Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №2, 2019

Back to issue

Neurological and ophthalmological correlations in chronic cerebral ischemia

Authors: Рижова І.П., Скоробогатова О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Мета нашого дослідження — проаналізувати неврологічні, нейропсихологічні й офтальмологічні прояви та їх кореляції у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією (ДЕП). Матеріали та методи. У дослідження було залучено 120 пацієнтів (67 жінок та 53 чоловіки) iз ДЕП I та II стадії. Було проведено клініко-неврологічне, нейропсихологічне, офтальмологічне дослідження, а також застосовано низку параклінічних методів (магнітно-резонансна томографія (МРТ), транскраніальна допплерографія (ТКД), електроенцефалографія). Результати та обговорення. При неврологічному обстеженнi виявлено ознаки вестибулоцеребелярного, пірамідного та екстрапірамідного синдромів, що дозволило підтвердити ІІ стадію ДЕП. У 21,5 % хворих віком до 60 років при нейропсихологічному дослiдженнi діагностовано синдром помірних когнітивних розладів. У хворих iз ДЕП (I стадія) значних порушень з боку зорового аналізатора не було виявлено, змінилися лише електрофізіологічні параметри. Пацієнти з ДЕП II стадії мали ознаки хронічної нейропатії зорового нерва, виявленої в 74 (61,7 %) випадках. Неспецифічні результати використання додаткових методів, що при ДЕП треба оцінювати комплексно, підтвердили мікроангіопатичне походження виявлених порушень. За умови виникнення зорових симптомів і синдромів МРТ головного мозку, ТКД судин голови та шиї дозволяють виявити порушення у вертебробазилярному басейні. Висновки. Визначено, що ознаки хронічного порушення мозкового кровообігу за результатами використання клініко-неврологічного, нейропсихологічного та додаткових методів дослідження можуть зумовлювати офтальмологічні синдроми та ступінь їх тяжкості. У свою чергу, зорові порушення, а також зміни електрофізіологічних показників зорового аналізатора можуть виступати предикторами хронічної ішемії мозку.

Актуальность. Цель нашего исследования — про­анализировать неврологические, нейропсихологические и офтальмологические проявления и их корреляции у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП). Материалы и методы. В исследование были включены 120 пациентов (67 женщин и 53 мужчины) с ДЭП I и II стадии. Были проведены клинико-неврологическое, нейропсихологическое, офтальмологическое исследования, а также применен ряд параклинических методов (магнитно-резонансная томография (МРТ), транскраниальная допплерография (ТКД), электроэнцефалография). Результаты и обсуждение. При неврологическом обследовании выявлены признаки вестибулоцеребеллярного, пирамидного и экстрапирамидного синдромов, что позволило подтвердить II стадию ДЭП. У 21,5 % больных в возрасте до 60 лет при нейропсихологическом исследовании диагностирован синдром умеренных когнитивных расстройств. У больных с ДЭП (I стадия) значительных нарушений со стороны зрительного анализатора не было обнаружено, изменились лишь электрофизиологические параметры. Пациенты с ДЭП II степени имели признаки хронической нейропатии зрительного нерва, обнаруженной в 74 (61,7 %) случаях. Неспецифические результаты использования дополнительных методов, которые при ДЭП надо оценивать комплексно, подтвердили микроангиопатическое происхождение выявленных нарушений. При возникновении зрительных симптомов и синдромов МРТ головного мозга, ТКД сосудов головы и шеи позволяют выявить нарушения в вертебробазилярном бассейне. Выводы. Установлено, что признаки хронического нарушения мозгового кровообращения по результатам использования клинико-неврологического, нейропсихологического и дополнительных методов исследования могут обусловливать офтальмологические синдромы и степень их тяжести. В свою очередь, зрительные нарушения, а также изменения электрофизиологических показателей зрительного анализатора могут выступать предикторами хронической ишемии мозга.

Background. The purpose of our research is to analyze the neurological, neuropsychological and ophthalmological manifestations and their correlations in patients with chronic cerebral ischemia (CCI). Materials and methods. The study included 120 patients (67 women and 53 men) with CCI stages I and II. Clinical neurological, neuropsychological, ophthalmological examinations were performed, as well as a number of paraclinical methods (magnetic resonance imaging (MRI), transcranial Doppler ultrasound (TCD), electroencephalography) were used. Results and discussion. Neurological examination revealed the signs of the vestibular-cerebellar, pyramidal and extrapyramidal syndromes, which made it possible to confirm CCI stage II. Neuropsychological tests in 21.5 % patients under 60 years have shown syndrome of moderate cognitive impairment. In patients with CCI (stage I), the significant vision disorders were not detected, only electrophysiological parameters were changed. The patients with CCI degree II had the signs of chronic optic neuropathy detected in 74 (61.7 %) cases. Non-specific results of using additional methods, which in case of CCI should be evalua­ted comprehensively, have confirmed the microangiopathic origin of the revealed violations. With the signs of visual symptoms and syndromes, MRI, TCD of the vessels of the head and neck have shown the disturbances in the vertebrobasilar vascular system. Conclusions. It was found that the signs of chronic cerebrovascular impairment, based on the results of using clinical neurological, neuropsychological and additional research methods, can cause ophthalmic syndromes and their severity. In turn, visual disorders, as well as the changes in the electrophysiological indicators of the visual analyzer, can be predictors of chronic cerebral ischemia.


Keywords

дисциркуляторна енцефалопатія; хронічна ішемія мозку; неврологічні синдроми; зорові порушення; вертебробазилярний басейн

дисциркуляторная энцефалопатия; хроническая ишемия мозга; неврологические синдромы; зрительные нарушения; вертебробазилярный бассейн

chronic cerebral ischemia; neurological syndromes; visual disorders; vertebrobasilar vascular system


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мищенко Т.С. Дисциркуляторная энцефалопатия: устаревший термин или клиническая реальность / Т.С. Мищенко // Международный неврологический журнал. — 2013. — № 2(56). — С. 68-71.

2. Мищенко Т.С. Оптимизация терапии больных дисциркуляторной энцефалопатией / Т.С. Мищенко, В.Н. Мищенко, И.А. Лапшина // Український вісник психоневрології. — 2015. — Т. 23, вип. 1. — С. 37-41.

3. Дзяк Л.А. Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при дисциркуляторной энцефалопатии, обусловленной атеросклеротическим поражением сосудов головного мозга / Л.А. Дзяк, Е.В. Мизякина, В.М. Сук // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2017. — Т. 5, № 1. — С. 34-41.

4. Бездетко П.А. К вопросу о нейропротекторном лечении передней ишемической оптической нейропатии / П.А. Бездетко, Д.И. Шилкина // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 3, ч. 3(63). — С. 26-28.

5. Завгородняя Н.Г. Пути улучшения микроциркуляции при глазном ишемическом синдроме // Офтальмологический журнал. — 2008. — № 1. — С. 32-36.

6. Риков С.О. Ретроспективний аналіз та клінічна характеристика хворих на атрофії зорових нервів / С.О. Риков, В.А. Васюта, Л.В. Задояний // Вісник наукових досліджень. — 2012. — № 1. — С. 71-73.

7. Рыжова И.П. Корреляционная взаимосвязь между уровнем фактора некроза опухоли альфа и интенсивностью перекисиндуцированной хемилюминесценции сыворотки крови у больных с ишемическими оптиконейропатиями / И.П. Рыжова // Офтальмологический журнал Казахстана. — 2015. — № 3–4. — С. 85-91.

8. Рыжова И.П. Современные аспекты эндоваскулярного лечения эмболии центральной артерии сетчатки / И.П. Рыжова // Офтальмология. Восточная Европа. — 2014. — № 3(22). — С. 8-14.

9. Патент на корисну модель № 84835 Україна. Спосіб лікування хворих з судинною патологією зорового аналізатора / Рижова І.П., Щеглов В.І.; Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»; 11.11.2013, Бюл. № 21.

10. Горбунов А.В. Глазные симптомы как признаки повреждения головного мозга / А.В. Горбунов, А.А. Богомолова, К.В. Хавронина // Вестник ТГУ. — 2014. — Т. 19, вып. 4. — С. 1108-1110.

11. Besson M. Cognitive dysfunction, affective states, and vulnerability to nicotine addiction: A multifactorial perspective / M. Besson, B. Forget // Front Psychiatry. — 2016. — Vol. 7. — P. 160.

12. Madjidova Yokudhon N. Cognitive status in patients with chronic cerebral ischemia / Yokudhon N. Madjidova, Durdona D. Usmanova // International Journal of Bio Medicine. — 2013. — Vol. 3(4). — P. 244-246.

13. Маккаева С.М. Особенности глазного ишемического синдрома при ДЭП: Автореф. дис… д-ра мед. наук: 14.01.11 «Нервные болезни» / С.М. Маккаева. — М., 2010. — 53 с.

14. Глазной ишемический синдром. Современные принципы диагностики и лечения / Т.С. Завгородняя, Л.Э. Саржевская, О.А. Безденежная, Е.А. Безугла. — З., 2012. — 248 с.

Similar articles

Authors: Григорова І.А., Куфтеріна Н.С., Харківський національний медичний університет
International neurological journal 7 (45) 2011
Date: 2012.01.23
Categories: Neurology
Authors: Ніконов В.В., Курсов С.В., Ієвлева В.І., Чернов О.Л., Білецький О.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Л.Д. Калюжна, Н.П. Клягіна, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
"News of medicine and pharmacy" Дерматология (319) 2010 (тематический номер)
Date: 2010.08.06
Authors: Погорєлов О.В., Дніпропетровська державна медична академія, кафедра неврології та офтальмології
International neurological journal 6 (36) 2010
Date: 2010.11.26
Categories: Neurology

Back to issue