Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №1, 2019

Back to issue

Features of the lifestyle as a risk factor for the development and progression of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus

Authors: Биховець М.Ю.(1), Риков С.О.(1), Натрус Л.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні активно вивчається роль загальної дієти, окремих харчових продуктів і поживних речовин, способу життя (CЖ), фізичної активності тощо у розвитку цукрового діабету 2-го типу (ЦД2). Мета — провести аналіз особливостей способу життя як фактора ризику розвитку і прогресування діабетичної ретинопатії (ДР) у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Матеріали та методи. Дослідження включало 76 хворих із ЦД2, у яких за результатами офтальмологічного обстеження виявлено різний ступень ДР. Контрольну групу (n = 43) становили особи без ЦД, співставні із пацієнтами за статтю, віком, індексом маси тіла. Для вивчення СЖ була розроблена анкета, на питання якої пропонували відповісти всім досліджуваним особам. Результати. Для інтегральної оцінки показників СЖ в групах порівнянь доцільно проводити аналіз відповідей анкети через визначення індексів. Найбільш вдалим виявився індекс раціональності рекомендації через відношення «рекомендовано — не рекомендовано». 90 % хворих із ЦД2 дотримуються спеціальної дієти, але наявність погрішностей при дієтичному харчуванні не корелює прямо із тяжкістю стану і розвитком ДР. Додаткове фізичне навантаження, як і вживання додаткової кількості води в раціоні є звичками, які суттєво відрізняють хворих із ЦД2 від їх ровесників без діабету. Але відсутність додаткових фізичних вправ і невелика кількість рідини при щоденному вживанні не виявили кореляції із погіршенням стану і посиленням ускладнення у вигляді ДР. Аналіз харчових звичок показав, що недостатність вживання фруктів і овочів знаходиться в прямій залежності із захворюванням на ЦД і його ускладненням у вигляді прогресування ДР. Висновки. Отримані дані надають підставу сформувати рекомендацію для пацієнтів з ЦД2 у вигляді збагачення раціону харчування фруктами й овочами і розглядати цю пораду як профілактичний засіб розвитку захворювання й ускладнення у вигляді прогресування ДР.

Актуальность. На сегодняшний день активно изучается роль общей диеты, отдельных пищевых продуктов и питательных веществ, образа жизни (ОЖ), физической активности и т.п. в развитии сахарного диабета 2-го типа (СД2). Цель — провести анализ особенностей образа жизни как фактора риска развития и прогрессирования диабетической ретинопатии (ДР) у больных сахарным диабетом 2-го типа. Материалы и методы. Исследование включало 76 больных с СД2, у которых по результатам офтальмологического обследования выявлена ДР разной степени тяжести. Контрольную группу (n = 43) составляли лица без СД, которые были сопоставимы с пациентами по полу, возрасту, индексу массы тела. Для изучения ОЖ была разработана анкета, на вопросы которой предлагалось ответить всем исследуемым. Результаты. Для интегральной оценки показателей ОЖ в группах сравнений целесообразно проводить анализ ответов анкеты через определение индексов. Наиболее удачным оказался индекс рациональности рекомендации через отношение «рекомендуется — не рекомендуется». 90 % пациентов с СД2 придерживаются специальной диеты, но наличие погрешностей в диетическом питании не коррелирует прямо с тяжестью состояния и развитием ДР. Дополнительная физическая нагрузка, как и употребление дополнительного количества воды в рационе являются привычками, которые существенно отличают больных с СД2 от их сверстников без диабета. Однако отсутствие дополнительных физических упражнений и небольшое количество жидкости при ежедневном употреблении не выявило корреляции с ухудшением состояния и увеличением осложнений в виде ДР. Анализ пищевых привычек показал, что недостаточность употребления фруктов и овощей находится в прямой зависимости с заболеванием СД и его осложнением в виде прогрессирования ДР. Выводы. Полученные данные дают основание сформировать рекомендацию для пациентов с СД2 в виде обогащения рациона питания фруктами и овощами и рассматривать этот совет как профилактику развития заболевания и осложнения в виде прогрессирования ДР.

Background. Today, the role of general diet, individual food and nutrients, lifestyle (LS), physical activity, etc., in the development of type 2 diabetes mellitus (DM2) is actively studied. The purpose was to analyze the features of lifestyle as a risk factor for the development and progression of diabetic retinopathy (DR) in patients with type 2 diabetes mellitus. Materials and methods. The study included 76 patients with DM2, who were diagnosed with DR of varying severity according to the results of ophthalmological examination. The control group (n = 43) consisted of sex-, age-, body mass index-matched persons without diabetes. A questionnaire was developed for the study of LS, all persons were asked to answer its questions. Results. For the integral evaluation of LS scores in the comparison groups, it is advisable to analyze answers through the determination of indices. The most successful was the index of recommendation rationality as the “recommended — not recommended” ratio. 90 % of patients with DM2 adhere to a special diet, but the presence of errors in dietary nutrition does not correlate directly with the severity of the state and DR development. Additional exercises as well as intake of additional amount of water in the diet are habits that significantly differentiate patients with DM2 from their peers without diabetes. But the lack of additional physical activity and a small amount of fluid in daily use showed no correlation with deterioration in the condition of patients and increased complications in the form of DR. An analysis of food habits found that the insufficient intake of fruits and vegetables is directly related to the DM development and its complication in the form of DR progression. Conclusions. The study analyzes the LS indicators: diet, physical activity, water, fruit and vegetable intake. It is found that additional physical activity and the intake of 1.5–2 liters of water is significantly higher in people without diabetes. Insufficient intake of fruits and vegetables in the daily diet is directly related to diabetes, its complications in the form of DR progression. The obtained data provide a basis for the recommendations for patients with DR and type 2 diabetes mellitus in the form of enriching the diet with fruits and vegetables and consider this piece of advice as prevention of the disease progression. The study of these features in patients with different degrees of DR can provide a basis for the development of additional behavioral and nutritional recommendations, which accompany the treatment regimens in order to avoid deterioration of the retina. For the integral assessment of LS indicators in comparison groups, it is efficient to carry out the analysis of answers to the questionnaire through determination of indices. The most successful one is the index of recommendation rationality through “recommended — not recommended” ratio.


Keywords

порушення метаболізму; цукровий діабет; дієта; генетичні дослідження; фактори ризику

нарушение метаболизма; сахарный диабет; диета; генетические исследования; факторы риска

metabolic disorders; diabetes mellitus; diet; genetic studies; risk factors


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Концепція Державної цільової соціальної програми «Цукровий діабет на період до 2018». Сайт Міністерства охорони здоров’я України: www.moz.gov.ua.

2. Шилова О.Г. Новые аспекты патогенеза и лечения диабетической ретинопатии / О.Г. Шилова // Межд. эндокринолог. журнал. — 2012. — Т. 4(44).

3. Nutrition for diabetic retinopathy: plummeting the inevitable threat of diabetic vision loss / Sharma Y., Saxena S., Mishra A. [et al.] // Eur. J. Nutr. — 2017. — Р. 1-15.

4. Alan W. The progress in understanding and treatment of diabetic retinopathy / W. Alan, М. Stitta, T. Curtisa // Progress in Retinal and Eye Research. — 2016. — Vol. 51. — P. 156-186.

5. Cheung N., Mitchell P., Wong T.Y. Diabetic retinopathy // Lancet. — 2010. — Vol. 376(9735). — Р. 124-136.

6. Могілевський С.Ю. Особливості діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу / С.Ю. Могілевський, О.В. Бушуєва, Л.В. Натрус // Архів офтальмології України. — 2017. — Т. 5, № 1(7). — С. 37-44.

7. Ardisson Korat A.V. Diet, lifestyle, and genetic risk factors for type 2 diabetes: a review from the Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study 2, and Health Professionals’ Follow-up Study / Ardisson Korat A.V., Willett W.C., Hu F.B. Curr // Nutr. Rep. — 2014. — Vol. 3(4). — P. 345-354.

8. David K. Cundiff, Claudio R. Nigg/Diet and Diabetic Retinopathy: Insights From the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) // Med. Gen. Med. — 2005. — 7(1). — P. 3.

9. Rotating night shift work and risk of type 2 diabetes: two prospective cohort studies in women / Pan A., Schernhammer E.S., Sun Q., Hu F.B. // PLoS Med. — 2011. — 8(12).

10. Influence of Acute and Chronic Exercise on Glucose Uptake / Röhling M., Herder C., Stemper T., Müssig K. // J. Diabetes Res. — 2016. doi: 10.1155/2016/2868652.

11. Impact of an exercise intervention on DNA methylation in skeletalmuscle from first degree relatives of patients with type 2 diabetes / Nitert M.D., Dayeh T., Volkov P. et al. // Diabetes. — 2012. — Vol. 61, № 12. — P. 3322-3332.

12. Grading Diabetic Retinopathy from Stereoscopic Color Fundus Photographs — An Extension of the Modified Airlie House Classification. ETDRS Report Number 10 // Ophtalmology. — 1991 May. —  Vol. 98. — S786-806.

13. Associations of Dietary Flavonoids with Risk of Type 2 Diabetes, and Markers of Insulin Resistance and Systemic Inflammation in Women: A Prospective Study and Cross-Sectional Analysis / Song Y., Manson J.E., Buring J.E. et al. // Journal of the American College of Nutrition. — 2005. — Vol 24(5). — Р. 376-384. doi.org/ 10.1080/07315724.2005.10719488.

Similar articles

Study of factors affecting the metabolism of fatty acids in patients with proliferative diabetic retinopathy with varying duration of diabetes mellitus
Authors: Ганюк В.М.(1), Петренко О.В.(2), Натрус Л.В.(3)
(1) — Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 8, №1, 2020
Date: 2020.05.10
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches
Influence of L-FABP expression and fatty-acid composition of food on the lipid metabolism in patients with different degree  of diabetic retinopathy and diabetes mellitus type 2
Authors: Риков С.О.(1), Биховець М.Ю.(1), Натрус Л.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №3, 2019
Date: 2019.10.09
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches
The influence of platelet derived growth factor on the development of surgical treatment relapses in diabetic maculopathy in diabetes mellitus type 2
Authors: Панченко Ю.О.(1, 2, 4), Могілевський С.Ю.(1), Зябліцев С.В.(3)
(1) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна
(4) — Медичний центр «Лазер Плюс», м. Львів, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №3, 2019
Date: 2019.10.09
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches
Expert groups’ recommendations, preventive commercial food rations with proven efficacy and nutrients prescribed for patients with essential hypertension and obesity at high cardiovascular risk
Authors: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

"Hypertension" 1 (51) 2017
Date: 2017.04.03
Sections: Specialist manual

Back to issue