Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019

Back to issue

Bile lithogenicity dependence on carbohydrate and lipid metabolism indices in patients with diabetes mellitus type 2 and chronic acalculous cholecystitis

Authors: Марчук Ю.Ф., Пашковська Н.В., Андрійчук Д.Р., Федів О.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета дослідження: виявити особливості зміни гомеостазу жовчі та основні каменеутворюючі субстрати при хронічному некалькульозному холециститі та цукровому діабеті (ЦД) типу 2. Матеріали та методи. Клінічне обстеження проведено в 60 осіб, хворих на ЦД типу 2 та хронічний некалькульозний холецистит, у 60 осіб, хворих на ізольований хронічний некалькульозний холецистит, та 20 практично здорових осіб. Проведено ретельне обстеження з використанням загальноприйнятих клінічних, лабораторних, біохімічних, інструментальних досліджень. Усім пацієнтам здійснено багатомоментне дуоденальне зондування. Визначено ліпідні спектри крові та міхурової порції жовчі. Результати. У хворих на хронічний некалькульозний холецистит, що перебігає на тлі ЦД типу 2, спостерігалися підвищення рівнів загальних ліпідів (у 1,61 раза в крові), холестеролу (у 2,04 раза у крові та 1,62 раза в жовчі), жовчних кислот (у 4,4 раза в крові) та зниження їх у жовчі (у 1,34 раза), тріацилгліцеролів (у 3,09 раза в крові), ліпопротеїнів низької щільності (у 1,2 раза в крові) і зниження вмісту ліпопротеїнів високої щільності (у 1,98 раза в крові) та фосфоліпідів (у 1,38 раза в крові та в 1,48 раза в жовчі), а також зниження двокомпонентних співвідношень «фосфоліпіди/холестерол» (у 1,8 раза) та «жовчні кислоти/холестерол» (у 1,9 раза), підвищення трикомпонентного індексу Ісаксона (у 1,85 раза), що свідчить про істотний дисбаланс ліпідного обміну як предиктора формування жовчних конкрементів у даної категорії хворих (р < 0,05). Висновки. У хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі ЦД типу 2 спостерігаються вірогідно підвищені рівні загальних ліпідів, холестеролу, жовчних кислот, тріацилгліцеролів, ліпопротеїнів низької щільності на тлі зниження ліпопротеїнів високої щільності та фосфоліпідів у сироватці крові та жовчі. Встановлені кореляційні зв’язки між ліпідними спектрами сироватки крові та жовчі дають більш повну та детальну інформацію про порушення гомеостазу жовчі в різних групах пацієнтів. Основним каменеутворюючим субстратом в осіб першої групи виступав холестерол, а в осіб другої групи — знижений рівень ліпопротеїнів високої щільності.

Цель исследования: найти особенности изменения гомеостаза желчи и основные камнеобразующие субстраты при хроническом некалькулезном холецистите и сахарном диабете (СД) типа 2. Материалы и методы. Клиническое обследование проведено у 60 человек, больных СД типа 2 и хроническим некалькулезным холециститом, у 60 человек, больных изолированным хроническим некалькулезным холециститом, и у 20 практически здоровых лиц. Проведено тщательное обследование с использованием общепринятых клинических, лабораторных, биохимических, инструментальных исследований. Всем пациентам осуществлено многомоментное дуоденальное зондирование. Определены липидный спектр крови и пузырной порции желчи. Результаты. У больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне СД типа 2 наблюдались повышение уровня общих липидов (в 1,61 раза в крови), холестерина (в 2,04 раза в крови и 1,62 раза в желчи), желчных кислот (в 4,4 раза в крови) и снижение их в желчи (в 1,34 раза), триацилглицеролов (в 3,09 раза в крови), липопротеинов низкой плотности (в 1,2 раза в крови) и снижение содержания липопротеинов высокой плотности (в 1,98 раза в крови) и фосфолипидов (в 1,38 раза в крови и в 1,48 раза в желчи), а также снижение двухкомпонентных соотношений «фософолипиды/холестерин» (в 1,8 раза) и «желчные кислоты/холестерин» (в 1,9 раза), повышение трехкомпонентного индекса Исаксона (в 1,85 раза), что свидетельствует о существенном дисбалансе липидного обмена как предиктора формирования желчных конкрементов у данной категории больных (р < 0,05). Выводы. У больных хроническим некалькулезным холециститом на фоне СД типа 2 наблюдаются достоверно повышенные уровни общих липидов, холестерина, желчных кислот, триацилглицеролов, липопротеинов низкой плотности на фоне снижения липопротеинов высокой плотности и фосфолипидов в сыворотке крови и желчи. Установленные корреляционные связи между липидным спектром сыворотки крови и желчи дают более полную и подробную информацию о нарушениях гомеостаза желчи в разных группах пациентов. Основным камнеобразующим субстратом у лиц первой группы выступал холестерол, а у лиц второй группы — сниженный уровень липопротеинов высокой плотности.

Background. The purpose of the study is to identify the features of changes in bile homeostasis and major stone-forming substrates in chronic acalculous cholecystitis and type 2 diabetes mellitus (DM). Materials and methods. The clinical examination was performed in 60 patients with type 2 DM and chronic acalculous cholecystitis, 60 individuals with chronic acalculous cholecystitis alone and 20 apparently healthy persons. A thorough examination was carried out using gene­rally accepted clinical, laboratory, biochemical, instrumental methods. The blood lipids and the gallbladder portion of bile have been determined. Results. In patients with chronic acalculous cholecystitis on the background of type 2 DM, there was an increase in the levels of total lipids (by 1.61 times in the blood), cholesterol (by 2.04 times in the blood and 1.62 — in bile), bile acids (by 4.4 times in the blood) and their decrease in bile (by 1.34 times), an increase in triacylglycerols (by 3.09 times in the blood), low-density lipoproteins (by 1.2 times in the blood) and a decrease in the content of high-density lipoproteins (by 1.98 times in the blood) and phospholipids (by 1.38 times in the blood and 1.48 — in bile), as well as a decrease in the two-component ratio of phospholipids/cholesterol (by 1.8 times) and bile acids/cholesterol (by 1.9 times), an increase in the three-component Isaxone index (by 1.85 times), indicating a significant imbalance of lipid metabolism as a predictor of the gallstone formation in this category of patients (p < 0.05). Conclusions. In persons with chronic acalculous cholecystitis combined with type 2 DM, there are significantly increased levels of total lipids, cholesterol, bile acids, triacylglycerols, and low-density lipoproteins against the background of lowering high-density lipoproteins and phospholipids in the blood serum and bile. The established correlations between blood lipids and bile give more complete and detailed information on disturbances of bile homeostasis in different groups of patients. The main stone-forming substrate in persons of the first group was cholesterol, and in the second — a deceased level of high-density lipoproteins.


Keywords

хронічний некалькульозний холецистит; цукровий діабет типу 2; ліпідний обмін; холестерол

хронический некалькульозный холецистит; сахарный диабет типа 2; липидный обмен; холестерин

chronic acalculous cholecystitis; type 2 diabetes mellitus; lipid metabolism; cholesterol


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Gaur С., Mathur А., Agarwal А. Diabetic autonomic neuropathy causing gall-bladder dysfunction // J. Assoc. Physicians India. — 2009. — Vol. 48. — P. 603-605. 
2. Chi M.L., Chung T., Chung Y.L. et al. A population based cohort study of symptomatic gallstones disease in diabetic patients. // World J. Gastroenterol. — 2012. — Vol. 18. — P. 1652-57.
3. Karlsson S.A., Franzén S., Svensson A.M. et al. Prescription of lipid-lowering medications for patients with type 2 diabetes mellitus and risk-associated LDL cholesterol: a nationwide study of guideline adherence from the Swedish National Diabetes Re–gister // BMC Health Serv. Res. — 2018. — Vol. 28(1). — P. 900. doi: 10.1186/s12913-018-3707-4.
4. Karim M.N., Ahmed K.R., Bukht M.S. et al. Pattern and predictors of dyslipidemia in patients with type 2 diabetes mellitus // Diabetes Metab. Syndr. — 2013. — Vol. 7(2). — P. 95-100. doi: 10.1016/j.dsx.2013.02.011. 
5. Katsiki N., Tentolouris N., Mikhailidis D.P. Dyslipidaemia in type 2 diabetes mellitus: bad for the heart // Curr. Opin. Cardiol. — 2017. — Vol. 32(4). — P. 422-429. doi: 10.1097/HCO.0000000000000407. 
6. Noel R.A., Braun D.K., Patterson R.E., Bloomgren G.L. Increased risk of acute pancreatitis and biliary disease observed in patients with type 2 diabetes: a retrospective cohort study // Diabetes Care. — 2009. — Vol. 32(5). — P. 834-8. doi: 10.2337/dc08-1755. 
7. Freeman R. Diabetic autonomic neuropathy // Handb. Clin. Neurol. — 2014. — Vol. 126. — P. 63-79. doi: 10.1016/B978-0-444-53480-4.00006-0.
8. Vergès B. Combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus // Expert Opin. Pharmacother. — 2011. — Vol. 12(9). — P. 1393-403. doi: 10.1517/14656566.2011.558503.
9. Vrablík M., Tůmová E. Cholesterol metabolism in patients with type 2 diabetes // Vnitr Lek. — 2016. — Vol. 62(3). — P. 189-94.
10. Mooradian A.D. Dyslipidemia in type 2 diabetes mellitus // Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab. — 2009. — Vol. 5(3). — P. 150-9. doi: 10.1038/ncpendmet1066. 
11. Filippatos T., Tsimihodimos V., Pappa E., Elisaf M. Pathophysiology of Diabetic Dyslipidaemia // Curr. Vasc. Pharmacol. — 2017. — Vol. 15(6). — P. 566-575. doi: 10.2174/1570161115666170201105425. 
12. Chen S.C., Tseng C.H. Dyslipidemia, kidney disease, and cardiovascular disease in diabetic patients // Rev. Diabet Stud. — 2013. — Vol. 10(2–3). — P. 88-100. doi: 10.1900/RDS.2013.10.88. 
13. Zhang P., Gao J., Pu C., Zhang Y. Apolipoprotein status in type 2 diabetes mellitus and its complications (Review) // Mol. Med. Rep. — 2017. — Vol. 16(6). — P. 9279-9286. doi: 10.3892/mmr.2017.7831. 
14. Patti A.M., Giglio R.V., Papanas N. et al. Future perspectives of the pharmacological management of diabetic dyslipi–demia // Expert Rev. Clin. Pharmacol. — 2019. — Vol. 12(2). — P. 129-143. doi: 10.1080/17512433.2019.1567328.
15. Крушинська З.Г., Юзвенко Т.Ю., Паньків В.І. Частота серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від виду антигіперглікемізуючої терапії // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Т. 14(6). — С. 36-44. doi: 10.22141/2224-0721.14.6.2018.146067.
16. Паньків В.І. Нові можливості корекції гіперхолестеринемії у хворих на цукровий діабет // Лікарська справа. — 2014. EID: 2-s2.0-84929023700.
17. Faillie J.L., Yu O.H., Yin H. et al. Association of bile duct and gallbladder diseases with the use of incretin-based drugs in patients with type 2 diabetes mellitus // JAMA Intern. Med. — 2016. — Vol. 176(10). — P. 1474-81. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.1531.
18. Pacchioni M., Nicoletti C., Caminiti M. Association of obesity and type II diabetes for gallstones // Dig. Diseases and Sci. — 2010. — Vol. 45(10). — P. 2002-6. doi: 10.4172/2167-0889.1000138.
19. Saryusz-Wolska M., Loba J., Czupryniak L. Delayed gastric emptying and gallbladder motylity dysfunction in long-standing diabetes mellitus // Diabetologia. — 2009. — Vol. 52. — P. 256.
20. Scheinberg N., Salbu R.L., Goswami G., Cohen K. Treatment of diabetic autonomic neuropathy in older adults with diabetes mellitus // Consult. Pharm. — 2016. — Vol. 31(11). — P. 633-45.

Back to issue