Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

«Practical Oncology» Том 2, №1, 2019

Back to issue

The issue of staged follow-up of cancer patients in specialized oncological institutions and out of them

Authors: Горбатюк Т.О.
Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

Categories: Oncology

print version


Summary

Актуальність теми статті обумовлена збільшенням кількості онкологічних хворих, які тривало лікуються та ведуть активний соціальний спосіб життя. Метою публікації є спроба аналізу проблеми етапності ведення хворих на злоякісні захворювання та пропозиція шляхів її подолання.

Актуальность темы статьи обусловлена увеличением численности онкологических больных, которые длительно лечатся и ведут активную социальную жизнь. Целью публикации является попытка анализа проблемы этапности ведения больных злокачественными заболеваниями и предложение путей ее преодоления.

The relevance of the topic of the article is due to an increase in the number of cancer patients who are treated for a long time and have an active social life. The purpose of this paper is an attempt to analyze the problem of staging in the management of patients with malignant diseases and suggestion of ways to overcome it.


Keywords

онкологічні хворі; диспансерне спостереження; етапність ведення; лікар загальної практики; клінічний онколог; хіміотерапевт

онкологические больные; диспансерное наблюдение; этапность ведения; врач общей практики; клинический онколог; химиотерапевт

cancer patients; follow-up care; stages of management; general practitioner; clinical oncologist; chemotherapist


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Особливості надання стоматологічної допомоги пацієнтам зі злоякісними пухлинами (огляд літератури)
Authors: Мочалов Ю.О. - к.м.н., доц., ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна; Станко П., к.м.н., проф., Пруц Г.Ч. - Університет імені А. Коменського, м. Братислава, Словаччина
"News of medicine and pharmacy" 12 (588) 2016
Date: 2016.12.02
Categories: Oncology
Sections: Specialist manual
Principles of rehabilitation of patients with bone tumors (modern view of the problem)
Authors: Рой І.В., Проценко В.В., Солоніцин Є.О., Борзих Н.О.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №4, 2019
Date: 2019.10.08
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue