Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №2, 2019

Back to issue

Insulin and leptin levels in type 1 and type 2 diabetes patients with diabetes­associated osteoarthritis

Authors: Орленко В.Л. (1), Тронько М.Д. (1), Єлізарова О.Т. (2)
1 - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Ураження суглобів у хворих на цукровий діабет належить до поширених ускладнень і пов’язане з виникненням дeгeнepативно-дистpофічних змін у навколосуглобових структурах. Метою нашої роботи було вивчити рівень гормонів інсуліну і лептину в пацієнтів із діабетичним остеоартритом і дослідити їх можливий вплив на розвиток цього ускладнення. Матеріали та методи. Обстежені 77 пацієнтів, які були розподілені на групи за типом цукрового діабету, наявністю та ступенем тяжкості діабетичної артропатії. Вміст інсуліну і лептину в сироватці крові визначали імуноферментним методом. Результати. Серед обстежених пацієнтів діабетична артропатія діагностована більше ніж у 70 % осіб. У пацієнтів із діабетичною артропатією вірогідно підвищені рівні інсуліну (при цукровому діабеті 1-го типу — на 38,5 %, при цукровому діабеті 2-го типу — на 55,6 %) і лептину (при цукровому діабеті 1-го типу — на 43,8 %, при цукровому діабеті 2-го типу — на 53,7 %). Спостерігається прямий кореляційний зв’язок між ступенем тяжкості ураження суглобів і рівнем інсуліну і лептину. Ступінь тяжкості артопатії в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу прямо корелює з показниками інсулінорезистентності. Висновки. Шанси на виявлення артропатії при цукровому діабеті 1-го типу при підвищенні рівня інсуліну збільшуються в 3,8 раза, при підвищенні лептину — в 1,3 раза, у хворих на цукровий діабет 2-го типу — у 2,6 і у 1,2 раза відповідно. Для даної вибірки встановлено, что розвиток артропатії не залежить від типу цукрового діабету. У жінок із цукровим діабетом 2-го типу шанси розвитку артропатії вищі в 6,4 раза, ніж у чоловіків. Таким чином, підвищення рівня інсуліну і лептину може бути маркерами наявності і прогресування артропатії у хворих на цукровий діабет.

Актуальность. Поражение суставов у больных сахарным диабетом является распространенным осложнением и связано с возникновением дeгeнepативно­дистpофичних изменений в околосуставных структурах. Целью нашей работы было изучить уровень гормонов инсулина и лептина у пациентов с диабетическим остеоартритом и исследовать их возможное влияние на развитие этого осложнения. Материалы и методы. Обследованы 77 пациентов, которые были разделены на группы по типу сахарного диабета, наличию и степени тяжести диабетической артропатии. Содержание инсулина и лептина в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом. Результаты. Среди обследованных пациентов диабетическая артропатия диагностирована более чем у 70 % лиц. У пациентов с диабетической артропатией достоверно повышены уровни инсулина (при сахарном диабете 1­го типа — на 38,5 %, при сахарном диабете 2­го типа — на 55,6 %) и лептина (при сахарном диабете 1­го типа — на 43,8 %, при сахарном диабете 2­го типа — на 53,7 %). Наблюдается прямая корреляционная связь между степенью тяжести поражения суставов и уровнем инсулина и лептина. Степень тяжести артопатии у пациентов с сахарным диабетом 2­го типа прямо коррелирует с показателями инсулинорезистентности. Выводы. Шансы на обнаружение артропатии при сахарном диабете 1­го типа при повышении уровня инсулина увеличиваются в 3,8 раза, при повышении лептина — в 1,3 раза, у больных сахарным диабетом 2­го типа — в 2,6 и в 1,2 раза соответственно. Для данной выборки установлено, что развитие артропатии не зависит от типа сахарного диабета. У женщин с сахарным диабетом 2­го типа шансы развития артропатии выше в 6,4 раза, чем у мужчин. Таким образом, повышение уровня инсулина и лептина может быть маркерами наличия и прогрессирования артропатии у больных сахарным диабетом.

Background. Joint damage in patients with diabetes mellitus is a common complication and is associated with degenerative dystrophic changes in the periarticular structures. The purpose of our work was to study insulin and leptin hormone levels in patients with diabetic osteoarthritis and to investigate their possible influence on the development of this complication. Materials and methods. Seventy­seven patients were examined, they were divided into groups by the type of diabetes mellitus, the presence and severity of diabetic arthropathy. The content of insulin and leptin in the blood serum was determined by enzyme­linked immunosorbent assay. Results. Diabetic arthropathy was diagnosed in more than 70 % of patients. In persons with diabetic arthropathy, insulin levels were significantly elevated (for type 1 diabetes mellitus — by 38.5 %, for type 2 diabetes mellitus — by 55.6 %), as well as leptin content (for type 1 diabetes mellitus — by 43.8 %, for type 2 diabetes mellitus — by 53.7 %). There is a direct correlation between the severity of joint damage and the levels of insulin and leptin. The severity of arthropathy in patients with type 2 diabetes mellitus directly correlates with insulin resistance. Conclusions. Risk of developing arthropathy in type 1 diabetes mellitus with elevated insulin levels is increased by 3.8 times, with elevated leptin content — by 1.3 times, in patients with type 2 diabetes mellitus — by 2.6 and 1.2 times, respectively. For this sample, it was found that the development of arthropathy does not depend on the type of diabetes mellitus. In women with type 2 diabetes, the risk of developing arthropathy is 6.4­time higher than in men. Thus, an increased insulin and leptin levels can be markers of the presence and progression of arthropathy in patients with diabetes mellitus.


Keywords

цукровий діабет; діабетична артропатія; суглоби; хондроцити; інсулін; лептин

сахарный диабет; диабетическая артропатия; суставы; хондроциты; инсулин; лептин

diabetes mellitus; diabetic arthropathy; joints; chondrocytes; insulin; leptin


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Majjad Y., Errahali H., Toufik J.H., Djossou M.A. et al. Musculoskeletal disorders in patients with Diabetes Mellitus: A Cross–Sectional Study // Int. Journal of Rheum. — 2018. Аrticle ID 3839872. doi: 10.1155/2018/3839872.
2. Larkin M.E., Barnie A., Braffett B.H. et al. Musculoske–letal complications in type 1 diabetes // Diabetes Care. — 2014. — Vol. 37, № 7. — P. 1863–1869. doi: 10.2337/dc13–2361.
3. Berenbaum F. Diabetes–induced osteoarthritis: from a new paradigm to a new phenotype // Ann. Rheum. Dis. — 2011. — Vol. 70, № 8. — P. 1354–1356. doi: 10.1136/ard.2010.146399.
4. Anagnostoulis S., Karayiannakis A.J., Lambropoulou M. et al. Human leptin induces angiogenesis in vivo // Cytokine. — 2008. — Vol. 42, № 3. — P. 353–357. doi: 10.1016/j.cyto.2008.03.009.
5. Upadhyay J., Farr O.M., Mantzoros C.S. The role of leptin in regulating bone metabolism // Metabolism. — 2015. — Vol. 64, № 1. — P. 105–113. doi: 10.1016/j.metabol.2014.10.021. 
6. Simopoulou T., Malizos K.N., Iliopoulos D. et al. Diffe–rential expression of leptin and leptin’s receptor isoform (Ob–Rb) mRNA between advanced and minimally affected osteoarthritic cartilage; effect on cartilage metabolism // Osteoarthritis Cartilage. — 2007. — Vol. 15, № 8. — P. 872–883. doi: 10.1016/j.joca.2007.01.018.
7. Kraus V.B., Stabler T.V., Luta G. еt al. Interpretation of serum C–reactive protein (CRP) levels for cardiovascular disease risk is complicated by race, pulmonary disease, body mass index, gender, and osteoarthritis // Osteoarthritis Cartilage. — 2007. — Vol. 15, № 8. — P. 966–971. doi: 10.1016/j.joca.2007.02.014.
8. Scully S.P., Lee J.W., Ghert P.M. A., Qi W. The role of the extracellular matrix in chondrocyte regulation // Clin. Orthop. Relat. Res. — 2001. — № 391, Suppl. — P. 72–89. 
9. Fan Z., Chubinskaya S., Rueger D.C. Regulation of anabolic and catabolic gene expression in normal and osteoarthritic adult human articular chondrocytes by osteogenic protein–1 // Clin. Exp. Rheumatol. — 2004. — Vol. 22, № 1. — P. 103–106. 
10. Figenschau Y. Knutsen G., Shahazeydi S. et al. Human articular chondrocytes express functional leptin receptors // Biochem. Biophys. Res. Commun. — 2001. — Vol. 287, № 1. — P. 190–197. doi: 10.1006/bbrc.2001.5543.
11. Takeda S. Elefteriou F., Levasseur R. Leptin regulates bone formation via the sympathetic nervous system // Cell. — 2002. — Vol. 111, № 3. — P. 305–317. 
12. Whitfield J.F. Leptin: brains and bones // Expert Opin. Investig. Drugs. — 2001. — Vol. 10, № 9. — P. 1617–1622. doi.org/10.1517/13543784.10.9.1617.
13. Kume K., Satomura K., Nishisho S. et al. Potential role of leptin in endochondral ossification // J. Histochem. Cytochem. — 2002. — Vol. 50, № 2. — P. 159–169. 
14. Yan M., Zhang J., Yang H., Sun Ye. The role of leptin in osteoarthritis // Medicine (Baltimore). — 2018. — Vol. 97, № 14. e0257. doi: 10.1097/MD.0000000000010257.
15. Hamrick M.W., Herberg S., Arounleut P. et al. The adipokine leptin increases skeletal muscle mass and significantly alters skeletal muscle miRNA expression profile in aged mice // Biochem. Biophys. Res. Commun. — 2010. — Vol. 400, № 3. — P. 379–83. doi: 10.1016/j.bbrc.2010.08.079.
16. Louati K., Vidal C., Berenbaum F. et al. Association between diabetes mellitus and osteoarthritis: systematic literature review and meta–analysis. R.M.D. — 2015. — 1. — e000077. doi:10.1136/rmdopen–2015– 000077.
17. King K.B., Rosenthal A.K. The adverse effects of diabetes on osteoarthritis: update on clinical evidence and molecular mechanisms // Osteoarthritis and Cartilage. — 2015. — Vol. 2. — P. 841–850. doi: 10.1016/j.joca.2015.03.031.
18. Larkin M.E., Barnie A., Braffett B.H., Cleary P.A., Dimi–nick L., Harth J. et al. Musculoskeletal complications in type 1 diabetes // Diabetes Care. — 2014. — Vol. 37, № 7. — P. 1863–1869.
19. Rosenbloom A. Periarticular Hand Joint Limitation Syndromes in Diabetes // Endocrine Practice. — 2014. — Vol. 20, № 8. — P. 1–14.

Similar articles

Взаємозв’язок між лептинорезистентністю та серцево-судинним ризиком у хворих із гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом
Authors: МІТЧЕНКО О.І., РОМАНОВ В.Ю., КУЛИК О.Ю., ЯКУШКО Л.В. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
"Hypertension" 3 (41) 2015
Date: 2015.09.16
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Взаємозв’язок адипокінів та індексу маси тіла  у хворих на цукровий діабет типу 2
Authors: Сокольнікова H.B., Харківський національний медичний університет
International journal of endocrinology 2 (42) 2012
Date: 2013.02.08
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue