Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №2, 2019

Back to issue

The role of disorders of the endothelial function in the development and progression of diabetic distal symmetric polyneuropathy depending on genetic factors

Authors: Zoriy I.A., Pashkovska N.V.
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета. Оцінка показників функціонального статусу ендотелію у хворих на діабетичну периферичну симетричну полінейропатію (ДПСП) внаслідок цукрового діабету (ЦД) 2­го типу залежно від поліморфізму ендотеліального гена NO­синтази (eNOS). Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 110 хворих на ДПСП на тлі ЦД 2­го типу, які сформували основну групу. Середній вік пацієнтів становив 54,2 року (від 38 до 72 років). Розподіл пацієнтів здійснювався за тяжкістю ДПСП: першу групу становили 32 (29,1 %) пацієнти з початковими проявами ДПСП; друга група включала 58 (52,7 %) пацієнтів із помірним ступенем; третя група — 20 (18,2 %) пацієнтів із вираженим ступенем ДПСП. Усім пацієнтам проведено неврологічний огляд за шкалою ней­ропатичного симптоматичного і нейропатичного функціонального підрахунку. Функціональний стан ендотелію досліджували за вмістом стійких метаболітів оксиду азоту (NO) в крові й числом циркулюючих ендотеліальних клітин у крові. Поліморфізм G894T в гені eNOS виявлено за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Результати. Згідно з отриманими даними, у більшості пацієнтів (78,5 %) відзначалося зменшення кількості NO2–­NO3–. Число десквамованих ендотеліальних клітин було вірогідно збільшене в усіх досліджених пацієнтів порівняно з контрольною групою. При порівняльній оцінці ендотеліальних функціональних параметрів залежно від поліморфізму G894T в гені eNOS встановлено, що у хворих із гомозиготним генотипом для рідкісної T алелі спостерігалося вірогідне зниження вмісту NO2–­NO3– — у 43,6 % (p < 0,05) порівняно з контрольною групою. Висновки. Встановлені вірогідні порушення функції ендотелію у хворих із помірним і вираженим ступенем діабетичної периферичної симетричної полінейропатії на тлі ЦД 2­го типу. Результати дослідження підтвердили ймовірний вплив поліморфізму G894T в гені eNOS на утворення фенотипу, що обумовлює схильнiсть до розвитку мікроангіопатій.

Цель. Оценка показателей функционального статуса эндотелия у больных диабетической периферической симметричной полинейропатией (ДПСП) вследствие сахарного диабета (СД) 2­го типа в зависимости от полиморфизма эндотелиального гена NO­синтазы (eNOS). Материалы и методы. Под наблюдением находились 110 больных ДПСП на фоне СД 2­го типа, которые сформировали основную группу. Средний возраст пациентов составлял 54,2 года (от 38 до 72 лет). Распределение пациентов осуществлялось по тяжести ДПСП: первая группа состояла из 32 (29,1 %) пациентов с начальными проявлениями ДПСП; вторая группа включала 58 (52,7 %) пациентов с умеренной степенью; третья группа — 20 (18,2 %) пациентов с выраженной степенью ДПСП. Всем пациентам проведен неврологический осмотр по шкале нейропатического симптоматического и нейропатического функционального счета. Функциональное состояние эндотелия исследовали по содержанию стойких метаболитов оксида азота (NO) в крови и числу циркулирующих эндотелиальных клеток в крови. Полиморфизм G894T в гене eNOS выявляли с помощью полимеразной цепной реакции. Результаты. Согласно полученным данным, у большинства пациентов (78,5 %) отмечалось уменьшение количества NO2–­NO3–. Число десквамированных эндотелиальных клеток было достоверно увеличено у всех исследованных пациентов в сравнении с контрольной группой. При сравнительной оценке эндотелиальных функциональных параметров в зависимости от полиморфизма G894T в гене eNOS установлено, что у больных с гомозиготным генотипом для редкой T аллели наблюдалось достоверное снижение содержания NO2–­NO3– — у 43,6 % (p < 0,05) в сравнении с контрольной группой. Выводы. Установлены достоверные нарушения функции эндотелия у больных с умеренной и выраженной степенью диабетической периферической симметричной полинейропатии на фоне СД 2­го типа. Результаты исследования подтвердили вероятное влияние полиморфизма G894T в гене eNOS на образование фенотипа, обусловливающего склонность к развитию микроангиопатий.

Background. The purpose was to examine indicators of endothelial functional status in patients with diabetic distal symmetric polyneuropathy (DDSP) on the background of type 2 diabetes mellitus (DM), which depends on the polymorphism of the endothelial nitric oxide synthase gene (eNOS). Materials and methods. One-hundred and ten patients with DDSP on the background of type 2 DM were examined and composed the basic group. The average age of patients was 54.2 years (from 38 to 72 years). The patients were distributed according to DDSP severity: the first group consisted of 32 (29.1 %) patients with the initial manifestations of DDSP; the se­cond group included 58 (52.7 %) patients with moderate degree; the third group consisted of 20 (18.2 %) patients with severe DDSP. All patients underwent neurological examination using the scale of neuropathic symptomatic and neuropathic functional counting. The endothelial function was investigated by the content of stable metabolites of NO in the blood and the number of circulating endothelial cells in the blood. G894T polymorphism in eNOS gene was detected by polymerase chain reaction. Results. According to the data, most patients (78.5 %) presented with decreased amount of NO2–-NO3–.The number of desquamated endothelial cells was significantly increased in all examined patients compared to control. Comparing endothelial function parameters depending on G894T polymorphism in the eNOS gene, 43.6 % patients with a homozygous genotype for rare T allele were found to have a significant reduction of NO2–-NO3– content compared to control group (p < 0.05). Conclusions. There were significantly more pronounced disorders of the endothelial function in patients with moderate to severe DDSP on the background of type 2 DM. The results of the investigation showed the probable effect of G894T polymorphism of eNOS gene on the formation of a phenotype predisposing to the development of microangiopathies.


Keywords

цукровий діабет 2­го типу; дистальна симетрична полінейропатія; ендотеліальна дисфункція; поліморфізм гена G894T

сахарный диабет 2­го типа; дистальная симметричная полинейропатия; эндотелиальная дисфункция; полиморфизм гена G894T

type 2 diabetes mellitus; distal symmetric polyneuropathy; endothelial dysfunction; G894T polymorphism


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Shakeel M. Recent advances in understanding the role of oxidative stress in diabetic neuropathy // Diabetes Metab. Syndr. — 2015. — Vol. 9 (4). — P. 373–8. doi: 10.1016/ j.dsx.2014.04.029.
2. Hosseini A., Abdollahi M. Diabetic neuropathy and oxidative stress: therapeutic perspectives // Oxid. Med. Cell Longev. — 2013. — 2013. — 168039. doi: 10.1155/2013/168039.
3. Ziegler D. Current concepts in the management of diabetic polyneuropathy // Curr. Diabetes Rev. — 2011. — Vol. 7 (3). — P. 208–20.
4. Крушинська З.Г., Юзвенко Т.Ю., Паньків В.І. Частота серцево–судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2–го типу залежно від виду антигіперглікемізуючої терапії // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Т. 14 (6). — С. 36–44. doi: 10.22141/2224–0721.14.6.2018.146067.
5. Tesfaye S., Selvarajah D. Advances in the epidemio–logy, pathogenesis and management of diabetic peripheral neuropathy // Diabetes Metab. Res. Rev. — 2012. — Vol. 28 (1). — P. 8–14. doi: 10.1002/dmrr.2239.
6. Boulton A.J., Vinik A.I., Arezzo J.C. et al. Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association // Diabetes Care. — 2005. — Vol. 28. — P. 956–962.
7. He Y., Fan Z., Zhang J. et al. Polymorphisms of eNOS gene are associated with diabetic nephropathy: a meta–analysis // Mu-tagenesis. — 2010. — Vol. 11. — P. 234–236.
8. Vinik A., Ullal J., Parson H.K., Casellini C.M. Diabetic neuropathies: clinical manifestations and current treatment options // Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab. — 2006. — Vol. 2. — P. 269–281.
9. Min B.W., Na J.Y., Juhng S.W. et al. A polymorphism (T894G) in eNOS increases the risk of coronary atherosclerosis rather than intracranial atherosclerosis in Koreans // Acta Neurology. — 2010. — Vol. 5. — P. 255–262.
10. Forstermann U., Sessa W. Nitric oxide synthases: regulation and function // European Heart Journal. — 2012. — Vol. 33. — P. 829–837.
11. Liatis S., Marinou K., Tentolouris N. et al. Usefulness of a new indicator test for the diagnosis of peripheral and autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus // Diabet. Med. — 2007. — Vol. 24. — P. 1375–1380.
12. Quattrini C., Tavakoli M., Jeziorska M. et al. Surrogate markers of small fiber damage in human diabetic neuropathy // Diabe-tes. — 2007. — Vol. 56. — P. 2148–2154.
13. Bandeira S.D.M., da Fonseca L.J.S., Guedes G.D.S. et al. Oxidative stress as an underlying contributor in the deve–lopment of chronic complications in diabetes mellitus // International Journal of Molecular Sciences. — 2013. — Vol. 14 (2). — P. 3265–3284. doi: 10.3390/ijms14023265.
14. Ziegler D., Papanas N., Vinik A.I., Shaw J.E. Epidemiology of polyneuropathy in diabetes and prediabetes // Handbook of Clin-ical Neurology. — 2014. — Vol. 126. — P. 3–22. doi: 10.1016/B978–0–444–53480–4.00001–1.
15. Soheilykhah S., Rashidi M., Dehghan F. Prevalence of peripheral neuropathy in diabetic patients // Iranian Journal of Diabetes and Obesity. — 2013. — Vol. 5 (3). — P. 107–113.
16. Ibarra R.C.T., Rocha L.J.J., Hernández O.R. et al. Preva–lence of peripheral neuropathy among primary care type 2 diabe–tic patients // Revista Médica de Chile. — 2012. — Vol. 140 (9). — P. 1126–1131. doi: 10.4067/s0034–98872012000900004.
17. Salvotelli L., Stoico V., Perrone F. et al. Prevalence of neuropathy in type 2 diabetic patients and its association with other dia-betes complications: the Verona Diabetic Foot Scree–ning Program // Journal of Diabetes and Its Complications. — 2015. — Vol. 29 (8). — P. 1066–1070. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2015.06.014.

Back to issue