Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №3 (105), 2019

Back to issue

Clinical picture and diagnosis of mesial temporal sclerosis associated with herpes virus infection

Authors: Мальцев Д.В.
Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті детально розглянуто клінічні й нейровізуалізаційні прояви особливої форми нейродегенеративного процесу, що отримав назву скроневого медіанного склерозу, асоційованого з герпесвірусною інфекцією. Розглянуто стадії розвитку нейродегенерації при ураженні структур лімбічної системи центральної нервової системи герпесвірусами людини 6-го і 7-го типів. Обговорено гетерогенність основних клінічних синдромів хвороби — нейропсихіатричних розладів, когнітивного зниження особистості й вегетативної дисфункції. Скронева медіанна епілепсія й скронева форма деменції є кінцевими наслідками розвитку нейродегенеративного процесу в пацієнтів із вірус-індукованим скроневим медіанним склерозом. Показано, що гіперінтенсивність сигналу від гіпокампів, острівців, парагіпокампальних звивин і мигдалеподібних тіл є типовою магнітно-резонансною ознакою скроневого медіанного склерозу. Обговорено проблеми диференціальної діагностики, зокрема з проявами автоімунних і паранеопластичних лімбічних енцефалітів, зумовлених продукцією антинейрональних автоантитіл, включаючи автоантитіла до молекули GAD65. Даний огляд є ще одним щаблем на шляху до впровадження в клінічну практику неврологів і психіатрів дієвого алгоритму з раннього виявлення скроневого медіанного склерозу, асоційованого з герпесвірусною інфекцією, і своєчасного призначення адекватного противірусного лікування й адресної імунотерапії.

В статье подробно рассмотрены клинические и нейровизуализационные проявления особой формы нейродегенеративного процесса, получившего название височного медианного склероза, ассоциированного с герпесвирусной инфекцией. Рассмотрены стадии развития нейродегенерации при поражении структур лимбической системы центральной нервной системы герпесвирусами человека 6-го и 7-го типов. Обсуждена гетерогенность основных клинических синдромов болезни — нейропсихиатрических расстройств, когнитивного снижения личности и вегетативной дисфункции. Височная медианная эпилепсия и височная форма деменции являются итогами развития нейродегенеративного процесса у пациентов с вирус-индуцированным височным медианным склерозом. Показано, что гиперинтенсивность сигнала от гиппокампов, островков, парагиппокампальных извилин и миндалевидных тел является типичным магнитно-резонансным признаком височного медианного склероза. Обсуждены проблемы дифференциальной диагностики, в частности с проявлениями аутоиммунных и паранеопластических лимбических энцефалитов, обусловленных продукцией антинейрональних аутоантител, включая аутоантитела к молекуле GAD65. Данный обзор является еще одной ступенью на пути к внедрению в клиническую практику неврологов и психиатров действенного алгоритма раннего выявления височного медианного склероза, ассоциированного с герпесвирусной инфекцией, и своевременного назначения адекватного противовирусного лечения и адресной иммунотерапии.

The article discusses in detail the clinical and neuroimaging manifestations of a special form of neurodegenerative process called mesial temporal sclerosis associated with herpes virus infection. The stages of neurodegeneration development when the structures of the limbic system of the central nervous system are affected by human herpes virus type 6 and 7 are considered. The heterogeneity of the main clinical syndromes of the disease — neuropsychiatric disorders, cognitive impairment and autonomic dysfunction is discussed. Temporal mesial epilepsy and temporal dementia are the outcomes of neurodegenerative process development in patients with virus-induced mesial temporal sclerosis. It is shown that the hyperintensity of the signal from the hippocampuses, insulas, parahippocampal gyri and the amygdala are typical magnetic resonance imaging signs in mesial temporal sclerosis in humans. The problems of differential diagnosis are discussed, in particular, with manifestations of autoimmune and paraneoplastic limbic encephalitis caused by the production of antineuronal autoantibodies, including autoantibodies to the GAD65 molecule. This review is another step towards the introduction into clinical practice of neurologists and psychiatrists of an effective algorithm for the early detection of mesial temporal sclerosis associated with herpes virus infection, and the timely prescription of adequate antiviral treatment and targeted immunotherapy.


Keywords

скроневий медіанний склероз; герпесвіруси 6-го і 7-го типів; огляд

височный медианный склероз; герпесвирусы 6-го и 7-го типов; обзор

mesial temporal sclerosis; herpes viruses type 6 and 7; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Диагностика первичных и вторичных иммунодефицитов у пациентов с герпесвирусной нейроинфекцией, ассоциированой с височной медианной эпилепсией // Аллергология и иммунология (Российская Федерация). — 2012. — Т. 13, № 2. — С. 149-164.

2. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Діагностика первинних імунодефіцитів у хворих з верифікованою герпесвірусною нейроінфекцією, ускладненою судомним синдромом // Український неврологічний журнал. — 2010. — № 4. — С. 42-59.

3. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. та ін. Імунологічні та аспекти етіології та патогенезу епілепсії: невикористані терапевтичні можливості // Український неврологічний журнал. — 2009. — № 4. — С.11-25.

4. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Зільберблат Г.М. та ін. МРТ у діагностиці герпесвірусної нейроінфекції, асоційованої з епілептичним синдромом // Український неврологічний журнал. — 2010. — № 3. — С. 5-22.

5. Мальцев Д.В. Діагностика вторинних імунодефіцитів у хворих на герпесвірусну нейроінфекцію, ускладнену епілептичним синдромом // Імунологія та алергологія. — 2010. — № 2. — С. 76-90.

6. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Герпесвірусна нейроінфекція і скронева медіанна епілепсія — К.: Фенікс, 2011. — 242 c.

7. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Ефективність противірусного лікування при герпесвірусній нейроінфекції зі скроневою епілепсією // Міжнародний неврологічний журнал. — 2011. — № 4(42). — С. 21-28.

8. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Модифікована методика порівняльних серологічних досліджень для діагностики перистуючої герпесвірусної нейроінфекції // Лабораторна діагностика. — 2011. — № 3(57). — С. 24-30.

9. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.І. Концепція вірус-індукованої трансформації синаптичної передачі збудження, як моделі розвитку скроневої епілепсії у людей // Науковий вісник НМУ ім. О.О. Богомольця. — 2009. — № 4(26). — С. 154-170.

10. Мальцев Д.В., Недопако Я.Я., Грицик В.Ф та ін. Скроневий медіанний склероз // Український неврологічний журнал. — 2015. — № 4. — С. 7-20

11. Aburakawa Y., Katayama T., Saito T. et al. Limbic Encephalitis Associated with Human Herpesvirus-7 (HHV-7) in an Immunocompetent Adult: The First Reported Case in Japan // Intern. Med. — Vol. 56(14). — P. 1919-1923.

12. Begum H., Nayek K., Khuntdar B.K. Kluver-Bucy syndrome — a rare complication of herpes simplex encephalitis // J. Indian. Med. Assoc. — 2006. — Vol. 104(11). — P. 637-638.

13. Benbadis S.R., Tatum W.O. 4th, Murtagh F.R., Vale F.L. MRI evidence of mesial temporal sclerosis in patients with psychogenic nonepileptic seizures // Neurology. — 2000. — Vol. 55(7). — P. 1061-1062.

14. Blümcke I., Zuschratter W., Schewe J.C. et al. Cellular pathology of hilar neurons in Ammon’s horn sclerosis // J. Comp Neurol. — 1999. — Vol. 414(4). — P. 437-453.

15. Buchwald D., Cheney P.R., Peterson D.L. et al. A chronic illness characterized by fatigue, neurologic and immunologic disorders, and active human herpesvirus type 6 infection // Ann. Intern Med. — 1992. — Vol. 116(2). — P. 103-113.

16. Carne R.P., O’Brien T.J., Kilpatrick C.J. et al. “MRI-negative PET-positive” temporal lobe epilepsy (TLE) and mesial TLE differ with quantitative MRI and PET: a case control study // BMC Neurol. — 2007. — Vol. 7. — P. 16.

17. Castro L.H., Silva L.C., Adda C.C. et al. Low prevalence but high specificity of material-specific memory impairment in epilepsy associated with hippocampal sclerosis // Epilepsia. — 2013. — Vol. 54(10). — P. 1735-1742.

18. Cohn M., St-Laurent M., Barnett A., McAndrews M.P. Social inference deficits in temporal lobe epilepsy and lobectomy: risk factors and neural substrates // Soc. Cogn. Affect Neurosci. — 2015. — Vol. 10(5). — P. 636-644.

19. Daugherty S.A., Henry B.E., Peterson D.L. et al. Chronic fatigue syndrome in northern Nevada // Rev. Infect. Dis. — 1991. — Vol. 13(1). — S39-44.

20. de Oliveira G.N., Kummer A., Salgado J.V. et al. Psychiatric disorders in temporal lobe epilepsy: an overview from a tertiary service in Brazil // Seizure. — 2010. — Vol. 19(8). — P. 479-484.

21. Di Luca D., Zorzenon M., Mirandola P. et al. Human herpesvirus 6 and human herpesvirus 7 in chronic fatigue syndrome // J. Clin. Microbiol. — 1995. — Vol. 33(6). — P. 1660-1661.

22. Donati D., Akhyani N., Fogdell-Hahn A. et al. Detection of human herpesvirus-6 in mesial temporal lobe epilepsy surgical brain resections // Neurology. — 2003. — Vol. 61(10). — P. 1405-1411.

23. Dove G.H., Buchhalter J.R., Cascino G.D. Acute repetitive pilomotor seizures (goose bumps) in a patient with right mesial temporal sclerosis // Clin. Neurophysiol. — 2004. — Vol. 115(11). — P. 2511-2513.

24. Falip M., Rodriguez-Bel L., Castañer S. et al. Hippocampus and Insula Are Targets in Epileptic Patients With Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies // Front Neurol. — 2019. — Vol. 9. — P. 1143.

25. Fotheringham J., Akhyani N., Vortmeyer A. et al. Detection of active human herpesvirus-6 infection in the brain: correlation with polymerase chain reaction detection in cerebrospinal fluid // J. Infect. Dis. — 2007. — Vol. 195(3). — P. 450-454.

26. Fotheringham J., Williams E.L., Akhyani N., Jacobson S. Human herpesvirus 6 (HHV-6) induces dysregulation of glutamate uptake and transporter expression in astrocytes // J. Neuroimmune Pharmacol. — 2008. — Vol. 3(2). — P. 105-116.

27. Furlan A.E.R., da Silva S.C. Junior, Marques L.H.N., de Araujo Filho G.M. Are psychogenic nonepileptic seizures risk factors for a worse outcome in patients with refractory mesial temporal epilepsy submitted to surgery? Results of a retrospective cohort study // Epilepsy Behav. — 2019. — Vol. 93. — P. 12-15.

28. Gayubo Moreo L., Martínez Pastor C.J., García Recio A. Mesial temporal sclerosis and psychiatric symptoms: a case report // Int. J. Psychiatry Med. — 2004. — Vol. 34(3). — P. 271-275.

29. Giovagnoli A.R., Avanzini G. Learning and memory impairment in patients with temporal lobe epilepsy: relation to the pre-sence, type, and location of brain lesion // Epilepsia. — 1999. — Vol. 40(7). — P. 904-911.

30. Harberts E., Yao K., Wohler J.E. et al. Human herpesvirus-6 entry into the central nervous system through the olfactory pathway // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2011. — Vol. 108(33). — P. 13734-1379.

31. Hermann B.P., Seidenberg M., Schoenfeld J., Davies K. et al. Neuropsychological characteristics of the syndrome of mesial temporal lobe epilepsy // Arch. Neurol. — 1997. — Vol. 54(4). — P. 369-376.

32. Jacob A., Cherian P.J., Radhakrishnan K., Sarma P.S. Emotional facial paresis in temporal lobe epilepsy: its prevalence and lateralizing value // Seizure. — 2003. — Vol. 12(1). — P. 60-64.

33. Kato K., Jin K., Itabashi H. et al. Earlier tachycardia onset in right than left mesial temporal lobe seizures // Neurology. — 2014. — Vol. 83(15). — P. 1332-1336.

34. Kotsenas A.L., Watson R.E., Pittock S.J. et al. MRI findings in autoimmune voltage-gated potassium channel complex encephalitis with seizures: one potential etiology for mesial temporal sclerosis // AJNR Am. J. Neuroradiol. — 2014. — Vol. 35(1). — P. 84-89.

35. Li J.M., Lei D., Peng F. et al. Detection of human herpes virus 6B in patients with mesial temporal lobe epilepsy in West China and the possible association with elevated NF-κB expression // Epilepsy Res. — 2011. — Vol. 94(1–2). — P. 1-9.

36. Maltsev D.V. Kazmirchuk V.E. Diagnosis of Herpesvirus Neiroinfeсtions in Patients with Temporal Mesial Epilepsy // Allergy, Astma & Immunophysiology: From Basic Science to Clinical Aррlication. — MEDIMOND s.r.l., 2012. — P. 231-234.

37. Maltsev Dmitriy V., Kazmirchuk Vera E., Grytsyk Vladimir F., Nedopaco Yaroslav Ya. The Possibility of Using Serum Concetracions of the Tumor Necrosis Factor-Alpfa As a Biomarker in Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated With the Human herpes Virus Neiroinfections // International Journal of Вiomedicine. — 2012. — Vol. 2(1). — P. 16-25.

38. McCorry D.J., Crowley P. Transient global amnesia secondary to herpes simplex viral encephalitis // QJM. — 2005. — Vol. 98(2). — P. 154-155.

39. Messas C.S., Mansur L.L., Castro L.H. Semantic memory impairment in temporal lobe epilepsy associated with hippocampal sclerosis // Epilepsy Behav. — 2008. — Vol. 12(2). — P. 311-316.

40. Mettenburg J.M., Branstetter B.F., Wiley C.A. et al. Improved Detection of Subtle Mesial Temporal Sclerosis: Validation of a Commercially Available Software for Automated Segmentation of Hippocampal Volume // AJNR Am. J. Neuroradiol. — 2019. — Feb 7. [Epub ahead of print].

41. Mirsattari S.M., Gofton T.E., Chong D.J. Misdiagnosis of epileptic seizures as manifestations of psychiatric illnesses // Can. J. Neurol. Sci. — 2011. — Vol. 38(3). — P. 487-493.

41. Munger Clary H.M., Snively B.M., Hamberger M.J. Anxiety is common and independently associated with clinical features of epilepsy // Epilepsy Behav. — 2018. — Vol. 85. — P. 64-71.

43. Nazem-Zadeh M.R., Schwalb J.M., Elisevich K.V. et al. Lateralization of temporal lobe epilepsy using a novel uncertainty analysis of MR diffusion in hippocampus, cingulum, and fornix, and hippocampal volume and FLAIR intensity // J. Neurol. Sci. — 2014. — Vol. 342 (1–2). — P.152-161.

44. Nóbrega-Jr A.W., Gregory C.P., Schlindwein-Zanini R. et al. Mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis is infrequently associated with neuronal autoantibodies // Epilepsia. — 2018. — Vol. 59(9). — e152-e156.

45. Nunes J.C., Zakon D.B., Claudino L.S. et al. Hippocampal sclerosis and ipsilateral headache among mesial temporal lobe epilepsy patients // Seizure. — 2011 — Vol. 20(6). — P. 480-484.

46. Oddo S., Solís P., Consalvo D. et al. Mesial temporal lobe epilepsy and hippocampal sclerosis: cognitive function assessment in Hispanic patients // Epilepsy Behav. — 2003. — Vol. 4(6). — P. 717-722.

47. Pacagnella D., Lopes T.M., Morita M.E. et al. Memory impairment is not necessaryly related to seizure frequency in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis // Epilepsia. — 2014. — Vol. 55(8). — P. 1197-1204.

48. Puppala P., Thakore H., Edelman M.J. Case report of mesial temporal sclerosis with seizures and psychosis: an interface between psychiatry and neurology // Prim. Care Companion J. Clin. Psychiatry. — 2009. — Vol. 11(1). — P. 37-38.

49. Quiske A., Helmstaedter C., Lux S., Elger C.E. Depression in patients with temporal lobe epilepsy is related to mesial temporal sclerosis // Epilepsy Res. — 2000. — Vol. 39(2). — P. 121-125.

50. Rzezak P., Guimarães C., Fuentes D. et al. Episodic and semantic memory in children with mesial temporal sclerosis // Epilepsy Behav. — 2011. — Vol. 21(3). — P. 242-247.

51. San-Juan D., Mayorga A.P., Calcáneo Jde D. et al. Periodic epileptiform discharges in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis // Seizure. — 2013. — Vol. 22(9). — P. 735-742.

52. Sazgar M., Carlen P.L., Wennberg R. et al. Panic attack semiology in right temporal lobe epilepsy // Epileptic. Disord. — 2003. — Vol. 5(2). — P. 93-100.

53. Schlitt M., Bucher A.P., Quindlen E.A. et al. Nonfulminant herpes simplex encephalitis as a cause for mesial temporal sclerosis // Med. Hypotheses. — 1990. — Vol. 33(3). — P. 177-179.

54. Serrano-Castro P., Sánchez-Alvarez J.C., García-Gómez T. Mesial temporal sclerosis (I): histological data, physiopathological hypothesis and etiological factors // Rev. Neurol. — 1997. — Vol. 25(140). — P. 584-589.

55. Shih J.J., Weisend M.P., Sanders J.A., Lee R.R. Magnetoencephalographic and magnetic resonance spectroscopy evidence of regional functional abnormality inmesial temporal lobe epilepsy // Brain Topogr. — 2011. — Vol. 23(4). — P. 368-374.

56. Singh R.K., Glynn S.M., Garton H.J. et al. Hallucinations and reversed cerebral dominance in mesial temporal sclerosis // Pediatr. Neurol. — 2011. — Vol. 45(2). — P. 121-124.

57. Suemitsu L.A., Yasuda C.L., Morita M.E. et al. Longitudinal analysis of hippocampal T2 relaxometry in FMTLE // Epilepsy Behav. — 2014. — Vol. 36. — P. 154-158.

58. Sureka J., Jakkani R.K. Clinico-radiological spectrum of bilateral temporal lobe hyperintensity: a retrospective review // Br. J. Radiol. — 2012. — Vol. 85(1017). — e782-792.

59. Taylor D.C. Factors influencing the occurrence of schizophrenia-like psychosis in patients with temporal lobe epilepsy // Psychol. Med. — 1975. — Vol. 5(3). — P. 249-254.

60. Theodore W.H. Prolonged Febrile Convulsions Produce More Severe Mesial Temporal Sclerosis // Epilepsy Curr. — 2002. — Vol. 2(3). — P. 78.

61. Tong F., Jewells V., Trembath D.G. et al. Triple pathological findings in a surgically amenable patient with mesial temporal lobe epilepsy // Epilepsy Behav. Case Rep. — 2015. — Vol. 4. — P. 52-55.

62. Trevisol-Bittencourt P.C., Troiano A.R. Interictal personality syndrome in non-dominant temporal lobe epilepsy: case report // Arq. Neuropsiquiatr. — 2000. — Vol. 58(2B). — P. 548-555.

63. van Elst L.T., Woermann F.G., Lemieux L. et al. Affective aggression in patients with temporal lobe epilepsy: a quantitative MRI study of the amygdale // Brain. — 2000. — Vol. 123(Pt 2). — P. 234-243.

64. Wichova H., Shew M., Alvi S., Lin J. A Case of Mesial Temporal Lobe Sclerosis Following Temporal Bone Encephalocele Repair for Medically Refractory Seizures // Cureus. — 2018. — Vol. 10(11). — e3623.

65. Wu H.M., Huang C.C., Chen S.H. et al. Herpes simplex virus type 1 inoculation enhances hippocampal excitability and seizure susceptibility in mice // Eur. J. Neurosci. — 2003. — Vol. 18(12). — P. 3294-3304.

Similar articles

Chronic fatigue syndrome associated with herpesvirus infections
Authors: Мальцев Д.В.
Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

International neurological journal №4 (106), 2019
Date: 2019.08.06
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Authors: Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Інститут імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
International neurological journal 4 (42) 2011
Date: 2011.08.01
Categories: Neurology
Authors: Винсент ВАЛЛАНУЕВА, Жозе Мария СЕРРАТОЗА, неврологическое отделение, Fundacion Jimenez Diaz, Мадрид, Испания
International neurological journal 4(8) 2006
Date: 2008.04.07
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Current Approaches to the Diagnosis of Herpesvirus Neuroinfections (Scientific Review)
Authors: Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Харьківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.14
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue