Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019

Back to issue

Comparative analysis of the activity of cells of innate immunity in patients with benign and malignant thyroid diseases after radioiodine therapy

Authors: Захарченко Т.Ф., Гулеватий С.В., Волинець І.П.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: дослідити вплив радіойодотерапії (РЙТ) на цитотоксичну активність NK-клітин та метаболічну активність нейтрофілів (НФ) у хворих на токсичний зоб (ТЗ) та у хворих на диференційований рак щитоподібної залози (ДРЩЗ) у динаміці. Матеріали та методи. Визначали функцію імунологічних показників у двох групах хворих. У групу А ввійшли 30 хворих на ТЗ віком від 23 до 67 років. Пацієнти отримали курс терапії йодом-131 активністю від 380 до 784 МБк. Групу В становили 29 пацієнтів віком від 24 до 65 років після тиреоїдектомії, в яких було діагностовано папілярну карциному без віддалених метастазів. Пацієнти групи В отримали курс терапії йодом-131 активністю від 3900 до 4720 МБк. Імунологічне дослідження проводили напередодні та в три терміни після РЙТ: 1 (5 чи 6 діб), 2 (від 1,5 до 3 міс.), 3 (від 6 до 7 міс.). Контрольні групи становили донори відповідного віку і статі. Цитотоксичну активність NК-клітин проти індикаторних клітин-мішеней визначали, використовуючи спектрофотометрію. Метаболічну активність НФ досліджували в стандартному тесті відновлення НСТ (нітросиній тетразолій). Результати. Виявлено, що у хворих на ТЗ і у хворих на ДРЩЗ напередодні РЙТ активність NK-клітин знижена в обох групах, активність НФ збільшена у хворих на ТЗ і знижена у хворих на ДРЩЗ. У ранній термін після РЙТ активність NK-клітин у хворих на ТЗ істотно збільшується, тоді як у хворих на ДРЩЗ цей показник не зазнає істотної зміни, активність НФ у хворих на ТЗ залишається високою, а у хворих на ДРЩЗ збільшується. У терміни від 1,5 до 7 міс. після РЙТ активність NK-клітин у хворих на ТЗ знижується до початкового значення, а у хворих на ДРЩЗ залишається низькою, активність НФ у хворих обох груп знижується. Висновки. Порівняльний аналіз результатів виявив різну динаміку активності NК-клітин та метаболічної активності НФ після РЙТ у хворих на ТЗ і у хворих на ДРЩЗ.

Цель: исследовать влияние радиойодотерапии (РЙТ) на цитотоксическую активность NK-клеток и метаболическую активность нейтрофилов (НФ) у больных токсическим зобом (ТЗ) и у больных дифференцированным раком щитовидной железы (ДРЩЖ) в динамике. Материалы и методы. Определяли функцию иммунологических показателей в двух группах больных. В группу А вошли 30 пациентов с ТЗ в возрасте от 23 до 67 лет. Пациенты получили курс терапии йода-131 активностью от 380 до 784 МБк. Группу В составили 29 пациентов в возрасте от 24 до 65 лет после тиреоидэктомии, у которых была диагностирована папиллярная карцинома без отдаленных метастазов. Пациенты группы В получили курс терапии йода-131 активностью от 3900 до 4720 МБк. Иммунологическое исследование проводили накануне и в три срока после РЙТ: 1 (5 или 6 суток), 2 (от 1,5 до 3 мес.), 3 (от 6 до 7 мес.). Контрольные группы состояли из доноров соответствующего возраста и пола. Цитотоксическую активность NК-клеток против индикаторных клеток-мишеней определяли, используя спектрофотометрию. Метаболическую активность НФ исследовали в стандартном тесте восстановления НСТ (нитросиний тетразолий). Результаты. Выявлено, что у больных ТЗ и у больных ДРЩЖ накануне РЙТ активность NK-клеток снижена в обеих группах, активность НФ увеличена у больных ТЗ и снижена у больных ДРЩЖ. В ранние сроки после РЙТ активность NK-клеток у больных ТЗ существенно увеличивается, в то время как у больных ДРЩЖ этот показатель не претерпевает существенных изменений, активность НФ у больных ТЗ остается высокой, а у больных ДРЩЖ увеличивается. В сроки от 1,5 до 7 мес. после РЙТ активность NK-клеток у больных ТЗ снижается до исходного значения, а у больных ДРЩЖ остается низкой, активность НФ у больных обеих групп снижается. Выводы. Сравнительный анализ результатов показал различную динамику активности NК-клеток и метаболической активности НФ после РЙТ у больных ТЗ и у больных ДРЩЖ.

Background. The effects of radioiodine therapy (RIT) on the cytotoxic activity of NK cells and the metabolic activity of neutrophils (NPs) were studied in patients with toxic goiter (TG) and differentiated thyroid carcinoma (DTC) over time. Materials and methods. The function of immunological parameters was evaluated in 2 groups of patients. Group A consisted of 30 persons with TG aged 23 to 67 years. They received a course of iodine-131 therapy with activity from 380 to 784 MBq. Group B included 29 patients aged 24 to 65 years after thyroidectomy, who were diagnosed with papillary carcinoma without distant metastases. They received a course of iodine-131 therapy with activity from 3900 to 4720 MBq. The immunological study was performed on the eve of RIT and three times after it: 1 (5 or 6 days), 2 (from 1.5 to 3 months), 3 (from 6 to 7 months). The control groups consisted of donors of the corresponding age and gender. The cytotoxic activity of NK cells against indicator target cells was determined using spectrophotometry. The metabolic activity of NPs was investigated in the standard nitroblue tetrazolium reduction test. Results. It was found that in patients with TG and DTC on the eve of RIT, the activity of NK cells was reduced in both groups, the activity of NPs was increased in persons with TG and decreased in individuals with DTC. In the early periods after RIT, the activity of NK cells in patients with TG significantly increases, while in persons with DTC, this index does not undergo significant changes, the activity of NPs in patients with TG remains high, and in persons with DTC, it increases. In the period from 1.5 to 7 months after RIT, the activity of NK cells in individuals with TG is reduced to the baseline value, and in persons with DTC — remains low, the activity of NPs in patients of both groups decreases. Conclusions. Comparative analysis of the results showed different dynamics of NK cells activity and NPs metabolic activity after RIT in patients with TG and DTC.


Keywords

тиреотоксикоз; рак щитоподібної залози; радіойодотерапія; активність NK-клітин; метаболічна активність нейтрофілів

тиреотоксикоз; рак щитовидной железы; радиойодотерапия; активность NK-клеток; метаболическая активность нейтрофилов

thyrotoxicosis; thyroid cancer; radioiodine therapy; NK-cell activity; metabolic activity of neutrophils


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Guo H., Xu B., Yang X. et al. A high frequency of peripheral blood NKG2D+NK and NKT cells in euthyroid patients with new onset Hashimoto’s thyroiditis — a pilot study // Immunol. Invest. — 2014. — Vol. 43(4). — P. 312-23. doi: 10.3109/08820139.2013.854377. 
2. Zhang Y., Lv G., Lou X. et al.  NKG2A expression and impaired function of NK cells in patients with new onset of Graves’ disease // Int. Immunopharmacol. — 2 С.015. — Vol. 24(1). — P. 133-9. doi: 10.1016/j.intimp.2014.09.020. 
3. Jiang T.J., Cao X.L., Luan S. et al. Percentage and function of CD4+CD25+ regulatory T cells in patients with hyperthyroidism // Mol. Med. Rep. — 2018. — Vol. 17(2). — P. 2137-2144. doi: 10.3892/mmr.2017.8154. 
4. Догадин С.А., Дудина M.A., Савченко A.A. Респираторная активность нейтрофильных гранулоцитов в дебюте болезни Грейвса // Проблемы эндокринологии. — 2017. — № 63(1). — С. 4-8.
5. Russo-Carbolante E.M., Polizzelo A.C., Azzolini A.E. et al. Neutrophils from Brazilian patients with Graves’ disease: some biochemical and functional aspects // Cell. Biochem. Funct. — 2005. — Vol. 23, № 5. — P. 297-306. 
6. Marcocci C., Leo M., Altea M.A. Oxidative stress in Graves’ disease // Eur. Thyroid J. — 2012. — Vol. 1(2). — P.80-7. doi: 10.1159/000337976. 
7. Gogali F., Pateracis G. Rassidakis G.Z. et al. Phenotypical analysis of lymphocytes with suppressive and regulatory properties (tregs) and NK cells in papillary carcinoma of thyroid // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2012. — Vol. 97, № 5. — P. 1474-1482. 
8. Zakharchenko T.F., Zamotayeva G.A., Gulevaty S.V., Dzhuzha D.O. Dynamics of natural killer cell activity in patients with thyroid cancer in different age groups after radioiodine therapy // Endokrynologia. — 2013. — Vol. 18, № 1. — P.9-13. 
9. Pilli T., Toti P., Occhini R et al. Chronic lymphocytic thyroiditis (CLT) has a positive prognostic value in papillary thyroid cancer (PTC) patients: the potential key role of Foxp3+ T lymphocytes // J. Endocrinol. Invest. — 2018. — Vol. 41(6). — P. 703-709. doi: 10.1007/s40618-017-0794-8. 
10. Ozdal A., Erselcan T., Özdemir Ö. et al. Evaluation of the physical and biological dosimetry methods in iodine-131-treated patients // World J. Nucl. Med. — 2018. — Vol. 17(4). — P. 253-260. doi: 10.4103/wjnm.WJNM_78_17.
11. Bogdandi E.N., Balogh A., Felgyinszki N. et al. Effects of low-dose radiation on the immune system of mice after total-body irradiation // Radiat. Res. — 2010. — Vol. 174. — P. 480-489. 
12. Rödel F., Frey B., Gaipl U. et al. Modulation of inflammatory immune reactions by low-dose ionizing radiation: molecular mechanisms and clinical application // Curr. Med. Chem. — 2012. — Vol. 19, № 12. — P. 1741-1750.
13. Ballardin M., Barsacchi R., Bodei L. et al. Oxidative and genotoxic damage after radioiodine therapy of Graves’ hyperthyroidism // Int. J. Radiat. Biol. — 2004. — Vol. 80(3). — P. 209-16. 
14. Захарова Н.А., Балаян М.К., Серебрякова О.В. и др. Влияние терапии радиоактивным йодом на показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных диффузным токсическим зобом // Сибирский медицинский журнал. — 2012. — № 1. — С. 42-44.
15. Wenzel B.E., Chow A., Baur R. et al. Natural killer cell activity in patients with Graves’ disease and Hashimoto’s thyroi–ditis // Thyroid. — 1998. — Vol. 8, № 11. — P. 1019-1022.
16. De Vito P., Incerpi S., Pedersen J.Z. et al. Thyroid hormones as modulators of immune activities at the cellular level // Thyroid. — 2011. — Vol. 21(8). — P. 879-90. doi: 10.1089/thy.2010.0429. 
17. Botella-Caretero J.L., Prados A., Manzano L. et al. The effects of thyroid hormones on circulating markers of cell-mediated immune response, as studied in patients with differentiated thyroid carcinoma before and during thyroxine withdrawal // Eur. J. Endocrinol. — 2005. — Vol. 153, № 2. — P. 223-230. 
18. Kyritsi E.M., Yiakoumis X., Pangalis G.A. et al. High frequency of thyroid disorders in patients presenting with neutropenia to an outpatient Hematology Clinic STROBE-Compliant article // Medicine (Baltimore). — 2015. — Vol. 94(23). — e886. doi: 10.1097/MD.0000000000000886. 
19. Yang G., Kong Q., Wang G. et al. Low-dose ionizing radiation induces direct activation of natural killer cells and provides a novel approach for adoptive cellular immunotherapy // Cancer Biother. Radiopharm. — 2014. — Vol. 29(10). — P. 428-34. doi: 10.1089/cbr:2014.1702.
20. Côté-Bigras S., Tran V., Turcotte S. Impaired immune regulation after radioiodine therapy for Graves’ disease and the protective effect of Methimazole // Endocrine. — 2016. — Vol. 52, № 3. — P. 587-596.
21. Kobe C., Eschner W., Wild M. et al. Radioiodine the–rapy of benign thyroid disorders: what are the effective thyroidal half-life and uptake of 131I // Nucl Med. Commun. — 2010. — Vol. 31(3). — P. 201-5. doi: 10.1097/MNM.0b013e 328333d303.
22. Remy H., Borget I., Leboulleux S. et al. 131I effective half-life and dosimetry in thyroid cancer patients // J. Nucl. Med. — 2008. — Vol. 49(9). — P. 1445-50. doi: 10.2967/jnumed.108.052464. 
23. Bonnema S.J., Stovgaard E.S., Fast S. et al. Systemic oxidative stress to nucleic acids is unaltered following radioiodine therapy of patients with benign nodular goiter // Eur Thyroid J. — 2015. — Vol. 4(1). — P. 20-5. doi: 10.1159/000371883.  
24. Owczarek T., Kowalczyk E., Poliwczak A.R. et al. The evaluation of selected oxidative stress parameters in patients after radioiodine treatment of hyperthyroidism // Pol Merkur Lekarski. — 2012. — Vol. 32(192). — P. 382-7.
25. Rosário P.W., Batista K.C., Calsolari M.R. Radioiodine-induced oxidative stress in patients with differentiated thyroid carcinoma and effect of supplementation with vitamins C and E and selenium (antioxidants) // Arch. Endocrinol. Metab. — 2016. — Vol. 60(4). — P. 328-32. doi: 10.1590/2359-3997000000128.

Similar articles

Gender and age features of changes in the immunological parameters in patients with thyroid cancer and persons with toxic goiter after radioiodine therapy
Authors: Захарченко Т.Ф., Гулеватий С.В., Волинець І.П.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №8, 2019
Date: 2020.01.22
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Influence of recombinant human thyroid-stimulating hormone of and radioiodine therapy on the function of cells of innate immunity in patients with thyroid cancer
Authors: Захарченко Т.Ф., Замотаєва Г.А., Гулеватий С.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №6, 2018
Date: 2018.11.20
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Визначення радіочутливості до йоду-131 функції NK-клітин у хворих на тиреоїдний рак залежно від віку та наявності віддалених метастазів
Authors: Захарченко Т.Ф., Замотаєва Г.А. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Клінічний перебіг ендокринної офтальмопатії  після радіойодтерапії хвороби Грейвса
Authors: Свириденко Н.Ю.1, Бєловалова І.М.1, Шеремета М.С.1, Гарбузов П.І.2, Чепуріна А.А.1, Гончаров М.П.1, 1 ФДБЗ «Ендокринологічний науковий центр Росмедтехнологій», м. Москва, 2 Медичний радіологічний науковий центр РАМН, м. Москва, Росія
International journal of endocrinology 2 (42) 2012
Date: 2013.02.11
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue