Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 6, №3, 2018

Back to issue

Score evaluation of the treatment of patients with traumatic keratitis

Authors: Сакович В.М.(1,) Острікова Т.О.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, м. Дніпро, Україна
(2) — Дніпропетровська клінічна лікарня залізничного транспорту, філія Центру охорони здоров’я ПАТ «Укрзалізниця», м. Дніпро, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Вивчення динаміки суб’єктивних клінічних симптомів при лікуванні пацієнтів із травматичним кератитом зі застосуванням додаткової оксигенації має практичне значення, оскільки під час запалення рогівки відбувається гіпоксія тканин. Мета роботи: вивчити динаміку інтегральних показників клінічних симптомів при лікуванні травматичного кератиту зі застосуванням гіпербаричного кисню. Матеріали та методи. До дослідження було включено 69 пацієнтів (69 очей) із травматичним кератитом віком від 18 до 75 років, серед яких 70 % становили чоловіки. Всім пацієнтам до стандартної схеми лікування травматичного кератиту було включено гіпербаричну оксигенацію з емоксипіном один раз на добу протягом 6–10 днів тривалістю 40 хвилин за режимом 1,2 АТА в барокамері «Ока». Вивчалася динаміка клінічних суб’єктивних показників у пацієнтів основної та контрольної груп, виражена в балах за умовною шкалою, що розроблена нами. Результати та обговорення. Аналіз динаміки інтегральної бальної оцінки суб’єктивних проявів під час лікування хворих на травматичний кератит свідчить про суттєве поліпшення стану ока в пацієнтів основної групи (із застосуванням гіпербаричної оксигенації). Інтегральний показник суб’єктивних клінічних симптомів пацієнтів основної групи на кінець лікування зменшився на 90,94 % (р < 0,001), що відповідає різниці між групами в 51,21 %. Порівняно з контрольною групою інтегральний показник включав зменшення середньої бальної вираженості відповідно: світлобоязні — 77,78 %, сльозотечі — 41,94 %, відчуття стороннього предмета — 41,67 %, больового синдрому та печіння — по 36,84 % (р < 0,001). Термін зникнення суб’єктивних клінічних симптомів основної групи коливався в межах 1,91 ± 0,01 — 2,15 ± 0,01, а контрольної групи — 3,79 ± 0,01 — 4,07 ± 0,01, р < 0,01. Висновки. Застосування додаткової оксигенації до традиційного лікування травматичного кератиту зменшує інтегральний суб’єктивний показник у балах пацієнтів основної групи на кінець лікування на 90,94 %, що відповідає різниці між групами майже в 49 % (р < 0,01). Використання ГБО-терапії сприяло одужанню хворих основної групи через 6,26 ± 0,03 дня, а групи контролю — через 9,31 ± 0,02 дня (р < 0,01), тобто на 3,05 дня раніше.

Актуальность. Изучение динамики субъективных клинических симптомов при лечении пациентов с травматическим кератитом с применением дополнительной оксигенации имеет практическое значение, так как при воспалении роговицы происходит гипоксия тканей. Цель работы: изучить динамику интегральных показателей клинических симптомов при лечении травматического кератита с применением гипербарического кислорода. Материалы и методы. В исследование были включены 69 пациентов (69 глаз) с травматическим кератитом в возрасте от 18 до 75 лет, среди которых 70 % составляли мужчины. Всем пациентам в стандартную схему лечения травматического кератита была включена гипербарическая оксигенация с эмоксипином один раз в сутки в течение 6–10 дней продолжительностью 40 минут по режиму 1,2 АТА в барокамере «Ока». Изучалась динамика клинических субъективных показателей у пациентов основной и контрольной групп, выраженная в баллах по условной шкале, разработанной нами. Результаты. Анализ динамики интегральной балльной оценки субъективных проявлений в процессе лечения больных с травматическим кератитом свидетельствует о существенном улучшении состояния глаза у пациентов основной группы (с применением гипербарической оксигенации). Интегральный показатель субъективных клинических симптомов пациентов основной группы к концу лечения уменьшился на 90,94 % (р < 0,001), что отвечает разнице между группами в 51,21 %. По сравнению с контрольной группой интегральный показатель включал уменьшение средней балльной выраженности соответственно: светобоязни — 77,78 %, слезотечения — 41,94 %, ощущения инородного тела — 41,67 %, болевого синдрома и чувство жжения глаза — 36,84 % (р < 0,001). Время исчезновения субъективных клинических симптомов основной группы колебалось в пределах 1,91 ± 0,01 — 2,15 ± 0,01 дня, а контрольной группы — 3,79 ± 0,01 — 4,07 ± 0,01 дня, р < 0,01. Выводы. Применение дополнительной оксигенации к традиционному лечению травматического кератита уменьшает интегральный субъективный показатель в баллах у пациентов основной группы в конце лечения на 90,94 %, что соответствует разнице между группами почти 49 % (р < 0,01). Использование ГБО-терапии способствовало выздоровлению больных основной группы через 6,26 ± 0,03 дня, а группы контроля — через 9,31 ± 0,02 дня (р < 0,01), т.е. на 3,05 дня раньше.

Background. The study of the dynamics of subjective clinical symptoms in the treatment of patients with traumatic keratitis using additional oxygenation is of practical importance, since tissue hypoxia occurs in inflammation of the cornea. The purpose was to study the dynamics of integrated indicators of clinical symptoms in the treatment of traumatic keratitis with the use of hyperbaric oxygenation. Material and methods. The study included 69 patients (69 eyes) with traumatic keratitis aged 18 to 75 years, 70 % of whom were men. In all patients, the standard treatment of traumatic keratitis included hyperbaric oxygenation with emoxipin once a day with a duration of 40 minutes, for 6–10 days according to the 1.2 ATA regime in the Oka pressure chamber. The dynamics of clinical subjective indices was studied in patients of the main and control groups, expressed in points according to the conventional scale developed by us. Results. Analysis of the dynamics of the integral scores of subjective manifestations during the treatment of patients with traumatic keratitis indicates a significant improvement in the eye condition in main group (with the use of hyperbaric oxygenation). The integral index of subjective clinical symptoms in patients of the main group at the end of treatment decreased by 90.94 % (p < 0.001), which corresponds to the difference between the groups of 51.21 %. Compared to the control group, the integral indicator included a decrease in the mean score: of photophobia — by 77.78 %, lachrymation — by 41.94 %, foreign body sensation — by 41.67 %, pain and smoking — by 36.84 % (p < 0.001). Conclusions. The use of additional oxygenation along with traditional treatment of traumatic keratitis reduces the integral subjective score in the main group by 90.94 % at the end of the treatment, which corresponds to the difference between the groups of almost 49 % (p < 0.01). The use of hyperbaric oxygenation therapy promoted recovery of patients of the main group after 6.26 ± 0.03 days, and in control groups — after 9.31 ± 0.02 days (p < 0.01), ie, 3.05 days earlier.


Keywords

травматичний кератит; гіпербарична оксигенація; лікування

травматический кератит; гипербарическая оксигенация; лечение

traumatic keratitis; hyperbaric oxygenation; treatment


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Беда Д.И. Комплексное лечение возрастной макулярной дегенерации с применением гипербарической оксигенации: Автореф. дис… канд. мед. наук: спец. 14.01.07 «глазные болезни» / Д.И. Беда. — Красноярск, 2010. — 23 с.

2. Новый топический антибиотик «Окацин» в лечении гнойных язв роговицы / П.А. Бездетко, Н.В. Панченко, А.Ю. Савельева и др. // II Міжнар. наук. конф. офтальмологів Причорномор’я: тези. — Одесса, 2004. — С. 16-17.

3. Гусова М.К. Токсическое поражение зрительного нерва при интоксикации алкоголем: Автореф. дис… канд. мед. наук: спец. 14.00.08. «глазные болезни», 14.00.45. «наркология» / М.К. Гусова. — М., 2008. — 15 с.

4. Елисеева Е.В. Гипербарическая оксигенация в офтальмологии: учебное пособие / Е.В. Елисеева. — Караганда, 2010. — 48 с.

5. Каменская Е.В. Влияние препаратов «Факовит» и «Тауфон» на активность окислительно-восстановительных ферментов в крови и слезной жидкости у больных поверхностным герпетическим кератитом / Е.В. Каменская, Г.И. Дрожжина // Офтальмол. журнал. — 2008. — № 1. — С. 27-32.

6. Кузьминов О.Д. Применение ГБО в офтальмологии / О.Д. Кузьминов, В.JI. Лукич // Бюл. гипербарической биологии и медицины. — 2001. — № 1–4. — С. 76-85.

7. Майчук Ю.Ф. Оптимизация терапии болезней глазной поверхности / Ю.Ф. Майчук. — М., 2010. — 113 с.

8. Петруня А.М. Нарушение местного иммунитета у больных травматическим кератитом / А.М. Петруня, Фарук Исса Саид Ашур // Сучасні досягнення офтальмохірургії: наук.-практ. конф. з міжнар. участю: тези. — К., 2010. — С. 176-177.

9. Рыков С.А. Активность воспалительного процесса у больных герпетическим кератитом по уровню провоспалительных цитокинов в слезной жидкости / С.А. Рыков, М.А. Знаменская // Офтальмологический журнал. — 2009. — № 5. — С. 4-6.

10. Риков С.О. Особливості анамнезу та клінічного перебігу герпетичного кератокон’юнктивіту / С.О. Риков, М.А. Знаменська // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. — Київ; Луганськ; Харків, 2007. — Вип. 1–2(76–77). — С. 453-459.

11. Сакович В.Н. Применение флогэнзима в лечении герпетических кератитов / В.Н. Сакович, Т.С. Никитчина, Б.Д. Щербаков // Офтальмология. Восточная Европа. — 2012. — № 2. — С 141-145.

12. Пути оптимизации терапии поверхностных форм герпетического поражения роговицы / Л.А. Сухина, К.Э. Голубов, А.Ф. Смирнова, Г.В. Котлубей // Таврический медико-биологический вестник. — 2011. — Т. 14, ч. 2 (56). — С. 349-351.


Back to issue