Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №2, 2019

Back to issue

Assessment of somatotropic function in children with syndrome of biologically inactive growth hormone against a background of clonidine and insulin stimulation tests

Authors: Sprinchuk N.A.
State Institution “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

. Мета дослідження: оцінити ефективність фармакологічних тестів iз клонідином та інсуліном для стимуляції соматотропного гормона (СТГ) при діагностиці синдрому біологічно неактивного гормонa росту (СБНГР). Матеріали та методи. Обстежено 158 хворих на СБНГР — 47 дівчаток і 111 хлопчиків, середній вік яких становив 8,30 ± 0,24 року. У дослідження включені пацієнти з відставанням у рості понад 2 стандартнi вiдхилення. Визначали базальний та стимульований рівні СТГ із застосуванням тестів з інсуліном та клонідином. Обов’язково проводили чотириденну пробу на чутливість до гормонa росту (ГР) з визначенням рівнів інсуліноподібного фактора росту­1 до першої ін’єкції ГР і наступного дня після завершення проби. Результати. Максимальне підвищення рiвня СТГ на тлі тестів з інсуліном та клонідином в усіх пацієнтів iз СБНГР становило понад 10 нг/мл. Максимальне збільшення показників СТГ було вірогідно вищим (р < 0,01) при проведенні стимуляційного тесту з клонідином, ніж з інсуліном. Це доведено як у дітей з СБНГР — 17,79 ± 0,51 нг/мл та 13,83 ± 0,92 нг/мл відповідно, так і в контрольній групі — 16,81 ± 1,60 нг/мл і 11,18 ± 0,70 нг/мл. Зафіксовано, що індекс стандартного відхилення інсуліноподібного фактора росту­1 у хворих дітей вірогідно нижчий (р < 0,001), ніж у контрольнiй групi. Більш вираженими зміни були в пацієнтів препубертатного віку. Висновки. Фармакологічний тест iз клонідином є більш інформативним, ніж з інсуліном, і викликає вірогiдно вищий стимуляційний максимальний викид ГР. Рекомендовано розпочинати дослідження функції СТГ з проведення проби з клонідином, що є більш безпечною завдяки відсутності ризику тяжких гіпоглікемічних станів.

Цель исследования: оценить эффективность фармакологических тестов с клонидином и инсулином для стимуляции соматотропного гормона (СТГ) при диагностике синдрома биологически неактивного гормона роста (СБНГР). Материалы и методы. Обследовано 158 больных с СБНГР — 47 девочек и 111 мальчиков, средний возраст которых составил 8,30 ± 0,24 года. В исследование включены пациенты с отставанием в росте более 2 стандартных отклонений. Определяли базальный и стимулированный уровни СТГ с применением тестов с инсулином и клонидином. Обязательно проводили четырехдневную пробу на чувствительность к гормону роста (ГР) с определением уровней инсулиноподобного фактора роста­1 до первой инъекции ГР и на следующий день после завершения пробы. Результаты. Максимальное повышение уровня СТГ на фоне тестов с инсулином и клонидином у всех пациентов с СБНГР составляло более 10 нг/мл. Максимальное увеличение показателей СТГ было достоверно более высоким (р < 0,01) при проведении стимуляционного теста с клонидином, чем с инсулином. Это доказано как у детей с СБНГР — 17,79 ± 0,51 нг/мл и 13,83 ± 0,92 нг/мл соответственно, так и в контрольной группе — 16,81 ± 1,60 нг/мл и 11,18 ± 0,70 нг/мл. Зафиксировано, что индекс стандартного отклонения инсулиноподобного фактора роста­1 у больных детей достоверно ниже (р < 0,001), чем в контрольной группе. Более выраженные изменения отмечены у пациентов препубертатного возраста. Выводы. Фармакологический тест с клонидином является более информативным, чем с инсулином, и вызывает достоверно более высокий стимуляционный максимальный выброс ГР. Рекомендуется начинать исследования функции СТГ с проведения пробы с клонидином, которая является более безопасной благодаря отсутствию риска тяжелых гипогликемических состояний.

Background. Growth pathology caused by somatotropic insufficiency is one of the most urgent problems in pediatric endocrinology. An increase in the growth hormone (GH) level less than 10 ng/ml was traditio­nally considered a criterion for diagnosing somatotropic insufficiency in patients with short stature, when performing provocation tests. The purpose is to evaluate the effectiveness of clonidine and insulin provocation tests for the somatotropic hormone (STH) stimulation in diagnosing the syndrome of biologically inactive growth hormone (SBIGH). Materials and methods. A total of 158 patients with SBIGH (47 girls and 111 boys aged 8.30 ± 0.24 years) were examined. The study included patients with delayed growth more than 2 standard deviations. Basal and stimulated STH levels were determined using insulin and clonidine tests. A 4-day growth hormone sensiti­vity test was obligatorily performed for determining insulin-like growth factor 1 levels prior to the first GH injection and the day after the test completion. Results. The maximum increase in STH against a background of insulin and clonidine tests was above 10 ng/ml in all patients with SBIGH. Significantly higher maximum increase of STH parameters (p < 0.01) was noted in clonidine stimulation test than in insulin one. This was proved both in patients with SBIGH (17.79 ± 0.51 ng/ml and 13.83 ± 0.92 ng/ml, respectively) and in children of control group (16.81 ± 1.60 and 11.18 ± 0.70 ng/ml). Standard deviation score of insulin-like growth factor 1 was significantly lower (p < 0.001) in children with SBIGH than in control group. More pronounced changes were observed in prepubertal patients. Conclusions. Clonidine provocation test is more informative than insulin one, and causes a significantly higher stimulating maximum release of GH. It is recommended to start the investigation of STH function with clonidine test, which is safer for patients due to the absence of a risk of severe hypoglycemic conditions.


Keywords

синдром біологічно неактивного гормона росту; тест з інсуліном; тест iз клонідином; соматотропний гормон

синдром биологически неактивного гормона роста; тест с инсулином; тест с клонидином; соматотропный гормон

syndrome of biologically inactive growth hormone; insulin test; clonidine test; somatotropic hormone


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Rohayem J, Drechsel H, Tittel B, Hahn G, Pfaeffle R, Huebner A. Long-Term Outcomes, Genetics, and Pituitary Morphology in Patients with Isolated Growth Hormone Deficiency and Multiple Pituitary Hormone Deficiencies: A Single-Centre Experience of Four Decades of Growth Hormone Replacement. Horm Res Paediatr. 2016;86(2):106-116. doi: 10.1159/000448098.
2. Chinoy A, Murray PG. Diagnosis of growth hormone deficiency in the paediatric and transitional age. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2016 Dec;30(6):737-747. doi: 10.1016/j.beem.2016.11.002.  
3. Bolshova OV, Pakhomova VH. The content of insulin-like growth factor 1 and essential trace elements in the blood plasma of children with different forms of short stature. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2016;(75):70-5. doi: 10.22141/2224-0721.3.75.2016.76639. (in Ukrainian).
4. Coutant R, Dörr HG, Gleeson H, Argente J. Diagnosis of endocrine disease: limitations of the IGF1 generation test in children with short stature. Eur J Endocrinol. 2012 Mar;166(3):351-7. doi: 10.1530/EJE-11-0618.
5. Takahashi Y, Kaji H, Okimura Y, Goji K, Abe H, Chihara K. Short stature caused by a mutant growth hormone. N Engl J Med. 1996 Feb 15;334(7):432-6. doi: 10.1056/NEJM199602153340704. 
6. Sprynchuk NA. The role of the somatotropin sensitivity test in the diagnosis of biologically inactive growth hormone syndrome. En-dokrynologia. 2010;15(2):287-90. (in Ukrainian).
7. Argente J. Challenges in the management of short stature. Horm Res Paediatr. 2016;85(1):2-10. doi: 10.1159/000442350. 
8. Zelazowska-Rutkowska B, Trusiak M, Bossowski A, Cylwik B. Diagnostic usefulness of insulin-like growth factor 1 and insulin-like growth factor binding protein 3 in children with suspected pituitary dwarfism. Clin Lab. 2018 May 1;64(5):759-765. doi: 10.7754/Clin.Lab.2018.171126.
9. Ministry of Нealth of Ukraine. Order on February 03, 2009 № 55. On Adoption of Treatment Protocols for Children with Endocrine Dis-eases. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055282-09. Accessed: February 03, 2009. (in Ukrainian).
10. Ministry of Нealth of Ukraine. Order on April 27, 2006 № 254. On Adoption of Protocols for the Provision of Medical Care for Children in the Specialty Pediatric Endocrinology. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0254282-06. Accessed: April 27, 2006. (in Ukrainian).
11. Nazarenko KA, Kuznetsova ES, Filina NIu. Structure and clinical features of growth retardation in children. Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016;12(2):231-236. (in Russian). 
12. Devesa J. Clonidine plus GHRH administration for diagnosing growth hormone deficiency in children. J Clin Mol Endocrinol. 2017;2(1):6. doi: 10.21767/2572-5432.10042.
13. Guo С, Chen L. Diagnostic value of provocative test by insulin combined with clonidine for growth hormone deficiency in children. Iran J Pediatr. 2013 Jun;23(3):315-20. 
14. Domracheva EG, Novokreshchenova AN. Diagnosis of somatotropic insufficiency in children. Informatsionno-analiticheskii zhurnal. 2012;(1):64-66. (in Russian).
15. Poyrazoğlu Ş, Akçay T, Arslanoğlu İ, et al. Current practice in diagnosis and treatment of growth hormone deficiency in childhood: a survey from Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015 Mar;7(1):37-44. doi: 10.4274/jcrpe.1794.
16. Rhee N, Oh KY, Yang EM, Kim CJ. Growth hormone responses to provocative tests in children with short stature. Chonnam Med J. 2015 Apr;51(1):33-8. doi: 10.4068/cmj.2015.51.1.33.

Similar articles

Ghrelin content in blood plasma of children with syndrome of biologically inactive growth hormone
Authors: Спринчук Н.А., Большова О.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018
Date: 2018.10.24
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
The psychological state of children with syndrome of biologically inactive growth hormone
Authors: Спринчук Н.А.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №8, 2018
Date: 2019.02.11
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Comparative efficacy of mono- and combined therapy for idiopathic short stature with delayed puberty
Authors: Рахимова Г.Н.(1), Гилязетдинов К.Н.(2)
(1) — Ташкентский институт усовершенствования врачей, г. Ташкент, Республика Узбекистан
(2) — Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии им. академика Я.Х. Туракулова, г. Ташкент, Республика Узбекистан

International journal of endocrinology Том 14, №3, 2018
Date: 2018.07.17
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Evaluating treatment effectiveness in small for gestational age children by optimizing growth hormone dose
Authors: Большова О.В., Музь Н.М.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №5, 2019
Date: 2019.10.25
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue