Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Comparison of cardioprotective properties of artificial electrical fibrillation of the heart and Bretschneider solution during coronary artery bypass grafting

Authors: Лоскутов О.А.(1, 2), Дружина О.М.(1, 2), Дзюба Д.О.(1), Пащенко С.В.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Проблема ішемічного ушкодження міокарда при проведенні кардіохірургічних операцій ще далека від остаточного вирішення. Так, залежно від методики кардіопротекції частота інтраопераційного інфаркту міокарда зустрічається від 2 до 7,2 % випадків, гостра серцева недостатність — від 2,7 до 51,2 %, гострі порушення серцевого ритму — від 20 до 63,6 %. Мета. Вивчення порівняльної ефективності кардіопротекторної дії штучної електричної фібриляції серця і розчину Бретшнайдера при виконанні операцій аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 118 пацієнтів з ішемічною хворобою серця, яким на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» (м. Київ), в умовах штучного кровообігу, були виконані операції аортокоронарного шунтування. У 58 пацієнтів (1-ша група) нами використовувалася штучна електрична фібриляція серця. У 60 пацієнтів (2-га група) застосовувалася фармакохолодова кардіоплегія з використанням розчину Бретшнайдера. Результати. Порівняльний аналіз ефективності локальної кардіопротекції показав вірогідну статистичну різницю в показниках середнього артеріального тиску між двома досліджуваними групами в постперфузійному періоді (р = 0,003572). Причому показники середнього артеріального тиску в 1-й групі були на 22,1 ± 1,2 % вище порівняно з аналогічними показниками, зареєстрованими в 2-й групі. Ударний індекс у 1-й групі становив 48,9 ± 1,34 мл/м2, що було на 21,3 ± 1,21 % більше порівняно з показниками, отриманими в аналогічний період у 2-й групі (р < 0,05). Фракція викиду, що в постперфузійному періоді була нижчою в 2-й групі порівняно з аналогічними показниками в 1-й групі на 19,0 ± 1,14 % (р < 0,05), у подальшому, наприкінці операції, відновлювалася до 49,2 ± 1,35 % і не мала вірогідних статистичних відмінностей із 1-ю групою (p = 0,4235). Кількість аритмій у 1-й групі становила 17,2 %, що на 7,2 % було більше, ніж у 2-й групі. Визначення порівняльної активності тропоніну І на всіх етапах спостереження не виявило статистично вірогідної міжгрупової різниці. Висновки. Локальна кардіопротекція з використанням штучної електричної фібриляції серця порівняно з фармакохолодовим кардіоплегічним захистом міокарда розчином Бретшнайдера може провокувати більшу аритмогенну активність, але більш стійко підтримує контрактильну здатність міокарда та забезпечує надійний рівень кардіопротекції.

Актуальность. Проблема ишемического повреждения миокарда при проведении кардиохирургических операций еще далека от окончательного решения. Так, в зависимости от методики кардиопротекции частота интраоперационного инфаркта миокарда встречается от 2 до 7,2 % случаев, острая сердечная недостаточность — от 2,7 до 51,2 %, острые нарушения сердечного ритма — от 20 до 63,6 %. Цель. Изучение сравнительной эффективности кардиопротекторного действия искусственной электрической фибрилляции сердца и раствора Бретшнайдера при выполнении операций аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 118 пациентов с ишемической болезнью сердца, которым на базе ГУ «Институт сердца МЗ Украины» (г. Киев), в условиях искусственного кровообращения, были выполнены операции аортокоронарного шунтирования. У 58 пациентов (1-я группа) нами использовалась искусственная электрическая фибрилляция сердца. У 60 пациентов (2-я группа) применялась фармакохолодовая кардиоплегия с использованием раствора Бретшнайдера. Результаты. Сравнительный анализ эффективности локальной кардио-
протекции показал наличие достоверной статистической разницы в показателях среднего артериального давления между двумя исследуемыми группами в постперфузионном периоде (р = 0,003572). Причем показатели среднего артериального давления в 1-й группе были на 22,1 ± 1,2 % выше по сравнению с аналогичными показателями, которые зарегистрированы во 2-й группе. Ударный индекс в 1-й группе составил 48,9 ± 1,34 мл/м2, что было на 21,3 ± 1,21 % больше по сравнению с показателями, полученными в аналогичный период во 2-й группе (р < 0,05). Фракция выброса, которая в постперфузионном периоде была ниже во 2-й группе по сравнению с аналогичными показателями в первой группе на 19,0 ± 1,14 % (р < 0,05), в дальнейшем, к концу операции, восстанавливалась до 49,2 ± 1,35 % и не имела достоверных статистических различий с 1-й группой (p = 0,4235). Количество аритмий в 1-й группе составило 17,2 %, что на 7,2 % больше, чем во 2-й группе. Определение сравнительной активности тропонина I на всех этапах наблюдения не выявило статистически достоверной межгрупповой разницы. Выводы. Локальная кардиопротекция с использованием искусственной электрической фибрилляции сердца, по сравнению с фармакохолодовой кардиоплегической защитой миокарда раствором Бретшнайдера, может провоцировать большую аритмогенную активность, но более устойчиво поддерживает сократительную способность миокарда и обеспечивает надежный уровень кардиопротекции.

Background. The problem of ischemic damage to the myocardium during cardiac surgery is still far from its final solution. So, depending on the method of cardioprotection, the incidence of intraoperative myocardial infarction is 2–7.2 %, acute heart failure — 2.7–51.2 %, severe cardiac rhythm disturbances — 20–63.6 %. The objective was to study the comparative efficacy of the cardioprotective effect of artificial electrical fibrillation of the heart and the Bretschneider solution when performing coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass. Materials and methods. One hundred eighteen patients with coronary heart disease participated in the study, they underwent coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass at the premises of Heart Institute of the Ministry of Health of Ukraine (Kyiv). In 58 patients (group I), we used artificial electrical fibrillation of the heart, in 60 persons (group II) — the cold chemical cardioplegia using Bretschneider solution. Results. A comparative analysis of local cardioprotection effectiveness showed a statistically significant difference in the mean blood pressure between the two study groups in the post-perfusion period (p = 0.003572). Meanwhile, the mean blood pressure in group I was 22.1 ± 1.2 % higher compared to that of group II. Also, the stroke volume index in group I was 48.90 ±
± 1.34 ml/m2, that is 21.30 ± 1.21 % higher than in group II for the same period (p < 0.05). The ejection fraction, which was 19.00 ± 1.14 % (р < 0.05) lower in group ІІ compared to group I during the post-perfusion period, subsequently, by the end of surgery, restored to 49.20 ± 1.35 % and had no statistically significant difference with group I (p = 0.4235). The incidence of arrhythmias in group I was 17.2 %, that is 7.2 % higher than in group II. Determination of comparative activity of troponin I at all stages of observation did not reveal a statistically significant difference between groups. Conclusions. Local cardioprotection using artificial electrical fibrillation of the heart, compared to cold chemical cardioplegic protection of the myocardium with Bretschneider solution, can provoke greater arrhythmogenic activity but more consistently maintains the myocardial contractility and provides a reliable level of cardioprotection.


Keywords

кардіопротекція; електрична фібриляція серця; розчин Бретшнайдера; аортокоронарне шунтування

кардиопротекция; электрическая фибрилляция сердца; раствор Бретшнайдера; аортокоронарное шунтирование

cardioprotection; electrical fibrillation of the heart; Bretschneider solution; coronary artery bypass grafting


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Characteristics and baseline clinical predictors of future fatal versus nonfatal coronary heart disease events in older adults: the Cardiovascular Health Study / C.A. Pearte, C.D. Furberg, E.S. O’Meara [et al.] // Circulation. — 2006. — Vol. 113. — № 18. — Р. 2177–2185.

2. Does intermittent cross–clamp fibrillation provide equivalent myocardial protection compared to cardioplegia in patients undergoing bypass graft revascularisation? / M. Scarci, H.B. Fallouh, C.P. Young, [et al.] // Interact. cardiovasc. thorac. surg. — 2009. — Vol. 9, № 5. — Р. 872–878.

3. Hausenloy D.J. Cardioprotection during cardiac surgery / D.J. Hausenloy, E. Boston–Griffiths, D.M. Yellon // Cardiovasc. Res. — 2012. — Vol. 94, № 2. — P. 253–265.

4. Heart disease and stroke statistics–2011 update: A report from the american heart / V.L. Roger, A.S. Go, D.M. Lloyd–Jones [et al.] // Circulation. — 2011. — Vol. 123. — e18–e209.

5. Is there any difference between blood and crystalloid cardioplegia for myocardial protection during cardiac surgery? A meta–analysis of 5576 patients from 36 randomized trials / M. Sá, F. Rueda, P. Ferraz [et al.] // Perfusion. — 2012. — Vol. 27, № 6. — Р. 535–546.

6. Suleiman M.S. Inflammatory response and cardioprotection during open–heart surgery: the importance of anaesthetics / M.S. Suleiman, K. Zacharowski, G.D. Angelini // Br. J. Pharmacol. — 2008. — Vol. 153, № 1. — P. 21–33.

7. Coronary artery bypass grafting: 30–day operative morbidity analysis in 1046 patients / N.R. Alwaqfi, Y.S. Khader, K.S. Ibrahim [et al.] // J. Clin. Med. Res. — 2012. — Vol. 4, № 4. — P. 267–273.

8. 30–day readmissions after coronary artery bypass graft surgery in New York State / E.L. Hannan, Y. Zhong, S.J. Lahey [et al.] // JACC Cardiovasc. Interv. — 2011. — Vol. 4, № 5. — P. 569–576.

9. http://xn––d1aiegmcrih.xn––p1ai/instruction.php — офіційна інструкція до застосування препарату.

10. Hypothermia to reduce neurological damage following coronary artery bypass surgery / K. Rees, M. Beranek–Stanley, M. Burke, S. Ebrahim // Cochrane Database of Systematic Reviews. — 2001. — Issue 1. — Art. No.: CD002138.

11. Edelman J.J., Seco M., Dunne B. et al. Systematic review protocol: single–dose histidine–tryptophan–ketoglutarate vs. intermittent crystalloid or blood cardioplegia // Ann. Cardiothorac. Surg. — 2013. — 2. — 677.

12. Хапаев Т.С., Архипов А.Н., Омельченко А.Ю., Зубрицкий А.В., Лукьянов А.А., Горбатых А.В., Наберухин Ю.Л., Горбатых Ю.НЗакрытие дефектов межпредсердной перегородки из мидаксиллярной боковой миниторакотомии в условиях индуцированной фибрилляции желудочков // ПКиК. — 2015. — № 2.

Similar articles

Anesthetic management in cardiac surgery patients undergoing coronary artery bypass grafting
Authors: Черній В.І., Куриленко Я.В., Тополов П.О., Черній Т.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №4, 2020
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Cardioprotective effect of inhaled anesthetics
Authors: Павлов О.О., Луцик С.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" 3 (82) 2017
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The role and place of cardioprotection with modern infusion solutions in the perioperative period
Authors: Площенко Ю.О., Клигуненко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" 6 (85) 2017
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue