Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 6, №3, 2018

Back to issue

Clinical efficacy of comprehensive treatment of patients with initial stage of axial diabetic optic neuropathy

Authors: Карлійчук М.А.
Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м. Чернівці, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Мета. Вивчення клінічної ефективності комплексного лікування із застосуванням тіоктової кислоти, комбінації вітамінів В1, В6, В12, етилметилгідроксипіридину сукцинату та бримонідину тартрату у хворих на початкову стадію аксіальної діабетичної оптичної нейропатії. Матеріали та методи. Аналіз здійснювався на основі даних спостереження 40 хворих (63 ока) з початковою стадією аксіальної діабетичної оптичної нейропатії. Основну групу становили 20 хворих (33 ока), яким на фоні гіпоглікемічної терапії повторними курсами 2 рази на рік призначали: тіоктову кислоту (берлітіон) по 1 табл. (300 мг) 1 раз на добу впродовж 42 днів; комбінацію вітамінів В1, В6, В12 (мільгама) по 2 мл внутрішньом’язово 1 раз на 3 доби впродовж 21 дня з подальшим переходом на пероральний прийом по 1 табл. 3 рази на день впродовж 21 дня; етилметилгідроксипіридину сукцинат (армадин) по 100 мг внутрішньом’язово впродовж 14 днів, а також місцеве використання бримонідину тартрату 0,2% у вигляді очних крапель по 1–2 краплі 2 рази на день постійно. До контрольної групи увійшли 20 хворих (30 очей), яким проводили тільки гіпоглікемічну терапію. Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали електрофізіологічні дослідження та оптичну когерентну томографію сітківки й зорового нерва. Обстеження хворих проводили до лікування, через 1,5, 6, 7,5, 12, 13,5, 18, 19,5, 24 та 25,5 місяця після лікування. Результати. Внаслідок проведених досліджень було виявлено покращення структурно-функціональних характеристик зорового нерва у 72,7 % хворих, що проявлялось більшою (на 43,8 %) гостротою зору, меншим (на 118,9 %) порогом чутливості за фосфеном, меншим (на 37,0 %) показником локального витончення комплексу гангліонарних клітин сітківки, меншою (на 34,8 %) товщиною решітчастої пластинки порівняно з контрольною групою в динаміці спостереження через 25,5 місяця. Висновки. З огляду на отримані результати запропонований спосіб комплексного лікування хворих із початковою стадією аксіальної діабетичної оптичної нейропатії покращує структурно-функціональні характеристики зорового нерва, що обґрунтовує його клінічну ефективність.

Цель. Изучение клинической эффективности комплексного лечения с применением тиоктовой кислоты, комбинации витаминов В1, В6, В12, этилметилгидроксипиридина сукцината и бримонидина тартрата у больных с начальной стадией аксиальной диабетической оптической нейропатии (ДОН). Материалы и методы. Анализ проводился на основе данных наблюдения 40 больных (63 глаза) с начальной стадией аксиальной ДОН. Основную группу составили 20 больных (33 глаза), которым на фоне гипогликемической терапии повторными курсами дважды в год назначали: тиоктовую кислоту (берлитион) по 1 табл. (300 мг) 1 раз в день в течение 42 дней; комбинацию витаминов В1, В6, В12 (мильгамма) по 2 мл внутримышечно 1 раз в 3 суток в течение 21 дня с последующим переходом на пероральный прием по 1 табл. 3 раза в день в течение 21 дня; этилметилгидроксипиридина сукцинат (армадин) по 100 мг внутримышечно в течение 14 дней и местное применение бримонидина тартрата 0,2% в виде глазных капель по 1–2 капли 2 раза в день постоянно. В контрольную группу вошли 20 больных (30 глаз), которые получали только гипогликемическую терапию. Кроме стандартных, методы офтальмологического исследования включали электрофизиологические исследования и оптическую когерентную томографию сетчатки и зрительного нерва. Обследование больных проводили до лечения, через 1,5, 6, 7,5, 12, 13,5, 18, 19,5, 24 и 25,5 месяца после лечения. Результаты. В результате проведенных исследований выявлено улучшение структурно-функциональных характеристик зрительного нерва у 72,7 % больных с начальной стадией аксиальной ДОН, что проявлялось большей (на 43,8 %) остротой зрения, меньшим (на 118,9 %) порогом чувствительности по фосфену, низшим (на 37,0 %) показателем локального истончения комплекса ганглионарных клеток сетчатки (FLV), меньшей (на 34,8 %) толщиной решетчатой пластинки в сравнении с контрольной группой в динамике наблюдения через 25,5 месяца. Выводы. Исходя из полученных результатов, предложенный способ комплексного лечения больных с начальной стадией аксиальной диабетической оптической нейропатии улучшает структурно-функциональные характеристики зрительного нерва, что обосновывает его клиническую эффективность.

Background. The standard of therapy for diabetic optic neuropathy (DON), taking into account the stage and type of the disease, does not currently exist. The purpose was to assess the clinical efficacy of thioctic acid, ethylmethylhydroxypyridine succinate, brimonidine tartrate, and combination of vitamins В1, В6, В12 in the comprehensive treatment for initial stage of axial DON. Material and methods. Forty patients (63 eyes) were followed up after being diagnosed with initial stage of axial DON. The main group consisted of 20 patients (33 eyes) who were administered two repeated courses during a year: 1) tioctic acid (berlithion) at a dose of one 300 mg tablet a day for 42 days; 2) combination of vitamins В1, В6, В12 (milgamma) 2 ml intramuscularly once per 3 days for 21 days, followed by switching to oral regimen of 1 tablet 3 times a day for 21 days; 3) ethylmethylhydroxypyridine succinate (mexidol) 100 mg per day intramuscularly for 14 days; 4) topical application of 0.2% brimonidine tartrate 1–2 eyedrops twice a day on a constant basis, as adjunctive to hypoglycemic therapy. The control group (20 patients, 30 eyes) received hypoglycemic therapy only. In addition to routine eye examination, retinal and optic nerve optical coherent tomography, and electrophysiology studies were performed. Patients were examined at baseline, then 1.5, 6, 7.5, 12, 13.5, 18, 19.5, 24, and 25.5 months after treatment. Results. No progression of optic nerve damage was found in 27.3 % (9 eyes) of the main group; transition to subclinical stage was observed in 72.7 % (24 eyes). We found that our treatment attenuated the progression of optic nerve damage at the initial stage of axial DON in 72.7 % (24 eyes) of patients, with 43.8 % better visual acuity, 118.9 % lower electrically evoked phosphene threshold, 37.0 % lower focal loss volume of ganglion cell complex, and 34.8 % lower thickness of lamina cribrosa sclerae compared to controls in 25.5 months. Conclusions. Our comprehensive treatment was found to be clinically effective in attenuating the progression of optic nerve damage at the initial stage of axial DON.


Keywords

аксіальна діабетична оптична нейропатія; початкова стадія; комплексне лікування; ефективність

аксиальная диабетическая оптическая нейропатия; начальная стадия; комплексное лечение; эффективность

axial diabetic optic neuropathy; initial stage; comprehensive treatment; efficacy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Бакулин И.С. Липоевая кислота в патогенетической терапии диабетической полиневропатии: обзор экспериментальных и клинических исследований / И.С. Бакулин, М.Н. Захарова // Нервные болезни. — 2017. — № 2. — С. 3-9.

2. Особливості використання спектральної оптичної когерентної томографії для дослідження товщини решітчастої пластини склери та площі її склерального каналу / П.А. Бездітко, М.А. Карлійчук, О.О. Луханін, О.В. Заволока // Харківська хірургічна школа. — 2017. — № 3–4. — С. 63-69.

3. Бездітко П.А. Клініко-томографічні особливості ураження зорового нерва залежно від товщини решітчастої пластини склери у хворих на цукровий діабет / П.А. Бездітко, М.А. Карлійчук // Харківська хірургічна школа. — 2017. — № 5–6 (86–87). — С. 28-33.

4. Бездітко П.А. Клініко-діагностичні критерії різних типів ураження зорового нерва у хворих на цукровий діабет / П.А. Бездітко, М.А. Карлійчук // Архів офтальмології України. — 2017. — Т. 5, № 3(9). — С. 18-22.

5. Бездітко П.А. Клініко-томографічні особливості діабетичної оптичної нейропатії залежно від типу та стадії захворювання / П.А. Бездітко, М.А. Карлійчук // Офтальмол. журн. — 2018. — № 1. — С. 43-48.

6. Влияние водорастворимого антиоксидантного препарата (мексидола) на чувствительность зрительного нерва и скорость кровотока в артериях глазного яблока и орбиты у больных первичной открытоугольной глаукомой / И.А. Волчегорский, Е.В. Тур, О.В. Солянникова [и др.] // Вест. офтальмологии. — 2012. — № 4. — С. 35-41.

7. Гнездилова А.В. ГАМКергический механизм цереброваскулярного эффекта мексидола // А.В. Гнездилова, Т.С. Ганьшина, Р.С. Мирзоян // Экспер. и клин. фармакол. — 2010. — Т. 73, № 10. — С. 11-13.

8. Егоров Е.А. Применение Мексидола у больных с оптическими нейропатиями / Е.А. Егоров, Б.В. Обруч, Э.М. Касимов // Клин. офтальмология. — 2002. — Т. 3, № 2. — С. 81-84.

9. Применение препарата Мексидол у больных с дистрофическими заболеваниями заднего отрезка глаза / Е.А. Егоров, Б.В. Обруч, Б.В. Олейник [и др.] // Клиническая офтальмология. — 2009. — Т. 10, № 4. — С. 145-148.

10. Эффективность препарата кокарнит при диабетической нейропатии / С.В. Котов, Е.В. Исакова, В.Ю. Лиждвой [и др.] // Журн. неврологии и психиатрии. — 2018. — № 1. — С. 37-42.

11. Моргунов Л.Ю. Препараты альфа-липоевой кислоты в лечении диабетической нейропатии / Л.Ю. Моргунов // Медицинский совет. — 2014. — № 17. — С. 90-94.

12. Скрипник Р.Л. Пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті (патогенез, клініка, діагностика, лікування: автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.18 / Скрипник Р.Л. — Одеса, 2005. — 34 с.

13. Скрипник Р.Л. Особенности поражения зрительного нерва при сахарном диабете / Р.Л. Скрипник // Ophthalmic Hub: наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, 30–31 бер. 2018 р.: мат-ли. — К., 2018. — С. 86-87.

14. Строков И.А. Новые возможности лечения диабетических осложнений / И.А. Строков, А.С. Фокина // РМЖ. — 2012. — № 20. — С. 88-91.

15. Чуканова Е.И. Альфа-липоевая кислота в лечении диабетической полинейропатии / Е.И. Чуканова, А.С. Чуканова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.СКорсакова. — 2018. — Т. 118, № 1. — С. 103-109.

16. Advanced glycation end products in human optic nerve head / S. Amano, Y. Kaji, T. Oshika [et al.] // Br. J. Ophthalmol. — 2001. — Vol. 85, № 1. — P. 52-55.

17. Enhanced glucose control for preventing and treating diabetic neuropathy / B.C. Callaghan, A.A. Little, E.L. Feldman, R.A. Hughes // Cochrane Database Syst. Rev. — 2012. — № 6. — CD007543.

18. Javed S. Treating Diabetic Neuropathy: Present Strategies and Emegging Solutions / S. Javed, U. Alam, R.A. Malik // Rev. Diabet. Stud. — 2015. — Vol. 12, № 1–2. — P. 63-83.

19. A systematic review and meta-analysis of alpha-lipoic acid in the treatment of diabetic peripheral neuropathy / T. Han, J. Bai, W. Liu [et al.] // Eur. J. Endocrinol. — 2012. — Vol. 167. — P. 465-471.

20. Jayabalan B. Vitamin B supplementation for diabetic peripheral neuropathy / B. Jayabalan, L. Low // Singapore Medical Journal. — 2016. — Vol. 57(2). — P. 55-59.

21. Papanas N. Efficacy of alpha-lipoic acid in diabetic neuropathy / N. Papanas, D. Ziegler // Expert Opinions in Pharmacotherapy. — 2014. — Vol. 15. — P. 2721-2731.

22. Simo R. Neurodegeneration in the diabetic eye: new insights and therapeutic perspectives / R. Simo, C. Hernandez; European Consortium for the Early Treatment of Diabetic Retinopathy (EUROCONDOR) // Trends Endocrinol. Metab. — 2014. — Vol. 25, № 1. — P. 23-33.

23. Stracke H.A benfotiamine-vitamin B combination in treatment of diabetic polyneuropathy / H. Stracke, A. Lindemann, K. Federlin // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. — 1996. — Vol. 104(4). — P. 311-316.

24. Diabetes mellitus affects biomechanical properties of the optic nerve head in the rat / N. Terai, E. Spoerl, M. Haustein [et al.] // Ophthalmic. Res. — 2012. — Vol. 47(4). — P. 189-194.

25. Efficacy and safety of antioxidant treatment with α-lipoic acid over 4 year in diabetic polyneuropathy: the NATHAN 1 trial / D. Ziegler, P.A. Low, W.J. Litchy [et al.] // Diabetes Care. — 2011. — Vol. 34, № 9. — P. 20154-2060.


Back to issue