома також як метод професора Козявкіна, названа так за ім’ям її автора [14]. Шляхом стимуляції компенсаторних можливостей дитячого організму та активування пластичності мозку ця система створює в організмі дитини новий функціональний стан, що відкриває можливості для швидшого моторного та психічного розвитку дитини. Різносторонні лікувальні впливи цього методу, що взаємно доповнюють та посилюють один одного, спрямовані на досягнення основної мети реабілітації — покращення якості життя пацієнтів.

Основи системи інтенсивної реабілітації

Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації складається з двох підсистем — інтенсивної корекції та стабілізації та потенціювання ефекту. Інтенсивна корекція проводиться в умовах реабілітаційної клініки й триває протягом двох тижнів. У період стабілізації та потенціювання ефекту лікування продовжується, згідно з рекомендаціями, в домашніх умовах [15]. Цей період триває 6–12 місяців, після чого хворий запрошується на повторний курс інтенсивної корекції (рис. 1).
Патогенез дії системи реабілітації ще до кінця не вивчений. Однією з робочих гіпотез патогенезу дії системи реабілітації є шлях комплексної стимуляції компенсаторних можливостей організму й активації пластичності мозку дитини, при цьому формується корково-підкіркова й спінальна домінанта, що сприяє de novo розвитку моторного і психічного стану дитини [16].
В основі системи реабілітації лежить полімодальний підхід із застосуванням різнобічних методик, що доповнюють та потенціюють одна одну. Основний комплекс лікувальних заходів складається з біомеханічної корекції хребта, мобілізації суглобів кінцівок, рефлексотерапії, мобілізуючої гімнастики, спеціальної системи масажу, ритмічної гімнастики, апітерапії та механотерапії (рис. 2) [17]. Тривалість щоденної програми становить приблизно 4 години. Усі заняття та процедури проводяться тренованими та сертифікованими спеціалістами. 
Оригінальна методика полісегментарної біомеханічної корекції хребта, розроблена проф. В.І. Козявкіним, є основою системи нейрореабілітації. Вона спрямована на усунення функціональних блокад хребцево-рухових сегментів та відновлення нормальної рухливості суглобів хребта, що дає можливість зменшити прояви дизрегуляції нервової системи на різних рівнях чутливих та рухових систем. Корекція хребта проводиться після мануальної діагностики та відповідної підготовки послідовно у всіх відділах хребта — поперековому, грудному та шийному. У поперековому відділі маніпуляція проводиться одномоментно на всіх заблокованих сегментах хребта, при цьому застосовується розроблена методика ротації назад. Корекція блокованих сегментів грудного відділу здійснюється спеціальними імпульсними методиками послідовно згори донизу на фазі видиху. Корекція шийного відділу здійснюється із застосуванням руху по складній траєкторії, що забезпечує одномоментний вплив на заблоковані сегменти. При наявності блокад ілеосакрального зчленування застосовуються імпульсні методики мобілізації. Паралельно використовуються спеціальні прийоми релаксації м’язів.
Створений у результаті застосування СІНР новий функціональний стан, на фоні нормалізації м’язового тонусу, відновлення рухливості суглобів, покращення трофіки та циркуляції крові, відкриває принципово нові можливості для розвитку дитини та підвищує результативність застосування інших методик реабілітації.

Історія створення та розвитку методу реабілітації

Історія створення та розвитку нової технології медичної реабілітації охоплює більше як чверть століття. Основа системи реабілітації — методика біомеханічної корекції хребта була розроблена ще у 80-х роках минулого століття. Автор системи, лікар-невролог Володимир Козявкін, працюючи з пацієнтами з ураженнями нервової системи та патологією хребта, застосовував методи мануальної терапії. Багаторічний досвід роботи дозволив виявити, що проведення певних прийомів мобілізації хребта супроводжувалося в пацієнтів нормалізацією м’язового тонусу.
Цей практичний досвід підштовхнув до застосування біомеханічної корекції хребта (мануальної терапії) для нормалізації м’язового тонусу в дітей із різними формами церебральних паралічів. Проте анатомо-фізіологічні особливості дитячого хребта не дозволяли механістично перенести методики класичної мануальної терапії у педіатричну практику. Тому була створена оригінальна техніка полісегментарної біомеханічної корекції хребта, адаптована до дитячого організму.
Уперше про ефективність нового методу реабілітації були зроблені доповіді в 1989 році на конгресі мануальних терапевтів у Лондоні та на Всесоюзній науково-практичній конференції з дитячої неврології та психіатрії у Вільнюсі [18]. Нова методика реабілітації викликала інтерес медиків та науковців Радянського Союзу. Цього ж року медична комісія 18-ї клінічної лікарні м. Москви під керівництвом проф. К.А Семенової, обстеживши групу пацієнтів, підтвердила створення принципово нового напрямку реабілітації хворих на ДЦП.
Позитивні висновки щодо ефективності нового методу реабілітації отримано ще в 1993 році від багатьох провідних неврологів та реабілітологів Німеччини, зокрема проф. Г. Матіуса, а також проф. Г. фон Фоса, одного із співорганізаторів та засновників ідеї проведення українсько-баварських симпозіумів [19–21]. Результативність та ефективність нової технології реабілітації сприяла визнанню цього методу не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Описуючи сучасні консервативні методики лікування хворих на дитячий церебральний параліч, відомий німецький ортопед професор Фріц Нітард в енциклопедичному виданні з дитячої ортопедії (1997) відносить метод В.І. Козявкіна до чотирьох найефективніших методів лікування цієї складної патології у світі [22].
Динамічний розвиток та удосконалення системи реабілітації обумовлені постійною і ґрунтовною науковою роботою, що традиційно пов’язана з лікувальним процесом. Дослідження колективу спрямовані в першу чергу на поглиблене вивчення особливостей застосування різних методів реабілітації пацієнтів з органічними ураженнями нервової системи, а також на творчий розвиток та удосконалення системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Сформована за довгі роки дослідницької та практичної роботи, трускавецька школа реабілітації відома не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу.
У 1996 році для розширення спектра наукових досліджень та удосконалення методу реабілітації був створений Інститут проблем медичної реабілітації, на базі якого відкрилася філія кафедри медичної реабілітації Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. У 1999 році розпочато проведення циклів тематичного удосконалення лікарів «Нові технології в медичній реабілітації». За цей період сотні лікарів ознайомилися з основами системи реабілітації та особливостями проведення реабілітологічної діагностики.
За матеріалами досліджень членами наукового колективу клініки захищено 8 дисертацій, у тому числі кандидатська [23] та докторська дисертації [24] автора системи реабілітації Володимира Козявкіна.
Наукова та практична діяльність колективу відзначена багатьма нагородами. За видатні досягнення в наукових дослідженнях в 1999 році групі науковців та лікарів, які займалися удосконаленням та впровадженням нового методу реабілітації під керівництвом професора В.І. Козявкіна, була присвоєна Державна премія України в галузі науки і техніки. Цього ж року за цикл наукових праць «Органічні ураження нервової системи у дітей. Розробка і впровадження в практику нових методів діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації та соціальної адаптації» члени колективу були нагороджені дипломом лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. У серпні 2001 року за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку медичної науки, розроблення принципово нових методів лікування й реабілітації хворих з органічними ураженнями нервової системи указом Президента України професору Козявкіну В.І. присвоєно звання Героя України із врученням ордена Держави. У 2011 році за визначні досягнення у розвитку теорії та практики медичної реабілітації він був обраний членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України за спеціальністю «нейрореабілітологія». 
Для поширення передового досвіду, розвитку системи навчання та підтримки наукових досліджень за участю працівників клініки була створена Східно-Європейська академія дитячої інвалідності. Вона діє як регіональна філія Європейської академії дитячої інвалідності (European Academy of Childhood Disability) — найбільшої європейської мультидисциплінарної асоціації професіоналів, які працюють з неповносправними дітьми.
Поширення методу реабілітації в багатьох країнах світу ставить високі вимоги до підготовки фахівців. У жовтні 2017 року на базі Міжнародної клініки відновного лікування створено Навчальний та тренувальний центр, у якому іноземні спеціалісти/фізіотерапевти проходять дистанційний курс лекцій, а потім, під час очного циклу, здобувають навички практичної роботи за методом Козявкіна. Усі заняття ведуться англійською мовою. 

Наука та конференції

Наукові працівники клініки та практикуючі лікарі беруть участь у науковій роботі та виступають із доповідями на національних та міжнародних конгресах, конференціях та семінарах. Результати нашої діяльності відображені в численних монографіях, статтях та тезах виступів.
Метод Козявкіна був одним з основних питань, які обговорювалися на Міжнародній конференції з питань соціальної адаптації та повної інтеграції інвалідів в європейське суспільство, що проходила в березні 2009 року в Брюсселі в штаб-квартирі Європарламенту. Ця конференція проводилася під патронатом віце-президента Європейського парламенту пана Марека Сівеца, який особисто запросив професора В.І. Козявкіна представити українську технологію інтенсивної реабілітації. 
Цього ж року учасники конгресу Міжнародної асоціації дитячих неврологів (International Child Neurology Association — ICNA) проводили симпозіум «Інноваційні технології в медичній реабілітації» на базі Міжнародної клініки відновного лікування. Фахівці обговорили нові методи допомоги дітям із церебральними паралічами й ознайомилися з основами методу Козявкіна.
Важливою віхою в поширенні досвіду застосування методу Козявкіна було проведення міжнародного семінару «Методи лікування церебральних паралічів: глобальні принципи надання допомоги з позиції доказової медицини», який відбувся 5–7 вересня 2013 р. на Арабатській Стрілці, Херсонська область, Україна. Цей семінар спільно організували: проф. Володимир Козявкін, директор Міжнародної клініки відновного лікування, головний спеціаліст із медичної реабілітації МОЗ України; проф. Ганс Форссберг (Hans Forssberg), професор неврології Каролінського інституту, консультант з нейропедіатрії дитячого госпіталю ім. Астрід Ліндгрен, Стокгольм, Швеція, та проф. Діана Даміано (Diane L. Damiano), директор відділу функціональної та прикладної біомеханіки Клінічного центру Національного інституту здоров’я, Меріленд, США. У роботі семінару взяли участь провідні експерти в галузі розвиткової неврології з усього світу: США, Швеції, Канади, Австралії, Фінляндії, Нідерландів, Італії, Індії, Кенії, Уганди, Південної Кореї, з багатьох країн СНД — Росії, Молдавії, Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Узбекистану та українські фахівці з усіх обласних центрів. Основною темою семінару було визначення основних принципів оптимального надання допомоги дітям із церебральним паралічем у країнах із різним рівнем ресурсів [25].
У квітні 2018 року в Трускавці, на базі Міжнародної клініки відновного лікування, було проведено Міжнародну українсько-арабську конференцію [26]. Спів-організатором зустрічі був Медичний реабілітаційний центр «Кембридж» з Арабських Еміратів (Cambridge Medical & Rehabilitation Center) [27]. Доповіді на конференції показали високу ефективність методу реабілітації, арабські колеги підтвердили свою зацікавленість у співпраці.

Поширення методу Козявкіна в Україні та світі

Метод професора Козявкіна застосовується для надання допомоги пацієнтам з органічними ураженнями нервової системи як у медичних закладах України, так і в установах інших країн світу. 
У 1990 році для ширшого застосування нового методу реабілітації в Україні, у м. Львові, створено сучасний лікувально-реабілітаційний центр «Еліта», у якому основним методом реабілітації стала нова технологія лікування хворих на ДЦП. Центр приймає пацієнтів не тільки з України та Росії. Інформація про новий метод реабілітації поширилася й у країнах 
Європи. У 1991 році на курс реабілітації прибула перша група пацієнтів із Німеччини та Франції.
Позитивні стабільні результати лікування сприяли зростанню потоку пацієнтів із різних країн. Починаючи з 1993 року регулярно, двічі на місяць, спеціальним чартерним авіарейсом із Німеччини прибуває група пацієнтів на курс реабілітації за СІНР. У 1993 році постановою Кабінету Міністрів цей метод був офіційно визнаний в Україні і рекомендований для впровадження в практику лікувально-реабілітаційних закладів. 
Улітку 2003 року в екологічно чистій зоні Прикарпаття, на курорті Трускавець, почала роботу Міжнародна клініка відновного лікування, яка відкриває нові широкі можливості подальшого удосконалення та розвитку цієї системи реабілітації.
Подальший розвиток системи реабілітації підштовхнув до розширення спектра її компонентів та включення бальнеотерпаії та гідрокінезитерпаії в комплекс лікувальних заходів. Набирає оберти новий реабілітаційно-рекреаційний комплекс — «Інтермедікал ЕкоСіті», який знаходиться на березі Азовського моря, на Арабатській Стрілці, відомій своїми унікальними властивостями: сприятливим кліматом, розвинутою інфраструктурою, термальними мінеральними водами, лікувальними грязями та новими медичними технологіями.
Протягом останніх майже 30 років за методом професора Козявкіна лікувалися понад 74 000 пацієнтів із 63 країн, таких як Великобританія, США, Польща, Німеччина, Австрія, Голландія, Румунія, Росія, Королівство Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, ОАЕ, ПАР, Індія, Пакистан тощо [28–30].
Міжнародна клініка відновного лікування входить як в українську, так і в міжнародну асоціацію медичного туризму, місією яких є об’єднання можливостей державного та приватного сектора медицини України, передових зарубіжних клінік для надання пацієнтам якісного лікування світового рівня. Система реабілітації була представлена на багатьох національних та міжнародних конгресах та конференціях, зокрема Європейської академії дитячої інвалідності, Міжнародної асоціації дитячої неврології та багатьох інших.
Для підвищення комфорту іноземних пацієнтів та розширення спектра реабілітаційних заходів у серпні 2013 року в м. Ларнака, Кіпр, створена нова філія клініки — Інтернаціональна клініка медичної реабілітації, яка працює на базі клініки доктора Томазіса (Chr. Toumazis Physiotherapy Center of Rehabilitation and Acupuncture). Курси відновного лікування, що проводяться у філії клініки на Кіпрі, доповнені заняттями з гідрокінезитерапії. Ця процедура разом із сприятливими кліматичними умовами є одним із важливих доповнень системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації.
7 грудня 2017 року підписано договір про партнерство та відбулася церемонія офіційного відкриття Центру лікування та реабілітації за методом професора Козявкіна на базі Медичного реабілітаційного центру «Кембридж» (Cambridge Medical & Rehabilitation Center) в Об’єднаних Арабських Еміратах [31]. Даний центр є одним із провідних закладів надання допомоги у сфері медичної реабілітації в Об’єднаних Арабських Еміратах. Медична група центру «Кембридж», що працює за американськими стандартами, на даний час має філіали в декількох містах: Аль-Айні, Дубаї, Абу-Дабі [32].
Із 2011 року Міжнародна клініка відновного лікування впровадила та дотримується стандартів якості у сфері профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації та отримала міжнародний сертифікат якості ISO 9001:2008.
У 2017 році медична технологія «Метод професора Козявкіна» успішно пройшла міжнародну сертифікацію та була внесена в реєстр Європейської медичної асоціації (EMA) як краща медична практика. Передувало цій події нагородження преміями Rose of Paracelsus Award від European Medicines Agency (EMA) та European Business Assembly (EBA) за кращу медичну практику, які вручаються установам, що досягли чималого успіху в галузі охорони здоров’я, а також в організації, впровадженні та модернізації технологій з догляду та лікування хворих. Головні критерії, які беруться до уваги для визначення номінантів, це національна та міжнародна акредитація, сертифікація, місцеві програми медичної допомоги, загальна ефективність медичного закладу, рівень якості медичних послуг та їх результативність. 

Висновки

Описана в статті система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, відома також як метод професор Козявкіна, за тривалий час зарекомендувала себе важливим і ефективним методом реабілітації дітей із неврологічною патологією. 
Результативність та ефективність нової технології реабілітації сприяла визнанню цього методу не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Цей метод впроваджений та успішно використовується не лише в Україні, а й у низці країн світу. Протягом останніх майже 30 років за методом професора Козявкіна лікувалися понад 74 000 пацієнтів із 63 країн світу. 
Система реабілітації динамічно удосконалюється та розширюється завдяки інтенсивній та ґрунтовній науковій роботі, яка традиційно пов’язана з лікувальним процесом. Сформована за довгі роки дослідницької та практичної роботи трускавецька школа реабілітації широко відома в Україні і світі.
Усі лікувальні установи, де використовується метод професора Козявкіна, впровадили та дотримуються міжнародних стандартів якості у сфері профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації. Колектив Міжнародної клініки відновного лікування відкритий до співпраці, обміну досвідом, навчання фахівців та проведення спільних наукових досліджень.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.

Список літератури

1. Моісеенко Р.О., Гойда Н.Г., Дудіна О.О. Дитяча інвалідність та питання розбудови системи медико-соціальної реабілітації дітей в Україні // Соціальна педіатрія та реабілітологія. — 2018. — 3–4. — С. 10-19.

2. Oskoui M., Coutinho F., Dykeman J., Jette N., Pringsheim T. An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis // Dev. Med. Child Neurol. — 2013. — 55. — 509-19.

3. Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., Goldstein M., Bax M., Damiano D., Dan B., Jacobsson B. A report: the definition and classification of cerebral palsy // Dev. Med. Child Neurol. — 2007. — Suppl. 109. — Р. 8-14.

4. Prevalence and characteristics of children with cerebral palsy in Europe // Developmental medicine and child neurology. — 2002. — 44(9). — Р. 633-40.

5. Евтушенко С.К. Этиология и патогенез церебрального паралича у детей (новый взгляд на старую проблему) (лекция) // Международный неврологический журнал. — 2014. — 3 (65).

6. Lieshout P., Candundo H., Martino R., Shin S., Barakat-Haddad C. Onset factors in cerebral palsy: A systematic review // Neurotoxicology. — 2017. — 61. — Р. 47-53.

7. Евтушенко С.К., Попандопуло А.Г., Евтушенко О.С. Инновационные биотехнологии в медицинской реабилитации детей с церебральным параличом // Международный неврологический журнал. — 2014. — 8 (70).

8. Вовченко И.В., Eвтушенко С.К., Eвтушенко О.С. Неврологические синдромы у взрослых с церебральным параличом // Международный неврологический журнал. — 2014. — 3 (65).

9. Vojta V. Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säulingsalter. — Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1988.

10. Darrah J., Watkins B., Chen L., Bonin C. Conductive education intervention for children with cerebral palsy: an AACPDM evidence report // Developmental Medicine and Child Neurology. — 2004. — 46(3). — 187-203.

11. Bobath B., Bobath K. Die motorische Entwicklung bei Zerebralparesen. — Stuttgart; New York: Thieme; Verlag, 1994. — 86 p.

12. Doman R.J., Spitz E.B., Zucman E., Delacato C.H., Doman G. Children with severe brain injuries: Neurological organization in terms of mobility // JAMA. — 1960. — 174(3). — 257-262.

13. Мартинюк В.Ю. Дитячий церебральний параліч // Соцiальна педiатрiя та реабiлiтологiя. — 2012. — 1. — С. 18-23.

14. Козявкін В.І. Метод Козявкіна — система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Посібник реабілітолога. — Львів: Дизайн-студія «Папуга», 2011. — 240 с.

15. Козявкин В.И., Сак Н.Н., Качмар О.А., Бабадаг-лы М.А. Основы реабилитации двигательных нарушений по методу Козявкина. — Львів: НВФ «Українські технології», 2007. — 192 с.

16. Евтушенко С.К. Метод Козявкина // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — 1(95). — С. 19.

17. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (метод проф. Козявкіна В.І.). Наукові розробки / За ред. В.І. Козявкіна. — Львів: Малті-М, 2001. — 110 с.

18. Козявкин В.И. Мануальная терапия в лечении спастических форм детского церебрального паралича // Тез. Докл. Всесоюзной научно-прaктической конференция по детской неврологии и психиатрии. — Вильнюс, 1989. — С. 47-48.

19. Von Voss H. Infantile Zerebralparese (ICP) und das Pa-norama der Therapiemöglichkeiten // Physiotherapie. — 2006. — 5. — 20-24.

20. Von Voss H. Neurointensiv-Rehabilitation bei ICP nach Kozijavkin. Kindernetzwerk Wir Helfen Weiter // Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.kindernetzwerk.de/konzijavkin-methode-therapieverfahren-bei-cerebralparesen

21. Фон Фосс Г. Церебральний параліч, як виклик діагностиці, терапії та реабілітації. Нейроінтенсивна реабілітація за методом Козявкіна // Соціальна педіатрія. — К.: Інтермед, 2003. — Вип. 11. — С. 15-18.

22. Infantile Zerebralparese — das Ausmaß des Primärschadens bestimmt die Prognose. Konservative Therapieverfahren. Methode nach Kozijavkin. — Niethard F.U. Kinderorthopädie Georg Thieme Verlag, 2009. — P. 360-362.

23. Козявкін В.І. Мануальна терапія в реабілітації хворих дитячим церебральним паралічем: Дис… канд. мед. наук за спеціальністю 14.00.13 — нервові хвороби. — Харків, 1992.

24. Козявкін В.І. Структурно-функціональні порушення церебральних і спінальних структур при дитячому церебральному паралічі і система реабілітації цих хворих: Дис… д. мед. наук за спеціальністю 14.01.15 — нервові хвороби. — Харків, 1996.

25. Тезисы семинара «Методы лечения церебральных параличей: глобальные принципы оказания помощи с позиции доказательной медицины». — Украина, Арабатская стрелка, 5–7 сентября 2013 г. — 56 с.

26. Перша Міжнародна конференція за методом професора Козявкіна // Електронний ресурс. — Режим  доступу: https://goo.gl/5PVDND

27. Cambridge Medical & Rehabilitation Center // Електронний ресурс. — Режим  доступу: http://www.cmrc.com/

28. Kozyavkin V., Bhattacharya A. Modern Rehabilitation Approaches for Patients with Cerebral Palsy // Indian Journal on Growth, Development & Behavioral Pediatrics. — 2016. — Vol. 12, № 2. — 24-28. http://www.iapgdbp.org/research-publications.html

29. Del Bello F., Kozijavkin V. Therapie bei Patienten mit infantiler Zerebralparese nach dem System der Intensiven Neurophysiologischen Rehabilitation (SINR) // Krankengymnastik. — 2000. — 6. — S. 1005-1013.

30. Новий метод реабілітації людей з церебральним паралічем [Арабською мовою]. Інформаційне агентство SkyNewsArabia // Електронний ресурс. — Режим доступу: https://goo.gl/3VNQrE

31. The Cambridge Medical Rehabilitation Clinic is the first hospital to offer the Kozyavkin Method in the UAE. The National Information agency // Електронний ресурс. — Режим доступу: https://www.thenational.ae/uae/children-with-neurological-disorders-respond-positively-to-rehabilitation-programme-new-to-uae-1.693242

32. The Kozyavkin Method. Cambridge Medical & Rehabilitation Center. United Arab Emirates // Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.cmrc.com/programs/the-cerebral-palsy


Повернутися до номеру