Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №2, 2019

Back to issue

Morbidity and prevalence of malignant neoplasms of the thyroid gland in Ukraine and Kyiv region after the Chernobyl Nuclear Power Plant accident

Authors: Tkachenko V.I., Rimar Ya.Yu.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Щорічний приріст кількості вперше діагностованих випадків злоякісних новоутворень щитоподібної залози (ЗНЩЗ) відзначається як на територіях, найбільш забруднених радіойодом після аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), так і в інших регiонах. Неоднорідний характер регіонального зростання цієї патології потребує детального аналізу поширеності і захворюваності на ЗНЩЗ з урахуванням можливого впливу факторів ризику. Мета: провести аналіз динаміки захворюваності та поширеності ЗНЩЗ серед населення України та Київської області після аварії на ЧАЕС. Матеріали та методи. Проведено аналіз бюлетенів Національного канцер­реєстру України, даних статистичних звітів закладів охорони здоров’я Київської області (2005–2016) та даних літератури починаючи з 1981 р., що містить актуальну інформацію з поточної теми. Статистичний аналіз показників було проведено за допомогою пакета програм Windows Office Exсel 2016 та StatSoft Statistica 10.0.1011.0. Результати. Починаючи з 1990 р. в Україні простежується різке зростання захворюваності на ЗНЩЗ порівняно з дочорнобильським періодом. З 1989 по 2004 р. збільшення захворюваності на рак щитоподібної залози в цілому по Україні серед чоловічого населення становило 90,28 %, а серед жіночого — 104,42 %; у Київськiй області — 65,6 та 156,9 % відповідно. За період 2005–2016 рр., окрім збільшення частки ЗНЩЗ в структурі всіх онкопатологій, також відбувся значний приріст захворюваності: по Україні — в 1,7 раза (+70 %, p < 0,01), по області — в 1,5 раза (+52,6 %, p < 0,01), з більш високими показниками захворюваності за цей період у Київській області. При проведенні гендерного аналізу (2005–2016) виявлене переважання ЗНЩЗ в жіночій популяції, а у віковій структурі найвищий приріст захворюваності відмічався серед чоловіків 40–44 i жінок 30–34 рокiв. Крім того, чітко простежувався неоднорідний характер регіонального розподілення захворюваності на ЗНЩЗ. Приріст поширеності за аналогічний період по Україні в цілому дорівнював 112,5 %, а по області — 98,2 %, прогностична модель свідчить про її збільшення протягом щонайменше наступних 5 років. Висновки. Щорічне невпинне зростання захворюваності та поширеності ЗНЩЗ, а також неоднорідне гендерне, вікове та регіональне розподілення досліджуваних показників свідчить про багатофакторність та актуальність вивчення цієї проблеми з подальшим покращанням системи профілактичних заходів.

Актуальность. Ежегодный прирост количества впервые диагностированных случаев злокачественных новообразований щитовидной железы (ЗНЩЖ) отмечается как на территориях, наиболее загрязненных радиойодом после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), так и в других регионах. Неоднородный характер регионального роста данной патологии требует детального анализа распространенности и заболеваемости ЗНЩЖ с учетом возможного влияния факторов риска. Цель: провести анализ динамики заболеваемости и распространенности ЗНЩЖ среди населения Украины и Киевской области после аварии на ЧАЭС. Материалы и методы. Проведен анализ бюллетеней Национального канцер­реестра Украины, данных статистических отчетов учреждений здравоохранения Киевской области (2005–2016) и данных литературы начиная с 1981 г., которая содержит актуальную информацию по текущей теме. Статистический анализ показателей выполнен с помощью пакета программ Windows Office Exсel 2016 и StatSoft Statistica 10.0.1011.0. Результаты. Начиная с 1990 г. в Украине прослеживается резкий рост заболеваемости ЗНЩЖ по сравнению с дочернобыльским периодом. С 1989 по 2004 г. увеличение заболеваемости раком щитовидной железы в целом по Украине среди мужского населения составило 90,28 %, а среди женского — 104,42 %; в Киевской области — 65,6 и 156,9 % соответственно. За период 2005–2016 гг., помимо увеличения доли ЗНЩЖ в структуре всех онкопатологий, также отмечен значительный прирост заболеваемости: по Украине — в 1,7 раза (+70 %, p < 0,01), по области — в 1,5 раза (+52,6 %, p < 0,01), с более высокими показателями заболеваемости за данный период в Киевской области. При проведении гендерного анализа (2005–2016) обнаружено преобладание ЗНЩЖ в женской популяции, а в возрастной структуре самый высокий прирост заболеваемости отмечался среди мужчин 40–44 и женщин 30–34 лет. Кроме того, четко прослеживался неоднородный характер регионального распределения заболеваемости ЗНЩЖ. Увеличение распространенности за аналогичный период по Украине в целом составило 112,5 %, а по области — 98,2 %, прогностическая модель свидетельствует о ее повышении в течение по меньшей мере следующих 5 лет. Выводы. Ежегодный постоянный рост заболеваемости и распространенности ЗНЩЖ, а также неоднородное гендерное, возрастное и региональное распределение исследуемых показателей свидетельствует о многофакторности и актуальности изучения данной проблемы с последующим улучшением системы профилактических мероприятий.

Background. The annual increase in the number of newly diagnosed cases of malignant neoplasms of the thyroid gland (MNTG) is observed both in the territories most contaminated with radioiodine after the Chernobyl accident, and in other regions. The heterogeneous nature of the regional increase of this pathology requires a detailed analysis of the prevalence and the morbidity rate of MNTG, taking into account the possible influence of risk factors. The purpose was to analyze the morbidity rate and the prevalence of MNTG among the population of Ukraine and Kyiv region after the Chernobyl Nuclear Power Plant accident. Materials and methods. The analysis of the bulletins of the National Cancer Registry of Ukraine, the data of statistical reports of healthcare institutions of Kyiv region (2005–2016) and literature data since 1981, which contained relevant information on the subject was performed. Statistical analysis of indicators was carried out using software package Windows Office Excel 2016 and StatSoft Statistica 10.0.1011.0. Results. Since 1990 in Ukraine, there has been a sharp increase in the morbidity rate of MNTG compared with the pre-Chernobyl period. From 1989 to 2004, the all-Ukrainian rate of increase in the morbidity rate of thyroid cancer among male population was 90.28 %, and among females — 104.42 %; for Kyiv region — 65.6 and 156.9 %, respectively. In 2005–2016, in addition to increase in the share of MNTG in the structure of all cancer pathologies, there was also a significant increase in the morbidity rate: 1.7-fold in Ukraine (+70 %, p < 0.01) and 1.5-fold in the region (+52.6 %, p < 0.01), with higher incidence rates for this period in Kyiv region. Gender analysis (2005–2016) revealed the prevalence of thyroid cancer in the female population, and in terms of the age structure, the highest rate of increase in the morbidity rate was observed among men aged 40–44 and women aged 30–34 years. In addition, the heterogeneous nature of the regional distribution of the morbidity rate was clearly observed. The rate of increase in prevalence over the same period in Ukraine as a whole was 112.5 %, and in the region — 98.2 %, the predictive model showed its increase over at least next 5 years. Conclusions. The annual steady increase in the morbidity rate and prevalence of MNTG, as well as the heterogeneous gender, age and regional distribution of the studied parameters indicates the multifactoriality and relevance of studying this problem with the subsequent improvement of the system of preventive measures.


Keywords

рак щитоподібної залози; злоякісні новоутворення щитоподібної залози; епідеміологія; захворюваність; поширеність; фактори ризику; Україна; Київська область

рак щитовидной железы; злокачественные новообразования щитовидной железы; эпидемио­логия; заболеваемость; распространенность; факторы риска; Украина; Киевская область

thyroid cancer; malignant neoplasms of the thyroid gland; epidemiology; morbidity rate; prevalence; risk factors; Ukraine; Kyiv region


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018 Nov;68(6):394-424. doi: 10.3322/caac.21492. 
2. Fedorenko ZP, Michailovich YY, Goulak LO, et al., authors; Kolesnik OO, editor. Сancer in Ukraine 2016-2017. Incidence, mortality, activities of oncological service. Bulletin of National Cancer Registry of Ukraine. 2018;(19):1-82. 
3. Cherenko SM, Smolar VA, Shapoval NO. Thyroid сancer among the «children of Сhernobyl»: is it still a challenge 30 years after the chernobyl accident? Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2017;(57):30-39. (in Ukrainian).
4. Ivanov VK, Kashcheev VV, Chekin SYu, et al. Thyroid cancer: lessons of Chernobyl and projections for Fukushima. Radiation and Risk. 2016;25(2):5-19. (in Russian).
5. Tronko ND, Mabuchi K, Kravchenko VI, et al. Iodine status and thyroid exposure doses in victims of Chernobyl nuclear accident who are permanent residents of Northern regions of Ukraine (Ukrainian-American cohort study). ZhurnalNAMN Ukrai’ny. 2013;19(3):355-364. (in Russian).
6. Chernichenko IO, Balenko NV, Tsymbaliuk SM, Ostash OM. On possible mechanisms of atmospheric formaldehyde effect on the formation of the population thyroid cancer morbidity. Dovkilla ta zdorov’a. 2016;(78):9-13. (in Ukrainian).
7. Balenko NV, Tsymbaliuk SM, Chernichenko IO, Lytvychenko OM, Hulchiy MV, Ostash OM. To the issue of possible mechanisms influencing of carcinogenic metals on population thyroid oncological morbidity. Gigijena naselenyh misc’. 2015;(65):123-133. (in Ukrainian).
8. Balenko NV, Chernichenko IO, Tsymbaliuk SM, et al. Thyroid cancer as problem of anthropogenic pollution (part I). Dovkilla ta zdorov’a. 2014;(1):33-37. (in Ukrainian).
9. Shevchenko SI, Jakymova TP, Cyganenko OS. Structural and morphological changes of thyroid tissue in thyroid gland cancer. Visnyk naukovyh doslidzhen’. 2013;(3):72-74. (in Ukrainian).
10. Tronko MD, Kovalenko AYe, Tarashchenko YuM, Ostafiychuk MV. Thyroid nodules in the population of Ukraine, protocol of diagnosis and treatment after the Chernobyl accident (literature review and own data). Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2018;14(7):677-683. doi: 0.22141/2224-0721.14.7.2018.148775. (in Ukrainian).
11. Balenko NV, Chernichenko IO, Tsymbaliuk SM, Hulchiy MV. Thyroid cancer: incidence and prevalence. Gigijena naselenyh misc’. 2013;(61):163-169. (in Ukrainian).
12. Tronko ND. Thyroid gland and radiation (fundamental and applied aspects: 20 years after the Chernobyl accident). Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2006;(4):15-22. (in Russian).
13. Fuzik MM, Prysyazhnyuk AYe, Bazyka DA, et al. Thyroid cancer incidence in the population of Ukraine after the Chornobyl accident. Dovkilla ta zdorov’a. 2014;(2):62-69. (in Ukrainian). 
14. Radysh JaF, Bugajcov SG, Ryngach NO, Akimov OO. The role of the National Cancer Registry of Ukraine in improving cancer care for the population. Universitetsʹki naukovi zapiski. 2008;(26):268-274. (in Ukrainian).
15. Gorbenko VN, Gulak LO, Fedorenko ZP, Vinnik IuA. Thyroid cancer in Ukraine 1989-2004. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2007;(8):34-38 (in Russian).
16. Kaminskyi OV, Pankiv VI, Pankiv IV, Afanasyev DE. Vitamin D content in population of radiologically contaminated areas in Chernivtsi region (pilot project). Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. 2018;(23):442-451. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-442-451. (in Ukrainian).
17. Balenko NV, Chernichenko IO, Tsymbaliuk SM, et al. Thyroid cancer as a problem of anthropogenic pollution (part II). Dovkilla ta zdorov’a. 2014;(2):51-56. (in Ukrainian).
18. Tsymbaliuk SM, Chernichenko IO, Lytvychenko OM, et al. Incidence of thyroid cancer in Ukraine: territorial features. Dovkilla ta zdorov’a. 2017;(1):11-14. (in Ukrainian).
19. Rahbari R, Zhang L, Kebebew E. Thyroid cancer gender disparity. Future Oncol. 2010 Nov;6(11):1771-9. doi: 10.2217/fon.10.127. 
20. Braganza MZ, de González AB, Schonfeld SJ, Wentzensen N, Brenner AV, Kitahara CM. Benign breast and gynecologic conditions, reproductive and hormonal factors, and risk of thyroid cancer. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Apr;7(4):418-25. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-13-0367.  
21. Cao Y, Wang Z, Gu J, et al. Reproductive Factors but Not Hormonal Factors Associated with Thyroid Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed Res Int. 2015;2015:103515. doi: 10.1155/2015/103515.

Similar articles

Analysis of the prevalence and morbidity of thyroid pathology among the population of Kyiv region and Ukraine for 2007–2017
Authors: Ткаченко В.І.(1), Максимець Я.А.(1), Видиборець Н.В.(2), Коваленко О.Ф.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №3, 2018
Date: 2018.07.17
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Epidemiology and Morphological Features of Thyroid Cancer in People Living in Vinnytsia Region
Authors: Паламарчук А.В.(1), Власенко М.В.(1), Прудиус П.Г.(2), Коломієць В.М.(2)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна

International journal of endocrinology 7 (79) 2016
Date: 2016.12.20
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Study of macro- and microelement status in autoimmune thyroiditis among residents of districts of Kyiv region affected by the Chornobyl accident
Authors: Лузанчук І.А. (1), Кравченко В.І. (1), Андрусишина І.М. (2), Голінько О.М.(3)
1 - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Україна
3 - Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №4, 2019
Date: 2019.08.14
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Iodine status of children and women of reproductive age in the Western region of Ukraine
Authors: Pasyechko N.V., Chukur O.O., Krytskyy T.I., Bob A.O.
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine

International journal of endocrinology Том 15, №7, 2019
Date: 2020.01.09
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue