Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Prevalence of psychoactive substances as an anesthesiological problem

Authors: Марков Ю.І., Лоскутов О.А., Поліщук В.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Проблема зловживання наркотиками постає надзвичайно гостро перед сучасним суспільством і є великим викликом для системи охорони здоров’я. За інформацією ООН, близько 275 мільйонів людей по всьому світу, що становить 5,6 % глобальної популяції людей віком 15–64 роки, приймали наркотики хоча б один раз за 2016 рік. Згідно з даними ВООЗ, у 2015 році 450 000 людей померло внаслідок вживання наркотиків, у тому числі від СНІДу та гепатиту С. Останні тендеції вказують, що досягнуто рекордного рівня виробництва наркотиків рослинного походження. Найпоширенішим наркотиком є марихуана, на другому місці — амфетаміни. Останніми роками сотні нових наркотиків було синтезовано і виведено на ринки синтетичних наркотиків, основну їх частину становлять стимулятори, за ними слідують агоністи канабіоїдних рецепторів та класичні галюциногени. Останнім часом особливо характерне вживання молоддю так званих новітніх синтетичних наркотиків, які є синтетичними похідними тетрагідроканабінолу та катінону. Велика кількість свіжих досліджень присвячена фармакодинаміці та механізму дії нових наркотиків на організм людини. Спостерігається високий рівень коморбідності при розладі вживання речовин, зокрема молоддю. Особливе місце займають ускладнення з боку серцево-судинної системи. Амфетамін чинить кардіотоксичну дію, викликає дилатаційну кардіоміопатію, геморагічний інсульт. Мефедрон, який часто вживають разом з алкоголем, характеризується типовим симпатоміметичним токсиндромом. У звіті ВООЗ 2014 року щодо мефедрону була наведена інформація про виникнення у споживачів оборотної дилатаційної кардіоміопатії, пневмомедіастинуму, підшкірної емфіземи, гострого ушкодження нирок, заднього оборотного енцефалопатичного синдрому. Гостра мефедронова інтоксикація викликає серцебиття, біль у грудній клітці, судоми, головний біль; є повідомлення про летальні випадки. Синтетичні канабіоїди порівняно з марихуаною мають більшу кардіотоксичність у зв’язку з більшою вибірковістю до канабіоїдних рецепторів типу 2. Є численні повідомлення про розвиток інфаркту міокарда в молодих людей, пов’язаний із вживанням спайсу, при цьому змін на коронарограмі виявлено не було, а інфаркт міокарда був пов’язаний із коронарним вазоспазмом. Найчастішим кардіальним ускладненням вживання канабісу був гострий коронарний синдром, маємо повідомлення про виникнення аритмії, в тому числі фібриляції передсердь, шлуночків, інсульту, периферичної артеріопатії, кардіоміопатії Такоцубо. Споживачі канабісу показали варіабельну відповідь на індукцію анестезії пропофолом порівняно з особами, які не вживали канабіс. Високі дози пропофолу були необхідні для втрати свідомості, адекватної релаксації щелепи і пригнічення рефлексів із дихальних шляхів. Було повідомлено, що тетрагідроканабінол пролонгує седативні ефекти загальної анестезії на експериментальних моделях і сприяє розвитку періопераційних ускладнень, таких як бронхоспазм, тахікардія, набряк язичка. Паління канабісу, так само як і тютюну, викликає прямий іритаційний ефект на дихальні шляхи. Вживання канабісу, як було відзначено, пов’язане з розвитком дифузної легеневої геморагії в післяопераційний період. Седативні гіпнотики можуть викликати надмірне пригнічення центральної нервової системи в осіб, які вживали канабіс. Бажано уникати застосування барбітуратів, опіоїдів, бензодіазепінів, дози опіоїдів для знеболювання у післяопераційному періоді можуть бути вищими.

Проблема злоупотребления наркотиками встает чрезвычайно остро для современного общества и является большим вызовом для системы здравоохранения. По информации ООН, около 275 миллионов человек по всему миру, что составляет около 5,6 % глобальной популяции людей в возрасте 15–64 лет, принимали наркотики хотя бы один раз за 2016 год. Согласно данным ВОЗ, в 2015 году 450 000 человек умерло в результате употребления наркотиков, в том числе от СПИДа и гепатита С. Последние тендеции указывают на то, что достигнут рекордный уровень производства наркотиков растительного происходжения. Наиболее распространенным наркотиком является марихуана, на втором месте — амфетамины. В последние годы сотни новых наркотиков были синтезированы и выведены на рынки синтетических наркотиков, основную их часть составляют стимуляторы, за ними идут агонисты каннабиоидных рецепторов и классические галлюциногены. В последнее время особо характерно употребление молодежью так называемых новых синтетических наркотиков, являющихся синтетическими производными тетрагидроканнабинола и катинона. Большое количество новых исследований посвящено фармакодинамике и механизму действия новых наркотиков на человеческий организм. Наблюдается высокий уровень коморбидности при расстройстве употребления, в том числе молодыми людьми. Особое место занимают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Амфетамин обладает кардиотоксическим действием, вызывает дилатационную кардиомиопатию, геморрагический инсульт. Мефедрон, который часто употребляют вместе с алкоголем, характеризуется типичным симпатомиметическим токсиндромом. В докладе ВОЗ 2014 года относительно мефедрона была приведена информация о возникновении у потребителей обратимой дилатационной кардиомиопатии, пневмомедиастинума, подкожной эмфиземы, острого поражения почек, заднего обратимого энцефалопатического синдрома. Острая мефедроновая интоксикация вызывает сердцебиение, боль в грудной клетке, судороги, головную боль; есть сообщения о летальных случаях. Синтетические каннабиоиды в сравнении с марихуаной имеют большую кардиотоксичность в связи с большей выборочностью относительно каннабиоидных рецепторов типа 2; есть много сообщений о развитии инфаркта миокарда у молодых людей, связанном с употреблением спайса, при этом изменений на коронарограмме не было, а инфаркт миокарда был связан с коронарным вазоспазмом. Наиболее частым кардиальным осложнением употребления каннабиса был острый коронарный синдром, имелись сообщения о возникновении аритмии, в том числе фибрилляции предсердий, желудочков, инсульта, периферической артериопатии, кардиомиопатии Такоцубо. Потребители каннабиса показали вариабельный ответ на индукцию анестезии пропофолом в сравнении с индивидами, которые не употребляли каннабис. Высокие дозы пропофола были необходимы для выключения сознания, адекватной релаксации челюсти и угнетения рефлексов из дыхательных путей. Сообщено, что тетрагидроканнабинол пролонгирует седативные эффекты общей анестезии на экспериментальных моделях и влечет за собой развитие периоперационных осложнений, таких как бронхоспазм, тахикардия, отек язычка. Курение каннабиса, так же как и табака, вызывает прямой ирритационный эффект на дыхательные пути. Употребление каннабиса, что было отмечено, связано с развитием диффузной легочной геморрагии в послеоперационный период. Седативные гипнотики могут вызвать чрезмерное угнетение ЦНС у индивидов, которые употребляли каннабис; соответственно приема барбитуратов, опиоидов, бензодиазепинов желательно избегать, дозы опиоидов для обезболивания в послеоперационном периоде могут быть выше.

The problem of drug abuse is extremely actual these days; it is a big challenge for health care system. According to the UN data, about 275 million people around the world aged 15–64 years, which is about 5.6 % of the world’s population, has used illicit drugs at least once in 2016. According to WHO, 45,0000 people died because of drug use in 2015, including cases related to AIDS and hepatitis C. Last trend shows that a record level of herbal drug production was reached. The most popular drug is cannabis; amphetamines are on the second place. During the last few years, hundreds of novel synthetic drugs were synthesized and brought to market, the main amount of them are stimulants, cannabinoid receptor agonists, and classic hallucinogens. Last time there is a trend to increased use of novel synthetic drugs (derivatives of tetrahydrocannabinol and cations) by young adults. A large amount of new researches are dedicated to pharmacology and mechanism of action of novel synthetic drugs on human organism. A high rate of comorbid disorders associated with substance abuse, including those among youngs is observed. Cardiovascular complications hold a special place. Amphetamin has a cardiotoxic effect, induces dilatation cardiomyopathy, hemorrhagic stroke. Mephedrone, frequently used with alcohol, is characterized by typical sympathomimetic toxic syndome. According to WHO report on mephedrone, users of this drug can have related regressive dilatation cardiomyopathy, pneumomediastinum, subcutaneous emphysema, acute kidney disorders and recurrent posterior encephalopathic syndrome. Acute mephedrone intoxication leads to tachycardia, chest pain, seizures, headache; there are reported death cases. Synthetic cannabinoids compared to cannabis has stronger affinity to cannabinoid receptors type 2, due to their more pronounced toxicity. There are numbers of reported cases regarding acute miocardial infarction related to using spice among young people. Despite no angiogram signs of coronary pathology, myocardial infarction was induced by vasospasm. The most often cardial complication of using cannabis was myocardial infarction, as well as reported cases of arrhythmia, including atrial and ventricular fibrillation, stroke, peripheral arteriopathy, Takotsubo cardiomyopathy. Cannabis users showed variable response to propofol anesthesia compared to individuals who haven’t used cannabis. Propofol high doses were needed for conscious loss, adequate relaxation and depression of respiratory reflexes. Tetrahydrocannabinol was reported to prolong a sedative effect of general anesthesia on experimental models and was involved in development of perioperative complications, such as bronchospasm, tachycardia, uvula oedema. Either cannabis and tabacco smoking causes direct airway irritation. Cannabis use was also reported to be likely associated with diffuse alveolar haemorrhage in post-operative period. If sedative hypnotic drugs are used in cannabis users, excessive depression of the central nervous system may occur; therefore, barbiturates, opioids, and benzodiazepines are preferably avoided. Intraoperative and immediate postoperative doses of opiates for analgesia in patients with history of recent or chronic cannabis consumption may be significantly increased.


Keywords

психоактивні речовини, амфетамін, мефедрон, канабіс, тетрагідроканабіол, загальна анестезія; огляд

психоактивные вещества; амфетамин; мефедрон; каннабис; тетрагидроканнабинол; общая анестезия; обзор

psychoactive substances; amphetamine; mephedrone; cannabis; tetrahydrocannabinol; general anesthesia; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Марков Ю.І., Недашківський С.М., Лоскутов О.А. Тлумачний словник з клінічної токсикології. — К.: ФОП Коляда О.П., 2018. — 152 с.

2. Інструкція про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях, затверджена МОЗ України, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 02.12.1999 за № 33/4126.

3. United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2018. (United Nations publication, Sales No. E.18.XI.9). ISBN: 978-92-1-148304-8. eISBN: 978-92-1-045058-4. https://www.unodc.org/wdr2018/en/exsum.html.

4. Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000–2015. Geneva, World Health Organization, 2016.

5. WHO, Disease burden and mortality estimates, Global Health Estimates 2015: deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2015. Available at www.who.int.].

6. Soelberg C.D., Brown R.E., Du Vivier D., Meyer J.E., Ramachandran B.K. The US Opioid Crisis: Current Federal and State Legal Issues // Anesth. Analg. 2017 Nov; 125(5): 1675-1681.

7. Degenhardt L. et al. Estimating the burden of disease attributable to injecting drug use as a risk factor for HIV, hepatitis C, and hepatitis B: findings from the Global Burden of Disease Study 2013 // The Lancet Infectious Diseases. 2016; 16(12): 1385-1398.

8. Личко А.Е. Подростковая наркология. Руководство для врачей / А.Е. Личко, В.С. Битенский. — СПб.: Медицина, 1991. — 304 с.

9. Heslin K.C. (AHRQ), Elixhauser A. (AHRQ). Mental and Substance Use Disorders Among Hospitalized Teenagers, 2012. HCUP Statistical Brief #202. March 2016. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. Available at http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb202-Mental-Substance-Use-Teenagers.pdf.

10. David J. Heal, Sharon L. Smith, Jane Gosden, David J. Nutt. Amphetamine, past and present — a pharmacological and clinical perspective // J. Psychopharmacol. 2013 Jun; 27(6): 479-496.

11. David Kinas, Michael Dalley, Kayla Guidry, Mark A. Newberry, David A. Farcy. Point-of-Care Ultrasound Identifies Decompensated Heart Failure in a Young Male with Methamphetamine-Associated Cardiomyopathy Presenting in Severe Sepsis to the Emergency Department // Case reports in emergency medicine, 2018. doi: [10.1155/2018/2859676 available at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6198549].

12. Westover A.N., McBride S., Haley R.W. Stroke in young adults who abuse amphetamines or cocaine: a population-based study of hospitalized patients // Arch. Gen. Psychiatry. 2007 Apr; 64(4): 495-502. doi: 10.1001/archpsyc.64.4.495 PMID: 17404126. Available at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17404126

13. Pani P.P., Trogu E., Maremmani I., Pacini M. QTc interval screening for cardiac risk in methadone treatment of opioid dependence // Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 20; (6): CD008939.

14. Zawilska J.B., AndrzeJczak D. Next generation of novel psychoactive substances on the horizon — A complex problem to face // Drug Alkogol Depend. 2015 Dec 1; 157: 1-17.

15. Chintalova-Dallas R., Case P., Kitsenko N., Lazzarini Z. Boltushka: a homemade amphetamine-type stimulant and HIV risk in Odessa, Ukraine // Int. J. Drug. Policy. 2009 Jul; 20(4): 347-51.

16. United Nations Office on Drugs and Crime. Systematic Literature Rewiew on HIV and Stimulant Drugs Use (A) Part 4/5. NPS and HIV Risk and Transmission. UNODC; Vienna, 2017.

17. Farré M., Perez-Maña C., de Souza E., Mateus J., Theunisen E., Kuypers K., Ramaekers J., Fonseca F., Torrens M., Olesti E., de la Torre R., Papaseit E. Interactions between mephedrone and alcohol in humans: Cardiovascular and subjective effects // European. Psychiatry. 2016; 33: 115.

18. Tyrkkö E., Andersson M., Kronstrand R. The Toxicology of New Psychoactive Substances: Synthetic Cathinones and Phenylethylamines // Therapeutic drug. monitoring. 2016 Apr; 38(2): 190-216.

19. Carhart-Harris R.L., King L.A., Nutt D.J. A web-based survey on mephedrone // Drug Alcohol Depend. 2011;
118: 19-22.

20. Vardakou I., Pistos C., Spiliopoulou Ch. Drugs for youth via Internet and the example of mephedrone // Toxicol. Lett. 2011; 201: 191-195.

21. Wood D.M., Greene S.L., Dargan P.I. Clinical pattern of toxicity associated with the novel synthetic cathinone mephedrone // Emerg. Med. J. 2011; 28: 280-282.

22. Baumann M.H., Ayestas M.A. Jr., Partilla J.S., Sink J.R., Shulgin A.T., Daley P.F. et al. The designer methcathinone analogs, mephedrone and methylone, are substrates for monoamine transporters in brain tissue // Neuropsychopharmacology. 2012; 37: 1192-1203.

23. Kehr J., Ichinose F., Yoshitake S., Goiny M., Sieverts-
son T., Nyberg F. et al. Mephedrone, compared with MDMA (ecstasy) and amphetamine, rapidly increases both dopamine and 5-HT levels in nucleus accumbens of awake rats // Br. J. Pharmacol. 2011; 164: 1949-1958.

24. Esther Papaseit, Clara Pérez-Mañá, Julián-Andrés Mateus, Mitona Pujadas, Francina Fonseca, Marta Torrens, Eulàlia Olesti, Rafael de la Torre, Magí Farré. Human Pharmacology of Mephedrone in Comparison with MDMA // Neuropsychopharmacology. 2016; 41(11): 2704-2713.

25. Gustavsson D., Escher C. Mephedrone — Internet drug which seems to have come and stayed. Fatal cases in Sweden have drawn attention to previously unknown substance // Lakartidningen. 2009; 106: 2769-2771.

26. WHO, 2014. Mephedrone Critical Review Report Expert Committee on Drug Dependence. Thirty-sixth Meeting. Geneva, 16–20 June 2014 Agenda item 4.12. Available at https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/4_12_review.pdf.

27. McKeever R.G., Vearrier D., Jacobs D., LaSala G., Okaneku J., Greenberg M.I. K2 — not the spice of life; synthetic cannabinoids and ST elevation myocardial infarction: a case report // J. Med. Toxicol. 2015; 11: 129-131.

28. Mir A., Obafemi A., Young A., Kane C. Myocardial infarction associated with use of the synthetic cannabinoid K2 // Pediatrics. 2011; 128: 1622-1627.

29. Brooke Mills, Emma Dishner and Carlos E. Velasco. Acute myocardial infarction triggered by use of synthetic cannabis // Proc. (Bayl. Univ. Med. Cent.). 2018 Apr; 31(2): 200-202.

30. Demirkıran A., Albayrak N., Albayrak Y., Zorkun C.S. Speckle-tracking strain assessment of left ventricular dysfunction in synthetic cannabinoid and heroin users // Anatol. J. Cardiol. 2018 Jun; 19(6): 388-393.

31. Yamanoglu A., Celebi Yamanoglu N.G., Evran T., Sogut O.J. How much can synthetic cannabinoid damage the heart? A case of cardiogenic shock following resistant ventricular fibrillation after synthetic cannabinoid use // Clinical Ultrasound. 2018; 46(9): 605-609.

32. Singh A., Saluja S., Kumar A., Agrawal S., Thind M., Nanda S., Shirani J. Cardiovascular Complications of Marijuana and Related Substances: A Review // Cardiol. Ther. 2018 Jun; 7(1): 45-59.

33. Charbonney E., Sztajzel J.M., Poletti P.A., Rutschmann O. Paroxysmal atrial fibrillation after recreational marijuana smoking: another “holiday heart”? // Swiss Med. Wkly. 2005; 135: 412-414.

34. Kosior D.A., Filipiak K.J., Stolarz P., Opolski G. Paroxysmal atrial fibrillation following marijuana intoxication: a two-case report of possible association // Int. J. Cardiol. 2001; 78: 183-184.

35. Singh G.K. Atrial fibrillation associated with marijuana use // Pediatr. Cardiol. 2000; 21: 284.

36. Fernández-Fernández F.J., Caínzos-Romero T., Mesías Prego A., Sesma P. Ectopic atrial rhythm associated with cannabis use // Minerva Cardioangiol. 2011; 59: 119-120.

37. Mohan H., Sood G.C. Conjugate deviation of the eyes after Cannabis indica intoxication // Br. J. Ophthalmol. 1964; 48: 160-161.

38. Kamijo Y., Takai M., Fujita Y., Sakamoto T.. A multicenter retrospective survey of poisoning after consumption of products containing novel psychoactive substances from 2013 to 2014 in Japan // Am. J. Drug Alcohol Abuse. 2016 Sep; 42(5): 513-519.

39. Flisberg P., Paech M.J., Shah T. et al. Induction dose of propofol in patients using cannabis // Eur. J. Anaesthesiol. 2009; 26: 192-195.

40. Chesher G.B., Jackson D.M., Starmer G.A. Interaction of cannabis and general anaesthetic agents in mice // Br. J. Pharmacol. 1974; 50: 593-599.

41. Mallat A., Roberson J., Brock-Utne J.G. Preoperative marijuana inhalation — an airway concern // Can. J. Anaesth. 1996; 43: 691-693.

42. Hemant Goyal, Hamza H. Awad, Jalal K. Ghali. Role of cannabis in cardiovascular disorders // J. Thorac. Dis. 2017 Jul; 9(7): 2079-2092.

Similar articles

The Phenomenon of Spice: Smoking Blends or a New Chemical Weapons
Authors: Levchenko O.Ye., Kurdil N.V., Lutsenko O.H. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; National Scientific Center of Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Laboratory of Nutrition Hygiene and Food Safety, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Феномен спайс: суміші для паління або нова хімічна зброя
Authors: Левченко О.Є., Курділь Н.В., Луценко О.Г. - Українська військово-медична академія, кафедра військової токсикології, радіології та медичного захисту, м. Київ, Україна; Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України, лабораторія гігієни харчування та безпеки їжі, м. Київ, Україна
"News of medicine and pharmacy" 5 (574) 2016
Date: 2016.06.14
Sections: Clinical researches
Актуальные вопросы токсикологии и лабораторной идентификации синтетических каннабиноидов (подготовлено по материалам Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании — EMCDDA)
Authors: Курдиль Н.В. — Украинская военно-медицинская академия, кафедра военной токсикологии, радиологии и медицинской защиты, г. Киев
"Emergency medicine" 2 (65) 2015
Date: 2015.06.04
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Synthetic Cannabinoids Spice: Issues of Clinical Diagnostics and Emergency Medical Care
Authors: Kurdil N.V. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; Lutsenko O.H. - National Scientific Center of Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Laboratory of Nutrition Hygiene and Food Safety, Kyiv, Ukraine; Markova S.O., Struk V.F., Bohomol A.H. - Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue