Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №2 (104), 2019

Back to issue

Features of pain syndrome in patients with episodic and chronic tension-type headache

Authors: Романенко Ю.І.(1), Григорова І.А.(2), Романенко І.В.(1), Романенко І.Ю.(3)
1 - ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Україна
2 - Харківський державний медичний університет, м. Харків, Україна
3 - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Головний біль напруження (ГБН) — найбільш поширений у популяції тип головного болю (ГБ). Деякі дослідження показали, що м’язове напруження значно зростає із збільшенням частоти ГБН, болючість м’язів може зростати під час нападів ГБ, м’язове напруження значно зростає із збільшенням частоти ГБН. Висловлено припущення, що безперервний ноцицептивний внесок периферичних міофасціальних структур може викликати центральну сенсибілізацію і, можливо, хронізацію головного болю. Метою дослідження було вивчення особливостей больового синдрому в пацієнтів з епізодичним і хронічним головним болем напруження. Матеріали та методи. Було обстежено 108 пацієнтів (55 чоловіків, 53 жінки) з діагнозами «частий епізодичний головний біль напруження» (ЕГБН) (група I, n = 64) та «хронічний головний біль напруження» (ХГБН) (група II, n = 44). Проводилося клініко-неврологічне обстеження, пальпація перикраніальних і шийних м’язів з обох боків з вирахуванням числа болючості перикраніальних м’язів (ЧБПМ) і числа болючості м’язів шиї (ЧБМШ) для кожного пацієнта та їх середнє значення в групі. Для оцінки суб’єктивної вираженості болю використовувався метод візуальної аналогової шкали (ВАШ), для якісної характеристики болю — больовий опитувальник Мак-Гілла. Результати. Пацієнти обстежених груп за інтенсивністю ГБ за ВАШ суттєво не відрізнялися, показник був у межах помірного з тенденцією до більш вираженого в групі II. В обох групах при пальпації перикраніальних і шийних м’язів з обох боків болючість при пальпації переважно була в межах від слабкої до помірної, крім трапецієподібного та ремінного м’язів голови, де болючість мала характер від помірної до вираженої. У групі I порівняно з групою II виявлено вірогідне перевищення показників ЧБПМ та ЧБМШ зліва, ЧБПМ справа і не відзначено відмінностей між ЧБМШ групи I і II справа. У пацієнтів з ЕГБН вираженість м’язової болючості знижувалася з віком, були вищими показники, що описують сенсорні та психоемоційні характеристики болю, виявлено позитивний кореляційний зв’язок між болючістю перикраніальних м’язів та інтенсивністю й частотою ГБ на місяць. У пацієнтів із ХГБН виявлено кореляційні зв’язки між інтенсивністю, середньою тривалістю ГБ за місяць і сенсорними та психоемоційними характеристиками болю, що може свідчити про залучення центральних і периферичних ноцицептивних механізмів у патогенез хронічного ГБН. Висновки. Наявність м’язової болючості, сенсорні та психоемоційні характеристики болю необхідно враховувати при плануванні лікувальних і реабілітаційних стратегій, що буде перешкоджати прогресуванню та хронізації ГБ і сприяти підвищенню якості життя пацієнтів.

Актуальность. Головная боль напряжения (ГБН) — наиболее распространенный в популяции тип головной боли (ГБ). Некоторые исследования показали, что мышечное напряжение значительно возрастает с увеличением частоты ГБН, болезненность мышц может расти во время приступов ГБ. Высказано предположение, что непрерывный ноцицептивный вклад периферических миофасциальных структур может вызвать центральную сенсибилизации и, возможно, хронизацию ГБ. Целью исследования было изучение особенностей болевого синдрома у пациентов с эпизодической и хронической головной болью напряжения. Материалы и методы. Было обследовано 108 пациентов (55 мужчин, 53 женщины) с диагнозами «частая эпизодическая головная боль напряжения» (ЭГБН) (группа I, n = 64) и «хроническая головная боль напряжения» (ХГБН) (группа II, n = 44). Проводилось клинико-неврологическое обследование, пальпация перикраниальных и шейных мышц с обеих сторон с подсчетом числа болезненности перикраниальных мышц (ЧБПМ) и числа болезненности мышц шеи (ЧБМШ) для каждого пациента и их среднее значение в группе. Для оценки субъективной выраженности боли использовался метод визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), для качественной характеристики боли — болевой опросник Мак-Гилла. Результаты. Пациенты обследованных групп по интенсивности ГБ по ВАШ существенно не отличались, показатель был в пределах умеренного с тенденцией к более выраженному в группе II. В обеих группах при пальпации перикраниальных и шейных мышц с обеих сторон болезненность при пальпации в основном была в пределах от слабой до умеренной, кроме трапециевидной и ременной мышц головы, где болезненность носила характер от умеренной до выраженной. В группе I по сравнению с группой II выявлено достоверное превышение показателя ЧБПМ и ЧБМШ слева, ЧБПМ справа и не отмечено различий между ЧБМШ групп I и II справа. У пациентов с ЭГБН выраженность мышечной болезненности снижалась с возрастом, были выше показатели, описывающие сенсорные и психоэмоциональные характеристики боли, выявлена положительная корреляционная связь между болезненностью перикраниальных мышц и интенсивностью и частотой ГБ в месяц. У пациентов с ХГБН обнаружены корреляционные связи между интенсивностью, средней продолжительностью ГБ в месяц и сенсорными и психоэмоциональными характеристиками боли, что может свидетельствовать о вовлечении центральных и периферических ноцицептивных механизмов в патогенез хронической ГБН. Выводы. Наличие мышечной болезненности, сенсорные и психоэмоциональные характеристики ГБ необходимо учитывать при планировании лечебных и реабилитационных стратегий, что будет препятствовать прогрессированию и хронизации ГБ и способствовать повышению качества жизни пациентов.

Background. Tension-type headache (TTH) is the most common type of headache. Some studies have shown that muscle tension increases significantly with an increase in the frequency of TTH, muscle tenderness may increase during attacks of headache. It has been suggested that the continuous nociceptive contribution of peripheral myofascial structures can cause central sensitization and, possibly, chronic headache. The aim of this work was to study the peculiarities of pain syndrome in patients with episodic and chronic TTH. Materials and methods. A total of 108 patients (55 men, 53 women) diagnosed with frequent episodic tension-type headache (group I, n = 64) and chronic tension-type headache (group II, n = 44) were examined. Clinical neurological examination, palpation of the pericranial and neck muscles on both sides were carried out, with counting the number of tender pericranial muscles (NTPM) and tender neck muscles (NTNM) for each patient and their average number in the group. The subjective severity of pain was determined using visual analogue scale, McGill pain questionnaire was used to characterize the headache. Results. Data of visual analogue scale in both groups did not differ significantly, pain was moderate with a tendency to be more severe in group II. In both groups, the palpation tenderness of the pericranial and neck muscles on both sides was mainly in the range from mild to moderate, except for the trapezoid and splenius muscle of the head, where the pain was moderate to severe. In group I compared with group II, there was a significant increase in the number of NTPM and NTNM on the left side, NTPM on the right side, and no differences between NTNM in groups I and II were noted. In patients with episodic TTH, the severity of muscle tenderness decreased with age; indicators describing sensory and psycho-emotional characteristics of pain were higher, a positive correlation was found between the pericranial muscle tenderness and the severity and frequency of headaches per month. In patients with chronic TTH, a correlation was found between the severity, the average duration of headache per month, the sensory and psycho-emotional characteristics of pain, which may indicate the involvement of central and peripheral nociceptive mechanisms in the pathogenesis of chronic TTH. Conclusions. The presence of muscle tenderness, sensory and psychoemotional characteristics of pain must be taken into account when planning treatment and rehabilitation strategies that will prevent the progression and chronicity of headache, and contribute to improvement in the quality of life of patients.


Keywords

епізодичний головний біль напруження; хронічний головний біль напруження; болючість перикраніальних м’язів; болючість шийних м’язів; візуальна аналогова шкала; больовий опитувальник Мак-Гілла

эпизодическая головная боль напряжения; хроническая головная боль напряжения; болезненность перикраниальных мышц; болезненность шейных мышц; визуальная аналоговая шкала; болевой опросник Мак-Гилла

episodic tension-type headache; chronic tension-type headache; pericranial muscle tenderness; neck muscle tenderness; visual analog scale; McGill pain questionnaire


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Lyngberg A.C., Rasmussen B.K., Jorgensen T., Jensen R. Has the prevalence of migraine and tension-type headache changed over a 12-year period? A Danish population survey // Eur. J. Epidemiol. — 2005. — 20(3). — Р. 243-249. doi: 10.1007/s10654-004-6519-2.
2. Russell M.B., Levi N., Saltyte-Benth J., Fenger K. Tension-type headache in adolescents and adults: a population based study of 33,764 twins // Eur. J. Epidemiol. — 2006. — 21(2). — P. 153-160. doi: 10.1007/s10654-005-6031-3.
3. Yu S., Han X. Update of chronic tension-type headache // Curr. Pain Headache Rep. — 2015 Jan. — 19(1). — 469. doi: 10.1007/s11916-014-0469-5.
4. Bigal M.E., Lipton R.B. Tension-type headache: classification and diagnosis // Curr. Pain Headache Rep. — 2005 Dec. — 9(6). — P. 423-9.
5. Fuensalida-Novo S., Palacios-Ceña M., Fernández-Muñoz J.J., Castaldo M., Wang K., Catena A., Arendt-Nielsen L., Fernández-de-Las-Peñas C. The burden of headache is associated to pain interference, depression and headache duration in chronic tension type head-ache: a 1-year longitudinal study // J. Headache Pain. — 2017. — 18(1). — 119. doi: 10.1186/s10194-017-0829-8.
6. Probyn K., Bowers H., Caldwell F., Mistry D., Underwood M., Matharu M., Pincus T.; CHESS Team. Prognostic factors for chronic headache: A systematic review // Neurology. — 2017. — 89(3). — P. 291-301. doi: 10.1212/WNL.0000000000004112.
7. Wei C.B., Jia J.P., Wang F., Zhou A.H., Zuo X.M., Chu C.B. Overlap between Headache, Depression, and Anxiety in General Neuro-logical Clinics: A Cross-sectional Study // Chin. Med. J. (Engl.). — 2016. — 129(12). — P. 1394-9. doi: 10.4103/0366-6999.183410.
8. Bendtsen L., Fernández-de-la-Peñas C. The role of muscles in tension-type headache // Curr. Pain Headache Rep. — 2011 Dec. — 15(6). — P. 451-8. doi: 10.1007/s11916-011-0216-0.
9. Fernandez-de-las-Penas C., Cuadrado M.L., Arendt-Nielsen L., Ge H.Y., Pareja J.A. Increased pericranial tenderness, decreased pressure pain threshold, and headache clinical parameters in chronic tension-type headache patients // Clin. J. Pain. — 2007. — 23(4). — P. 346-352. doi: 10.1097/AJP.0b013e31803b3770.
10. Madsen B.K., Søgaard K., Andersen L.L., Skotte J., Tornøe B., Jensen R.H. Neck/shoulder function in tension-type headache pa-tients and the effect of strength training // J. Pain Res. — 2018 Feb. — 11. — P. 445-454. doi: 10.2147/JPR.S146050.
11. Alonso-Blanco C., Fernández-de-las-Peñas C., Fernández-Mayoralas D.M., de-la-Llave-Rincón A.I., Pareja J.A., Svensson P. Prevalence and anatomical localization of muscle referred pain from active trigger points in head and neck musculature in adults and chil-dren with chronic tension-type headache // Pain Med. — 2011 Oct. — 12(10). — P. 1453-63. doi: 10.1111/j.1526-4637.2011.01204.x.
12. Ashina S., Bendtsen L., Lyngberg A.C., Lipton R.B., Hajiyeva N., Jensen R. Prevalence of neck pain in migraine and tension-type headache: a population study // Cephalalgia. — 2015 Mar. — 35(3). — P. 211-9. doi: 10.1177/0333102414535110.
13. Abboud J., Marchand A.A., Sorra K., Descarreaux M. Musculoskeletal physical outcome measures in individuals with tension-type headache: a scoping review // Cephalalgia. — 2013 Dec. — 33(16). — P. 1319-36. doi: 10.1177/0333102413492913.
14. Ashina S., Bendtsen L., Buse D.C., Lyngberg A.C., Lipton R.B., Jensen R. Neuroticism, depression and pain perception in migraine and tension-type headache // Acta Neurol. Scand. — 2017 Nov. — 136(5). — P. 470-476. doi: 10.1111/ane.12751.
15. Bendtsen L. Central sensitization in tension-type headache-possible pathophysiological mechanisms // Cephalalgia. — 2000. — 20(5). — P. 486-508. doi: 10.1046/j.1468-2982.2000.00070.x.
16. Bezov D., Ashina S., Jensen R., Bendtsen L. Pain perception studies in tension-type headache // Headache. — 2011 Feb. — 51(2). — P. 262-71. doi: 10.1111/j.1526-4610.2010.01768.x.
17. Данилов А.Б. Диагностика и лечение фибромиалгии // Лечащий врач. — 2012. — 5. — С. 30-34.
18. Breivik H., Borchgrevink C., Allen S.M. et al. Assessment of pain // Br. J. Anaesth. — 2008. — 101(1). — Р. 17-24. doi: https://doi.org/10.1093/bja/aen103.
19. Hawker G., Mian H., Kendzerska T., French M. Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP) // Arthritis Care Res. (Hoboken). — 2011 Nov. — 63(Suppl. 11). — Р. S240-52. doi: 10.1002/acr.20543.
20. Kjersti Aaseth, Ragnhild Berling Grande, Christofer Lundqvist, Michael Bjørn Russell. Pericranial tenderness in chronic tension-type headache: the Akershus population-based study of chronic headache // J. Headache Pain. — 2014 Feb. — 15(1). — 58. doi: 10.1186/1129-2377-15-58.
21. Ching-I Hung, Chia-Yih Liu, Ching-Hui Yang, Shuu-Jiun Wang. Headache: an important factor associated with muscle sore-ness/pain at the two-year follow-up point among patients with major depressive disorder // J. Headache Pain. — 2016. — 17. — 57. https://doi.org/10.1186/s10194-016-0648-3.

Similar articles

Tension-type headache and cervicogenic headache: peculiarities of clinical picture, diagnosis and treatment
Authors: Копчак О.О.
ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

International neurological journal №3 (105), 2019
Date: 2019.06.22
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Epidemiologic and Clinical Characteristics of Tension-Type Headache among Adolescents of Kharkiv
Authors: Dubenko O.Ye., Stepanchenko K.A. - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
International neurological journal 8 (78) 2015
Date: 2016.02.17
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Using the method for determining the nociceptive flexion reflex in patients with tension-type headache
Authors: Романенко Ю.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue