Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

«Practical Oncology» Том 2, №1, 2019

Back to issue

Modern rehabilitation of patients with breast cancer

Authors: Яриніч В.І., Богатирь Г.О.
КНП «Обласний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради», м. Кропивницький, Україна

Categories: Oncology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Хірургічні втручання, променева та хіміотерапія, що застосовуються для лікування раку грудної залози, призводять до суттєвих соматичних та психологічних порушень. Тому актуальним є створення реабілітаційних центрів, кабінетів реабілітації і розробка методів реабілітації цієї категорії хворих. Компонентами реабілітаційної програми є реконструктивно-пластичні операції, зовнішнє протезування молочних залоз, профілактика раннього набряку руки, відновлення повного обсягу рухів у плечових суглобах, лікування астенодепресивних станів цієї категорії хворих.

Хирургические вмешательства, лучевая и химиотерапия, применяемые для лечения рака молочной железы, приводят к существенным соматическим и психологическим нарушениям. Поэтому актуальным является создание реабилитационных центров, кабинетов реабилитации и разработка методов реабилитации этой категории больных. Компонентами реабилитационной программы являются реконструктивно-пластические операции, внешнее протезирование молочных желез, профилактика раннего отека руки, восстановление полного объема движений в плечевом суставе, лечение астенодепрессивных состояний этой категории больных.

Surgical interventions, radiation and chemotherapy used to treat breast cancer lead to significant somatic and psychological disorders. Therefore, it is urgent to create rehabilitation centers, rehabilitation rooms and to develop methods for rehabilitation of these patients. The components of the rehabilitation program are reconstructive plastic surgeries, external breast prosthetics, prevention of early arm swel­ling, restoration of full volume of movements in shoulder joints, treatment of astheno-depressive states in this category of patients.


Keywords

рак грудної залози; реабілітація; післяопераційні ускладнення; функціональні пору­шення

рак грудной железы; реабилитация; послеоперационные осложнения; функциональные нарушения

breast cancer; rehabilitation; postoperative complications; functional disturbances


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мика К. Реабилитация после удаления молочной железы: Пер. с польск. Е.Г. Боборико, К. Мика. — М.: Медицинская литература, 2008. — 144 с.

2. Бас О.А. Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку після мастектомії в післяопераційному періоді: Автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.03 «Фізична реабілітація» / О.А. Бас. — Львів: Держ. ун–т фіз. культури, 2011. — 20 с.

3. Бугайцов С.Г. Программа восстановительного лечения больных раком молочной железы / С.Г. Бугайцов // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. — 2000. — № 2. — С. 36–38.

4. Вельшер Л.З. Восстановительная терапия у больных с постмастэктомическим синдромом / Л.З. Вельшер, М.Л. Стаханов, А.А. Савин // Российский онкологический журнал. — 2005. — № 5. — С. 31–35.

5. Стражев С.В. Медицинская реабилитация больных с пост–мастэктомическим синдромом: Автореф. дис… д–ра мед. наук: [спец.] 14.03.11 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия»: 14.01.12 «Онкология» / С.В. Стражев. — М., 2012. — 48 с.

6. Вторичная лимфедема верхней конечности у онкологических больных: практ. пособие для врачей / И.В. Залуцкий [и др.]. — Минск: Беларусь, 2004. — С. 11–20.

7. Бугайцов С.Г. Соотношение объема оперативного вмешательства и выраженности психопатологической симптоматики у больных раком молочной железы // Онкология. — 2002. — Т. 4, № 2. — С. 103–106.

8. Братусь Г.А. Инвалидность и профессиональная реабилитация женщин после радикального лечения рака молочной железы / Г.А. Братусь // Вестник новых медицинских технологий. — 2008. — Т. 15, № 3. — С. 51.

9. Дрижак В.І., Домбрович М.І. Рак молочної залози. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. — 152 с.

10. Мусаева Н.Э. Качество жизни больных при раке молочной железы / Н.Э. Мусаева, Ю.А. Дыхно, Е.М. Слонимская // Сибирский онкологический журнал. — 2005. — № 2. — С. 50–55.

11. Каприна А.Д., Рожкова Н.И. Маммология. — 2–е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР–Медиа, 2016. — 496 с.

Similar articles

Характеристика гематологічних і біохімічних показників у хворих на рак грудної залози IIВ–IIIВ стадій з пізніми променевими ускладненнями
Authors: Гладких Ф.В., Кулініч Г.В., Севастьянова В.С.
Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології імені С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

«Practical Oncology» Том 3, №1, 2020
Categories: Oncology
Sections: Clinical researches
Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози
Authors: Русин А.В. – Ужгородський національний університет, медичний факультет, м. Ужгород, Україна; Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Ужгород, Україна; Русин В.І., Одошевська О.М., Девіняк О.Т. – Ужгородський національний університет, медичний факультет, м. Ужгород, Україна
Ukrainian journal of surgery 2 (25) 2014
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Principles of rehabilitation of patients with bone tumors (modern view of the problem)
Authors: Рой І.В., Проценко В.В., Солоніцин Є.О., Борзих Н.О.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №4, 2019
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Взаємозв’язок між лептинорезистентністю та серцево-судинним ризиком у хворих із гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом
Authors: МІТЧЕНКО О.І., РОМАНОВ В.Ю., КУЛИК О.Ю., ЯКУШКО Л.В. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
"Hypertension" 3 (41) 2015
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue