Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 6, №3, 2018

Back to issue

The role of metabolic disorders and genotype in the diabetic retinopathy development (literature review)

Authors: Биховець М.Ю.(1), Риков С.О.(1), Натрус Л.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В огляді літератури обґрунтована необхідність вивчення чинників, що обумовлюють порушення метаболічного стану організму: загальної дієти, окремих харчових продуктів, вмісту і спектра жирних кислот (ЖК) у раціоні – у порівнянні з впливом генома, способу життя, фізичної активності тощо в розвитку діабетичної ретинопатії (ДР) при цукровому діабеті (ЦД) 2-го типу. Розглядається механізм впливу фізичних навантажень на рівень глюкози в крові, механізми та ефективність її поглинання тканинами, оскільки вправи можуть стимулювати молекулярні сигнальні шляхи, що сприяють транспортуванню глюкози в клітину. Цікавими є дослідження інших факторів способу життя, які сприяють розвитку ЦД-2. В огляді наведені дані кількох широкомасштабних епідеміологічних досліджень та метааналізів про асоціацію генома та його реплікації для визначення додаткових локусів схильності для ЦД 2-го типу й підкреслюється, що генетична схильність може синергічно взаємодіяти з харчовими особливостями при визначенні ризику ЦД. Автори огляду вважають, що вивчення спроможності кожного організму переносити до клітин ЖК у формі ліпідів із урахуванням генетичної здатності активного поглинання клітиною ЖК і вмісту ЖК у складі раціону харчування як основи раціональної дієтотерапії хворих із ЦД-2 є актуальним і може стати патогенетичною основою профілактики мікросудинних ускладнень, перш за все ДР, а також важливим елементом персоніфікованої терапії ДР у хворих на ЦД 2-го типу.

В обзоре литературы обоснована необходимость изучения факторов, обусловливающих метаболические нарушения организма: общей диеты, отдельных пищевых продуктов, содержания и спектра жирных кислот (ЖК) в рационе — по сравнению с влиянием генома, образа жизни, физической активности и т.д. в развитии диабетической ретинопатии (ДР) при сахарном диабете (СД) 2-го типа. Рассматривается механизм влияния физических нагрузок на уровень глюкозы в крови, механизмы и эффективность поглощения ее тканями, поскольку упражнения могут стимулировать молекулярные сигнальные пути, обеспечивающие транспортировку глюкозы в клетку. Интересны исследования других факторов образа жизни, способствующих развитию ЦД-2. В обзоре приведены данные нескольких широкомасштабных эпидемиологических исследований и метаанализов о связи генома и его репликации для определения дополнительных локусов, ассоциированных с развитием СД 2-го типа, и подчеркивается, что генетическая предрасположенность может синергично взаимодействовать с особенностями питания при определении риска СД. Авторы обзора считают, что изучение способности каждого организма переносить в клетки ЖК в форме липидов с учетом генетической способности активного поглощения клеткой ЖК и содержания ЖК в составе рациона питания как основы рациональной диетотерапии больных с ЦД-2 является актуальным и может стать патогенетической основой профилактики микрососудистых осложнений, прежде всего ДР, а также важным элементом персонифицированной терапии ДР у больных СД-2 типа.

A review shows the need to study the factors that cause metabolic disturbances in the body: the general diet, individual foods, the content and spectrum of fatty acids (FA) in the diet, compared to the influence of the genome, lifestyle, physical activity, etc., in development of diabetic retinopathy (DR) in type 2 diabetes mellitus (DM2T). The mechanism of the influence of physical loads on the level of glucose in the blood, the effectiveness and mechanism of its absorption by tissues were studied as exercises can stimulate the molecular signaling pathways leading to the transport of glucose into the cell. Other lifestyle factors that contribute to the development of DM2T are also of interest. The review deals with the data from several large-scale epidemiological studies and meta-analyzes on the association of the genome and its replication to determine additional loci associated with the development of type 2 diabetes. It is emphasized that the genetic predisposition can interact synergistically with dietary habits when determining the risk of diabetes. The authors of the review believe that the study of the ability of each organism to transfer FA into cells, taking into account the genetic cellular ability to actively absorb FA and FA content in the diet, as the basis of rational diet therapy of patients with DM2T is actual and can become a pathogenetic basis of prevention microvascular complications, primarily DR, as well as an important element of personified therapy for DR in type 2 diabetic patients.


Keywords

порушення метаболізму; цукровий діабет; дієта; генетичні дослідження; фактори ризику

нарушение метаболизма; сахарный диабет; диета; генетические исследования; факторы риска

metabolic disorders; diabetes mellitus; diet; genetic studies; risk factors


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Астахов Ю.С. Современные направления медикаметозного лечения непролиферативной диабетической ретинопатии / Ю.С. Астахов, А.Б. Лисочкина, Ф.Е. Шадричев // Клин. офтальмология. — 2003. — Т. 4, № 3. — С. 5-19.

2. Бондарь И.А. Ассоциация полиморфных маркеров rs7903146 гена TCF7L2 и rs1801282 гена PPARG [Pro12Ala] с сахарным диабетом 2 типа в Новосибирской области / И.А. Бондарь, М.Л. Филипенко, О.Ю. Шабельникова, Е.А. Соколова // Сахарный диабет. — 2013. — № 4. — С. 17-22.

3. Варивончик Д.В. Наукове обґрунтування Національної стратегії боротьби зі сліпотою в Україні на період до 2030 року / Д.В. Варивончик, С.О. Риков, А.С. Гудзь [та ін.] // Архів офтальмології України. — 2015. — Т. 3, № 2. — С. 6-13.

4. Гаджиев Р.В. Диабетическая ретинопатия / Р.В. Гаджиев. — Баку: ЕЛМ, 1999. — 71 с.

5. Ермакова Н.А. Диабетическая ретинопатия. Клиника, диагностика, классификация, лечение / Н.А. Ермакова // РМЖ. Клиническая офтальмология. — 2013. — Т. 1. — С. 33.

6. Зябліцев С.В. Асоціація алеля 12Pro поліморфізму rs1801282 гена PPARG з цукровим діабетом 2 типу / С.В. Зябліцев, В.Я. Мокрій // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2016. — № 3 (55). — С. 34-38.

7. Кондрацкая И.Н. Сахарный диабет 2 типа. Критерии постановки диагноза. Принципы первичной антигипергликемической терапии / И.Н. Кондрацкая // Проблеми ендокрин. патології. — 2015. — № 2. — С. 119-122.

8. Могілевський С.Ю. Зв’язок поліморфізмів rs759853 та rs9640883 гена AKR1B1 з розвитком діабетичної ретинопатії / С.Ю. Могілевський, О.В. Бушуєва, С.В. Зябліцев [та ін.] // Офтальмологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 3-7.

9. Могілевський С.Ю. Особливості діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу / С.Ю. Могілевський, О.В. Бушуєва, Л.В. Натрус // Архів офтальмології України. — Т. 5, № 1 (7). — 2017. — С. 37-44.

10. Потапов В.А. Поиск генетических маркеров, определяющих предрасположенность к сахарному диабету 2 типа: Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.01.03 / В. А. Потапов. — М., 2010. — 24 с.

11. Прудиус П.Г. Поширеність діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 1-го типу Вінницької області / П.Г. Прудиус, Н.В. Бондарчук, І.В. Cеменюк // Международный эндокринологический журнал. — 2007. — Т. 8, № 2.

12. Тронько М.Д. Досягнення цілей лікування пацієнтами із цукровим діабетом в Україні. Результати Міжнародного дослідження з вивчення практики ведення цукрового діабету (IDMPS) / М.Д. Тронько, Л.К. Соколова, М.В. Власенко [та ін.] // Ендокринологія. — 2015. — Т. 4, № 20. — С. 658-668.

13. Хуторська Л.А. Динаміка поширеності та ризик розвитку діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет / Л.А. Хуторська // Международный эндокринологический журнал. — 2013. — Т. 51, № 3. — С. 35-40.

14. Шилова О.Г. Новые аспекты патогенеза и лечения диабетической ретинопатии / О.Г. Шилова // Международный эндокринологический журнал. — 2012. — Т. 4 (44).

15. Al-Delaimy W.K. Snoring as a risk factor for type II diabetes mellitus: a prospective study / W.K. Al-Delaimy, J.E. Manson, W.C. Willett [et al.] // Am. J. Epidemiol. — 2002. — Vol. 155 (5). — P. 387-393.

16. Ardisson Korat A.V. Diet, lifestyle, and genetic risk factors for type 2 diabetes: a review from the Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study 2, and Health Professionals’ Follow-up Study / A.V. Ardisson Korat, W.C. Willett, F.B. Hu [et al.] // Curr. Nutr. Rep. — 2014. — Vol. 3 (4). — P. 345-354.

17. Ayas N.T. A prospective study of self-reported sleep duration and incident diabetes in women / N.T. Ayas, D.P. White, W.K. Al-Delaimy [et al.] // Diabetes Care. — 2003. — Vol. 26 (2). — P. 380-384.

18. Bao W. Predicting risk of type 2 diabetes mellitus with genetic risk models on the basis of established genome-wide association markers: a systematic review / W. Bao, F.B. Hu, S. Rong [et al.] // Am. J. Epidemiol. — 2013. — Vol. 178 (8). — P. 1197-1207.

19. Barnard N.D. The effects of a low-fat, plant-based dietary intervention on body weight, metabolism, and insulin sensitivity / N.D. Barnard, A.R. Scialli, G. Turner-McGrievy [et al.] // Am. J. Med. — 2005. — Vol. 118, № 9. — P. 991-997.

20. Brynes A.E. Diet-induced change in fatty acid composition of plasma triacylglycerols is not associated with change in glucagon-like peptide 1 or insulin sensitivity in people with type 2 diabetes / A.E. Brynes, C.M. Edwards, A. Jadhav [et al.] // Am. J. Clin. Nutr. — 2000. — Vol. 72. — Р. 1111-1118.

21. Cheung N. Diabetic retinopathy / N. Cheung, P. Mitchell, T.Y. Wong // Lancet. — 2010. — Vol. 376, № 9735. — Р. 124-136.

22. Chistiakov D.A. The PPARgamma Pro12Ala variant is associated with insulin sensitivity in Russian normoglycaemic and type 2 diabetic subjects / D.A. Chistiakov, V.A. Potapov, D.S. Khodirev [et al.] // Diab. Vasc. Dis. Res. — 2010. — Vol. 7 (1). — Р. 56-62.

23. Hodson L. Fatty acid composition of adipose tissue and blood in humans and its use as a biomarker of dietary intake / L. Hodson, C.M. Skeaff, B.A. Fielding // Prog Lipid Res. — 2008. — Vol. 47, № 5. — P. 348-380.

24. Kadowaki T. Molecular mechanism of insulin resistance and obesity / T. Kadowaki, K. Hara, T. Yamauchi [et al.] // Experimental Biology and Medicine. — 2003. — Vol. 228, № 10. — P. 1111-1117.

25. Kamat S.G. Evaluation of fish oils in amelioration of diabetes-induced tissue damages in mice (Mus musculus) / S.G. Kamat, R. Roy // South Asian J. Exp. Biol. — 2015. — Vol. 5 (1). — Р. 32-40.

26. Kinsell L.W. Dietary fats and the diabetic patient / L.W. Kinsell, G. Walker, G.D. Michaels [et al.] // Engl. J. Med. — 1959. — Vol. 27, № 261. — P. 431-434.

27. Lyssenko V. Genetic prediction of future type 2 diabetes / V. Lyssenko, P. Almgren, D. Anevski [et al.] // Plos Med. — 2005. — Vol. 1, № 2 (12). — P. 345.

28. Mann J.I. Nutrition recommendations for the treatment and prevention of type 2 diabetes and the metabolic syndrome: an evidenced-based review / J.I. Mann // Nutr. Rev. — 2006. — Vol. 64, № 9. — P. 422-427.

29. McMullan C.J. Melatonin secretion and the incidence of type 2 diabetes / C.J. McMullan, E.S. Schernhammer, E.B. Rimm [et al.] // JAMA. — 2013. — Vol. 309 (13). — P. 1388-1396.

30. Zeggini E. Meta-analysis of genome-wide association data and large-scale replication identifies additional susceptibility loci for type 2 diabetes / E. Zeggini, L.J. Scott, R. Saxena [et al.] // Nat. Genet. — 2008. — Vol. 40 (5). — P. 638-645.

31. Nitert M.D. Impact of an exercise intervention on DNA methylation in skeletalmuscle from first degree relatives of patients with type 2 diabetes / M.D. Nitert, T. Dayeh, P. Volkov [et al.] // Diabetes. — 2012. — Vol. 61, № 12. — P. 3322-3332.

32. Okada-Iwabu M. A small molecule adipor agonist for type 2 diabetes and short life in obesity / M. Okada-Iwabu, T. Yamauchi, M. Iwabu [et al.] // Nature. — 2013. — Vol. 503, № 7477. — P. 493-499.

33. Pan A. Rotating night shift work and risk of type 2 diabetes: two prospective cohort studies in women / A. Pan, E.S. Schernhammer, Q. Sun, F.B. Hu // Plos Med. — 2011. — Vol. 8 (12). — e1001141.

34. Park D.R. Exercise ameliorates insulin resistance via Ca2+ signals distinct from those of insulin for GLUT4 translocation in skeletal muscles / D.R. Park, K.H. Park, B.J. Kim [et al.] // Diabetes. — 2015. — Vol. 64, № 4. — P. 1224-1234.

35. Passos M.C.F. Regulation of insulin sensitivity by adiponectin and its receptors in response to physical exercise / M.C.F. Passos, M.C. Gonçalves // Hormone and Metabolic Research. — 2014. — Vol. 46, № 9. — P. 603-608.

36. Pereira M.A. Dairy consumption, obesity, and the insulin resistance syndrome in young adults: the CARDIA Study / M.A. Pereira, D.R. Jr. Jacobs, L. Van Horn [et al.] // JAMA. — 2002. — Vol. 287 (16). — P. 2081-2089.

37. Qi L. Genetic predisposition, Western dietary pattern, and the risk of type 2 diabetes in men / L. Qi, M.C. Cornelis, C. Zhang [et al.] // Am. J. Clin. Nutr. — 2009. — Vol. 89 (5). — P. 1453-1458.

38. Risérus U. Fatty acids and insulin sensitivity / U. Risérus // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. — 2008. — Vol. 11 (2). — P. 100-105.

39. Risérus U. Dietary fats and prevention of type 2 diabetes / U. Risérus, W.C. Willett, F.B. Hu // Prog Lipid Res. — 2009. — Vol. 48 (1). — P. 44-51.

40. Röhling M. Influence of Acute and Chronic Exercise on Glucose Uptake / M. Röhling, C. Herder, T. Stemper, K. Müssig // J. Diabetes Res. — 2016. — Vol. 2016. — 33 p.

41. Ryder J.W. Use of a novel impermeable biotinylated photolabeling reagent to assess insulinand hypoxia-stimulated cell surface GLUT4 content in skeletal muscle from type 2 diabetic patients / J.W. Ryder, J. Yang, D. Galuska [et al.] // Diabetes. — 2000. — Vol. 49, № 4. — P. 647-654.

42. Saxena R. Genome-wide association analysis identifies loci for type 2 diabetes and triglyceride levels / R. Saxena, B.F. Voight, V. Lyssenko [et al.] // Science. — 2007. — Vol. 316 (5829). — P. 1331-1136.

43. Shai I. Ethnicity, obesity, and risk of type 2 diabetes in women: a 20-year follow-up study / I. Shai, R. Jiang, J.E. Manson [et al.] // Diabetes Care. — 2006. — Vol. 29 (7). — Р. 1585-1590.

44. Sharma Y. Nutrition for diabetic retinopathy: plummeting the inevitable threat of diabetic vision loss / Y. Sharma, S. Saxena, A. Mishra [et al.] // Eur. J. Nutr. — 2017. — Vol. 56 (6). — P. 2013-2027.

45. Stitt A.W. The progress in understanding and treatment of diabetic retinopathy / A.W. Stitt, T.M. Curtis, M. Chen [et al.] // Progress in Retinal and Eye Research. — 2016. — Vol. 51. — P. 156-186.

46. Vessby B. Desaturation and elongation of Fatty acids and insulin action / B. Vessby, I.B. Gustafsson, S. Tengblad [et al.] // Ann. N. Y. Acad. Sci. — 2002. — Vol. 967. — P. 183-195.

47. Міністерство охорони здоров’я України. — Режим доступу: www.moz.gov.ua.

48. Yoon M.J. Adiponectin increases fatty acid oxidation in skeletal muscle cells by sequential activation of AMP-activated protein kinase, p38 mitogen-activated protein kinase, and peroxisome proliferator-activated receptor alpha / M.J. Yoon, G.Y. Lee, J.J. Chung [et al.] // Diabetes. — 2006. — Vol. 55, № 9. — P. 2562-2570.

49. Zierath J.R. Insulin action and insulin resistance in human skeletal muscle / J.R. Zierath, A. Krook, H. Wallberg-Henriksson // Diabetologi. — 2000. — Vol. 43, № 7. — P. 821-835.


Back to issue