Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №3(98), 2019

Back to issue

Medical ethics and deontology in the practice of a pediatric anesthesiologist

Authors: Єхалов В.В., Павлиш О.С., Єгоров С.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У даній статті наведений аналіз 250 анкет із питань медичної етики та деонтології лікарів-інтернів та лікарів-курсантів за фахом «дитяча анестезіологія». Лікарі-інтерни показують високий рівень усвідомлення питань медичної етики та деонтології. Лікарі з певним стажем роботи більш освічені в плані моральних цінностей та при заповненні анкет використали свій попередній досвід з окремих питань медичної деонтології. На недостатнє додержання принципів медичної етики та деонтології в медичній галузі взагалі та в дитячій анестезіології зокрема негативно впливає поширення кліпового мислення серед інтернів та фахівців навіть більшою мірою, ніж соціальні проблеми.

В данной статье представлен анализ 250 анкет по вопросам медицинской этики и деонтологии врачей-интернов и врачей-курсантов по специальности «детская анестезиология». Врачи-интерны показывают высокий уровень осознания вопросов медицинской этики и деонтологии. Врачи с определенным стажем работы более образованные в плане моральных ценностей и при заполнении анкет использовали свой предыдущий опыт по отдельным вопросам медицинской деонтологии. На недостаточное соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии в медицинской отрасли вообще и в детской анестезиологии в частности негативно влияет распространение клипового мышления среди интернов и специалистов даже в большей степени, чем социальные проблемы.

This article analyzes 250 questionnaires on medical ethics and deontology filled in by interns and trainee physicians major in pediatric anesthesiology. Interns show a high level of awareness about medical ethics and deontology. Doctors with a certain work experience are more educated in terms of moral values and, when filling in questionnaires, used their experience on specific topics of medical deontology. Inadequate adherence to the principles of medical ethics and deontology in the medical sector in general and in children’s anesthesiology in particular is negatively affected by the spread of mosaic thinking among interns and specialists, even more so than social problems.


Keywords

медична деонтологія; етика; моральні цінності

медицинская деонтология; этика; нравственные ценности

medical deontology; ethics; moral values


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ковальова О.М. Деонтологія в медицині: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.М. Ковальова, Н.А. Сафаргаліна-Корнілова, Н.М. Герасимчук. — 2-е вид., випр. — К.: Медицина, 2018. — 240 с.

2. Етика спілкування з пацієнтами через все навчання в інтернатурі / Н.В. Нагорна, С.С. Острополець, Г.І. Баєшко [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2011. — № 4(30). — С. 110-112.

3. Єхалов В.В., Клигуненко О.М., Муризіна О.Ю. / Медична деонтологія очима лікаря за фахом «Загальна практика  — сімейна медицина» // Сімейна медицина. — 2015. — № 6. — С. 33-35.

4. Баранник С.І., Стусь В.П., Трофімов М.В., Єхалов В.В., Бараннік К.С. Деонтологічні та індивідуально-психологічні аспекти підготовки майбутніх лікарів хірургічних спеціальностей // Медичний форум. — 2017. — № 11. — С. 5-8.

5. Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кравец О.В., Кущ Е.А., Сединкин В.А. Клиническое и клиповое мышление в процессе обучения врачей-интернов // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 6(93). — С. 12-23.

6. Єхалов В.В., Гайдук О.І., Кузьміна А.П., Гайдук Т.А. / Клінічне та «кліпове» мислення на різних етапах навчання за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» // Медичні перспективи. — 2018. — Т. ХХІІІ. — № 1. — Ч. 2. — С. 76-79.

Similar articles

Three-year experience in implementing the OSCE for intermediate certification of interns specialized in the anesthesiology and intensive care
Authors: Шпонька І.С., Снісарь В.І., Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Седінкін В.А., Халімончик В.В., Кравець О.В.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical education
Authors: Нагорна Н.В., Острополець С.С., Баєшко Г.І., Дудчак О.П., Соколов В.М. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"Child`s Health" 4 (31) 2011
Date: 2011.12.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Н.В. Нагорна, С.С. Острополець, Г.І. Баєшко, О.П. Дудчак, В.М. Соколов Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" 11-12 (371-372) 2011
Date: 2011.07.11
Emergency medicine: the formation of clinical thinking on the basis of objective structured  clinical examination
Authors: Болонська А.В., Сорокіна О.Ю., Буряк Т.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Date: 2018.10.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical education

Back to issue