Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №2, 2019

Back to issue

The role of obstructive sleep apnea in atherosclerotic damage to the carotid arteries in type 2 diabetes mellitus

Authors: Дорошкевич И.П. (1), Мохорт Т.В. (2)
1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь
2 - УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Беларусь

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Синдром обструктивного апное сну є одним із найпоширеніших порушень сну. На цей час накопичено достатньо даних про негативний вплив синдрому обструктивного апное сну на розвиток хронічних ускладнень цукрового діабету (ЦД) 2­го типу. Мета. Оцінювання стану ліпідного профілю крові та атеросклеротичних змін сонних артерій у пацієнтів із ЦД 2­го типу залежно від наявності синдрому обструктивного апное сну. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 55 чоловіків. Усім пацієнтам виконано полісомнографічне дослідження, ультразвукове дослідження сонних артерій, визначення показників глікованого гемоглобіну, загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів високої і низької щільності, визначення антропометричних показників. Учасники дослідження розподілені на 3 групи: група 1 (n = 15) — пацієнти з ЦД 2­го типу без синдрому обструктивного апное сну, група 2 — пацієнти з ЦД 2­го типу та синдромом обструктивного апное сну, група 3 — пацієнти із синдромом обструктивного апное сну без порушень вуглеводного обміну. Результати. Аналіз результатів вказує на те, що синдром обструктивного апное сну відзначається у 73 % випадків у пацієнтів із ЦД 2­го типу (у 28 % пацієнтів — синдром обструктивного апное сну середнього ступеня тяжкості та в 42 % — тяжкого ступеня). У групах пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну відзначається зниження коефіцієнта ефективності сну, тривалості сну, подовження тривалості неспання після засипання. Збільшення індексу апное/гіпопное сну пов’язано зі збільшенням рівня загального холестерину, ліпопротеїнів низької щільності, тригліцеридів у пацієнтів із ЦД 2­го типу та синдромом обструктивного апное сну. Значення товщини комплексу інтима­медіа сонної артерії у групах із синдромом обструктивного апное сну корелює з більшим навантаженням індексу апное/гіпопное і зниженням насичення крові киснем; збільшення товщини комплексу інтима­медіа в 100 % випадків пов’язано з наявністю хропіння. Висновки. Синдром обструктивного ­апное сну у пацієнтів із ЦД 2­го типу і надмірною масою тіла у поєднанні з нічною гіпоксемією і хропінням пов’язаний із розвитком атеросклерозу сонних артерій.

Актуальность. Синдром обструктивного апноэ сна является одним из распространенных нарушений сна. В настоящий момент накоплено достаточно данных о негативном влиянии синдрома обструктивного апноэ сна на развитие хронических осложнений сахарного диабета (СД) 2-го типа. Цель. Оценка состояния липидного профиля крови и атеросклеротических изменений сонных артерий у пациентов с СД 2-го типа в зависимости от наличия синдрома обструктивного апноэ сна. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 55 мужчин. Всем пациентам выполнено полисомнографическое исследование, ультразвуковое исследование сонных артерий, определение показателей гликированного гемоглобина, общего холестерина, триглицеридов, липопротеинов высокой и низкой плотности, антропометрических показателей. Участники исследования разделены на 3 группы: группа 1 (n = 15) — пациенты с СД 2-го типа без синдрома обструктивного апноэ сна, группа 2 — пациенты с СД 2-го типа и синдромом обструктивного апноэ сна, группа 3 — пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна без нарушений углеводного обмена. Результаты. Анализ результатов указывает на то, что синдром обструктивного апноэ сна встречается в 73 % случаев у пациентов с СД 2-го типа (28 % пациентов — синдром обструктивного апноэ сна средней степени тяжести и 42 % — тяжелой степени). В группах пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна отмечается снижение коэффициента эффективности сна, продолжительности сна, удлинение продолжительности бодрствования после засыпания. Увеличение индекса апноэ/гипопноэ сна связано с увеличением уровня общего холестерина, липопротеинов низкой плотности, триглицеридов у пациентов с СД 2-го типа и синдромом обструктивного апноэ сна. Значение толщины комплекса интима-медиа сонной артерии в группах с синдромом обструктивного апноэ сна коррелирует с увеличением индекса апноэ/гипопноэ и снижением насыщения крови кислородом; увеличение толщины комплекса интима-медиа в 100 % случаев связано с наличием храпа. Выводы. Синдром обструктивного апноэ сна у пациентов с СД 2-го типа и избыточной массой тела в сочетании с ночной гипоксемией и храпом связан с развитием атеросклероза сонных артерий.

Background. Obstructive sleep apnea syndrome is а common sleep disorders. There is now sufficient evidence of the negative impact of obstructive sleep apnea syndrome on the development of chronic complications of type 2 diabetes mellitus (DM). We investigated blood lipids and atherosclerotic changes in the carotid arteries in patients with type 2 DM depending on the presence of obstructive sleep apnea syndrome. Materials and methods. All participants with type 2 DM underwent polysomnography and ultrasound examination of the carotid arteries as well as the levels of glycated haemoglobin, high­density lipoprotein cholesterol, low­density lipoprotein cholesterol, total cholesterol, triglycerides and anthropometric parameters were assessed. The participants were divided into 3 groups: group 1 included patients with type 2 DM without obstructive sleep apnea syndrome, group 2 consisted of patients with type 2 DM and obstructive sleep apnea syndrome, group 3 involved patients with obstructive sleep apnea syndrome without type 2 DM. Results. Seventy­three percent patients with type 2 DM (28 % patients with moderate obstructive sleep apnea syndrome and 42 % — severe obstructive sleep apnea syndrome) experienced obstructive sleep apnea syndrome. The patients with obstructive sleep apnea syndrome were found to have reduced sleep efficiency, sleep duration, extension of hypnagogic state after falling asleep. The increased sleep apnea/hypopnea index is associated with an ele­vated total cholesterol, low­density lipoprotein, triglycerides in patients with type 2 DM and obstructive sleep apnea syndrome. In groups with obstructive sleep apnea syndrome, the carotid artery intima­media thickness correlates with increased apnea/hypopnea index and the reduction in blood oxygen saturation; the increased carotid artery intima­media thickness was associated with snoring in 100 % of cases. Conclusions. Obstructive sleep apnea syndrome in patients with type 2 DM and overweight in combination with nocturnal hypoxemia and snoring is associated with the development of carotid atherosclerosis.


Keywords

цукровий діабет; апное сну; атеросклероз; індекс апное/гіпопное

сахарный диабет; апноэ сна; атеросклероз; индекс апноэ/гипопноэ

diabetes mellitus; sleep apnea; atherosclerosis; apnea/hypopnea index


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Сомнология и медицина сна: Нац. рук–во памяти А.М. Вейна и Я.И. Левина / М.Г. Полуэктов [и др.]; под ред. М.Г. Полуэктова. — М.: Медфорум, 2016. — 664 с.
2. Nicholas W.T. Sleep apnoea as an independent risk factor for cardiovascular disease: current evidence, basic mechanisms and research priorities / W.T. Nicholas, M. Bonsigore // Eur. Respir. J. — 2007. — Vol. 29, № 1. — С. 156–178. 
3. Obstructive sleep apnea syndrome: an emerging risk factor for dementia / L. Buratti [et al.] // CNS & Neurological Disorders Drug Targets. — 2016. — Vol. 15, № 6. — P. 678–682. 
4. Sleep pattern, duration and quality in relation with glycemic control in people with type 2 diabetes mellitus / M.H. Gozashti [et al.] // Iran J. Med. Sci. — 2016. — Vol. 41(6). — P. 531–538.
5. Slow–wave sleep and the risk of type 2 diabetes in humans / E. Tasali [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2008. — Vol. 105, № 3. — P. 1044–1049. 
6. Diabetes and sleep disturbances: findings from the sleep heart health study / H.E. Resnick [et al.] // Diabetes Care. — 2003. — Vol. 26(3). — Р. 702–709.
7. Do differences in sleep architecture exist between persons with type 2 diabetes and nondiabetic controls? / M. Pallayova [et al.] // J. Diabetes Sci. Technol. — 2010. — Vol. 4(2). — Р. 344–352. 
8. Effect of diabetes mellitus on sleep quality / S. Surani [et al.] // World J. Diabetes. — 2015. — Vol. 6(6). — P. 868–873.
9. Lamond N. Factors predicting sleep disruption in type II diabetes / N. Lamond, M. Tiggemann, M. Dawson // Sleep. — 2000. — Vol. 23(3). — Р. 415–416.
10. Sleep abnormalities in type 2 diabetes may be associated with glycemic control / M. Trento [et al.] // Acta Diabetologica. — 2008. — Vol. 45(4). — P. 225–229. 
11. Restless legs syndrome as co–morbidity in type 2 diabetes mellitus / А. Gaurav [et al.] // Int. J. Adv. Med. — 2016. — Vol. 3, № 2. — Р. 282–286.
12. Clinical characteristics and associated comorbidities in diabetic patients with restless legs syndrome / D. Greco [et al.] // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. — 2009. — Vol. 117(9). — Р. 496–499.
13. Cuellar N.G. A comparison of glycemic control, sleep, fatigue, and depression in type 2 diabetes with and without restless legs syndrome / N.G. Cuellar, S.J. Ratcliffe // J. Clin. Sleep Med. — 2008. — Vol. 4(1). — P. 50–56.
14. Weiss J.P. Nocturnal polyuria versus overactive bladder in nocturia / J.P. Weiss, J.G. Blaivas // J. Urology. — 2002. — Vol. 60(5). — P. 28–32.
15. Association of sleep apnea and type II diabetes: a population–based study / K.J. Reichmuth [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2005. — Vol. 172, № 12. — Р. 1590–1595.
16. Полторак В.В. Оксидативный стресс в патогенезе диабетических микро– и макрососудистых осложнений как мишень для терапевтического воздействия / В.В. Полторак, Н.С. Красова, Н.С. Горшунская // Проблемы эндокринной патологии. — 2012. — № 3. — С. 91–102. 
17. Мохорт Т.В. Эндокринология: Учеб. пособие / Т.В. Мохорт, З.В. Заборовская, А.П. Шепелькевич. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. — 421 с.
18. Is there a correlation between OSAS duration/severity and carotid intima–media thickness? / M.M. Ciccone [et al.] // Respir. Med. — 2012. — Vol. 106, № 5. — Р. 740–746.
19. Бузунов Р.В. Храп и синдром обструктивного апноэ сна у взрослых и детей: Практическое рук–во для врачей / Р.В. Бузунов, И.В. Легейда, Е.В. Царева. — М.: ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», 2013. — 124 с.
20. Early signs of atherosclerosis in obstructive sleep apnea / L.F. Drager [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2005. — Vol. 172, № 5. — Р. 613–618.
21. Johns M.W. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale / M.W. Johns // Sleep. — 1991. — Vol. 14. — P. 540–545.
22. Standards of Medical Care in Diabetes – 2019 // Diabetes Care. — 2019. — Vol. 42(1). — P. 1–193.
23. The AASM scoring manual updates for 2017 (Version 2.4) / R.B. Berry [et al.] // J. Clin. Sleep Med. — 2017. — Vol. 13, № 5. — P. 665–666.
24. Рeкомендации ЕОК/ЕОА по диагностике и лечению дислипидемий / A.L. Catapano [et al.] // Российский кардиологический журнал. — 2017. — № 5. — С. 7–77.
25. Estimation of ten–year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project / R.M. Conroy [et al.] // European Heart Journal. — 2003. — Vol. 24, № 11. — Р. 987–1003.
26. 2012 update of the Canadian Cardiovascular Society guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemia for the prevention of cardiovascular disease in the adult / T.J. Anderson [et al.] // Can. J. Cardiol. — 2013. — Vol. 29. — P. 151–167.
27. Dyslipidemia management in primary prevention of cardiovascular disease: Current guidelines and strategies / World. J. Cardiol. — 2016. — Vol. 8, № 2. — P. 201–210.
28. Frederickson D.S. A system for phenotyping hyperlipi–demia / D.S. Frederickson, R.S. Lee // Circulation. — 1965. — Vol. 31. — P. 321–327.
29. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / G. Mancia [et al.] // J. Hypertens. — 2007. — Vol. 28, № 6. — Р. 1462–536.
30. Peters S.A. Carotid intima–media thickness: a suitable alternative for cardiovascular risk as outcome? / S.A. Peters, D.E. Grobbee, M.L. Bots // Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. — 2011. — Vol. 18, № 2. — P. 167–174.
31. Carotid–wall intima–media thickness and cardiovascular events / J.F. Polak [et al.] // N. Engl. J. Med. — 2011. — Vol. 365, № 3. — P. 213–221.
32. Carotid intima–media thickness and the risk of new vascular events in patients with manifest atherosclerotic disease: the SMART study / J.M. Dijk [et al.] // Eur. Heart J. — 2006. — Vol. 24. — P. 1971–1978.
33. Толщина комплекса интима–медиа сонных артерий у больных АГ — возможности фиксированной терапии / О.Д. Остроумова [и др.] // Русский медицинский журнал. — 2009. — № 8. — С. 548.
34. Carotid plaque score and intima media thickness as predictors of stroke and mortality in hypertensive patients / Т. Kawai [et al.] // Hypertens. Res. — 2013. — Vol. 36. — Р. 902–09.
35. The 2013 Canadian hypertension education program recommendations for blood pressure measurement, diagnosis, assessment of risk, prevention, and treatment of hypertension / D.G. Hackam [et al.] // Can. J. Cardiol. — 2013. — Vol. 29. — P. 528–542.
36. Is there a correlation between OSAS duration/severity and carotid intima–media thickness? // M.M. Ciccone [et al.] // Respiratory Medicine. — 2012. — Vol. 106, № 5. — Р. 740–746.
37. The effect of obstructive sleep apnea syndrome and snoring severity to intima–media thickening of carotid artery / В. Salepci [et al.] // Sleep Breath. — 2015. — Vol. 19, № 1. — Р. 239–246.
38. Which is the ideal marker for early atherosclerosis in obstructive sleep apnea (OSA) — carotid intima–media thickness or mean platelet volume? / N. Sarioglu [et al.] // Med. Sci. Monit. — 2017. — Vol. 23. — P. 1674–1681.
39. Early signs of atherosclerosis in obstructive sleep apnea / L.F. Drager [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2005. — Vol. 172, № 5. — Р. 613–618.
40. Garvey J.F. Cardiovascular disease in obstructive sleep apnoea syndrome: The role of intermittent hypoxia and inflammation / J.F. Gravey, C.T. Taylor, W.T. McNicholas // Eur. Respir. J. — 2009. — Vol. 33, № 5. — P. 1195–1205.
41. Kohler M. Mechanisms of vascular damage in obstructive sleep apnea / M. Kohler, J.R. Stradling // Nat. Rev. Cardiol. — 2010. — Vol. 7, № 12. — Р. 677–685.
42. Heavy snoring as a cause of carotid artery atherosclerosis / S. Lee [et al.] // Sleep. — 2008. — Vol. 31. — P. 1207–1213.
43. Association between snoring and high–risk carotid plaque features / E.M. Kirkham [et al.] // Otolaryngology — head and neck surgery. — 2017. — Vol. 157, № 2. — P. 336–344.

Back to issue