Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №2, 2019

Back to issue

Risk factors of recurrent non-functioning pituitary adenomas in patients with growth hormone deficiency

Authors: Урманова Ю.М., Шакирова М.Ю., Рихсиева Н.Т., Ходжаева Ф.С.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз имени акад. Я.Х. Туракулова, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На даний час залишається актуальним пошук діагностично значущих маркерів агресивності неактивних аденом гіпофіза (НАГ) для визначення подальшого прогнозу в постопераційному періоді. Аденоми гіпофіза, що не мають клінічних проявів гіперсекреції гіпофізарних гормонів, є формами доброякісних пухлин аденогіпофіза. У загальній популяції частота НАГ становить 50 випадків на 1 млн населення. Мета дослідження: визначити клініко-діагностичні маркери агресивності пухлини у хворих із НАГ і дефіцитом гормона росту і їх роль у формуванні тяжкості нейроендокринної симптоматики захворювання. Матеріали та методи. Під наглядом перебувало 87 хворих (із них чоловіків — 44, жінок — 43) із верифікованим діагнозом НАГ після трансназальної гіпофізектомії; період спостереження — від одного до трьох років. Результати. При розподілі хворих на групи залежно від гістологічної характеристики НАГ переважали пацієнти з крупноклітинною хромофобною аденомою гіпофіза (77,5 %). НАГ у жінок супроводжувалася ожирінням, первинним і вторинним гіпотиреозом, вторинним гіпогонадизмом, синдромом персистуючої галактореї — аменореї (симптоматична й ідіопатична форми), нецукровим діабетом, синдромом порожнього турецького сідла та ін. У чоловіків НАГ супроводжувалася ожирінням, первинним і вторинним гіпотиреозом, вторинним гіпогонадизмом, нецукровим діабетом, гінекомастією. Розроблена шкала маркерів агресивності НАГ дозволила ідентифікувати фактори за трьома ступенями і розробити комплекс профілактичних заходів, покликаних унеможливлювати рецидив зростання пухлини. Висновки. Маркерами агресивності перебігу НАГ є: молодий вік пацієнта, перші симптоми маніфестації хвороби, великі розміри пухлини, асиметричність і деформація гіпофіза, ознаки інвазії пухлини в сусідні тканини/артерії/кавернозний синус, наявність дрібноклітинних і/або темноклітинних хромофобних аденом, пангіпопітуїтаризм.

Актуальность. В настоящее время остается актуальным поиск диагностически значимых маркеров агрессивности неактивных аденом гипофиза (НАГ) для определения дальнейшего прогноза в постоперационном периоде. Аденомы гипофиза, не имеющие клинических проявлений гиперсекреции гипофизарных гормонов, являются формами доброкачественных опухолей аденогипофиза. В общей популяции частота НАГ составляет 50 случаев на 1 млн населения. Цель исследования: определить клинико-диагностические маркеры агрессивности опухоли у больных с НАГ и дефицитом гормона роста и их роль в формировании тяжести нейроэндокринной симптоматики заболевания. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 87 больных (из них мужчин — 44, женщин — 43) с верифицированным диагнозом НАГ после трансназальной гипофизэктомии, период наблюдения — от одного до трех лет. Результаты. При распределении больных по группам в зависимости от гистологической характеристики НАГ преобладали пациенты с крупноклеточной хромофобной аденомой гипофиза (77,5 %). НАГ у женщин сопровождалась ожирением, первичным и вторичным гипотиреозом, вторичным гипогонадизмом, синдромом персистирующей галактореи — аменореи (симптоматическая и идиопатическая формы), несахарным диабетом, синдромом пустого турецкого седла и др. У мужчин НАГ сопровождалась ожирением, первичным и вторичным гипотиреозом, вторичным гипогонадизмом, несахарным диабетом, гинекомастией. Разработанная шкала маркеров агрессивности НАГ позволила идентифицировать факторы по трем степеням и разработать комплекс профилактических мер, предупреждающих рецидив роста опухоли. Выводы. Маркерами агрессивности течения НАГ являются: молодой возраст пациента, первые симптомы манифестации болезни, большие размеры опухоли, асимметричность и деформация гипофиза, признаки инвазии опухоли в соседние ткани/артерии/кавернозный синус, наличие мелкоклеточных и/или темноклеточных хромофобных аденом, пангипопитуитаризм.

Background. Nowadays, a search for diagnostically significant markers of aggressiveness of non-functioning pituitary adenomas remains relevant for further prognosis in the postoperative period. Non-functioning pituitary adenomas without pituitary hypersecretion are the forms of adenohypophysis tumors. In the general population, frequency of non-functioning pituitary adenomas is 50 cases per 1 million people. The purpose of the study is to determine the clinical diagnostic markers of tumor aggressiveness in patients with non-functio­ning pituitary adenomas and growth hormone deficiency, as well as their role in the severity of the neuroendocrine symptoms of the disease. Materials and methods. Under our supervision, there were 87 patients (44 men, 43 women), of them 31 with a verified diagnosis of non-functioning pituitary adenomas after transnasal hypophysectomy. Follow-up was from 1 to 3 years. Results. When patients were distributed in groups depending on histological description of non-functioning pituitary adenomas, those with chromophobe pituitary adenoma prevailed (77.5 %). Non-functioning pituitary ade­nomas in women were associated with obesity, primary and secondary hypothyroidism, secondary hypogonadism, syndrome of persistent galactorrhea-amenorrhea (symptomatic and idiopathic forms), diabetes insipidus, empty sella syndrome and others. In men, non-functioning pituitary adenomas was accompanied by obesity, primary and secondary hypothyroidism, secondary hypogonadism, diabetes insipidus, gynecomastia. The scale developed to determine the markers of aggressiveness of non-functioning pituitary adenomas allowed identifying factors by 3 degrees and developing a set of measures to prevent the recurrence of tumor growth. Conclusions. Markers of aggressiveness of non-functioning pituitary adenomas are: young age of the patient, first symptoms of the disease, large tumor sizes, asymmetry and deformation of the pituitary gland, signs of tumor invasion into adjacent tissues/arteries/cavernous sinus, small cell and/or dark cell chromophobe adenomas, panhypopituitarism.


Keywords

неактивні аденоми гіпофіза; дефіцит гормона росту; фактори ризику

неактивные аденомы гипофиза; дефицит гормона роста; факторы риска

non-functioning pituitary adenomas; growth hormone deficiency; risk factors


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Molitch ME. Diagnosis and Treatment of Pituitary Adenomas: A Review. JAMA. 2017 Feb 7;317(5):516-524. doi: 10.1001/jama.2016.19699.
2. Chanson P, Raverot G, Castinetti F, et al. Management of clinically non-functioning pituitary adenoma. Ann Endocrinol (Paris). 2015 Jul;76(3):239-47. doi: 10.1016/j.ando.2015.04.002.
3. Lake MG, Krook LS, Cruz SV. Pituitary adenomas: an overview. Am Fam Physician. 2013 Sep 1;88(5):319-27.
4. Raappana A, Koivukangas J, Ebeling T, Pirila T. Incidence of pituitary adenomas in Northern Finland in 1992-2007. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Sep;95(9):4268-75. doi: 10.1210/jc.2010-0537.
5. Katznelson L, Atkinson JL, Cook DM, et al. American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of acromegaly-2011 update. Endocr Pract. 2011 Jul-Aug;17 Suppl 4:1-44.
6. Besser GM, Burman P, Daly AF. Predictors and rates of treatment-resistant tumor growth in acromegaly. Eur J Endo-crinol. 2005 Aug;153(2):187-93. doi: 10.1530/eje.1.01968. 
7. Cury ML, Fernandes JC, Machado HR, Elias LL, Moreira AC, Castro MD. Non-functioning pituitary adenomas: clinical feature, laboratorial and imaging assessment, therapeutic management and outcome. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2009 Feb;53(1):31-9.
8. Mavromati M, Kuhn E, Agostini H, et al. Classification of Patients With GH Disorders May Vary According to the IGF-I Assay. J Clin Endocrinol Metab. 2017 Aug 1;102(8):2844-2852. doi: 10.1210/jc.2017-00202.
9. Martínez-Méndez JH, Gutiérrez-Acevedo M, Palermo-Garofalo C, et al. Do We Need Hormonal Screening In Patients With Subcentimeter Pituitary Microadenomas? Bol Asoc Med P R. 2015 Apr-Jun;107(2):89-91.
10. Daly AF, Rixhon M, Adam C, Dempegioti A, Tichomirowa MA, Beckers A. High prevalence of pituitary adenomas: a cross-sectionalstudy in the province of Liège, Belgium. J Clin Endocrinol Metab. 2006 Dec;91(12):4769-75. doi: 10.1210/jc.2006-1668.
11. Fernandez A, Karavitaki N, Wass JA. Prevalence of pituitary adenomas:a community-based, cross-sectional study in Banbury (Oxfordshire, UK). Clin Endocrinol (Oxf). 2010 Mar;72(3):377-82. doi: 10.1111/j.1365-2265.2009.03667.x. 
12. Cury ML, Fernandes JC, Machado HR, Elias LL, Moreira AC, Castro Md. Non-functioning pituitary adenomas: clinical feature, laboratorial and imaging assessment, therapeutic management and outcome. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2009 Feb;53(1):31-9. 
13. Tirosh A, Toledano Y, Masri-Iraqi H, et al. IGF-I levels reflect hypopituitarism severity in adults with pituitary dysfunc-tion. Pituitary. 2016 Aug;19(4):399-406. doi: 10.1007/s11102-016-0718-1.
14. Khalimova ZYu, Kholova DS, Urmanova YuM, Alieva DA, Alimukhamedova GA, Nasirova KhK. Reproductive Function in Patients with Non-functioning Pituitary Adenoma According to the Register of the Republic of Uzbekistan. International Journal of Biomedicine. 2016;6(2):133-135 doi: 10.21103/Article6(2)_ShC1.

Similar articles

The Importance of Clinical and Diagnostic Markers of Aggression of Non-Functional Pituitary Adenomas
Authors: Urmanova Yu.M., Khalimova Z.Yu., Faizullaev R.B., Shakirova M.Yu., Kholova D.Sh. - Tashkent Pediatric Medical Institute; Specialized Research and Practice Medical Center of Endocrinology, Ministry of Health of Republic of Uzbekistan, Tashkent, Republic of Uzbekistan
International journal of endocrinology 6 (70) 2015
Date: 2016.02.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Markers of aggressiveness of non-functional pituitary adenomas with invasive growth. Literature review
Authors: Урманова Ю.М., Миртухтаева М.Б.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз имени акад. Е.Х. Туракулова, г. Ташкент, Республика Узбекистан

International journal of endocrinology Том 16, №5, 2020
Date: 2020.10.12
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особенности клинического течения и диагностика больных с семейным анамнезом неактивных аденом гипофиза
Authors: Халимова З.Ю., Холова Д.Ш., Хамедова Ф.С., Урманова Ю.М., Сафарова Ш.М., Алиева Д.А. - Специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии Республики Узбекистан, г. Ташкент Бухарский государственный медицинский институт
International journal of endocrinology 4 (52) 2013
Date: 2013.08.08
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Значение применения вопросника «Качество жизни взрослых с дефицитом гормона роста» у больных с неактивными аденомами гипофиза и с различными образованиями хиазмально-селлярной области в до- и послеоперационном периоде
Authors: Урманова Ю.М., Шакирова М.Ю., Алиева Д.А. — Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии, детской эндокринологии, Республика Узбекистан
International journal of endocrinology 7 (63) 2014
Date: 2015.02.11
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue