Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019

Back to issue

The efficiency of Neuromidin in the comprehensive treatment of diabetic distal symmetric polyneuropathy

Authors: Пашковська Н.В., Пашковський В.М., Зорій І.А.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Мета: встановлення ефективності й безпеки застосування препарату іпідакрину (Нейромідин®) у хворих на цукровий діабет, ускладнений дистальною симетричною полінейропатією (ДСПН). Матеріали та методи. Обстежено 110 хворих на ДСПН. Відібрані пацієнти були поділені на дві групи: І група (24 хворі) — особи, які отримували базисну терапію; ІІ група (50 хворих) — пацієнти, які на тлі базисного лікування отримували препарат Нейромідин® у вигляді внутрішньом’язових ін’єкцій по 5 мг двічі на добу протягом 10 днів, потім перорально по 20 мг тричі на добу впродовж 20 днів. Проводилося неврологічне обстеження за шкалами нейропатичного симптоматичного підрахунку, модифікованого нейропатичного дисфункціонального підрахунку, електронейроміографічне (ЕНМГ) тестування периферичних нервів нижніх кінцівок. З метою встановлення особливостей когнітивних функцій використовували тест Mini-Mental State Examination. Також оцінювали показники тривожності й депресії в динаміці лікування. Результати. У групі осіб, які на тлі базисної терапії отримували Нейромідин®, відзначалося вірогідне покращення показників суб’єктивної й об’єктивної симптоматики. Прояви аксонопатії й мієлінопатії за результатами ЕНМГ-тестування периферичних нервів вірогідно зменшувались у групі пацієнтів, які приймали на тлі базисної терапії Нейромідин®. Також на тлі прийому Нейромідину® встановлено статистично значуще покращання когнітивних функцій, зменшення проявів тривоги й депресії. Висновки. Застосування Нейромідину® на тлі базисної терапії у хворих на ДСПН покращує процеси регенерації й реіннервації периферичних нервів нижніх кінцівок і, покращуючи проведення збудження моторними волокнами за даними ЕНМГ-параметрів, позитивно впливає на клінічній перебіг захворювання, а також дозволяє покращити когнітивні функції, зменшити прояви тривоги й депресії.

Цель: определение эффективности и безопасности применения препарата ипидакрина (Нейромидин®) у больных сахарным диабетом, осложненным дистальной симметричной полинейропатией (ДСПН). Материалы и методы. Обследовано 110 больных с ДСПН. Отобранные пациенты были разделены на две группы: I группа (24 больных) — пациенты, которые получали базисную терапию; II группа (50 больных) — пациенты, которые на фоне базисного лечения получали препарат Нейромидин® в виде внутримышечных инъекций по 5 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней, затем перорально по 20 мг 3 раза в сутки в течение 20 дней. Проводились неврологическое обследование по шкалам нейропатического симптоматического подсчета, модифицированного нейропатического дисфункционального подсчета, электронейромиографическое (ЭНМГ) тестирование периферических нервов нижних конечностей. С целью установления особенностей когнитивных функций использовали тест Mini-Mental State Examination. Также оценивали показатели тревожности и депрессии в динамике лечения. Результаты. В группе лиц, которые на фоне базисной терапии получали Нейромидин®, отмечалось достоверное улучшение показателей субъективной и объективной симптоматики. Проявления аксонопатии и миелинопатии по результатам ЭНМГ-тестирования периферических нервов достоверно уменьшались в группе пациентов, принимавших на фоне базисной терапии Нейромидин®. Также установлены статистически значимое улучшение когнитивных функций, уменьшение проявлений тревоги и депрессии. Выводы. Применение Нейромидина® на фоне базисной терапии у больных с ДСПН улучшает процессы регенерации и реиннервации периферических нервов нижних конечностей и улучшает проведения возбуждения моторными волокнами по данным ЭНМГ-параметров, оказывает позитивное влияние на клиническое течение заболевания, а также позволяет улучшить когнитивные функции, уменьшить проявления тревоги и депрессии.

Background. The purpose of the study is to establish the efficiency and safety of the use of ipidacrine (Neuromidin) in patients with type 2 diabetes mellitus complicated by distal symmetric polyneuropathy. Materials and methods. One hundred ten patients with distal symmetric polyneuropathy were examined. Selected patients were divided into 2 groups: group I (n = 24) — persons receiving basic treatment; group II (n = 50) — patients who received Neuromidin, in the form of intramuscular injections of 5 mg 2 times a day for 10 days, then orally 20 mg 3 times a day for 20 days. All patients underwent neurological examination using Neuropathy Symptom Score, Neuropathy Disability Score, electroneuromyographic (ENMG) testing of the peripheral nerves of the lower extremities. In order to establish the peculiarities of cognitive functions, Mini-Mental State Examination was used. Also, the rates of anxiety and depression in the dynamics of treatment were assessed. Results. In the group of people who received Neuromidin on the background of basic treatment, there was a significant improvement in the subjective and objective symptoms. The manifestations of axonopathy and myelinopathy according to the results of ENMG testing of peripheral nerves were believed to decrease in the group of patients taking Neuromidin against the background of basic treatment. Also, a statistically significant improvement of cognitive functions, reduction of anxiety and depression manifestations was established with the administration of Neuromidin. Conclusions. The application of Neuromidin on the background of basic therapy in patients with distal symmetric polyneuropathy improves the processes of regeneration and reinnervation of the peripheral nerves of the lower extremities and improves motor fibers conduction according to the ENMG parameters, has a positive effect on the clinical course of the disease, as well as improves cognitive function, reduces manifestations of anxiety and depression.


Keywords

цукровий діабет; дистальна симетрична полінейропатія; електронейроміографія; ­Нейромідин®

сахарный диабет; дистальная симметричная полинейропатия; электронейромиография; Нейромидин®

type 2 diabetes mellitus; distal symmetric polyneuropathy; electroneuromyography; Neuromidin


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Lomova-Williams L. Research letter in relation to paper by Bongaerts et al., a clinical screening score for diabetic polyneuropathy: KORA F4 and AusDiab studies / L. Lomova-Williams, A. Mallipedhi, C. MacIver // J. Diabetes Complications. — 2014. — Р. 1056.
2. Tesfaye S. Diabetic Neuropathies: Update on Definitions, Diagnostic Criteria, Estimation of Severity, and Treatments / S. Tesfaye // Diabetes Care. — 2010. — Vol. 33. — Р. 2285-2293.
3. Volmer-Thole M., Lobmann R. Neuropathy and Diabetic Foot Syndrome // Int. J. Mol. Sci. — 2016. — Vol. 17(6). — pii: E917. doi: 10.3390/ijms17060917.
4. Мищенко Т.С., Деревецкая В.Г. Ипидакрин в лечении заболеваний нервной системы // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22(80). — С. 20-32.
5. Парези при нейропатії та радикулопатії: тактика лікування / Орос М.М., Смоланка В.І., Яцинин Р.Ю., Савицька Н.О. // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — № 8. — С. 53-55.
6. Нейромидин в клинической практике / И.В. Дамулин, С.А. Живолупов, О.С. Зайцев [и др.]. — М.: Медицинское информационное агентство, 2016. — 60 с.
7. Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes — 2019 // Diabetes Care. — 2019. — Vol. 42 (Suppl. 1). — S1-S2. — Режим доступу: https://doi.org/10.2337/dc19-Sint01.
8. Пашковська Н.В., Пашковський В.М. Динаміка показників когнітивних функцій та емоційно-особистісних реакцій у хворих на діабетичну енцефалопатію під впливом лікування Нейромідином // Український неврологічний журнал. — 2012. — № 3. — С. 67-72.

Similar articles

Role of genetic factors in the development of diabetic distal symmetric polyneuropathy (review of literature and own researches)
Authors: Зорій І.А., Пашковська Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Features of clinical and diagnostic parameters of distal symmetrical polyneuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus in the dynamics of treatment depending on the endothelial nitric oxide synthase gene G894T polymorphism
Authors: Зорій І.А., Пашковська Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №2, 2018
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Integrated approaches to the treatment of mild and moderately severe cognitive impairment in patients in subacute and intermediate periods of traumatic brain injury
Authors: Обертинський В.А., Боднарчук Ю.А.
Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, Україна

International neurological journal №2 (96), 2018
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: Зорій І.А.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums

Back to issue