Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №2, 2019

Back to issue

Peculiarities of the course and frequency of clinical manifestations of polyglandular syndrome type ІІІА in patients living in the iodine deficient Ternopil region

Authors: Пасєчко Н.В., Рожко І.В., Наумова Л.В., Мігенько Л.М., Крицький Т.І.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Актуальною на сьогодні залишається проблема ранньої діагностики поєднаних ендокринопатій, таких як цукровий діабет (ЦД) 1-го типу, автоімунне ураження щитоподібної залози, надниркових залоз на тлі інших автоімунних патологій. Одним із проявів такого поєднання нозологій є автоімунний полігландулярний синдром (АПС), що характеризується послідовним або одночасним дефіцитом функцій декількох ендокринних залоз і включає широкий спектр автоімунних порушень не тільки ендокринної системи. Ризик розвитку АПС у пацієнтів, які мешкають на йододефіцитних територіях, зростає у декілька разів, що потребує більш ретельного обстеження та уваги. Мета. Вивчення особливостей перебігу та частоти клінічних проявів АПС ІІІА типу у жителів йододефіцитного Тернопільського регіону. Матеріали та методи. Обстежені 184 жінки із АПС ІІІА типу, які проживають на йододефіцитних територіях Тернопільщини. Вік обстежених становив від 19 до 74 років. Результати. В обстежених у Тернопільській університетській лікарні 73,14 % пацієнтів маніфестація АПС ІІІА типу починалася із ЦД 1-го типу. Патологію щитоподібної залози було діагностовано через 5–8 років після виявлення ЦД. Функціональні розлади патології щитоподібної залози проявлялися гіпотиреозом у 31,77 %, еутиреозом — у 48,96 % та гіпертиреозом — у 19,27 %. Компенсація ЦД досягалася важче у хворих із патологією щитоподібної залози з її функціональною недостатністю. Середні титри антитіл до тиреоїдної пероксидази (ТПО) становили 382,46 МО/мл. Максимальний показник антитіл до ТПО дорівнював 873,12 МО/мл. Встановлено, що у хворих із вищим показником антитіл до ТПО складніше було досягнути компенсації ЦД. Висновки. Всіх пацієнтів із ЦД 1-го типу в йододефіцитному регіоні доцільно обстежувати на наявність ознак ураження щитоподібної залози і АПС ІІІА типу.

Актуальность. Актуальной на сегодняшний день остается проблема ранней диагностики сочетанных эндокринопатий, таких как сахарный диабет (СД) 1-го типа, аутоиммунное поражение щитовидной железы, надпочечников на фоне других аутоиммунных патологий. Одним из проявлений такого сочетания нозологий является аутоиммунный полигландулярный синдром (АПС), который характеризуется последовательным или одновременным дефицитом функций нескольких эндокринных желез и включает широкий спектр аутоиммунных нарушений не только эндокринной системы. Риск развития АПС у пациентов, проживающих на йододефицитных территориях, возрастает в несколько раз, что требует более тщательного обследования и внимания. Цель. Изучение особенностей течения и частоты клинических проявлений АПС ІІІА типа у жителей йододефицитного Тернопольского региона. Материалы и методы. Обследованы 184 женщины с АПС ІІІА типа, проживающие на йододефицитных территориях Тернопольщины. Возраст обследованных составил от 19 до 74 лет. Результаты. У обследованных в Тернопольской университетской больнице 73,14 % пациентов манифестация АПС ІІІа типа начиналась с СД 1-го типа. Патология щитовидной железы была диагностирована через 5–8 лет после выявления СД. Функ­циональные расстройства патологии щитовидной железы проявлялись гипотиреозом у 31,77 %, эутиреозом — у 48,96 % и гипертиреозом — у 19,27 %. Компенсация СД достигалась труднее у больных с патологией щитовидной железы с ее функциональной недостаточностью. Средние титры антител к тиреоидной пероксидазе (ТПО) составляли 382,46 МЕ/мл. Максимальный показатель антител к ТПО достигал 873,12 МЕ/мл. Установлено, что у больных с более высоким показателем антител к ТПО труднее было достичь компенсации СД. Выводы. Всех пациентов с СД 1-го типа в йододефицитном регионе целесообразно обследовать на наличие признаков поражения щитовидной железы и АПС ІІІА типа.

Background. The problem of early diagnosis of endocrinopathies, such as type 1 diabetes mellitus, autoimmune thyroid disease, adrenal gland disorders on the background of other autoimmune pathologies, remains relevant. One of the manifestations of such combination of nosologies is autoimmune polyglandular syndrome, which is characterized by the sequential or simultaneous deficiency of several endocrine glands and includes a wide range of autoimmune disorders, within not only the endocrine system. The risk of developing polyglandular syndrome in patients with iodine deficiency is increasing several times, and this requires more careful examination and attention. The purpose of the study — to investigate the features of the course and frequency of clinical manifestations of polyglandular syndrome type IIIA in the residents of iodine deficient Ternopil region. Materials and methods. One hundred eighty-four women with polyglandular syndrome type ІІІА living in the iodine deficient territories of Ternopil region were examined. Their age ranged from 19 to 74 years. Results. In 73.14 % of the patients with polyglandular syndrome type IIIA who were examined at the Ternopil University Hospital, its manifestation began with diabetes mellitus type 1. Thyroid disease was diagnosed 5–8 years after the diagnosis of diabetes. Functional disorders of thyroid gland manifested in hypothyroidism in 31.77 % of cases, euthyroidism — in 48.96 % and hyperthyroidism — in 19.27 %. It was more difficult to achieve diabetes compensation in patients with thyroid pathology with its functional deficiency. The average level of thyroid peroxidase antibodies was 382.46 IU/ml. The highest index of thyroid peroxidase antibodies accounted for 873.12 IU/ml. It was found that in patients with higher level of thyroid peroxidase antibodies, it was more difficult to achieve the compensation of diabetes mellitus. Conclusions. Therefore, it is advisable to examine all patients with type 1 diabetes mellitus in the iodine deficient region in order to detect the symptoms of thyroid disorders and autoimmune polyglandular syndrome type IIIA.


Keywords

автоімунний полігландулярний синдром; йодний дефіцит; цукровий діабет 1-го типу; гіпотиреоз

аутоиммунный полигландулярный синдром; йодный дефицит; сахарный диабет 1-го типа; гипотиреоз

autoimmune polyglandular syndrome; iodine deficiency; type 1 diabetes mellitus; hypothyroidism


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kahaly GJ. Polyglandular autoimmune syndromes. Eur J Endocrinol. 2009 Jul;161(1):11-20. doi: 10.1530/EJE-09-0044.
2. Proust-Lemoine E, Saugier-Veber P, Wémeau JL. Polyglandular autoimmune syndrome type I. Presse Med. 2012 Dec;41(12 P 2):e651-62. doi: 10.1016/j.lpm.2012.10.005. 
3. Aung K. Type III Polyglandular Autoimmune Syndrome. Medscape. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/124398-overview. Accessed: Sep 22, 2017.
4. Cihakova D. Polyglandular Autoimmune syndrome Type 3 (PAS 3). Johns Hopkins Medical Institutions: Autoimmune Disease Research Center. 2018. Available from: http://labs.pathology.jhu.edu/cihakova/about/about/endocrine-diseases/polyglandular-autoimmune-syndrome-type-3-pas-3/.
5. Barker JM. Polyglandular Deficiency Syndromes. The Merck Manual. Available from: https://www.merckmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/polyglandular-deficiency-syndromes/polyglandular-deficiency-syndromes. Accessed: Jan 2018.
6. Wémeau JL, Proust-Lemoine E, Ryndak A, Vanhove L. Thyroid autoimmunity and polyglandular endocrine syndromes. Hormones (Athens). 2013 Jan-Mar;12(1):39-45.
7. Obermayer-Straub P, Strassburg CP, Manns MP. Autoimmune polyglandular syndrome type 1. Clin Rev Allergy Immunol. 2000 Apr;18(2):167-83. doi: 10.1385/CRIAI:18:2:167.
8. Förster G, Krummenauer F, Kühn I, Beyer J, Kahaly G. Polyglandular autoimmune syndrome type II: epi-demiology and forms of manifestation. Dtsch Med Wochenschr. 1999 Dec 10;124(49):1476-81. doi: 10.1055/s-2008-1035684.
9. Dittmar M, Kahaly GJ. Genetics of the autoimmune polyglandular syndrome type 3 variant. Thyroid. 2010 Jul;20(7):737-43. doi: 10.1089/thy.2010.1639.
10. Villano MJ, Huber AK, Greenberg DA, Golden BK, Concepcion E, Tomer Y. Autoimmune thyroiditis and diabetes: dissecting the joint genetic susceptibility in a large cohort of multiplex family. J Clin Endo-crinol Metab. 2009 Apr;94(4):1458-66. doi: 10.1210/jc.2008-2193.
11. Huber A, Menconi F, Corathers S, et al. Join genetic susceptibility type 1 diabetes and autoimmune thy-roiditis: from epidemiology to mechanisms. Endocr Rev. 2008 Oct;29(6):697-725. doi: 10.1210/er.2008-0015.
12. Pankiv V, Pankiv I. Association of vitamin D status with body mass index in adolescents in Ukraine. Rom J Diabetes Nutr Metab Dis. 25(4):377-381. doi: 10.2478/rjdnmd-2018-0045.
13. Andersson M, Karumbunathan V, Zimmermann MB. Global iodine status in 2011 and trends over the past decade. J Nutr. 2012 Apr;142(4):744-50. doi: 10.3945/jn.111.149393.
14. WHO, UNICEF, ICCIDD. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination, 3rd ed. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2007. 98 p.
15. Pankiv IV. Effect of vitamin D supplementation on insulin resistance in patients with hypothyroidism. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2017;13(6):455-458. doi: 10.22141/2224-0721.13.6.2017.112892.
16. Tronko MD, Kovalenko AYe, Tarashchenko YuM, Ostafiychuk M.V. Thyroid nodules in the population of Ukraine, protocol of diagnosis and treatment after the Chernobyl accident (literature review and own da-ta). Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2018;14(7):677-683. doi: 10.22141/2224-0721.14.7.2018.148775.

Similar articles

Аутоиммунные полиэндокринные синдромы: классификация, клиника, диагностика, лечение
Authors: Прилуцкий А.С., Прилуцкая О.А., Стрельченко Е.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
International journal of endocrinology 4 (60) 2014
Date: 2014.08.08
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Clinical researches
Особливості імунологічних та метаболічних змін у пацієнтів із поєднаною ендокринною патологією на тлі недостатнього забезпечення вітаміном D3
Authors: Комісаренко Ю.І., Курченко А.І., Антоненко О.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
International journal of endocrinology 3 (59) 2014
Date: 2014.06.19
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Autoimmune Polyglandular Syndrome (Care Report)
Authors: Гуріна Н.І., Прудиус П.Г., Власенко М.В.
Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

International journal of endocrinology 7 (79) 2016
Date: 2016.12.20
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Вплив фіксованої комбінації йоду і селену на перебіг автоімунного тиреоїдиту в йододефіцитному регіоні
Authors: Москва Х.А., Кіхтяк О.П., Макар Р.Д. — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
International journal of endocrinology 8 (64) 2014
Date: 2015.03.04
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue